Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Final Sınavı 6
1.

‘Diğergamlık’ kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Başkalarının hakkını ve menfaatini kendinden önce tutmak
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerim’de ‘i’sâr olarak geçen bu kavram, ‘başkalarını da düşünmek, onların haklarını ve menfaatlerini kendinden önce tutmak’ demektır.

2.

Birr ve’s-Sıla, 29) hadisi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: "A" Sadakat
Soru Açıklaması

Peygamberimizin“Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı hayra, hayır ise cennete götürür. Bir kimse sürekli olarak doğru olmaya çalışır ve doğruluğu araştırırsa, Allah katında sıddık olarak yazılır.” (Müslim, Birr ve’s-Sıla, 29) hadisi sadakat ile açıklanabilir

3.

‘Böyle bir dünyada, aynı nesneye pek çok kişi talip olacağından, ortaya yığılma, yarış, hasımlaşma, haset, kin ve kavga çıkmaktadır. Daha da ileri gidilip iş kan davasına kadar varmaktadır. İnsanlar bu kargaşa ve vehametin bitmesi için   bir üst   hakem arayışı içerisine girmiştir.   Bu hakemin mecazî   adı   devlettir’ görüşünü aşağıdakilerden alanlardan hangisi savunmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Hukuk
Soru Açıklaması

Hukuk ise şunu savunur: Böyle bir dünyada, aynı nesneye pek çok kişi talip olacağından, ortaya yığılma, yarış, hasımlaşma, haset, kin ve kavga çıkmaktadır. Daha da ileri gidilip iş kan davasına kadar varmaktadır. İnsanlar bu kargaşa ve vehametin bitmesi için   bir üst   hakem arayışı içerisine girmiştir.   Bu   hakemin mecazî   adı   devlettir.   Öyle   görünüyor ki   devlet, “adâlet” demektir.

4.

Akademik dini iletişim ile ilgili aşağıda belirtilen ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "B" Din eğitimi konusundaki dini iletişimler, akademik dini iletişim kapsamındadır.
Soru Açıklaması

Din eğitimi konusundaki dini iletişimler, akademik dini iletişim kapsamındadır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi sosyal yaşantı konusunda dinî rehberlik gerektiren durumlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İnançsızlık
Soru Açıklaması

Dinî niteliğe bürünmüş yanlış gelenekler, kötü alışkanlıklar (içki, kumar vs.), zorla evlendirmeler, töre cinayetleri, kan davaları, kazalar ve felaketler (sel, deprem, yangın) sosyal yaşantı konusunda dinî rehberlik gerektiren durumları oluştururken inançsızlık olgusu inanç ve ibadetler konusuna girmektedir. 

6.

I. Cinsiyete göre rehberlik

II. Sürece göre rehberlik

III. Fert sayısına göre rehberlik

IV.Fonksiyonlarına göre rehberlik

V. Yapıldığı alana göre rehberlik

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri rehberliğin çeşitleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" III, IV ve V
Soru Açıklaması

Rehberlik çeşitleri üç ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar, fert sayısına göre rehberlik, fonksiyonlarına göre rehberlik ve yapıldığı alana göre rehberliktir.

7.
Aşağıdaki etkinliklerden hangisi işlemsel iletişim modeli açıklamasına uygun düşmektedir?
Doğru Cevap: "B" Televizyonda bir konuyu tartışmak
Soru Açıklaması
b
8.

Aşağıdakilerden hangisi felsefenin insanı dine yakınlaştıran sorularından değildir?

Doğru Cevap: "E" Sonum neden olacak?
Soru Açıklaması

Bu konuda oluşan sorular ise şöyle sıralanabilir: · Nereden geldim? · Nereye gidiyorum? · Görevim nedir? · Hayatın anlamı nedir? · Neye inanmalıyım? · Sonum ne olacak? · Bu dünyadan sonra yeni bir dünya daha var mı?

9.

Kaynağın iletişim becerisini orataya çıkarmak için ele alınan iki konu nedir?

Doğru Cevap: "B" Süreç yönetimi ve iletişim tarzı
Soru Açıklaması

O¨ğretim ve etkileme amaçlı iletişimlerde iletişim sürecinin bir düzen içinde yürütülmesi gerekir. Dini^ iletişimlerde kaynak, sürecin en önemli unsuru olduğuna ve süreci yönetme sorumluluğu bulunduğuna göre kaynağın iletişim becerisi önem kazanmaktadır. Okulda, camide ve toplumda sağlıklı dini^ iletişimler kurup insanlara olumlu dini^ tutum, anlayış ve davranışlar kazandırabilmek, kaynağın iletişim becerisine bağlıdır. Kaynağın iletişim becerisini iki konuda ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri, kaynağın süreç yönetimi, diğeri de kaynağın iletişim tarzıdır. 

10.

Atabetü’l Hakayık kimin eseridir?

Doğru Cevap: "B" Edip Ahmed Yükneki
Soru Açıklaması

Atabetü’l Hakayık, Edip Ahmed Yükneki’nin eseridir.

11.

