Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Final Sınavı 2
1.

Aşağıdakilerden hangisi İslam dini ve bilim ilişkisiyle ilgili doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Bilim İslam’ın anlaşılmasına hizmet eder.
Soru Açıklaması

İslâm dini ile deneysel araştırmaların bir problem söz konusu değildir. Bilakis, bu araştırmalar ve sonuçları, Kur’an’daki gerçeklerin açığa çıkmasına ve anlaşılmasına hizmet etmiş olur. Allah Teâlâ da zaten bunu istemektedir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de “î’sâr” olarak geçen bu kavram, “başkalarını da düşünmek, onların haklarını ve menfaatlerini kendinden önce tutmak” demektir?

Doğru Cevap: "D" Diğergamlık
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerim’de “î’sâr” olarak geçen bu kavram, “başkalarını da düşünmek, onların haklarını ve menfaatlerini kendinden önce tutmak” demektir. Diğergamlık, din hizmetlerinde rehberlik yapanların önemli bir vasfıdır. Kur’an-ı Kerim’de, “kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde başkalarını kendilerine tercih ederler.” (Haşr 59/9) ayeti, evindeki tek kişilik yemeği misafirine ikram ederek geceyi aç geçiren bir Ensar ailesi (Medine’nin yerli halkı) hakkında nazil olmuştur. Diğergamlığın en büyük örneği Hz. Peygamber’dir. Çünkü o, en büyük şefaat hakkını ümmeti için kullanmak üzere Allah Teâlâ’ya niyazda bulunmuştur. 

3.

Aşağıdakilerden hangisi dinî mesajın temel özellikleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Birden çok amaca yönelik olmalıdır
Soru Açıklaması

Din eğitimi ve din hizmetlerine dair iletişimlere konu olan dinî mesajın temel özellikleri şöyle sıralanabilir:

1- Mesaj dinî açıdan doğru ve anlamlı olmalıdır.

2- Kolay anlaşılır olmalıdır.

3- Muhatabın ihtiyaçlarına uygun olmalıdır.

4- Dinî amaca uygun olmalıdır.

5- Düzenli, sistemli ve hiyerarşik olmalıdır. 

4.

Dinlerin, kendileri dışındaki diğer dinlerin bakışları konusunda üç farklı yaklaşımdan söz edilmektedir. Bu üçlü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru şekilde ifade edilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Dışlayıcılık- Kapsayıcılık- Çoğulculuk
Soru Açıklaması

Dinlerin, kendileri dışındaki diğer dinlerin bakışları konusunda üç farklı yaklaşımdan söz edilmektedir. Dışlayıcılık- Kapsayıcılık- Çoğulculuk bu farklı bakış açılarıdır.

5.

Emeviler döneminde Tıp, Astronomi, Matematik, Kimya ve Felsefe alanlarında yetişen bilginler bu alanların gelişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilginlerden değildir?

Doğru Cevap: "B" Ali Kuşçu
Soru Açıklaması

Emeviler döneminde Tıp, Astronomi, Matematik, Kimya ve Felsefe alanlarında yetişen bilginler bu alanların gelişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Harezmî, Cabir b. Hayyan, Bîrûnî, İbn-i Sina, Kindî, Abdülhamid b. Türk ve Farabî bu bilginlerden birkaçıdır. Ali Kuşçu Osmanlı ve Timur İmparatorlukları zamanında yaşamıştır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in onun hem Allah’ın en çok sevdiği kişi oluşuna hem de Allah’ı en çok seven kulu olduğuna işaret eden ayırıcı vasfıdır?

Doğru Cevap: "B" Habîbullah
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in ayırıcı vasfı olan “Habîbullah”, onun hem Allah’ın en çok sevdiği kişi oluşuna hem de Allah’ı en çok seven kulu olduğuna işaret etmektedir. İşte bu karşılıklı sevgiyle, en çok sevilen ve seven durumundaki Hz. Peygamber’in şefkati ve sevgisi, Allah Teâlâ tarafından kendisine bahşedilen ayrı bir özelliktir. 

7.

