Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Final Sınavı 8
1.

Kültür ve dinin öngördüğü esaslar ve davranış biçimlerinin öğretilmesi, yaşatılabilmesi ve nesilden nesile aktarılarak devamının sağlanması nasıl gerçekleşebilir?

Doğru Cevap: "B" Eğitim
Soru Açıklaması

Kültür ve dinin öngördüğü esaslar ve davranış biçimlerinin öğretilmesi, yaşatılabilmesi ve nesilden nesile aktarılarak devamının sağlanması eğitim yoluyla gerçekleştirilebilir. Bu nedenle kültür aktarımı veya kültürleme, eğitimin başlıca görevleri arasındadır. Bu süreç içerisinde insanın, içinde yaşadığı topluma uyumlu olarak katılması anlamına gelen sosyalleşmesi gerçekleşir. 

2.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi işlemsel iletişim modelinin bir özelliğidir?

Doğru Cevap: "A" İletişimde her iki taraf hem kaynak hem alıcıdır ve iletişim paylaşıldıkça var olan şeydir.
Soru Açıklaması

B, C ve E şıklarında yer verilen bilgiler dairesel iletişim modelinin özellikleridir. D’de belirtilen ifadede, Deşifre unsuru dairesel modelde mevcuttur. Ancak, A şıkkında belirtildiği gibi, işlemsel iletişim modelinde, kaynak ve alıcı diye tanımlanan taraflar yoktur; her iki taraf hem kaynak hem alıcıdır. Her iki taraf da birbirine mesaj alıp veriyorsa iletişim aynı zamanda bir paylaşım ve alışveriştir. Dolayısıyla, iletişim paylaşıldıkça var olan şeydir. 

3.

I. İmamın camide hutbe okuması

II. İki arkadaşın sohbet etmesi

III. Öğretmenin sınıfta ders anlatması

Yukarıdaki olaylar örneklendiren iletişim modelleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

       I     -     II     -     III

Doğru Cevap: "D" Doğrusal-İşlemsel-Dairesel
Soru Açıklaması

Olaylar sırasıyla doğrusal-işlemsel-dairesel iletişim modelini örneklemektedir. İlkinde alıcı durumundaki cemaatin geribildirimde bulunmaları söz konusu olmadığından iletişim tekyönlü yani doğrusal devam etmektedir. İkincisinde bir tek kaynak yoktur. Taraflardan her ikisi de hem kaynak hem de alıcı durumundadırlar. Dolayısı ile süreç, işlemseldir. Üçüncüsünde ise öğretmen, iletişimin kaynağıdır. Öğrencilerin geribildirimleri ile süreci devam ettirdiği için işlem çift yönlü ve daireseldir.

4.

Din hizmetlerinde rehberlik alanında ‘İnsanlara hak yolu göstermek, eksiklerini gidermelerine yardım etmek, hatalarını düzeltmek suretiyle olgunlaştırmak ve doğru yola sevk etmek’ anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İrşad
Soru Açıklaması

‘İnsanlara hak yolu göstermek, eksiklerini gidermelerine yardım etmek, hatalarını düzeltmek suretiyle olgunlaştırmak ve doğru yola sevk etmek’ anlamında kullanılan kavram İrşad’dır.

5.

Yaşlanma döneminde gerçekleştirilen din eğitimi ilkelerinden hangisi yaşlıların hayatın son safhasına daha sakin, daha serinkanlı ve daha teslimiyetle girmelerine imkân verir?

Doğru Cevap: "A" Yetişkinlerin ölüm bilinci kazanmalarına yardımcı olunmalıdır.
Soru Açıklaması

Yaşlanma döneminin en belirleyici özelliklerinden biri de, ölüm gerçeğinin pek çok vesile ile ve her an kendini gösterdiği, ölüme yaklaşmış olma korkusunun derinden yaşandığı bir dönem olmasıdır. Kontrolsüz seyrettiği zamanlarda kaygı ve depresyona neden olabilecek bu durum, ancak ölüm bilincinin kazanılması ile ortadan kaldırılabilir; ya da en azından hafifletilebilir. Bu açıdan yaşlanma döneminde gerçekleştirilen din eğitimi ve kazandırılan ölüm bilinci, yaşlıların hayatın son safhasına daha sakin ve daha serinkanlı ve daha teslimiyetle girmelerine imkân verir.

