Din Psikolojisi
2019 - Vize Soruları
1.
Din psikolojisinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dinin insanî ve kültürel boyutunu açığa çıkarmak
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi din psikolojisinin araştırma, yöntem ve tekniklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Alandaki kazı çalışmarı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi din psikolojisinin araştırma konularından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dinler arası diyalog
Soru Açıklaması
4.
Din psikologlarının, dinî tanım ve kavramlar oluştururken, dinî olguların anlamı üzerine incelemeler yaparken yararlandıkları disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Din Felsefesi
Soru Açıklaması
5.
Belli bir dinin inanç ve öğretilerinin belli bir zaman ve şartlarda belli bir kişi, grup ya da toplum tarafından yaşanmasına ------- denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde
tamamlar?
Doğru Cevap: "D" dindarlık
Soru Açıklaması
6.
Kendilerini dinî değerlere değil, dinî değerleri kendilerine uyarlarlar. Din onlar için benliğin hizmetinde, benlik savunmasında kullanılan bir araçtır.

Yukarıdaki parçada söz edilen dindarlık yönelimi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dış güdümlü
Soru Açıklaması
7.
Aşkınla ilgili eksiksiz bir farkında oluş tecrübesi veya bireyin olgun bir var olma
tarzına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Manevi yaşam
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın etki boyutu çerçevesinde araştırılan konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Dinî bilgi seviyesi
Soru Açıklaması
9.
İslam literatüründe “Fıtrat” kavramının en uygun karşılığı olan terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dinî kabiliyet
Soru Açıklaması
10.
Logoterapi'nin merkez kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Anlam arayışı
Soru Açıklaması
11.
Çalışma alanında dinî ve mistik yaşantının biyolojik temelleri üzerinde odaklanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nöroteoloji
Soru Açıklaması
12.
Gözlemleme, taklit, özdeşleşme ve içselleştirme kavramlarının ilgili olduğu
dindarlık kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal öğrenme
Soru Açıklaması
13.
Dinlerin insan psikolojisini zorlayan, dolayısıyla ruh sağlığını bozan etkileri
üzerinde çalışmalar yapan psikolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" S. Freud
Soru Açıklaması
14.
İyimserlik ve öz saygıyla olumlu, depresyon ile olumsuz ilişkisi bilimsel araştırmalarla tespit edilen duygu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ümit
Soru Açıklaması
15.
Yaşamsal sorunlarda, Allah’ın bu sorunları çözümüne yardım ettiği hissi sağlayarak anlam bulmada kaynak işlevi gören unsura ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Dinî başa çıkma
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi din ile psikolojinin uzlaşmasını ifade etmek için geliştirilen yöntemlerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Psikoteoloji
Soru Açıklaması
17.
Batı'da yapılan araştırmalara göre dinî aktivitelere katılım oranın en yüksek düzeyde olduğu medeni durum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yaşlı dullar
Soru Açıklaması
18.
18-30 yaş aralığında dinî etkinliklerde önemli bir düşüşün yaşandığını öne süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Geleneksel Kuram
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangsi kırsal-kentsel çevrevile dindarlık ilişkisi ile ilgili yapılan araştırmalardan çıkarılan sonuçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sahip oldukları imkânlar nedeniyle kentlilerin dindarlığı kırsaldakilere göre daha yüksektir.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisinin cinsiyet-din ilişkisiyle ilgili bulguların farklı çıkmasında etki eden faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Dinin cinsiyet vurgusu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.