Dini iletişimde anlama ve kavramaya yönelik bilgileri ve anlamları hangi mesaj içerir?

Doğru Cevap: "C" Zihinsel mesaj
Soru Açıklaması

Zihinsel mesaj, anlama ve kavramaya yönelik bilgileri ve anlamları içerir. Bu tür mesajlar deliller getirilerek, ilişkiler kurularak, örnekler verilerek ikna edici tarzda iletilir.

Duygusal mesaj, duyguların yönlendirilmesine, iletişim amacı doğrultusunda sevgi, bağlılık, güven, ümit, endişe vb. tutumlar geliştirmeye yöneliktir. Bu tür mesajlar duygusal iletişim yöntemleri ile iletilir.

Edimsel mesaj, yaşantıları değiştirmeye, şekillendirmeye yöneliktir. Bu tür mesajların iletilmesinde de en etkin yol ilişkisel iletişimler kurmaktır.

8.

Doğrusal iletişim modelinde kaynak ile kanal arasındaki olgu nedir?

Doğru Cevap: "B" Mesaj
Soru Açıklaması

İletişimin, kaynaktan çıkan mesajın uygun araçlarla alıcıya ulaştırılmasıyla sonuçlanan tek yönlü bir işlem olarak açıklanmasına doğrusal model denilmektedir. Buna göre iletişim bilgi, haber, fikir ve kanaatlerin, istenilen kişi veya kişilere aktarılmasından ibarettir. Aktarılan iletinin doğru olarak alıcıya ulaştığı varsayımına dayanan bu modelde kaynak, mesaj, kanal ve alıcı olmak üzere dört unsur bulunmaktadır. İletişimin başarısı için mesajın üretilmesi ve iletilmesi hususunda bu dört unsurun birbirleri ile uyumlu çalışması gerekir. 

9.

Weiner’e göre aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışmanın (kişiler arası iletişimin) amaçlarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Gittikçe artan kendini kontrol
Soru Açıklaması

Psikolojik danışma konusunda Weiner dört amaçtan söz eder: Olumlu davranış değişikliği, gittikçe artan kendini anlama, gittikçe artan kendini kontrol, danışmandaki anlayış, saygı ve yardım arzusunun danışana iletimi. 

10.

Din eğitiminde İyi bir öğütçü yerine iyi bir dinleyici olunması gereken dönem aşağıdakilerden hangisidir.

Doğru Cevap: "E" Ergenlik Dönemi
Soru Açıklaması

Din eğitiminde İyi bir öğütçü yerine iyi bir dinleyici olunması gereken dönem Ergenlik Dönemidir

11.

Aşağıdaki irşad araçlarından hangisi “perilerin meleklerin dili” anlamına gelmektedir?

Doğru Cevap: "B" Müzik
Soru Açıklaması

Müzik “perilerin meleklerin dili” anlamına gelmektedir.

12.

“Benim bir karıncaya ulu nazarım vardır!” sözünü aşağıdakilerden hangisi söylemiştir?

Doğru Cevap: "B" Yunus Emre
Soru Açıklaması

İslâm dini özellikle kişilik haklarına dikkat etme konusunda çok titizdir. Hem de meseleye sadece insan hakkı olarak bakmaz. İslâm tefekkürü ile yetişen Yunus Emre, şöyle demektedir: “Benim bir karıncaya ulu nazarım vardır!”

13.

Aşağıdakilerden hangisi deneysel bilim elde etme metodunda sorulması gereken sorulardandır?

Doğru Cevap: "C" Doğrulanabilir mi?
Soru Açıklaması

Bu metotla şu sorular sorulur: - Tümevarım metodunu kullanmış mı? - Yasa ve genellemelere ulaşılmış mı? - Evrensel mi? - Nesnel mi? - Doğrulanabilme özelliği var mı? - Akıl ve mantık ilkelerine uygun mu? - Uygulanabilir mi? - Değişebilme ve kendini yenileme özelliğine sahip mi? - Tekrarlanma özelliği var mı? - Ölçülebilir mi?

14.

