Din Psikolojisi
2015 - Vize Soruları
1.
Din Psikolojisi’nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dinin insanî ve kültürel boyutunu açığa çıkarmak
Soru Açıklaması
2.
Rüya ve vahiy psikolojisi konusunda ilk sistemli teoriyi ortaya koyan Müslüman
filozof kimdir?
Doğru Cevap: "E" Farabi
Soru Açıklaması
3.
Totem ve Tabu, Bir Yanılsamanın Geleceği, Musa ve Tektanrıcılık gibi kitapları ile Din Psikolojisi’nde önemli bir yer edinen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" S. Freud
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Din Psikolojisi’nin araştırma konuları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Din ve devlet ilişkileri
Soru Açıklaması
5.

  • I.  Yaşamda bir anlam arama

  • II. Aşkın olanla karşılaşma

  • III. Bağlanma hissi

  • IV. Kişisel değişim


Yukarıdakilerden hangileri manevi yaşamda yer alan yaşantılardandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
6.
Daha çok din ile zihinsel düzeyde ilgilenen bilim adamı ve entelektüeller arasında görülen dinî yönelim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Araştırmacı
Soru Açıklaması
7.
Dinin nesnel bir gerçeklik olduğunu ifade eden en iyi cümle aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kültürün içinde bir gerçeklik olması
Soru Açıklaması
8.
Dindarlıkla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Dindarlık birey ve toplumun belli bir alanı ile sınırlıdır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal çevrede gerçekleşen öğrenme süreçleri içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Aidiyet
Soru Açıklaması
10.
“Tanrı Geni” fikrini ilk olarak ortaya atan çağdaş bilim adamı kimdir?
Doğru Cevap: "D" Hamer
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi Logoterapi’de kullanılan kavramlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Anlam sapması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki duygu ve eğilimlerden hangileri dindarlığın psikolojik kaynakları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Özdeşleşme ve sosyal öğrenme
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki psikologlardan hangisi depresyonla dinî inanç arasında bir çok
araştırma yapmıştır?
Doğru Cevap: "E" Koenig
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi din ile psikolojinin uzlaşmasını ifade etmek için geliştirilen yöntemlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Psikoteoloji
Soru Açıklaması
15.
Din Psikolojisi literatüründe “dindarlık” veya “dinî hayat” kavramları bireyin hangi yönelimine karşılık gelir?
Doğru Cevap: "E" Allah ile uyumlu bir hayat yaşama çabasına
Soru Açıklaması
16.
Dinin pozitif etki ve fonksiyonları, aşağıdaki dindarlık çeşitlerinden hangilerinde ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "C" İç güdümlü dini yönelime sahip dindarlar
Soru Açıklaması
17.
Batıda yapılan çalışmaların çoğunluğu sosyal çevre-din ilişkisini aşağıdaki hangi bağlamda ele almaktadır?
Doğru Cevap: "B" Dünyevi
Soru Açıklaması
18.
Türkiye’de gerçekleştirilen araştırmalarda medeni durum açısından aşağıdaki
gruplardan hangilerinin dindarlığı daha yüksek düzeyde tespit edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Evli yetişkinler
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın çok boyutlu ölçeklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Algı
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki etkenlerden hangisinin cinsiyet-din ilişkisiyle ilgili bulguların farklı
çıkmasında bir etkisi yoktur?
Doğru Cevap: "A" Dinin cinsiyet vurgusu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.