Din Psikolojisi
2019 - Final Soruları
1.
Kırsal çevrede yetişen dindarlarla ilgili aşağıdaki bulgulardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Kırsal kesimde yaşayanlar dinî aktivitelere daha çok katılmaktadır.
Soru Açıklaması
2.
Sorun çözümünde bireyin inisiyatif aldığı ancak bu işte Allah'ı da bir dost ve yardımcı olarak algıladığı dinî başa çıkma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İşbirliği yöntemi
Soru Açıklaması
3.
Gazzali’ye göre, dinî hayat ilkel şeklinden olgun ve kâmil şekline kavuşuncaya kadar kaç farklı yöntemden geçer?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi dinî grupların bireyin çevreye uyumunda sağladığı
yararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kendine yeterlilik
Soru Açıklaması
5.
Din Psikolojisi'nin temel ilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dinî olgular
Soru Açıklaması
6.
Yaşlılık dönemi dini hayatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yaşlılık, her hâlükârda dindarlığı olumlu yönde etkileyen önemli bir faktördür
Soru Açıklaması
7.
Çocuk ile anne arasındaki duygusal ilişkinin doğası ve bu ilişkinin çocuğun dindarlığı üzerindeki etkisine odaklanan teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bağlanma Teorisi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Cole ve Hall'e göre, ergenlik döneminde dinin karşılamasında faydalı olabileceğini ileri sürdükleri ihtiyaçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İlişki
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi, Kur’an-ı Kerim’de yer alan olumlu inanç nitelemelerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Tasdik etme
Soru Açıklaması
10.
Hüve’l-Bakî (Bakî olan Allah’tır) sözü imanın aşağıdaki psikolojik kaynaklarından hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "C" Sonsuzluk idrakine
Soru Açıklaması
11.
Fowler’ın İnanç Gelişimi Kuramı’nda, bireyin dıştaki otoriteden içteki otoriteye yöneldiği, eleştirel bir bakış açısından inanç ve değerlerini yeniden inşa ederek bilinçli bir yönlendirici ego ortaya koyduğu ve özerk inanç geliştirmeye başladığı aşamadır.

Yukarıdaki paragrafta sözü edilen inanç aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bireysel-düşünceye dayalı inanç
Soru Açıklaması
12.
Bir araştırmanın sonuçlarına göre, 9-10 yaşındaki çocuklar Tanrı’yı nesnel sıfatları bağlamında tasavvur etmekte; 12-13 yaşlarındaki çocuklarda Tanrı’nın özellikleri iyilik ve adalet olarak düşünülmekte; 15-16 yaşlarındaki çocuklarda ise, Tanrı’nın güç ve güzellik sıfatları baskın görünmektedir.

Yukarıdaki parçada verilen araştırma bulguları Tanrı tasavvurunu belirlemede kullanılan etkenlerden hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "E" Yaş
Soru Açıklaması
13.
Tanrı inancının “evrensel saplantısal bir nevroz”, Tanrı’nın ise “yüceltilmiş bir baba” imajı olduğunu varsayan psikolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Freud
Soru Açıklaması
14.
Piaget’nin gelişim dönemleri dikkate alındığında, bir çocuğun Tanrı tasavvurunun somut özelliklerden sıyrıldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Soyut işlemler dönemi
Soru Açıklaması
15.
"İbadetin hayatın amacını kavramada önemli rolü vardır” sözü aşağıdaki psikolojik mekanizmalardan hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Düşünce
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi duanın unsurlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" İnsani durumunu Allah’a sunma
Soru Açıklaması
17.
Bazı yerlerde yapılan duanın daha makbul olmasının nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" O yerde bireyin daha samimiyetle Allah’a yönelmesi
Soru Açıklaması
18.
Din ile ilgili her türlü değişimi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dinî değişim
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de misyonerler tarafından özellikle genç
sempatizanları etkilemek amacıyla kullanılan duygu ağırlıklı söylemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Korku
Soru Açıklaması
20.
Travmatik ve gerilimli olaylar yaşama dinî değişimin aşağıdaki hangi güdülerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Duygusal
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.