Din Psikolojisi
2015 - Büt Soruları
1.
Rüya ve vahiy psikolojisi konusunda ilk sistemli teoriyi ortaya koyan Müslüman
filozof kimdir?
Doğru Cevap: "D" Farabi
Soru Açıklaması
2.
Din psikologlarının, dinî tanım ve kavramlar oluştururken, dinî olguların anlamı üzerine incelemeler yaparken yararlandıkları disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Din Felsefesi
Soru Açıklaması
3.
Dinin nesnel bir gerçeklik olduğunu ifade eden en iyi cümle aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kültürün içinde bir gerçeklik olması
Soru Açıklaması
4.
Daha çok din ile zihinsel düzeyde ilgilenen bilim adamı ve entelektüeller arasında görülen dinî yönelim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Araştırmacı
Soru Açıklaması
5.
“Tanrı Geni” fikrini ilk olarak ortaya atan çağdaş bilim adamı kimdir?
Doğru Cevap: "D" Hamer
Soru Açıklaması
6.
Engellenme durumunda ortaya çıkan en önemli duygusal sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çaresizlik
Soru Açıklaması
7.
Dinin ruh sağlığı üzerindeki temel etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Koruyucu etki
Soru Açıklaması
8.
Yaşamsal sorunlarda, Allah’ın bu sorunları çözümüne yardım ettiği hissi sağlayarak anlam bulmada kaynak işlevi gören unsura ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Dinî başa çıkma
Soru Açıklaması
9.
Türkiye’deki bulgulara göre, sosyo-ekonomik düzeylerde en dindar kesim
aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "B" Orta gelir düzeyindekiler
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki etkenlerden hangisinin cinsiyet-din ilişkisiyle ilgili bulguların farklı
çıkmasında bir etkisi yoktur?
Doğru Cevap: "A" Dinin cinsiyet vurgusu
Soru Açıklaması
11.
Ruhanileşmiş bir Allah tasavvuru hangi yaştan itibaren kesinleşmeye başlar?
Doğru Cevap: "C" 12
Soru Açıklaması
12.
Yaşlılık dahil olmak üzere bir bütün olarak yetişkinlik döneminde meydana gelen dinî gelişimini belirleyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hayat tecrübelerini anlamlandırma biçimi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, Fowler’in İnanç Gelişimi Kuramı’ndaki inanç aşamalarının boyutlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İnanma biçimi
Soru Açıklaması
14.
İman tanımında yer alan “kalp ile tasdik” ifadesinin, daha çok aşağıdaki süreçlerden hangisini vurgulamak üzere kullanıldığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Duygusal süreç
Soru Açıklaması
15.
Bireylerin küçük yaşlarından itibaren zekâ gelişimlerine, edinmiş oldukları bilgi veyaşantılarına, yetişme ve düşünüş tarzlarına ve bağlı oldukları dinin inanç esaslarına göre Tanrı’yı zihinlerinde canlandırmaları, biçimlendirmeleri ve anlamlandırmalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tanrı tasavvuru
Soru Açıklaması
16.
Piaget’nin gelişim dönemleri dikkate alındığında, bir çocuğun Tanrı
tasavvurunun somut özelliklerden sıyrıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Soyut işlemler dönemi
Soru Açıklaması
17.
Dinî ritüellerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Dindarlığın toplumsal boyutunu oluştururlar.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi duanın tanımından çıkarılabilecek kavramlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Allah ile iletişim kurma
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi din değiştirmedeki süreçlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Gerginlik hissetme
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Gazzâli’nin açıkladığı tövbenin boyutlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Pişmanlık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.