Din Eğitimi Ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
Deneme Final Sınavı 9
1.

Aşağıdakilerden hangisi dinî mesajın temel özellikleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Birden çok amaca yönelik olmalıdır
Soru Açıklaması

Din eğitimi ve din hizmetlerine dair iletişimlere konu olan dinî mesajın temel özellikleri şöyle sıralanabilir:

1- Mesaj dinî açıdan doğru ve anlamlı olmalıdır.

2- Kolay anlaşılır olmalıdır.

3- Muhatabın ihtiyaçlarına uygun olmalıdır.

4- Dinî amaca uygun olmalıdır.

5- Düzenli, sistemli ve hiyerarşik olmalıdır.

2.

Aşağıdakilerden hangisinde halkla ilişkiler alanında iletişimde önemli hususlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Üslup
Soru Açıklaması

Halkla ilişkiler alanında giyim, kuşam, nezaket ve zarafet hususları ön plana çıkmaktadır.

3.

C¸okkültürlülüğü Yeniden Düşünmek, Kültürel C¸eşitlilik ve Siyasi Teori adlı kitap kime aittir?

Doğru Cevap: "C" Parekth
Soru Açıklaması

Çokkültürlülük kavramına yaklaşım ve Batı dünyasındaki gelişimi ile ilgili ayrıntılı bilginin yer aldığı C¸okkültürlülüğü Yeniden Düşünmek Kültürel C¸eşitlilik ve Siyasi Teori adlı kitabın yazarı Bhikhu Parekh’tir.

4.

Peygamberimizin“Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı hayra, hayır ise cennete götürür. Bir kimse sürekli olarak doğru olmaya çalışır ve doğruluğu araştırırsa, Allah katında sıddık olarak yazılır.” (Müslim, Birr ve’s-Sıla, 29) hadisi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

Doğru Cevap: "A" Sadakat
Soru Açıklaması

Peygamberimizin“Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı hayra, hayır ise cennete götürür. Bir kimse sürekli olarak doğru olmaya çalışır ve doğruluğu araştırırsa, Allah katında sıddık olarak yazılır.” (Müslim, Birr ve’s-Sıla, 29) hadisi sadakat ile açıklanabilir.

5.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Bedenin dilinin fizyolojik yönü saç ve bıyık düzeni, takılar, giysiler gibi giyim-kuşam unsurlarını içerir.
Soru Açıklaması

Beden dili, fonksiyonu ve kontrol edilebilirliği açısından fizyolojik olan ve olmayan diye ikiye ayrılır. Bedenin dilinin fizyolojik yönü insan metabolizmasının ortaya koyduğu davranışları kapsamaktadır. Metabolizmanın bütün davranışları beyin tarafından sinirler aracılığı ile yönetildiğinden beden dilinin fizyolojik yönü sinir dili olarak nitelendirilir. Bunun dışındaki fizyolojik olmayan saç ve bıyık düzeni, takılar, giysiler de giyim-kuşam olarak ele alınır. 

6.
Kur’an’ın, inanç tercihi konusunda insanların zorlanmasını istememesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İnsanın irade ve sorumluluk sahibi olması
Soru Açıklaması
b
7.

Aşağıdakilerden hangisi Göstergebilim Ekolünün özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "D" İletilen mesajın mahiyeti ile ilgilenir ve insanları nasıl etkileyeceği üzerinde durur.
Soru Açıklaması

A, B, ve C şıkları Süreç ekolünün özelliklerini ifade eder. E seçeneğinde ise İletişimin başarısı verici ve alıcı arasındaki bilgi benzerliğine dayanır ifadesi Süreç ya da Göstergebilim ekolüne ilişkin doğru bir ifade değildir. D şıkkında yer verilen ifade ise Göstergebilim Ekolünün özelliğidir. 

8.

Kelime anlamı“ ekme, yetiştirme, üretme” anlamına gelmektedir. Terim anlamı ise, “bir toplumun ya da milletin, inanç, fikir, sanat, âdet ve gelenekleri, maddî ve manevî değerlerinin bütünüdür . Tanımı verilen kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kültür
Soru Açıklaması

Latince bir kelime olan kültür (culture), “ekme, yetiştirme, üretme” anlamına gelmektedir. Terim anlamı ise, “bir toplumun ya da milletin, inanç, fikir, sanat, âdet ve gelenekleri, maddî ve manevî değerlerinin bütünüdür”(Ayverdi, 2006). Osmanlı Türkçesi’nde bu kelime “ hars ( حرث ) ” olarak ifade edilmektedir.

