Din Psikolojisi
2014 - Büt Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi eski İslam bilginlerinin, insanın ruhsal yapısı ve
davranışları konusunda görüşlerini içeren ilim kitaplarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ruhiyât
Soru Açıklaması
2.
Din psikologlarının, dinî tanım ve kavramlar oluştururken, dinî olguların anlamı üzerine incelemeler yaparken yararlandıkları disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Din Felsefesi
Soru Açıklaması
3.
Dinî inançlar dindarlığın hangi boyutunu oluşturur?
Doğru Cevap: "C" İdeolojik
Soru Açıklaması
4.
Din ile daha çok zihinsel ve bilgisel düzeyde ilgilenen bilim adamı ve entelektüeller arasında görülen dinî yönelim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Araştırmacı dinî yönelim
Soru Açıklaması
5.
İslam literatüründe dinî kabiliyet ve eğilim anlamında kullanılan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fıtrat
Soru Açıklaması
6.
Varoluşsal bir nitelik olarak insanın doğuştan gerçekliğin bilgisine ulaşma
arzusunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hakikat Arayışı
Soru Açıklaması
7.
Dinlerin insan psikolojisini zorlayan, dolayısıyla ruh sağlığını bozan etkileri
üzerinde çalışmalar yapan psikolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" S. Freud
Soru Açıklaması
8.
Dinin etki ve işlevleri konusunda en etkili faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Niyet
Soru Açıklaması
9.
18-30 yaş aralığında dinî etkinliklerde önemli bir düşüşün yaşandığını öne süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Geleneksel Kuram
Soru Açıklaması
10.
Dinî şüphe olayı ağırlıklı olarak hangi gelişim döneminde ortaya çıkar ve gelişir?
Doğru Cevap: "B" Ergenlik
Soru Açıklaması
11.
Ruhanileşmiş bir Allah tasavvuru hangi yaştan itibaren kesinleşmeye başlar?
Doğru Cevap: "C" 12
Soru Açıklaması
12.
Dinî şüphe ve çatışmanın en az olduğu gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çocukluk
Soru Açıklaması
13.
İman tanımında yer alan “kalp ile tasdik” ifadesinin, daha çok aşağıdaki süreçlerden hangisini vurgulamak üzere kullanıldığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Duygusal süreç
Soru Açıklaması
14.
Dinî imanı, genel olarak bütün beşeri inanç çeşitlerinden ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gayb ile ilgili olması
Soru Açıklaması
15.
Tanrı tasavvurunun oluşumu konusundaki "bilişsel tez", aşağıdaki psikologlardan hangisinin kuramını temel almaktadır?
Doğru Cevap: "D" Piaget
Soru Açıklaması
16.
Tanrı olduğuna inanılan varlığa ilişkin tecrübe anlamındaki, Tanrı tasavvuru ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Duygusal temellidir.
Soru Açıklaması
17.
Duanın kabulüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Söylenilenler kalp tarafından onaylanmalıdır.
Soru Açıklaması
18.
Kur’an’da insanlardan nasıl dua etmeleri istenmektedir?
Doğru Cevap: "E" Korku ve ümitle
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi dinî değişimden önce bireyin yaşadığı önemli problemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Toplumsal problemler
Soru Açıklaması
20.
Bulunduğu dine ve yeni girdiği dine mensup kişilerin davranışlarının ve sıcaklığının etkisinin ön planda olduğu din değiştirme tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Duygusal
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.