Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Final Sınavı 5
1.

Devlet okullarında din dersleri, din/mezhep merkezli olmakla birlikte, diğer dinlere kısaca da olsa yer verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Almanya
Soru Açıklaması

Devlet okullarında din dersleri, din/mezhep merkezli olmakla birlikte, diğer dinlere kısaca da olsa yer verilen ülke Almanya’dır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi yazılı irşad araçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Müzik
Soru Açıklaması

Müzik yazılı irşad araçlarından biri değildir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi rehberlik kavramının tanımlarındaki ortak ögelerdendir?

Doğru Cevap: "C" Yardım
Soru Açıklaması

Rehberlik kavramına ait farklı tanımlarda dört ortak unsur göze çarpmaktadır. Bunlar, insan, yardım, süreç ve uzman rehber’dir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi okullarda din derslerine zorunlu ya da seçmeli ders olarak yer verilmesinin sebeplerinden olabilir?

Doğru Cevap: "D" Mimarisine
Soru Açıklaması

Okullarda din derslerine zorunlu ya da seçmeli ders olarak yer verilmesi, her toplumun dokusu, ihtiyaçları, dinî yapısı ve geleneklerine göre farklılaşabilir.

5.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Mürşid yaptığı hizmete karşılık maaş alır. Muhtesibin böyle bir karşılık beklentisi olamaz.
Soru Açıklaması

Muhtesib yaptığı hizmete karşılık maaş alır. Mürşidin böyle bir karşılık beklentisi olamaz.

6.

Kelime anlamı itibariyle, “geliştirme, artırma, sahipliğini üstüne" alma, özünü ortaya çıkarma, çocuğu yetiştirme” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Terbiye
Soru Açıklaması

“Terbiye” kavramı ise, genel olarak eğitim öğretimle ilgili bütün alanları ifade eder. Kelime anlamı itibariyle, “geliştirme, artırma, sahipliğini üstüne alma, özünü ortaya çıkarma, çocuğu yetiştirme” anlamına gelen terbiye kelimesi, her türlü eğitim ve öğretim faaliyetini ifade eder.

7.

Yüzün asıklığı, kaşların çatıklığı, düşük omuzlar, titrek ses, soluk beniz gibi belirtiler aşağıdaki kavramların hangisi ile ifade edilmektedir.

Doğru Cevap: "B" Sinir dili
Soru Açıklaması

İnsanın beden dili olarak nitelendirilen vücut hareketleri, beyinden gelen sinirlerle yönetilir. Zihindeki duygular, düşünceler, anlayışlar sinirler yoluyla vücut organlarının hareketlerine yansır. Bu yansımanın oluşturduğu vücut organlarının hareketlerinin anlamlı bütününe sinir dili denilmektedir. Yüzün asıklığı, kaşların çatıklığı, düşük omuzlar, titrek ses, soluk beniz vb. fizyolojik şekil almalar sinir dili olarak ifade edilir. 

8.

İletişimler farklı araçlarla farklı şekillerde gerçekleşse de bütün iletişimler belli görevleri yerine getiren etkinliklerdir: Her iletişim etkinliğinin yerine getirdiği bazı görevler vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu görevlerden değildir?

Doğru Cevap: "B" Fikir ve düşünce kazandırmama
Soru Açıklaması

İletişimler farklı araçlarla farklı şekillerde gerçekleşse de bütün iletişimler belli görevleri yerine getiren etkinliklerdir: Her iletişimin etkinliği şu görevlerden en az birini yerine getirir:

Bilgi ve malumat sağlama

İkna etme ve kanaat oluşturma

Duygu ve duyarlık oluşturma

Görüş ve anlayış kazandırma

Fikir ve düşünce kazandırma

9.

Aşağıdakilerden hangisi din hizmetlerinde rehberlik alanlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Spor salonları
Soru Açıklaması

Spor salonları dini hizmetlerde rehberlik alanlarından biri değildir.

10.

Duygusal iletişimin özelliklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

Doğru Cevap: "D" Nesnel bir iletişim şeklidir.
Soru Açıklaması

A, B, C, ve E şıklarında yer verilen ifadeler duygusal iletişimin özelliklerini belirtir. Ancak, D’de belirtilen nesnel bir iletişim şeklidir ifadesi doğru bir ifade değildir.Nesnel iletişim, diğer adıyla görsel iletişim, başlı başına bir iletişim şeklidir. 

11.

Tek bir dinin hak olduğu ve bu dinin diğer dinleri kapsadığı görüşünü savunan, “hazırlayıcı” ve “sadece” anahtar kelimelerinin özgü olduğu dini yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kapsayıcılık
Soru Açıklaması

Tek bir dinin hak olduğu ve bu dinin diğer dinleri kapsadığı görüşünü savunan, “hazırlayıcı” ve “sadece”anahtar kelimelerin yer aldığı dini yaklaşım, kapsayıcılık yaklaşımıdır.

12.
İhtiyaçlar Doğal nedenler Coğrafi şartlar Zorlamalar Dil

Aşağıdakilerden hangisi kültürün zaman içerisinde değişme sebeplerindendir?

Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

İnsan topluluklarına ait bir kavram olan kültür, zaman içerisinde ihtiyaçlar, doğal nedenler, coğrafi şartlar ya da zorlamalar sonucunda değişir ve gelişir.

13.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ilişkisel iletişimin özelliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İletişim sürecinde yer alan amacın belirlenmesinden geribildirim alınıp doğrulanmasına kadar hiçbir süreç tesadüfe bırakılmaz.
Soru Açıklaması

A, B, C ve D şıklarında yer verilen bilgiler ilişkisel iletişimin özelliklerini ifade eder. Ancak, E şıkkında yer alan ifade ise Akademik iletişimin bir özelliğidir.

14.

I. Sehâ

II.İhlas

III.İ’sâr

IV.Hidayet

V. İrşad

Yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri din hizmetlerinde rehberlik ile ilgili kavramlar arasında yer alır?

Doğru Cevap: "E" V ve IV
Soru Açıklaması

Hidayet ve İrşad, dinin öğrenilmesi ve öğretilmesi, yaşantımıza anlam ve mutluluk katan kurallarının hayatımıza aktarılması için din hizmetlerinde rehberlik alanında kullanılan ifadeler arasında yer almaktadır.

15.

Mâverdi’ye göre aşağıdakilerden hangisi insanlara dini anlamda rehberlik ve danışmanlık yapan mürşidin görevleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "C" İrşad ve rehberlik dışında başka işlerle uğraşabilir.
Soru Açıklaması

Muhtesib görevini bir kenara bırakarak başka işlerle meşgul olamaz. Ancak mürşid isterse irşad ve rehberlik dışında başka işlerle de uğraşabilir.

16.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi ‘Eğitimle İlgili Rehberlik’ alanına girmektedir?

Doğru Cevap: "A" Üstün kabiliyetli olan kişileri tespit edip onlarla özel olarak ilgilenir.
Soru Açıklaması

‘Eğitimle İlgili Rehberlik’ kapsamına giren hususlardan biri, üstün kabiliyetli olan kişileri tespit edip onlarla özel olarak ilgilenmektir.

17.

İletişimde kaynak ve alıcı diye tanımlayacağımız tarafların olmadığı modele ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" İşlemsel model
Soru Açıklaması

İletişimi dairesel bir işlem olarak benimseyen, ancak geribildirimi yeni bir mesaj kabul eden bir görüş daha vardır. İşlemsel model denilen bu görüşe göre, iletişimde kaynak ve alıcı diye tanımlayacağımız taraflar yoktur; her iki taraf aynı zamanda hem kaynak hem de alıcıdır. C¸ünkü kaynağın alıcıdan geribildirim alması, aynı anlam konusunda olsa bile ayrı bir ileti olarak kabul edilir. Bu modele göre iletişim, tek bir kişinin (kaynağın) becerisine ve yeteneklerine bağlı olarak yürütülen bir süreç değil, iki tarafın birlikte yapabildiği ve birlikte başarabildiği bir etkinliktir. 

18.

Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin sahip olduğu fonksiyonların dışında bir fonksiyondur?

Doğru Cevap: "D" Müdahale edici fonksiyon
Soru Açıklaması

Fonksiyonlarına göre rehberlik, uyum sağlayıcı fonksiyon, yöneltici fonksiyon, ayarlayıcı fonksiyon, önleyici fonksiyon, düzeltici-iyileştirici fonksiyon, ferdi anlama fonksiyonu, ferdi geliştirici fonksiyon ve bilgi sağlama fonksiyonlarından oluşmaktadır.

19.

Devlet okullarında sadece Ortodoks mezhebine yönelik eğitim verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Yunanistan
Soru Açıklaması

Yunanistan’da devlet okullarında sadece Ortodoks mezhebine yönelik eğitim verilmektedir.

20.
Muhatabın mesaja tepkisi gözlenerek geribildirimin alınması Mesajın muhataba uygun şekilde düzenlenmesi Geribildirimin değerlendirilerek düzeltme veya doğrulama yapılması İletişim amacının belirlenmesi Mesajların algılanabilir ve anlaşılabilir araçlarla iletilmesi

Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış olarak verilen iletişim sürecinin aşamalarının doğru olarak sıralamasıdır?

Doğru Cevap: "C" IV-II-V-I-III
Soru Açıklaması

İletişim, birbirini takip eden bir dizi işlemler bütünü olduğundan, kişinin iletişim becerisi, bu işlemlerin bir düzen içinde ve birbirleri ile uyumlu bir şekilde yürütülüp iletişim döngüsünün sağlanması anlamına gelir. İletişim süreci, sırasıyla şu işlerin yerli yerinde yapılması ile gerçekleşir:

İletişim amacının belirlenmesi.

Mesajın muhataba uygun şekilde düzenlenmesi.

Mesajların algılanabilir ve anlaşılabilir araçlarla iletilmesi.

Muhatabın mesaja tepkisi gözlenerek geribildirimin alınması.

Geribildirimin değerlendirilerek düzeltme veya doğrulama yapılması.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.