Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Final Sınavı 4
1.

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da devlet okullarında din eğitiminde farklı uygulamaların nedenleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Mimari Düzen
Soru Açıklaması

Mimari Düzen Avrupa’da devlet okullarında din eğitiminde farklı uygulamaların nedeleri arasında yer almaz.

2.

Ülkemizde tanıdıklarla resmiyet ölçüsündeki sosyal ilişki mesafesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" 1-1,5 m
Soru Açıklaması

Ülkemizde tanıdıklarla resmiyet ölçüsündeki sosyal ilişki mesafesi 1-1,5 m dir. 

3.

Aşağıdaki yazar-eser eşleşmelerinden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "B" Edip Ahmet Yükneki- Divan-ı Hikmet
Soru Açıklaması

Edib Ahmed Yüknekî ise, Karahanlı beylerinden Muhammed Dâd Sipehsalar’a hediye ettiği Atabetü’l-Hakâyık (Hakikatler Eşiği) isimli eserinde, Müslümanca nasıl ahlâklı olunacağını, hadisler ışığında, didaktik bir üslupla kaleme almıştır.

4.

Tarihe bakıldığında aşağıdakilerden hangisi bütün din ve kültürlerde yasaklanmamıştır?

Doğru Cevap: "C" Aklı, canı,malı korumak
Soru Açıklaması

Tarihe bakıldığında görülecektir ki, bütün dinler ve kültürlerde, canı, aklı, dini, malı ve nesli korumak esastır. Cinayet, yol kesme, hırsızlık, haksız yere adam öldürme, ırza tecavüz, gasb, içki, zina ve rüşvet her devirde yasak kapsamındadır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi din dili ile ilgili yanlış bir yargıdır?

Doğru Cevap: "E" Doğruluk niteliği kanaat oluşturmakta din dilinin tutarlılık niteliğinden daha etkilidir.
Soru Açıklaması

Din dilinin kanaat oluşturma niteliği, dinî söylemin doğruluğuna olan inanç ile ilgili görünse de doğruluğun göreceli oluşu sebebiyle doğru önerme, iletişimde tutarlı önerme kadar ikna edici olmamaktadır. Bu sebeple de dinî iletişimlerde kullanılan din dilinin tutarlılık niteliği, kanaat oluşturmada doğruluk niteliğinden daha etkili olmaktadır.

6.

Başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, öğe, unsur; temel düşünce, temel inanç; temel bilgi; her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, prensip ve doğru davranış kuralı nedir?

Doğru Cevap: "B" İlke
Soru Açıklaması

İlke; sözlükte, “başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, öğe, unsur; temel düşünce, temel inanç; temel bilgi; her türlü tartışmanın dışında sayılan öncül, mebde, prensip ve doğru davranış kuralı” olarak tarif edilir. Felsefi bir terim olarak ilke,“zamansal, mantıksal, epistemolojik ya da ontolojik düzende ilk olana verilen addır.”

7.

 I. Musikî

II. Anekdot

III. Vaaz

IV.Hutbe

V. Vecize

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri din görevlisinin en önemli sözlü irşad ve rehberlik araçları arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" III ve IV
Soru Açıklaması

Din görevlisinin en önemli irşad ve rehberlik aracı olarak görmesi gereken sözlü irşad araçları vaaz ve hutbelerdir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin sebeplerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Ulaşım teknolojilerinin yaygınlaşması
Soru Açıklaması

A şıkkındaki ulaşım teknolojilerinin yaygınlaşması ifadesi küreselleşmenin sebeplerindendir. Diğer şıklar ise küreselleşmenin sonuçlarıdır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi rehberlik kavramına ait farklı tanımlarda karşılaşılan dört ortak unsurdan biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Sağduyu
Soru Açıklaması

Rehberlik kavramına ait farklı tanımlarda dört ortak unsur göze çarpmaktadır. Bunlar, insan, yardım, süreç ve uzman rehber’dir.

10.

Bilgi konusu içinden muhataba iletilmek üzere kaynak tarafından belirlenen ve alıcının ihtiyacına uygun olacak şekilde düzenlenen kısıma ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Mesaj
Soru Açıklaması

Mesaj; bilgi konusu içinden muhataba iletilmek üzere kaynak tarafından belirlenen ve alıcının ihtiyacına uygun olacak şekilde düzenlenen kısmıdır. O¨rneğin zihnimizde komşuluk konusunda komşuluğun önemine, komşuluk ilişkilerine, komşuluk haklarına, kötü komşunun zararlarına dair birçok bilgi vardır. Komşuluğun önemine dikkat çeken bir mesajı muhatabımıza iletmek istediğimizde önce bunlardan maksadımıza uygun bir seçim yaparız. Buna mesaj düzenleme denir. Sonra da bunu en güzel ifade edecek kelimeler ve cümleler bularak onlarla dile getiririz. Buna da kodlama denir. 

11.

“Bütün dinler aynı hakikate farklı biçimlerde işaret eder” ifadesi hangi dini yaklaşım içerisinde değerlendirilebilir?

Doğru Cevap: "D" Çoğulculuk
Soru Açıklaması

“Bütün dinler aynı hakikate farklı biçimlerde işaret eder” ifadesi çoğulculuk dini yaklaşımı içerisinde değerlendirilebilir.

12.
Kişinin kılık ve kıyafetinin, söz ve davranışlarının bulunduğu ortama uygun olmasına gayret göstermesi dini^ iletişimde kaynağın hangi özelliği ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" İletişim tarzı
Soru Açıklaması
a
13.

