Din Psikolojisi
2013 - Vize Soruları
1.
Din Psikolojisini İlahiyat ilimlerinden farklı kılan en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tecrübi bir bilim olması
Soru Açıklaması
2.
İlk din psikologlarından W. James, önemli dini şahsiyetler üzerinde hangi yöntemle araştırmalar yapmıştır?
Doğru Cevap: "E" Kişisel dokümanların incelenmesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Din Bilimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kelam
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Din Psikolojisinin
amacını oluşturur?
Doğru Cevap: "E" Dinin insani ve kültürel gerçeklik boyutunu ortaya çıkarmaya çalışmak
Soru Açıklaması
5.
Belli bir dinin inanç ve öğretilerinin, belli bir zaman ve şartlarda belli bir kişi, grup ya da
toplum tarafından yaşanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Dindarlık
Soru Açıklaması
6.
''Tabiatüstü, ilahi ve kutsal bir rvarlıkla ilişkili olan inançların, tasavvurların, tecrübelerin, duyguların, işaretlerin, dilin ve davranışların bütünü" şeklindeki din tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" W.James
Soru Açıklaması
7.
Dini hayatın ana konusu olan "Allah" hakkındaki aşağıdaki yargılardan hangisi,
din psikolojisi araştırmaları bakımından temel hareket noktasıdır?
Doğru Cevap: "B" Bilincin ve davranışların etkili bir faktörü içsel, şahsi bir gerçekliktir.
Soru Açıklaması
8.
Dinin psikolojik tanımıyla ilgili aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Dinin şimdiye kadar yapılmış bilimsel bir tanımı yoktur.
Soru Açıklaması
9.
İslam literatüründe dini kabiliyet ve eğilim anlamında kullanılan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fıtrat
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi, dini yaşantı-biyolojik yapı ilişkisiyle doğrudan
ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Nöroteoloji
Soru Açıklaması
11.
Kutsal bir varlığa inanma dua ve ibadet etme ya da herhangi bir varlığı saygıyla
yüceltme gibi ortak dini eğilimler, insanlarda hangi nitelikle açıklanır?
Doğru Cevap: "B" İnanma İhtiyacı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi din ile psikolojinin
uzlaşmasını ifade etmek için geliştirilen
kavramdır?
Doğru Cevap: "A" Psikoteoloji
Soru Açıklaması
13.
Din Psikolojisi literatüründe "dindarlık" veya "dini hayat" kavramları bireyin hangi yönelimine karşılık gelir?
Doğru Cevap: "E" Allah ile uyumlu bir hayat yaşama cabasına
Soru Açıklaması
14.
Dinin etki ve işlevleri konusunda en etkili
faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Niyet
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi dini hayatı etkileyen demografik değişkenler arasında
yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Dindarlık düzeyi
Soru Açıklaması
16.
Genel olarak cinsiyet-din ilişkisiyle ilgili bulguların farklı çıkmasında aşağıdaki
etkenlerden hangisi rol oynamaz?
Doğru Cevap: "C" Dinin cinsiyet vurgusu
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi dini hayatın şekillenmesinde yaş değişkenini dikkate
alan kuramlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" İlgisizlik Kuramı
Soru Açıklaması
18.
Çocukta tabii bir duygu olarak ortaya çıkan din duygusunun gelişmesinde ve
şekillenmesinde aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili değildir?
Doğru Cevap: "D" İçselleştirme
Soru Açıklaması
19.
Dini şüphe ve çatışmanın en az olduğu gelişim dönemi hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Çocukluk
Soru Açıklaması
20.
Çocukların dualarında kişisel korunma ve lütuf isteklerinin fazla olması onların hangi özellikleriyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "D" Benmerkezcilik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.