Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Final Sınavı 3
1.

“Sahip olma, rıza ile boyun eğme, inanma, şeriat, millet, âdet, mezhep, karşılık, hüküm verme, yönetme, tedbir alma, idare etme, tasarlama, plân yapma, düzenleme, zorlama, galip gelme, hesaba çekme, borçlu ve alacaklı olma” gibi anlamları olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Din
Soru Açıklaması

Din, Arapça “deyn” kökünden türetilmiştir. “Sahip olma, rıza ile boyun eğme, inanma, şeriat, millet, âdet, mezhep, karşılık, hüküm verme, yönetme, tedbir alma, idare etme, tasarlama, plân yapma, düzenleme, zorlama, galip gelme, hesaba çekme, borçlu ve alacaklı olma” gibi anlamlara gelir.

2.

Araçların nitelikleri, kullanım farklılıkları ve bıraktıkları etki dikkate alındığında iletişimler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Doğru Cevap: "C" Destansı
Soru Açıklaması

Araçların nitelikleri, kullanım farklılıkları ve bıraktıkları etki dikkate alındığında iletişimleri sözlü, yazılı, nesnel ve duygusal diye dört gruba ayırmak daha açıklayıcı olmaktadır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin herhangi bir şekilde hastalıkla muhatap olan kimselere rehberlik yaptığı uygulamalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Doktor tedavisi gerektiren durumlarda hasta yakınlarını doktora yönlendirmek yerine onlara alternatif çözümler sunar.
Soru Açıklaması

Din görevlileri doktor tedavisi gerektirmeyen veya tedavinin cevap vermediği durumlarda, Kur’an ayetleri ve Hz. Peygamberin tavsiye ettiği duaları okuyarak hastaya manevi destek sağlar.

4.

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin sebeplerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Ulaşım teknolojilerinin yaygınlaşması
Soru Açıklaması

A şıkkındaki ) Ulaşım teknolojilerinin yaygınlaşması küreselleşmenin sebeplerindendir. Diğer şıklar ise küreselleşmenin sonuçlarıdır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi Süreç Ekolünün özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İletilen mesajın mahiyeti ile ilgilenir ve insanları nasıl etkileyeceği üzerinde durur.
Soru Açıklaması

Süreç ekolü, iletiyi taşıyan araçların seçimi ve kullanılması üzerinde durur. İletişim sürecinin doğru işletilmesi ve unsurların etkinliği konuları ile ilgilenir. Mesajın kendisinden çok iletilme şekli iletişimin başarısını etkiler. Fiske’nin öne sürdüğü iletişimdeki iki temel yaklaşımdan biri Süreç ekolü, diğeri Göstergebilim ekolüdür. D şıkkında yer alan “İletilen mesajın mahiyeti ile ilgilenir ve insanları nasıl etkileyeceği üzerinde durur.” ifadesi ise Göstergebilim Ekolünün özelliğidir. 

6.

Günümüzde dini danışma ve rehberlik çalışmalarının, geçmişin aksine büyük bir hız kazanmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" yüzyıldan itibaren yapılan çalışmaların maneviyata yönelmesi
Soru Açıklaması

Günümüzde dini danışma ve rehberlik çalışmalarının, geçmişin aksine büyük bir hız kazandığı söylenebilir. Bunda, yirminci yüzyıldan itibaren maneviyat konusuna eğilmeye başlayan birtakım araştırmaların büyük rolü olmuştur.

7.

Aşağıdakilerden hangisi rehberlik faaliyetleri ile ilgili yanlış bir ifadedir?

Doğru Cevap: "D" Karşılıklı bir etkileşim olması
Soru Açıklaması

Genel bir tanıma göre rehberlik, bir insana ya da insan grubuna, kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı bir biçimde uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce belli bir süreç içinde yapılan yardımlardır. Bu açıdan rehberin kişi adına karar vermesi söz konusu değildir. 

8.
Konuşmada dil kurallarına riayet edilmeli Konuşmacı konuya mutlaka iyi bir ön hazırlık yapmalı Her cümle tek başına anlamlı bir bütün oluşturmalı Çok uzun, karmaşık ve birleşik cümlelerden kaçınılmalı Jest ve mimiklere yer verilmemeli

Yukarıdakilerden hangileri sözel dinî iletişimde konuşmacının dikkat etmesi gereken hususlar arasında yer alır?

Doğru Cevap: "C" I-III-IV
Soru Açıklaması

Sözel dinî iletişimde söz söyleme ve dili etkin kullanma becerisi iletişimin başarısını tayin eden bir faktördür. Bu konudaki güçlükleri aşabilmek için konuşmacının şu hususlara dikkat etmesi gerekir:

- Konuşmada dil kurallarına riayet edilmeli,

- Seçilen kelimeler kast edilenin dışında başka anlamlara gelmemeli,

- Kelimeler düzgün telaffuz edilmeli, birbirine karıştırılmamalı,

- Önemli cümleler vurgulu söylenmeli ve gerektiğinde tekrar edilmeli,

- Her cümle tek başına anlamlı bir bütün oluşturmalı,

- Çok uzun, karmaşık ve birleşik cümlelerden kaçınılmalı,

- Sözler, ses tonlamaları ile jestler ve mimiklerle desteklenmelidir. 

