Din Psikolojisi
2017 - Büt Soruları
1.
Dua, namaz, hac, kurban, kutsal kitabı okuma gibi dinî uygulamaların dindarlıkta oluşturduğu boyut aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Törensel
Soru Açıklaması
2.
Allah'a yönelik dinî bir kabiliyet ve hazır oluşluk anlamında kullanılan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fıtrat
Soru Açıklaması
3.
Bireyin kendini benimsemesi, onaylaması ve kendine değer vermesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Benlik saygısı
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemi dindarlığının gelişim karakteristiklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İradecilik
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Din Psikolojisi’nin araştırma konularından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal dinî hareketler
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi dinî hayatı etkileyen demografik değişkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Dindarlık düzeyi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, Fowler’in İnanç Gelişimi Kuramı’ndaki inanç aşamalarının boyutlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İnanma biçimi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, imanda bilişsel yapıya temel teşkil eden bilginin
özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Deneyle elde edilebilmesi
Soru Açıklaması
9.
Tanrı tasavvurunun oluşumu konusundaki "bilişsel tez", aşağıdaki psikologlardan hangisinin kuramını temel alır?
Doğru Cevap: "E" Piaget
Soru Açıklaması
10.
Dinin kaynağı ile ilgili olarak ileri sürülen “yanılsama/illüzyon teorisi” aşağıdaki psikologlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Freud
Soru Açıklaması
11.
“Tanrı’nın âlemin mimarı olduğu, onu harekete geçirdiği ancak artık ona
karışmadığı” şeklindeki tasavvur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Deizm
Soru Açıklaması
12.
Dinî kavramların, olayların, nesnelerin zihinde canlandırılması ve
şekillendirilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Dinî tasavvur
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi bireyin Tanrı tasavvurunu şekillendiren faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bilişsel donanım düzeyi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi din değiştirmedeki süreçlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tekrar dine dönme
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi duanın tanımından çıkarılabilecek kavramlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Allah ile iletişim kurma
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi din değiştirmenin sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Din değiştirenlere uygulanan sosyal baskı özellikle küçük yerleşim birimlerinde daha çok hissedilir.
Soru Açıklaması
17.
Bulunduğu dine ve yeni girdiği dine mensup kişilerin davranışlarının ve sıcaklığının etkisinin ön planda olduğu din değiştirme tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Duygusal
Soru Açıklaması
18.
Bireyin günahlarının bağışlanması için dua etmesi duanın aşağıdaki hangi yönüyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Dua güdüleri
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi dua güdülerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yüksek düzeyde kendine güven duygusu
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi ibadetin psikolojik etkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İnsanın ihtiraslarını artırması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.