Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Final Sınavı 7
1.
Beden dilinin fizyolojik yönü sinir dili olarak nitelendirilir. Duyarak öğrenilen bilgi görerek öğrenilen bilgiden daha kalıcıdır. Dini iletişimlerde beden dilinin destekleyici ve düzeltici rolünün yanılsamaları önleyici etkisi vardır. İletişimde mesajın muhtevası, yoğunluğu, duygu yönü gibi hususlar muhataplarda sinir dili beklentisi ortaya çıkarabilir. Beden dili, fonksiyonu ve kontrol edilebilirliği açısından 3 e ayrılır.

Dini iletişimde beden dili ile ilgili hangisi veya hangileri yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" II-V
Soru Açıklaması

II- Görerek öğrenilen bilgi duyarak öğrenilen bilgiden daha kalıcıdır.

V- Beden dili ve kontrol edilebilirliği açısından fizyolojik olan ve olmayan olarak 2 ye ayrılır. 

2.

Hac görevi esnasında, hacılara ilgili yerler ve konular hakkında Müslümanlara bilgiler veren ve rehberlik yapanlara hangi isim verilmektedir?

Doğru Cevap: "D" Delil
Soru Açıklaması

Sözlüklerde Delâlet kavramının karşılığı, “yol bilmeyenlere yol göstermek, tarif etmek, kişiye seyahatinde veya işinde kılavuzluk etmek ve rehberlikte bulunmak”tır. Bu kavramla aynı kökten gelen “Dâll” ve “Delil”, bir işe öncülük eden, işi nasıl yapacağını bilemeyenlerin önüne düşerek rehberlik edenlere verilen isimlerdir. Hac görevi esnasında, hacılara ilgili yerler ve konular hakkında bilgiler veren ve rehberlik yapanlara “Delil” isminin verilmesi bu sebepledir. 

3.

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşen dünya gerçekleri çerçevesinde yapılacak kültürlerarası din eğitiminin başlıca amaçları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Farklı din ve inançların birbirlerinden tamamen kopuk olarak ele alınmasının önünün açılması
Soru Açıklaması

“Farklı din ve inançların birbirlerinden tamamen kopuk olarak ele alınmasının önünün açılması “küreselleşen dünya gerçekleri çerçevesinde yapılacak kültürlerarası din eğitiminin başlıca amaçları arasında yer almaz

4.

Hz.Peygamberin “bizden değildir”, “mümin olamaz” diye başlayıp Müslümanların birbirlerinin sorunlarını kendi sorunları gibi kabul etmelerini ısrarla öğütlemesi neye önem verdiğini göstermektedir.

Doğru Cevap: "C" Toplumsal birliktelik
Soru Açıklaması

Hz.Peygamberin “bizden değildir”, “mümin olamaz” diye başlayıp Müslümanların birbirlerinin sorunlarını kendi sorunları gibi kabul etmelerini ısrarla öğütlemesi Toplumsal birlikteliğe verdiği önemi vurgulamaktadır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin sonuçlarından biridir?

Doğru Cevap: "B" Dinin geleneksel ve özgün yapısının kaybedilmesi
Soru Açıklaması

Dinin geleneksel ve özgün yapısının kaybedilmesi küreselleşmenin sonuçlarından biridir.

6.

Güçlü muhakemeleri var olan, soyut ve kavramsal düşünebilen ve sebep sonuç ilişkilerini kolayca anlayabilen kişiler hani zekaya sahiptir.

Doğru Cevap: "D" Mantıksal
Soru Açıklaması

Yani zeka^ düzeyleri, duygu durumları ve yetenek alanları gibi doğuştan getirilen farklılıkları görmek mümkündür. Aynı yaş düzeyinde olup ve aynı koşullarda yetiştiği halde bu özellikleri itibariyle birbirinden farklılaşan bireyler de bulunmaktadır. O¨rneğin; zihinsel özellikleri bakımından ele alacak olursak, bazı insanlar sözel-dilsel zeka^ya sahiptirler; dinleme becerileri yüksektir, kelime oyunlarını severler, sözel olarak iyi iletişim kurarlar ve hafızaları güçlüdür. Bazıları ise, mantıksal-matematiksel zeka^ sahibidirler; güçlü muhakemeleri vardır, soyut ve kavramsal düşünebilir ve sebep sonuç ilişkilerini kolayca anlarlar. Aynı şekilde, görsel-uzamsal, müziksel-ritmik, bedensel-kinestetik gibi diğer zeka^ alanlarında farklılaşan bireylerin olduğunu da bilmek gerekir. 

7.

Aşağıdaki irşad araçlarından hangisi “perilerin meleklerin dili” anlamına gelmektedir?

Doğru Cevap: "B" Müzik
Soru Açıklaması

Müzik “perilerin meleklerin dili” anlamına gelmektedir.