Dinî iletişimde kaynağın bilgi zenginliğinin yanı sıra bu bilgilerin kime, ne ölçüde ve nasıl anlatılacağı hususunda belli teknik birikime de sahip olması ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: "E" Uzmanlık, kişinin bir konu üzerinde derinlemesine bilgi, beceri ve deneyim sahibi olması demektir. Günümüzde en ayrıntı konular bile bir uzmanlık meselesi haline gelmiş ve her iş uzmanlarınca yürütülür olmuştur. Dinî konularda halkı aydınlatma, sorunlarını çözme, onları dinî bilgi, tutum ve davranış yönünden geliştirme görevi yürütenlerin de bu konularda belli donanımlara sahip olmaları gerekir. Bilgi zenginliğinin yanında bu bilgilerin kime, ne ölçüde ve nasıl anlatılacağı hususunda belli teknik birikime de ihtiyaç vardır. 
Soru Açıklaması

Uzmanlık, kişinin bir konu üzerinde derinlemesine bilgi, beceri ve deneyim sahibi olması demektir. Günümüzde en ayrıntı konular bile bir uzmanlık meselesi haline gelmiş ve her iş uzmanlarınca yürütülür olmuştur. Dinî konularda halkı aydınlatma, sorunlarını çözme, onları dinî bilgi, tutum ve davranış yönünden geliştirme görevi yürütenlerin de bu konularda belli donanımlara sahip olmaları gerekir. Bilgi zenginliğinin yanında bu bilgilerin kime, ne ölçüde ve nasıl anlatılacağı hususunda belli teknik birikime de ihtiyaç vardır. 

12.

“devlet okullarında din dersleri, din/mezhep merkezli olmakla birlikte, diğer dinlere kısaca da olsa yer verilmektedir”. Bu ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" AlmanyaAlmanya
Soru Açıklaması

Devlet okullarında din dersleri, din/mezhep merkezli olmakla birlikte, diğer dinlere kısaca da olsa yer verilen ülke Almanya’dır.

13.

Seçeneklerden hangisi din hizmetlerindeki ilişki ve iletişimlerin esasları arasında olmayabilir?

Doğru Cevap: "D" Otoriter ve buyurgan davranmak
Soru Açıklaması

1- Otoriter ve buyurgan davranmamak.

2- Usandırıcı ve bıktırıcı olmamak.

3- Dostça, samimi ve hasbi davranmak.

4- Esnek olmak, takıntı ve sabit fikirlilikten uzak durmak. 5- Gereksiz ve ilgisiz söz ve davranışlardan kaçınmak.

6- Dini^ grup normları ile çatışma veya uyuşma çabası içine girmemek.

7- Eleştirici, sorgulayıcı ve yadırgayıcı davranmamak.

14.

‘Diğergamlık’ kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Başkalarının hakkını ve menfaatini kendinden önce tutmak
Soru Açıklaması

Kur’an-ı Kerim’de ‘i’sâr olarak geçen bu kavram, ‘başkalarını da düşünmek, onların haklarını ve menfaatlerini kendinden önce tutmak’ demektır.

15.

Konuşmada kullanılan sembollerin ses kanalı ile değil de yazı kanalı ile kurulan iletişim şekli nedir?

Doğru Cevap: "B" Yazılı
Soru Açıklaması

Yazılı iletişim, konuşmada kullanılan sembollerin ses kanalı ile değil de yazı kanalı ile kurulan iletişim şeklidir. Aslında yazı, konuşulan dilin kâğıt üzerindeki çizimlerinden, söz de ağızdan çıkan seslerinden ibarettir. Her ikisi de insan hafızasında kelimeleri, cümle yapısı, tamlamaları ve kuralları ile var olan dilin iki farklı şekilde tezahürüdür. Yazı dili ve konuşma dili diye ayırdığımız şey dilin kendisi değil, onun dışa yansıtılış biçimidir. İnsan konuştuğu dili, yazının dışında el, yüz, vücut hareketleri ile de dışa yansıtabilmektedir ki, buna da beden dili denilmektedir. 

16.

“Bütün dinler aynı hakikate farklı biçimlerde işaret eder” ifadesi hangi dini yaklaşım içerisinde değerlendirilebilir.?

Doğru Cevap: "D" Çoğulculuk
Soru Açıklaması

“Bütün dinler aynı hakikate farklı biçimlerde işaret eder” ifadesi çoğulculuk dini yaklaşımı içerisinde değerlendirilebilir. 

17.

Aşağıdakilerden hangisi dini iletişimlerde din dilinin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Din dili akıl yürütme, determinist çıkarmalar gibi zihinsel ikna yöntemlerine dayanır.
Soru Açıklaması

Din dili bilimsel dilin deneysel doğrulama ölçülerine ihtiyaç duymaksızın akıl yürütme, analoji, determinist çıkarmalar gibi zihinsel ikna yöntemlerine dayanır.

18.

Aşağıdakilerden hangisi din dili ile ilgili yanlış bir yargıdır?

Doğru Cevap: "E" Doğruluk niteliği kanaat oluşturmakta din dilinin tutarlılık niteliğinden daha etkilidir.
Soru Açıklaması

Din dilinin tutarlılık niteliği kanaat oluşturmakta doğruluk niteliğinden daha etkilidir.

19.

Kişinin dürüstlüğü, samimiyeti, bilgi birikimi, konusuna ha^kimiyeti, yetenek ve yeterlikleri ne ile ilişkilendirilebilir?

Doğru Cevap: "C" Güvenilirlik
Soru Açıklaması

Güvenilirlik kişinin dürüstlüğü, samimiyeti, bilgi birikimi, konusuna ha^kimiyeti, yetenek ve yeterlikleri ile ilgilidir. Eksik ve yanlış bilgiye sahip olan, bir konuyu derli toplu bütünlük içinde net ve anlaşılır biçimde sunamayan bir konuşmacı güvenilirliğini kaybeder. Güvenilirlik kişinin kendine güvenmesi, iç istikrarı, yetenek ve yeterliklerinin farkında olması ile de yakından ilgilidir.

20.
Aşağıdakilerden hangisi, dini^ konularda rehberlik yaparken dikkat edilmesi gereken ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Zaman ve mekan faktörlerini önemsememek
Soru Açıklaması
c
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.