9.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın başka dinlere bakışını açıklamaktadır?

Doğru Cevap: "C" Herkesi kendi inancı ile baş başa bırakmaktadır.
Soru Açıklaması

İslâm, farklı inançları eşit görmediği gibi, çatışma nedeni olarak da görmemekte, herkesi kendi inancı ile baş başa bırakmaktadır.

10.
Bilgi Yetenek Tecrübe

İletişimde süreç yönetimi yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ile başarılabilir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III
Soru Açıklaması

İletişimde süreç yönetimi ancak bilgi, yetenek ve tecrübe üçlüsüyle başarılabilir.

11.

Aşağıdakilerden hangisi edimsel mesajın özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "E" Yaşantıları değiştirmeye,şekillendirmeye yöneliktir.
Soru Açıklaması

A, B seçenekleri zihinsel mesaj; C, D seçenekleri ise duygusal mesaj özellikleridir. Edimsel mesaj, yaşantıları değiştirmeye, şekillendirmeye yöneliktir. Bu tür mesajların iletilmesinde de en etkin yol ilişkisel iletişimler kurmaktır.

12.

Görsel malzemelerin sözlerin yanlış anlamalara sebep olması durumunda düzeltici etki yaptığı duruma ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Nesnelerin çatışma ilişkisi
Soru Açıklaması

Görsel malzemelerin sözlerin yanlış anlamalara sebep olması durumunda düzeltici etki yaptığı duruma nesnelerin çatışma ilişkisi adı verilir. 

13.

Çocukların eğitimi amacıyla genellikle mescitlerin yanında, mütevazı biçimde inşa edilen küttaplar daha sonraki dönemlerde başka adlarla varlıklarını sürdürmüşlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu adlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Suffa
Soru Açıklaması

Çocukların eğitimi amacıyla genellikle mescitlerin yanında, mütevazı biçimde inşa edilen küttaplar, daha sonraki dönemlerde mektep, sıbyan mektebi, taş mektep veya mahalle mektebi gibi adlarla varlıklarını sürdürmüşlerdir. Zaman içerisinde yaygınlaşan bu kurumların, mescitlerin dışında bulunmasının en önemli sebebi, çocukların cami temizliğine gereken özeni gösteremeyeceği endişesidir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin dezavantajlarından biridir?

Doğru Cevap: "E" Sözler yazı dilinde belli işaret ve sembollerden ibarettir ve sözlerin taşıdığı duyguları ve soyut düşünceleri aktaramaz.
Soru Açıklaması

A, B, C, ve D şıklarında yer alan bilgiler yazılı iletişimin avantajlarını ifade eder. E şıkkındaki ifade ise yazılı iletişimin dezavantajlarından biridir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi dini danışma ve rehberlik hizmetinin üç fonksiyonu olarak bilinir?

Doğru Cevap: "A" İyileştirme-Destekleme-Yönlendirme
Soru Açıklaması

: İyileştirme, destekleme ve yönlendirme fonksiyonları dini danışma ve rehberlik hizmetinin üç temel fonksiyonu olarak bilinir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi dini iletişimde kaynağın kişisel özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "B" Çekicilik
Soru Açıklaması

Dini iletişimde kaynağın kişisel özellikleri güvenilirlik, inanılırlık, çekicilik ve uzmanlıktır.

17.

Aşağıdakilerden hangisi rehberlik çeşitlerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Fert sayısında göre rehberlik
Soru Açıklaması

Rehberlik çeşitleri aynı zamanda rehberlik yapılan alanlar demektir. Buna göre rehberlik çeşitleri, fert sayısına göre, fonksiyonlarına göre ve yapıldığı alana göre rehberlik olmak üzere üç ana başlık altında toplanabilir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi sözel dini iletişimde konuşmacının dikkat etmesi gereken hususlardan değildir ?

Doğru Cevap: "B" Uzun ve birleşik cümleler kurulmalı
Soru Açıklaması

Sözel dini iletişimde konuşmacı uzun ve birleşik cümleler değil kısa ve net cümleler kurmalıdır.

19.

Din hizmetlerindeki ilişki ve iletişimlerin aşağıdaki esaslardan hangisine uygun olması gerekir?

Doğru Cevap: "E" Dostça, samimi ve hasbi davranmak
Soru Açıklaması

Din hizmetlerindeki ilişki ve iletişimlerin ‘Dostça, samimi ve hasbi davranmak’ esasına uygun olması gerekmektedir.

20.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi dini^ danışma ve rehberlik kavramını en doğru şekilde tanımlar?
Doğru Cevap: "E" İnsanların problemlerine, inandığı dinin değerleriyle ilişki kurarak çözüm getirmektir.
Soru Açıklaması
e
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.