Din Psikolojisi
2014 - Final Soruları
1.
Fahrüddin Râzi’ye göre, en temel psikolojik güdüler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Güç ve bilgi isteği
Soru Açıklaması
2.
Gazzali’ye göre dinî hayat ilkel şeklinden olgun ve kâmil şekline kavuşuncaya kadar kaç farklı yöntemden geçer?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi ölüm korkusu için geçerli değildir?
Doğru Cevap: "D" İnsanı her zaman dine ve maneviyata yönlendirir.
Soru Açıklaması
4.
I. Ayrılık
II. Bağımlılık
III. Stres
IV. Önyargı

Yukarıdakilerden hangileri fizyolojik sorunlara yol açan psikolojik sorunlar
arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
5.
Stresle yakın ilişkili olan kaygı kavramı, kaçıncı asrın belirgin özelliğidir?
Doğru Cevap: "D" 20
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi, 18-35 yaş aralığında ortaya çıkan dindarlık
düzeyindeki düşüşün nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yeni ve kaliteli bir kişisel dindarlık arayışının ortaya çıkması
Soru Açıklaması
7.
Yaşlılık dahil olmak üzere bir bütün olarak yetişkinlik döneminde meydana gelen dinî gelişimini belirleyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hayat tecrübelerini anlamlandırma biçimi
Soru Açıklaması
8.
Baldwin’in dinî gelişim teorisinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fiziksel kendiliğindenlik
Soru Açıklaması
9.
Temel güdülerden biri olan ve hayat boyu devam eden hangi eğilim, “Allah’ın
yardımını sığınma ve O’na bağlanma” duygusuna benzemektedir?
Doğru Cevap: "A" Himaye altında bulunma
Soru Açıklaması
10.
Fowler’ın İnanç Gelişimi Kuramı’nda genellikle 30 yaş ve sonrasında ortaya
çıkmaya başlayan aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Birleştirici İnanç
Soru Açıklaması
11.
Dinî inanç ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Dinlerin inanç tanımları arasında fark yoktur.
Soru Açıklaması
12.
I.  Bağlılık ve güven duyma
II. Kendi isteklerinden vazgeçme
III. Kabul etme ve onaylama
IV. Bilgi sahibi olma

Yukarıdaki süreçlerden hangileri, imanda duygusal yapıyı oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
13.
I. Tanrı tasavvurunun psikolojik yansımaları
II. Ana baba imajlarının etkisi
III. Tanrı tasavvurundaki kültürel farklılıklar

Din Psikolojisinde Tanrı tasavvurunun oluşumu, gelişimi ve şekillenmesinin yanı sıra, yukarıdaki konulardan hangileri de incelenmektedir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
14.
Bireylerin küçük yaşlarından itibaren zekâ gelişimlerine, edinmiş oldukları bilgi ve yaşantılarına, yetişme ve düşünüş tarzlarına ve bağlı oldukları dinin inanç esaslarına göre Tanrı’yı zihinlerinde canlandırmaları, biçimlendirmeleri ve anlamlandırmalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tanrı tasavvuru
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi dua türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Bireysel dua
Soru Açıklaması
16.
Dinî ritüellerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İbadetten daha dar bir kavramsal içeriğe sahiptirler
Soru Açıklaması
17.
İnsanın kendini değersiz ve anlamsız bulma duygusuyla “varoluşsal boşluğun”
oluştuğunu belirten psikolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Viktor Frankl
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi din değiştirmedeki süreçlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Gerginlik hissetme
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi tövbenin oluşturduğu psikolojik sonuçlardan biri
değildir?
Doğru Cevap: "D" Üzüntü duyma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.