Peygamberimizin“Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı hayra, hayır ise cennete götürür. Bir kimse sürekli olarak doğru olmaya çalışır ve doğruluğu araştırırsa, Allah katında sıddık olarak yazılır.” (Müslim,

8.

Toplumumuzda farklı şekillerde din eğitimi ve öğretimi etkinlikleri yaygın olarak yürütülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi dini eğitim ve öğretim etkinliklerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Toplumun ihtiyaçlarını gidermek için yapılan çalışmalar
Soru Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı ilk ve orta öğretim kurumlarında din kültürü ve ahlak bilgisi dersleriyle, orta öğretim düzeyinde de İmam-Hatip Liseleri kanalı ile yürütürken yükseköğretim düzeyinde de üniversiteler, İlahiyat Fakülteleri kanalı ile bu çalışmalara katılmaktadır. Bir anayasal kurum olan ve “din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek” görevi verilmiş bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı da bu görevi kapsamında yaygın eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Kur’an kursları, yaz kursları, irşat faaliyetleri, seminerler, konferanslar vb. şekillerde yürütülen çalışmalar bu kabildendir. Ayrıca camilerde verilen vaazlar, ibadetin bir parçası olarak okunan hutbeler de yine din eğitim ve öğretimi kapsamında sayılabilecek etkinliklerdir. Bunların dışında dinî alanda yükseköğrenim görmüş, çeşitli din eğitimi ve din hizmeti görevlerinde çalışan temsil konumundaki kişilerin toplumda ilişki ve yaşantılarla kurdukları iletişimler yoluyla çevrelerine dinî bilgi, duygu ve anlayış kazandırma rolü üstlenmektedirler. Dilimizde insana yönelik, onun sorunlarını çözme, ihtiyaçlarını giderme, işini ve yaşantısını kolaylaştırma adına yapılan çalışmalar “hizmet” kavramı ile ifade edilmektedir.

9.

Aşağıdakilerden hangisi akademik dini iletişim ile ilgili yanlış bir ifadedir?

Doğru Cevap: "D" Yanlış bilgi telafisi olmayan sonuçlar doğurabilir.
Soru Açıklaması

Öğretim amacı güden planlı ve düzenli iletişimlere akademik iletişim denildiğini hatırlayalım. Şüphesiz öğretim amaçlı iletişimlerde belletme, kavratma, ikna etme, özümsetme şeklinde çabalar öne çıkmakta, bunlar da farklı iletişim becerilerini gerektirmektedir. Dinin öğretimi, inanç, bilgi, duygu ve davranıs yönleri ile bir bütünlük oluşturduğundan tek düze bir iletişim eylemi ile karşılanamaz. Akademik dinî iletişimde olabildiğince çok iletişim becerilerinin birlikte, iç içe ve art arda kullanılmasına ihtiyaç duyulur. Yazısal, sözel, nesnel ve duygusal iletişim becerileri yerine göre ve etkin bir şekilde kullanılacaktır. Akademik dinî iletişimlerde iletilmek istenen mesaj, kullanılan araçların oluşturduğu şematik çerçevede biçim alır. İletişimin alıcı tarafındaki kişi daima bir şekilde biçimlenmiş dinî mesaja muhatap olur ve tepkisi buna göre oluşur. Biçimlenmeyi sağlayan sözdür, ses tonudur, vurgudur, jest ve mimiklerdir, takınılan hal ve tavırlardır, kılık kıyafettir. İnsanların manevi dünyalarını ve onunla bağlantılı ilişkilerini düzenleyen din konusunda, yanlış bilgi, duygu ve kanaatlerin iletilmiş olması telafisi olmayan olumsuz sonuçlar doğurabilir. 

10.

Aşağıdakilerden hangisi gençlik dönemi din eğitimi ilkeleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Gençlik döneminde din eğitimi, dinin ruhunu ve gencin gelişim özelliklerini bilen kişiler tarafından verilmemelidir.
Soru Açıklaması

Gençlik dönemi din eğitimi ilkeleri :

Çocukluk dönemi yaşantıları ve eğitimi, gençlik dönemi için bir temel oluşturmalıdır.

Gençlerin din eğitiminde sosyal ortamların ve dinî kurumların önemi unutulmamalıdır.

Gençlerle arkadaş olabilmeli ve onlara arkadaşça davranılmalıdır.

Gencin bağımsızlık duyguları desteklenmeli, sağlıklı bir özgürleşme süreci yaşamasına yardımcı olunmalıdır.

Gençlik döneminde din eğitimi, dinin ruhunu ve gencin gelişim özelliklerini bilen kişiler tarafından verilmelidir.

11.

I-Beden dilinin fizyolojik yönü sinir dili olarak nitelendirilir.

