Din Psikolojisi
2014 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi din psikolojisinin amacını oluşturur?
Doğru Cevap: "E" Dinin insani ve kültürel gerçeklik boyutunu ortaya çıkarmaya çalışmak
Soru Açıklaması
2.
Dinin kökenini bireye aşkın bir kaynağa, en eski insan atalarının psikolojik
kalıtımlarında var olan arketiplere dayandıran psikolog kimdir?
Doğru Cevap: "A" C.G. Jung
Soru Açıklaması
3.
Tanrı ve diğer dinî kavramların bireyler tarafından nasıl anlaşıldığı ve tasavvur edildiğini ölçerek anlam haritaları oluşturmaya çalışan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Semantik analiz
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi din psikolojisinin araştırma konularından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal dini hareketler
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi manevi yaşantılar içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Manevi haz elde etme
Soru Açıklaması
6.

  • I.   Kapitalizm/ Komünizm

  • II. Müzik bağımlılığı

  • III. Para tutkusu

  • IV. Spor takımı fanatikliği


Yukarıdakilerden hangileri dinin işlevsel tanımında yer alan kavramlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
7.
Dua, namaz, hac, kurban, kutsal kitabı okuma gibi dinî uygulamalar dindarlığın
hangi boyutunu oluşturur?
Doğru Cevap: "C" Törensel
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi iç güdümlü dinî yönelime sahip kimselerin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Dini görevlerini yerine getirmede devamlılık ve tutarlılık gösterirler.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi “bireyin belirli bir toplumsal çevrede kişilik
kazanması, toplumla bütünleşmesi” tanımına karşılık kullanılır?
Doğru Cevap: "A" Toplumsallaşma
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın sosyal öğrenme kaynakları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Yorumlama
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi dinî yaşantı-biyolojik yapı ilişkisiyle doğrudan ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Nöroteoloji
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi “Tanrı Noktası”, “İnanç Geni” vb. gibi dindarlığın biyolojik kaynakları ile ilgili araştırmalar yapmamıştır?
Doğru Cevap: "E" A. Maslow
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın etkileriyle doğrudan ilişkili değildir?
Doğru Cevap: "C" Dini eğitim düzeyi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi değerlerin ruh sağlığı ve psikoterapiye olan katkı
alanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yardımlaşma
Soru Açıklaması
15.
Batı dünyasında kullanılan pastoral danışma ve tedavi, aşağıdakilerden
hangisiyle desteklenmektedir?
Doğru Cevap: "B" Kitab-ı Mukaddes
Soru Açıklaması
16.
Bireyin kendine yüklediği psikolojik değeri ifade eden kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Benlik saygısı
Soru Açıklaması
17.
Türkiye’de dindarlık-yaş ilişkisini konu alan araştırmalardan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Doğru Cevap: "D" Türkiye’deki bulgulara göre dindarlık-yaş ilişkisi, “kararlılık kuramına” uygun düşmektedir
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi kırsal-kentsel çevre ile dindarlık ilişkisiyle ilgili yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Sahip oldukları imkânlar nedeniyle kentlilerin dindarlığı kırsaldakilere göre daha yüksektir.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi genç bekârların dine ilgisiz davranışlarının ardında yatan etkenlerin belirleyici olanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Eğitim eksikliği
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi, dindarlık-cinsiyet ilişkisiyle ilgili Batı’da yapılan çalışmalar için geçerli değildir?
Doğru Cevap: "B" Bulgulara göre erkekler kadınlara göre daha yüksek dindarlık düzeyine sahiptirler.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.