6.

Ekonominin, “kıt kaynakların sınırsız ihtiyaçlar karşısında adaletli bir şekilde dağıtımıdır” anlamına geldiğini hatırlayalım. Dolayısıyla burada işin içine öncelikle “adâlet” girmektedir. Adaletin de her şeyden önce bir ahlâkî kavram olduğu unutulmamalıdır. Tüm dinlerde ahlâkın mutlaka dinin kurallarına dayandığı düşünülürse, ekonominin gündeme geldiği yerde, din eğitiminin de rahatlıkla geleceği aşikârdır.Din 

Doğru Cevap: "A" Din
Soru Açıklaması

Din, insan kimliğinin önemli bir parçasını teşkil eder. Onun yeryüzündeki varlığına anlam kazandıran da dindir. Kişisel bir tercih olarak baktığımızda, din insanın hayatını anlamlı kılan, ona yaşama sevinci kazandıran en temel değerdir. İnsanın, “Ben kimim?”, “Nereden geldim?”, “Nereye gideceğim?” gibi sorularına din dışında bugüne kadar tatmin edici cevaplar veren başka bir bilgi kaynağı da mevcut değildir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi rehberlik çeşitlerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Fert sayısında göre rehberlik
Soru Açıklaması

Rehberlik çeşitleri aynı zamanda rehberlik yapılan alanlar demektir. Buna göre rehberlik çeşitleri, fert sayısına göre, fonksiyonlarına göre ve yapıldığı alana göre rehberlik olmak üzere üç ana başlık altında toplanabilir.

8.

Propaganda anlamı taşıyan, davet kelimesiyle aynı kökten gelen ve bilinmesi, kabul edilmesi istenen her hangi bir düşüncenin, fikrin ya da kanaatin, muhatabın dikkati çekilerek en güzel şekilde tanıtılması anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Diâye
Soru Açıklaması

Propaganda anlamı taşıyan “Diâye” de davet kelimesiyle aynı köktendir. Diâye, bilinmesi, kabul edilmesi istenen her hangi bir düşüncenin, fikrin ya da kanaatin, muhatabın dikkati çekilerek en güzel şekilde tanıtılması demektir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi dini^ iletişime ait özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız dini^ araçların kullanılması
Soru Açıklaması
c
10.
Sosyolojik İnanç Antropolojik Maneviyat

Yukarıdaki ifadelerden hangileri din dilini tanımlarken kullanılabilecek alanlardandır?

Doğru Cevap: "B" II ve IV
Soru Açıklaması

Din dili sosyal dilin ir özgünlük alanı olmakla birlikte sosyolojik ve antropolojik alanda değil, inanç ve maneviyat alanında rol oynayan bir kanaat dilidir.

11.

İnsanları iyi, doğru, güzel işlere yönlendirme ve ahla^ki^ erdemlere ulaştırma amacını taşıyan unsur nedir?

Doğru Cevap: "C" Din
Soru Açıklaması

Dinler, insanları iyi, doğru, güzel işlere yönlendirme ve ahla^ki^ erdemlere ulaştırma amacını taşırlar.

12.

Seçeneklerden hangisi akademik dini^ iletişimlerde din, ahlak ve maneviyat konuşan öğretici konumundaki kişilerin iletişim tarzına yansıyan en önemli sorunlardan birisidir?

