Din Psikolojisi
2018 - Büt Soruları
1.
Dindarlıkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Dindarlıkta dinî öğeler ile insanî özellikler birbirinden ayrıdır.
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi İlahiyat İlimleri'nden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Antropoloji
Soru Açıklaması
3.
Din Psikolojisi literatüründe "dindarlık" veya "dinî hayat" kavramları bireyin hangi yönelimine karşılık gelir?
Doğru Cevap: "C" Allah ile uyumlu bir hayat yaşama çabasına
Soru Açıklaması
4.
Yaş ile dindarlık arasında ters orantılı bir değişmenin söz konusu olduğunu iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İlgisizlik Kuramı
Soru Açıklaması
5.
Ölüm korkusuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İnsanı her zaman dine ve maneviyata yönlendirir.
Soru Açıklaması
6.
Annenin veya temel bakıcının; tehdit anları ve üzüntülü zamanlarda güvenlik limanı; güvenli zamanlarda çevrenin keşfedilmesi konusunda güvenlik üssü işlevini gördüğüne odaklanan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bağlanma Teorisi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemi dindarlığının karakteristik özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Dinî şüphe ve tereddüt
Soru Açıklaması
8.
-Çelişki ve çatışmalar
- Sorgulama ve şüphe
- Suçluluk ve günahkârlık duygusu

Yukarıda özellikleri verilen gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ergenlik
Soru Açıklaması
9.
Güven olarak adlandırdığı iman kavramını, daha az emin olduğumuz inançları ifade etmek üzere kullandığımızı ve buna karşılık inancı daha kesin konularda kullanmaya eğilimli olduğumuzu ileri süren psikolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Allport
Soru Açıklaması
10.
Kişilerin dua ettiklerinde beklentilerine karşılık alamayıp hayal kırıklığına
uğramasından kaynaklanan dinî şüphe çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bencillik şüphesi
Soru Açıklaması
11.
Fowler’ın İnanç Gelişimi Kuramı’nda “bireyin algıladığı, çevresine uyguladığı bir eylem ve işlev olarak bulunan gözlemlenebilir düşünce biçimi” olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yapı
Soru Açıklaması
12.
Rizzuto’ya göre, Tanrı tasavvurun oluşumunda baskın rol oynayan imaj
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Anne baba imajı
Soru Açıklaması
13.
I. Kavramlar arasında ilişki kurar.
II. Dünya görüşlerini yapılandırır.
III. Hayata dair anlamlar üretir.

Yukarıdakilerden hangileri Tanrı tasavvurunun işlevleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
14.
Çocuklarda tasavvurların oluşumuna kaynaklık eden ve onların ilk Tanrı
tasavvurlarının en derin ve en önemli kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Anne ve baba
Soru Açıklaması
15.
Bireyin günahlarının bağışlanması için dua etmesi duanın aşağıdaki hangi yönüyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Dua güdüleri
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi duanın tanımından çıkarılabilecek kavramlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Allah ile iletişim kurma
Soru Açıklaması
17.
Cemaatle kılınan namazın insanlar üzerindeki en önemli etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Her insanın Allah huzurunda eşit olduğu duygusunu güçlendirmesi
Soru Açıklaması
18.
Tövbenin üç boyutlu bir süreç olduğunu ifade eden İslam düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gazali
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi din değiştirmenin sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bireyin sağlığını etkiler.
Soru Açıklaması
20.
Kendi dinini ve diğer dinleri araştırarak, ilahi kitabı ve dinle ilgili diğer kitapları okuyarak din değiştiren kişilerde görülen din değiştirme tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Entelektüel tip
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.