9.

Çokkültürlülük kavramına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Bir toplum içinde birden fazla kültürel yapının yaşaması olgusudur.
Soru Açıklaması

Çokkültürlülük, A şıkkında belirtildiği gibi, bir toplum içinde birden fazla kültürel yapının yaşaması olgusudur. Diğer şıklarda yer alan ifadeler çokkültürlülük kavramına ilişkin doğru ifadeler değildir.

10.

İletişimi, herkesin bildiği ancak çok az kimsenin doyurucu bir şekilde tarif edebildiği, araştırmaya elverişli ancak çok sayıda disipliner yaklaşıma ihtiyaç duyulan bir insan etkinliği olarak gören bilim insanı kimdir?

Doğru Cevap: "C" Fiske
Soru Açıklaması

Fiske, iletişimi, herkesin bildiği ancak çok az kimsenin doyurucu bir şekilde tarif edebildiği, araştırmaya elverişli ancak çok sayıda disipliner yaklaşıma ihtiyaç duyulan bir insan etkinliği olarak görür. Ona göre olayı doğru kavrayabilmek için iletişim alanında iki temel yaklaşıma bakılması gerekiyor. Bunlar, Süreç Ekolü ve Göstergebilim Ekolü’dür.

11.

Psikolojik araştırmalar ve klinik deneyler dışında tutulması gerektiğine inanılan maneviyat konusu, hangi araştırmacı sayesinde uzun bir süre sonrasında “kişilere özgü bilim dışı bilinmez bir özel alan” olmaktan çıkmıştır?

Doğru Cevap: "D" Abraham Maslow
Soru Açıklaması

Geleneksel psikolojinin, insan ruhunun derinliklerinden gelen maneviyat olgusunu uzun süre görmezden geldiği söylenebilir. Psikolojik araştırmalar ve klinik deneyler dışında tutulması gerektiğine inanılan maneviyat konusu, uzun bir süre “kişilere özgü bilim dışı bilinmez bir özel alan” olarak görüldü. Abraham Maslow’un “kendini gerçekleştiren kişiler” hakkındaki araştırmasına kadar ilgiye layık bir konu olarak kabul görmeyen maneviyat,bu araştırma sonucunda, karşılanması gereken nihai bir ihtiyaç ve önemli bir motivasyon alanı olarak fark edilmiştir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi çoğulluk kavramını tanımlarken kullanılmamaktadır?

Doğru Cevap: "A" Çeşitlilik ve farklılıkların tanınması
Soru Açıklaması

Toplum içindeki farklılıklar, günümüzde çoğulluk-çoğulculuk kavramları ile ifade edilmektedir. “Çoğulluk” kavramı, değerler, kurallar, dünya görüşü ve inançlardaki çokluk ve çeşitlilik olarak tanımlanırken, “Çoğulculuk” (Pluralism), bütün bu çeşitlilik ve farklılıkların saygı ile karşılanması ve tanınması olarak kabul edilmektedir.

13.

İslâm, iyi insan yetiştirmeyi hedefler. Buna göre İslami anlamda iyi insan özellikleri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Doğru Cevap: "E" Sadece kendi çıkarları doğrultusunda hareket eder.
Soru Açıklaması

Öncelikle ifade etmeliyiz ki, İslâm, iyi insan yetiştirmeyi hedefler. Bu aynı zamanda iyi vatandaş da demektir. Bu tip bir insanın özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: Elinden ve dilinden kimseye zarar gelmez. Düşenin dostudur. Bencil (egoist) değildir. Emaneti ehline verir.

14.

Bu yaklaşıma göre, hakikat, sadece kendi sahip oldukları dine aittir ve kurtuluşa erecek olanlar da sadece bu dinin mensuplarıdır.

Yukarıdaki bakış açısı, aşağıdaki dini yaklaşım türlerinden hangisini ifade eder?