Dinî danışma ve rehberlik kavramına dair aşağıda yer alan ifadelerden hangisi en doğru tanımdır?

Doğru Cevap: "B" İnsanların problemlerine, inandığı dinin değerleriyle ilişki kurarak çözüm getirmektir
Soru Açıklaması

Dinî danışma ve rehberlik kavramı, dini öğütler,manevi destek, aile içi çatışmaların çözümü ve ferdi problemlerin çözümü uygulamalarının tümünü kapsamaktadır. Genel ve doğru bir tanım yapıldığında, insanların problemlerine, inandığı dinin değerleriyle ilişki kurarak çözüm getirmek olduğu söylenebilir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi öğretim yöntemlerinin tanımıdır?

Doğru Cevap: "C" Öğrenme olayını gerçekleştirmek amacıyla başvurulan tüm yollar
Soru Açıklaması

Eğitim öğretim sürecinde, öğrenme olayını gerçekleştirmek amacıyla başvurulan tüm yollara da öğretim yöntemleri denir. Öğretim yöntemleri, eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesinde ve eğitim durumlarının düzenlenmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Uygun öğretim yöntemleri kullanılması durumunda, öğrenmeler daha kısa sürede ve daha kolay bir şekilde gerçekleşir, daha kalıcı olurlar.

15.

“I” kavramı, değerler, kurallar, dünya görüşü ve inançlardaki çokluk ve çeşitlilik olarak tanımlanırken, “II” kavramı, diğer bir ifadeyle Pluralism, bütün bu çeşitlilik ve farklılıkların saygı ile karşılanması ve tanınması olarak kabul edilmektedir.

Yukarıdaki ifadelerde yer alan I ve II kavramları, aşağıdakilerden hangileridir?

Doğru Cevap: "C" Çoğulluk- Çoğulculuk
Soru Açıklaması

Toplum içindeki farklılıklar, günümüzde çoğulluk-çoğulculuk kavramları ile ifade edilmektedir. “Çoğulluk” kavramı, değerler, kurallar, dünya görüşü ve inançlardaki çokluk ve çeşitlilik olarak tanımlanırken, “Çoğulculuk” (Pluralism), bütün bu çeşitlilik ve farklılıkların saygı ile karşılanması ve tanınması olarak kabul edilmektedir. 

16.

Psikolojik danışma’yı ‘kişide değişme olmaksızın onun hayatla baş etmede, kaynaklarını daha iyi kullanmasını sağlayan yardım süreci’ olarak gören kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Nelson
Soru Açıklaması

Psikolojik danışma’yı ‘kişide değişme olmaksızın onun hayatla baş etmede, kaynaklarını daha iyi kullanmasını sağlayan yardım süreci’ olarak gören kişi, Nelson’dur.

17.
Soru-Cevap Örnek Olay İncelemesi Grup Çalışması ve Tartışma Problem çözme Gösterip Yaptırma

Yukarıdakilerden hangisi/leri Buluş yoluyla öğretim stratejisinin öğretim yöntemleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Buluş yoluyla öğretim stratejisinin öğretim yöntemleri:

Soru-Cevap

Örnek Olay İncelemesi

Problem çözme

Grup Çalışması ve Tartışmadır.

Gösterip Yaptırma ise Sunuş yoluyla öğretim stratejisinin öğretim yöntemleriarasında yer almaktadır.

18.

I. İnanç ve İbadetler

II. Sosyal Yaşantılar

III. Toplumsal dini sorunlar

Yukarıdakilerden hangisi Cebeci’nin dinî rehberlik gerektiren görüşlerindendir?

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması

İnanç ve İbadetler , Sosyal Yaşantılar Cebeci’nin dinî rehberlik gerektiren görüşlerindendir

19.

Aşağıdakilerden hangisi rehberlik ile psikolojik danışma arasındaki ilişkiye dair doğru bir bilgidir?

Doğru Cevap: "E" Rehberlik, kişiyi bilgilendirirken, psikolojik danışma, ona sorunlarını aşma konusunda yardımcı olmaya çalışma sürecidir
Soru Açıklaması

Rehberlik bir dıştan yöneltme, öğüt verme ve tavsiyede bulunma anlamına gelirken, psikolojik danışma kişinin kendi içsel güçlerini kullanarak çaresine ve kültürüne karşı uyum sağlamak, karar verme yeteneğini geliştirmek ve varlığının bilincinde olmayı amaçlar. 

20.

Cami içi ve cami dışı bireysel ve sosyal nitelikli din hizmetlerinde ideal iletişimler kurabilmek için davranış ve ilişkilerde nasıl olmak gerekir?

Doğru Cevap: "D" Model bir kişilik olmak
Soru Açıklaması

Sevilen ve beğenilen bir kişinin modellenmesi, örnek alınması, taklit edilmesi sosyal hayatın değişmez kurallarındandır. Bu bakımdan din görevlisi öncelikle kendi kişiliğinin, tutum ve davranışlarının, iletişim tarzının insanlarla ilişkilerde davranış kazandırıcı rolünün bilincinde olmalı, din hizmetlerinde kendi sosyal tutumunun etkileyici ve yönlendirici yönünü ihmal etmemelidir. Cami içi ve cami dışı bireysel ve sosyal nitelikli din hizmetlerinde ideal iletişimler kurabilmek için davranış ve ilişkilerde model bir kişilik ortaya koymak, ustaca söylenen sözlerden çok daha etkilidir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.