II-Duyarak öğrenilen bilgi görerek öğrenilen bilgiden daha kalıcıdır.

III-Dini iletişimlerde beden dilinin destekleyici ve düzeltici rolünün yanılsamaları önleyici etkisi vardır.

IV-İletişimde mesajın muhtevası,yoğunluğu,duygu yönü gibi hususlar muhataplarda sinir dili beklentisi ortaya çıkarabilir.

V-Beden dili ,fonksiyonu ve kontrol edilebilirliği açısından 3 e ayrılır.

Dini iletişimde beden dili ile ilgili hangisi-hangileri yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" II-V
Soru Açıklaması

II ve V seçenekleri yanlıştır. II-Görerek öğrenilen bilgi duyarak öğrenilen bilgiden daha kalıcıdır.

V-Beden dili fonksiyonu ve kontrol edilebilirliği açısından fizyolojik olan ve olmayan olarak 2’ye ayrılır.

12.

“Hazırlayıcı” ve “sadece”hangi dini yaklaşımda yer almaktadır?

Doğru Cevap: "B" Kapsayıcılık
Soru Açıklaması

“Hazırlayıcı” ve “sadece” kapsayıcılık yaklaşımı içerisinde değerlendirilir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinden beklenen dini hizmetlerden değildir?

Doğru Cevap: "A" Toplumsal ahlakı sağlamak
Soru Açıklaması

Din hizmetlerine gelince, bu konuda da aynı şekilde geniş bir alandan söz edilebilir. İmamlık, vaaz, hutbe, cenaze ve defin, toplu dua, rehberlik, irşat, uzlaştırma gibi din görevlisinden beklenen bütün işler birer din hizmetidir. Ülkemizde bütün din hizmetleri yukarıda da işaret edildiği üzere birer kamu görevi olarak kabul edilmekte ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı resmi görevlilerce yürütülmektedir.

14.
Rehberlik faaliyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Kişi adına karar vermektir.
Soru Açıklaması
c
15.

Aşağıdakilerden hangisi din hizmetlerinde rehberlikte bulunacak kimselerin sahip olması gereken özelliklerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Hasetlik
Soru Açıklaması

Hasetlik, din hizmetlerinde rehberlikte bulunacak kimselerin sahip olması gereken özelliklerden birsi değildir.

16.

İletişimde kaynak kişi iletmek üzere zihninde biçimlendirip hazırladığı mesajı, kullandığı dilin sözleri ile ifade eder, yani anlamları seçtiği kelimelere yükler. Bu duruma iletişimde ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Kodlama
Soru Açıklaması

Sözlü iletişim, mesajın sözlerle iletildiği iletişim şeklidir. Sözler ilk insanla birlikte var olan, bir insan grubu (toplum) içinde belirlenmiş ortak anlamları taşıyan sembollerdir. Belli kurallarla ilişkilendirilen sözlerin toplamı, insanlar arasında temel iletişim aracı olan dili meydana getirir. İletişimde kaynak kişi iletmek üzere zihninde biçimlendirip hazırladığı mesajı, kullandığı dilin sözleri ile ifade eder, yani anlamları seçtiği kelimelere yükler. Buna iletişim dilinde mesajın kodlanması denildiği daha önce açıklanmıştı. 

17.

Dini^ değerleri insanlara aktarma ve onlarda olumlu dini^ tutum ve davranışlar geliştirme amacıyla iletişime giren bir kişinin başarı olabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bu özellikler kaç ana başlık altında incelenebilir?

Doğru Cevap: "A" İki ana başlık
Soru Açıklaması

Dini^ iletişimde hedef (alıcı) durumundaki insanların olumlu dini^ tutum geliştirmedeki başarıları, önemli ölçüde kaynağın iletişim becerisine bağlıdır. Dini^ değerleri insanlara aktarma ve onlarda olumlu dini^ tutum ve davranışlar geliştirme amacıyla iletişime giren bir kişinin başarı olabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Bunlar da kaynağın kişisel özellikleri ve kaynağın iletişim becerisi diye ikiye ayrılır.

18.

Aşağıdakilerden hangisi din dili ile ilgili yanlış bir yargıdır?

Doğru Cevap: "E" Doğruluk niteliği kanaat oluşturmakta din dilinin tutarlılık niteliğinden daha etkilidir.
Soru Açıklaması

Din dilinin tutarlılık niteliği kanaat oluşturmakta doğruluk niteliğinden daha etkilidir.

19.
Aşağıdakilerden hangisi akademik iletişimin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yanılsamaların olmaması
Soru Açıklaması
d
20.

I. Ruh

II. Kıyametin kopuş vakti

III. Öldükten sonra dirilme meselesi

Yukarıdakilerden hangileri Peygamberlere sorulan sorulardandır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.