Yaşantıları değiştirmeye, şekillendirmeye yönelik mesaj türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Edimsel mesaj
Soru Açıklaması

Edimsel mesaj, yaşantıları değiştirmeye, şekillendirmeye yöneliktir. Bu tür mesajların iletilmesinde de en etkin yol ilişkisel iletişimler kurmaktır. 

15.

I-Beden dilinin fizyolojik yönü sinir dili olarak nitelendirilir.

II-Duyarak öğrenilen bilgi görerek öğrenilen bilgiden daha kalıcıdır.

III-Dini iletişimlerde beden dilinin destekleyici ve düzeltici rolünün yanılsamaları önleyici etkisi vardır.

IV-İletişimde mesajın muhtevası ,yoğunluğu,duygu yönü gibi hususlar muhataplarda sinir dili beklentisi ortaya çıkarabilir.

V-Beden dili ,fonksiyonu ve kontrol edilebilirliği açısından 3 e ayrılır.

Dini iletişimde beden dili ile ilgili hangisi-hangileri yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" II-V
Soru Açıklaması

II-Görerek öğrenilen bilgi duyarak öğrenilen bilgiden daha kalıcıdır

V-Beden dili ve kontrol edilebilirliği açısından fizyolojik olan ve olmayan olarak 2 ye ayrılır.

16.

Aşağıdakilerden hangisi eğitimle ilgili rehberlik çalışmalarında öğrenciye yapılan yardımlardan değildir?

Doğru Cevap: "C" Üstün kabiliyetli olan öğrencileri tespit edip onlarla özel olarak ilgilenir.
Soru Açıklaması

Rehberlik çalışmalarında öğrencilere maddi yardım yapılması görülmez.

17.

Weiner’e göre aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışmanın (kişiler arası iletişimin) amaçlarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Gittikçe artan kendini kontrol
Soru Açıklaması

Psikolojik danışma konusunda Weiner dört amaçtan söz eder: Olumlu davranış değişikliği, gittikçe artan kendini anlama, gittikçe artan kendini kontrol, danışmandaki anlayış, saygı ve yardım arzusunun danışana iletimi.

18.

Aşağıdakilerden hangisi dini rehberlik gerektiren konular arasında yer alan sosyal yaşantılardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İnançsızlık
Soru Açıklaması
19.

Araçların nitelikleri, kullanım farklılıkları ve bıraktıkları etki dikkate alındığında iletişimler kaç gruba ayrılabilir?

Doğru Cevap: "C" Dört grup
Soru Açıklaması

Kullanılan araçların çeşidi kadar iletişim şeklinden bahsetmek mümkün ise de araçların ortak özellikleri ve yöneldikleri duyu organları bakımından iletişim şekillerini gruplara ayırmak daha uygun ve pratiktir. Sınıflandırmayı sadece sözlü iletişim ve sözsüz iletişim diye iki maddede yapanlar olduğu gibi buna bir de görsel iletişimi ekleyerek üçe çıkaranlar da vardır. Araçların nitelikleri, kullanım farklılıkları ve bıraktıkları etki dikkate alındığında iletişimleri sözlü, yazılı, nesnel ve duygusal diye dört gruba ayırmak daha açıklayıcı olmaktadır. 

20.

Rehberlik, Danışman Rehber ile danışan arasında olursa buna ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Ferdi rehberlik
Soru Açıklaması

Rehberlik bir kişiye yapıldığı gibi, birden fazla kişiye, yani gruba da yapılabilir. Rehberlik, Danışman Rehber ile danışan arasında olursa buna “Ferdî Rehberlik” adı verilir. Daha önce rehberliğin tanımında da görüldüğü üzere, rehberlik, danışman ile danışan arasında meydana gelen tesadüfi görüşmeler değildir. Burada, organize edilmiş ve planlanmış “profesyonel” bir yönlendirme söz konusudur. Danışman, birden fazla ferde, yani bir gruba aynı anda rehberlik etmekte ise bu çeşit rehberliğe de “Grup Rehberliği” adı verilmektedir. Rehberlik, ferdî yardımı esas aldığına ve ferdi hedeflediğine göre, grup rehberliğinin de son amacı ferdî rehberliğe ulaşmaktır denilebilir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.