Din Psikolojisi
2017 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi din psikologlarının amaçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Dinin asıl kaynağı ve özü, dinî kavram ve değerlerin nihai hakikati konusunda hüküm yürütmek
Soru Açıklaması
2.
Din psikolojisinin temel ilgi alanı ve konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bireysel dinî olgular ve kişilerin dindarlığı
Soru Açıklaması
3.
Kur'an-ı Kerim'de düşünme, inanma, duygulanma ve isteme gibi tüm psikolojik
işlevlerin kaynağını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kalb
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi İlahiyat İlimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Antropoloji
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Dindarlığın, tekbiçimli ve sabit bir durum olması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi öznel bir gerçeklik olarak dini meydana getiren unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Dinî törenler
Soru Açıklaması
7.
“Aşkın'la ilgili eksiksiz bir farkında oluş tecrübesi veya bireyin olgun bir var olma tarzı” şeklinde tanımlanan olgu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Manevi yaşam
Soru Açıklaması
8.
Namaz, oruç, kurban, kutsal kitabı okuma gibi uygulama, eylem ve etkinlikler dindarlığın aşağıdaki boyutlarından hangisini oluşturur?
Doğru Cevap: "E" Törensel
Soru Açıklaması
9.
Dinî hayatın kaynağını insanın biyolojik tabiatına dayandıran yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nöroteoloji
Soru Açıklaması
10.
Dinî inancın kaynağında Tanrı Geni'nin varolduğunu iddia eden düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" D. Hammer
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal çevrede gerçekleşen öğrenme süreçleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Aidiyet
Soru Açıklaması
12.
İnsanda doğuştan varolduğu varsayılan ve onu kutsal bir varlık arayışına yönelten ortak fıtri eğilim olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İnanma ihtiyacı
Soru Açıklaması
13.
Psikoteoloji, aşağıdakilerden hangisini ifade etmek üzere geliştirilmiş bir kavramdır?
Doğru Cevap: "C" Din ile psikolojinin uzlaşmasını
Soru Açıklaması
14.
Dindarlık ve ruh sağlığı üzerine yapılan çalışmalar referans alındığında aşağıdaki bulgulardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Ruh sağlığının tek belirleyicisi dindir.
Soru Açıklaması
15.
Bireysel ya da toplumsal beklentiyi, yararı ve işlevi ön planda tutan bir bireyin dindarlık anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Dış güdümlü dinî yönelime sahiptir.
Soru Açıklaması
16.
Türkiye'de elde edilen bulgulara göre, gelir grupları açısından en dindar kesim
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Orta gelir düzeyinde olanlar
Soru Açıklaması
17.
Geleneksel Kuram'a göre, 18-30 yaş aralığı dinî gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Dinî etkinliklerde önemli ölçüde düşüş yaşanır.
Soru Açıklaması
18.
Batı’da yapılan araştırmalara göre, medeni durum bakımından dinî aktivitelere diğerlerine oranla daha fazla ilgi gösteren kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Eşini kaybetmiş dullar
Soru Açıklaması
19.
Dinî düşüncenin biçim ve gelişim sırası itibariyle dinî olmayan düşünceden farklı olmadığını ileri süren araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Goldman
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemi dindarlığının karakteristik özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Dinî şüphe ve tereddüt
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.