Din Psikolojisi
2016 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi din psikolojisinin araştırma konularından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Benlik arayışı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi, engellenme ve çaresizlik duyguları nedeniyle insanları ilahi yardım talebine yönelten kaynaklardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Sosyal mahrumiyetler
Soru Açıklaması
3.
Tanrı ve diğer dinî kavramların bireyler tarafından nasıl anlaşıldığı ve tasavvur edildiğini ölçerek anlam haritaları oluşturmaya çalışan yöntem aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Semantik analiz
Soru Açıklaması
4.
Dua, namaz, hac, kurban, kutsal kitabı okuma gibi dinî uygulamaların dindarlıkta oluşturtuğu boyut aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Törensel
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi din bilimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Mezhepler Tarihi
Soru Açıklaması
6.
Dinin hem özsel hem de işlevsel yönünün en iyi ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Din, kültür içerisinde yer alan bir semboller sistemidir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın sosyal çevrede gerçekleşen en yaygın öğrenme modellerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Anlamlaştırma
Soru Açıklaması
8.
Allah'a yönelik dinî bir kabiliyet ve hazır oluşluk anlamında kullanılan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fıtrat
Soru Açıklaması
 
9.
Çalışma alanı, dinî ve mistik yaşantıların biyolojik temelleri olan bilim alanı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nöroteoloji
Soru Açıklaması
10.
Dinin nesnel bir gerçeklik olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kültürel bir gerçeklik olması
Soru Açıklaması
11.
Aristo'dan aldığı "Faal Akıl" kavramını İslam inancındaki vahy meleği ile eşitleyerek bunu "er-Ruhu'l-Emin" ve "Ruhu'l-Kuds" isimleriyle karşılayan Müslüman filozof kimdir?
Doğru Cevap: "D" Farabî
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi iç güdümlü dindarların sahip olduğu özelliklerden
biridir?
Doğru Cevap: "A" İç güdümlü dindarlar kendilerini dine uyumlu hale getirme çabası içerisindedirler
Soru Açıklaması
13.
Türkiye’deki bulgulara göre, sosyo-ekonomik düzeylerde en dindar kesim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Orta gelir düzeyindekiler
Soru Açıklaması
14.
Din Psikoojisi literatüründe "dindarlık" veya "dinî hayat" kavramları bireyin hangi yönelimine karşılık gelir?
Doğru Cevap: "E" Allah ile uyumlu bir hayat yaşama çabasına
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi dinin insan hayatında yayıldığı alanlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İnanç
Soru Açıklaması
16.
Bireyin kendini benimsemesi, onaylaması ve kendine değer vermesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Benlik saygısı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın çok boyutlu ölçeklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Algı
Soru Açıklaması
18.
Yaş ile dinarlık arasında ters orantılı bir değişmenin söz konusu olduğunu iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İlgisizlik Kuramı
Soru Açıklaması
19.
Çocukların, dinî kavramları somutlaştırma eğiliminde olduğu Harms Teorisi evresi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gerçekçi evre
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemi dindarlığının gelişim karakteristiklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İradecilik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.