Doğru Cevap: "D" Dışlayıcılık
Soru Açıklaması

Dışlayıcılık yaklaşımına göre hakikat sadece kendi sahip oldukları dine aittir ve kurtuluşa erecek olanlar da sadece bu dinin mensuplarıdır. Diğer din mensupları ile olan ilişkide temel hedef, onların da bu dine katılmalarını sağlamaya çalışmaktır.

15.

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin sonuçlarından biridir?

Doğru Cevap: "B" Dinin geleneksel ve özgün yapısının kaybedilmesi
Soru Açıklaması

Dinin geleneksel ve özgün yapısının kaybedilmesi küreselleşmenin sonuçlarından biridir.

16.

Anlatım yöntemi kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında aşağıdakilerin hangisi yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Öğretmen, anlatımı araç ve gereçlerle zenginleştirmemeli; anlatım sırasında diğer öğretim materyallerinden yararlanmamalıdır.
Soru Açıklaması

Anlatım yöntemi kullanılırken dikkat edilmesi gereken hususlar:

Öğretmen, anlatımı araç ve gereçlerle zenginleştirmeli; anlatım sırasında diğer öğretim materyallerinden yararlanmalıdır.

Anlatım yöntemini kullanırken öğretmen, mesajların öğrenciye ulaşıp ulaşmadığını, anlattıklarının doğru anlaşılıp anlaşılmadığını sürekli kontrol etmelidir.

Öğretmenin konuşma tarzı, ses tonu, hareketleri, jest ve mimikleri, görünümü, giyim kuşamı, anlatımındaki açıklığı ve öğrencilerle göz teması, bu yöntemi başarılı bir şekilde uygulamada etkili olan hususlardır.

Anlatım süresi, dinleyicileri sıkmayacak, dikkatlerinin dağılmasına meydan vermeyecek uzunlukta olmalı, konunun içeriğine, dinleyici kitlesinin yaş ve ilgi düzeylerine de bağlı olmakla birlikte, 15-20 dakikayı aşmayacak uzunlukta olmasına dikkat edilmelidir.

Öğretim yapacak kişi konuya çok iyi hazırlık yapmalıdır.

17.

Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel iletişimin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "C" Doğru ve olumlu sonuçlara ulaşmanın yolu çevre ile uyumlu ve uzlaşmacı ilişkiler kurabilmek ve geliştirebilmektir.
Soru Açıklaması

A ve B seçeneklerinde yer alan ifadeler, akademik iletişimin özelliklerini belirtir. D ve E seçenekleri ise yaşantısal iletişimin özellikleridir. C şıkkında yer verilen ifade ise İlişkisel iletişimin özelliğidir. 

18.
İnanılırlık Uzmanlık Dini grup normlarına uygunluk Otorite İkna kabiliyeti

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri dini iletişim kaynağının sahip olması gereken kişisel özellikler arasında yer alır?

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması

Dini iletişim kaynağının sahip olması gereken kişisel özellikler arasında ‘İnanılırlık’ ve ‘Uzmanlık’ yer almaktadır.

19.

Hangisi iyi insanın niteliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "E" Yarın ölecekmiş gibi yaşar
Soru Açıklaması

İyi bir insanın niteliklerinden biri de hiç ölmeyecek gibi dünya, yarın ölecekmiş gibi de öteki dünya için çalışır.

20.

Hac görevi esnasında, hacılara ilgili yerler ve konular hakkında Müslümanlara bilgiler veren ve rehberlik yapanlara hangi isim verilmektedir?

Doğru Cevap: "D" Delil
Soru Açıklaması

Sözlüklerde Delâlet kavramının karşılığı, “yol bilmeyenlere yol göstermek, tarif etmek, kişiye seyahatinde veya işinde kılavuzluk etmek ve rehberlikte bulunmak”tır. Bu kavramla aynı kökten gelen “Dâll” ve “Delil”, bir işe öncülük eden, işi nasıl yapacağını bilemeyenlerin önüne düşerek rehberlik edenlere verilen isimlerdir. Hac görevi esnasında, hacılara ilgili yerler ve konular hakkında bilgiler veren ve rehberlik yapanlara “Delil” isminin verilmesi bu sebepledir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.