Doğru Cevap: "A" Bilinç dışı tepki
Soru Açıklaması

Akademik dini^ iletişimlerde din, ahlak ve maneviyat konuşan öğretici konumundaki kişilerin iletişim tarzına yansıyan en önemli sorun, kullandıkları araçlar bütününde görülen onların duygusal güdüleri ve bilinç dışı tepkileridir. Kişiliğimizin bir parçası haline gelmiş duygusal güdülerimiz ile kültür ve birikimlerimizin yönlendirdiği bilinç dışı tepkilerimiz farkında olmadan iletişimlerimizi etkilemektedir. 

13.
Vaaz, hutbe, irşat gibi din görevlisinden beklenen işler birer din hizmetidir. Din hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı resmi görevlilerce yürütülmektedir. Din hizmetleri birer kamu görevidir. Din hizmetlerinin sadece yasal yönü vardır. Din hizmetleri ve faaliyetleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Din hizmetleri ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi rehberlik faaliyetlerinde ilk olarak hümanist psikoloji ekolünün ortaya koyduğu bir kavramdır?

Doğru Cevap: "E" Kendini gerçekleştirme
Soru Açıklaması

Kendini geliştirme, ilk olarak hümanist psikoloji ekolünün ortaya koyduğu bir kavramdır.

15.

Her din içerisinde olduğu gibi İslâm dini içerisinde de birtakım anlayış ve yorum farklılıkları bulunmaktadır. Türk Milli Eğitim programları doğrultusunda din eğitimi gerçekleştirilirken nasıl bir tutum izlenmektedir?

Doğru Cevap: "A" Kur’an temel kaynak alınmaktadır.
Soru Açıklaması

İlköğretim okulları için hazırlanan 2006 programında herhangi bir mezhebin esas alınması söz konusu olmayıp, yer verilen konular ve bunların açıklanmasında Kur’an esas alınmıştır. Kur’an bütün Müslümanlar için temel kaynak olduğuna göre, Kur’an merkezli bir programın da ortak paydayı oluşturacağı düşünülmektedir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetlerini yürütürken göz önünde tutulması gereken genel ilkelerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Rehberlik sadece belirli dönemlerde gerçekleştirilebilen bir yardım sürecidir
Soru Açıklaması

Gelişim insan hayatına paralel olarak doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreçtir. Bu süreçte, her gelişim döneminin kendine özgü görevlerinin yerine getirilmesinde insan zaman içinde yardıma ihtiyaç duyabilir. Dolayısıyla bireyin yaşamı boyunca atacağı adımlarda sağlıklı kararlar alabilmesi için bu hizmetlerden her zaman yararlanmaya ihtiyacı vardır ve insan hayatı devam ettiği sürece rehberliğe muhtaçtır.

17.

Aşağıdakilerden hangisi dini rehberlik araçlarından olan müzik alanı ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "E" Mevlid
Soru Açıklaması

Geleneğimizde önemli bir yeri olan Mevlid, sözleri ve kendine has musikîsiyle insanları yüzyıllardır etkilemektedir. Arasında okunan salâvatlar, ilahiler ve ardından yapılan dualar, dinî duygulanma açısından önemlidir (Buyrukçu, 1995; Hökelekli, 2009). Din görevlisi, Mevlid merasimlerini fırsat bilerek insanlara bu esnada ölçülü bir rehberlik faaliyetinde bulunabilmenin yollarını aramalıdır.

18.
Aşağıdakilerden hangisi psikolojik danışmanın amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kendini gerçekleştirmek
Soru Açıklaması
b
19.

Dinle ilgili sorular ve şüphelerin yaygın olarak görüldüğü dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Ergenlik Dönemi
Soru Açıklaması

Dinle ilgili sorular ve şüphelerin yaygın olarak görüldüğü dönem Ergenlik Dönemidir.

20.
Aşağıdakilerin hangisi sosyal hayattaki insan ilişkilerinin iletişimsel rolü değildir?
Doğru Cevap: "E" İlişkisel iletişim sağlama
Soru Açıklaması
e
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.