Din Psikolojisi
2016 - Final Soruları
1.
Dindarlıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Dindarlıkta dinî öğeler ile insanî özellikler birbirinden ayrıdır.
Soru Açıklaması
2.
"Psikanaliz ve Din" adlı eserinde dinî olguları sosyal psikolojik bir yaklaşımla ele alan psikolog kimdir?
Doğru Cevap: "E" E. Fromm
Soru Açıklaması
3.
Ölüm korkusuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İnsanı her zaman dine ve maneviyata yönlendirir.
Soru Açıklaması
4.
Dindarlığın sosyal etki ve işlevleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Dindar insanlar, yapılan bazı kötü davranışların hesabını vermeyi düşünüp diğer insanlardan daha fazla korku hissetme potansiyeli taşımaktadırlar.
Soru Açıklaması
5.
Türkiye'de dindarlık-yaş ilişkisini konu alan araştırmaların sonuçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Yapılan araştırmaların sonuçları değerlendirildiğinde Türkiye'de yaşla birlikte dindarlığın da artma eğiliminde olduğu görülmektedir.
Soru Açıklaması
6.
Çocukluk dönemi dindarlığıyla daha ilişkili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İnsanbiçimcilik
Soru Açıklaması
7.
Bazı psikologlar tarfından "yeniden doğuş" olarak adlandırılan gelişim dönemi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çocukluk
Soru Açıklaması
8.
Dinî düşüncenin biçim ve gelişim sırası itibariyle dinî olmayan düşünceden farklı olmadığını ileri süren teorisyen kimdir?
Doğru Cevap: "C" Goldman
Soru Açıklaması
9.
Fowler’in inanç gelişimi kuramında, bireyin kendisi ve diğerleri için farklı hikâyelerin anlamlarını kurmaya ve kendi hayat hikâyesiyle diğerlerini ilişkilendirmeye başladığı inanç aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yapay ve geleneksel
Soru Açıklaması
10.
I. Bağlılık ve güven duyma
II. Kendi isteklerinden vazgeçme
III. Kabul etme ve onaylama
IV. Bilgi sahibi olma

Yukarıdakilerden hangileri, imanda duygusal yapıyı oluşturan göstergeler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
11.
İnsanın, Alalh'ın kendisinden istediklerini ne düzeyde yerine getirdiğini sorguladığı şüphe çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sadakat şüphesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi bireyin Tanrı tasavvurunu şekillendiren faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bilişsel donanım düzeyi
Soru Açıklaması
13.
Tanrı tasavvurunun oluşumu konusundaki "bilişsel tez", aşağıdaki psikologlardan hangisinin kuramını temel alır?
Doğru Cevap: "A" Piaget
Soru Açıklaması
14.
I. Kavramlar arasında ilişki kurar.
II. Dünya görüşlerini yapılandırır.
III. Hayata dair anlamlar üretir.

Yukarıdakilerden hangileri Tanrı tasavvurunun işlevleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi duanın tanımından çıkarılabilecek kavramlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Allah ile iletişim kurma
Soru Açıklaması
16.
Bireyin günahlarının bağışlanması için dua etmesi duanın aşağıdaki hangi yönüyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Dua güdüleri
Soru Açıklaması
17.
Namaz kılmanın gereğine inandığı halde bireyin namaz kılmayı değil de arkadaşlarıyla eğlenmeye gitmeyi tercih etmesi, ibadetin aşağıdaki hangi psikolojik etkisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" İrade
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi din değiştirmenin sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Din değiştirenlere uygulanan sosyal baskı özellikle küçük yerleşim birimlerinde daha çok hissedilir.
Soru Açıklaması
19.
Kendi dinini  ve diğer dinleri araştırarak, ilahi kitabı ve dinle ilgili diğer kitapları okuyarak din değiştiren kişilerde görülen din değiştirme tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Entelektüel tip
Soru Açıklaması
20.
Tövbeyle ilgili Gazzâli’nin belirttiği üç boyutlu süreç aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Bilme, pişmanlık, gereğini yerine getirme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.