Din Psikolojisi
2019 Yaz Okulu
1.
Tanrı ve diğer dinî kavramların bireyler tarafından nasıl anlaşıldığı ve tasavvur edildiğini ölçerek anlam haritaları oluşturmaya çalışan Din Psikolojisi yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Semantik analiz
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Din Psikolojisi'nin amaçlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Bireylerin dinî yaşayış ve davranışlarını tasvir etmek
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi iç güdümlü dindarların sahip olduğu özelliklerden biridir?
Doğru Cevap: "D" ç güdümlü dindarlar kendilerini dine uyumlu hale getirme çabası içerisindedirler.
Soru Açıklaması
4.
Dua, namaz, oruç, hac, kurban, kutsal kitabı okuma, ayin gibi dinî uygulamalar dindarlığın aşağıdaki hangi boyutunu oluşturur?
Doğru Cevap: "E" Törensel
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal çevrede gerçekleşen öğrenme süreçleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Aidiyet
Soru Açıklaması
6.
Allah'a yönelik dinî bir kabiliyet ve hazır oluşluk anlamında kullanılan kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fıtrat
Soru Açıklaması
7.
Bireyin kendini benimsemesi, onaylaması ve kendine değer vermesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Benlik saygısı
Soru Açıklaması
8.
Din Psikolojisi literatüründe "dindarlık" veya "dinî hayat" kavramları bireyin hangi yönelimine karşılık gelir?
Doğru Cevap: "E" Allah ile uyumlu bir hayat yaşama çabasına
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın çok boyutlu ölçeklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Algı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yapılan araştırmalara göre, eğitim seviyesi ve dindarlık arasındaki ilişki ile ilgili bulgulardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Eğtim seviyesi yükseldikçe dindarlık azalır.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi bireyin ergenlik dönemi dinî gelişiminde etkili olan sosyal faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bireyselleşme
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemi dindarlığının gelişim karakteristiklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İradecilik
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, imanda bilişsel yapıya temel teşkil eden bilginin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Deneyle elde edilebilmesi
Soru Açıklaması
14.
İnanan kişinin imanını derinleştirme ve olgunlaştırma çabasına olumlu katkılarda bulunan şüphe çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sadakat şüphesi
Soru Açıklaması
15.
I. Kavramlar arasında ilişki kurar.
II. Dünya görüşlerini yapılandırır.
III. Hayata dair anlamlar üretir.

Yukarıdakilerden hangileri Tanrı tasavvurunun işlevleri arasında yer alır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
16.
Çocuklarda tasavvurların oluşumuna kaynaklık eden ve onların ilk Tanrı
tasavvurlarının en derin ve en önemli kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Anne ve baba
Soru Açıklaması
17.
Dinî ritüeller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İbadet içinde yer alırlar.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi duanın tanımından çıkarılabilecek kavramlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Allah ile iletişim kurma
Soru Açıklaması
19.
Kendi dinini ve diğer dinleri araştırarak, ilahi kitabı ve dinle ilgili diğer kitapları okuyarak din değiştiren kişilerde görülen din değiştirme tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Entelektüel tip
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Gazâli’ye göre tövbenin boyutlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Pişmanlık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.