Din Psikolojisi
2020 - Vize Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi din psikolojisinde kullanılan araştırma yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Arkeolojik kazılar
Soru Açıklaması
2.
Kur'an-ı Kerim'de düşünme, inanma, duygulanma ve isteme gibi tüm psikolojik
işlevlerin kaynağını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kalb
Soru Açıklaması
3.
Kur'an'da, ruhsal ve bedensel, bilinçli ve bilinç dışı tüm fonksiyonların bütününden oluşan insanın psikolojik yapısı anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nefs
Soru Açıklaması
4.
Din psikolojisinin temel ilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Dinî olgular
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi kültürün içinde bir gerçeklik olan nesnel dinin unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Dinî tutumlar
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi öznel bir gerçeklik olarak dini meydana getiren unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Dinî gelenek
Soru Açıklaması
7.
Bir kişinin ya da grubun hayatında dinin önemini, dine inanma ve bağlanma
derecesini gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Dindarlık
Soru Açıklaması
8.
Namaz, oruç, kurban, kutsal kitabı okuma gibi uygulama, eylem ve etkinlikler
dindarlığın aşağıdaki boyutlarından hangisini oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Törensel
Soru Açıklaması
9.
Gözlemleme, taklit, özdeşleşme ve içselleştirme kavramlarının ilgili olduğu
dindarlık kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sosyal öğrenme
Soru Açıklaması
10.
İnsanın bir ihtiyacını, istek ya da arzusunu karşılamak üzere harekete geçtiği sırada çeşitli iç ve dış nedenlerden dolayı hedefine ulaşamaması durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Engellenme
Soru Açıklaması
11.
Ölüm ötesiyle ilgili inançları, dünyada yüz yüze gelinen sıkıntı ve engellemeler karşısında teselli bulmak amacıyla insanın uydurduğu hayali tatmin kaynakları olarak gören bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" S. Freud
Soru Açıklaması
12.
İşlediği suçtan ötürü bireyin kendini “İlahi Mahkeme” huzurunda mahkum edilmiş hissetmesi aşağıdaki ruhsal durumlardan hangisinin bir sonucudur?
Doğru Cevap: "A" Günahkarlık duygusu
Soru Açıklaması
13.
Sorun çözümünde bireyin inisiyatif aldığı ancak bu işte Allah'ı da bir dost ve yardımcı olarak algıladığı dinî başa çıkma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İşbirliği yöntemi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ölüm korkusunu hafifletme konusunda dinlerin insanlara sağladığı en önemli katkılardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Ebedilik inancı
Soru Açıklaması
15.
Dindarlık ve ruh sağlığı üzerine yapılan çalışmalar referans alındığında aşağıdaki bulgulardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Ruh sağlığının tek belirleyicisi dindir.
Soru Açıklaması
16.
Bireyin içinde yaşadığı veya özdeşleştiği grupların özelliklerini temel alarak yaptığı öznel değerlendirmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Kolektif benlik saygısı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi bekâr gençlerde dindarlığın azalmasına neden olan gençlik döneminin temel niteliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Dinî bunalımlar
Soru Açıklaması
 
18.
Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın yapılanmasında yaş değişkenini ön plana
alan kuramlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Geleneksel Kuram
Soru Açıklaması
19.
Dinî şüphe, kararsızlık ve çalkantıların durulmaya başladığı ve zamanla ortadan kalktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İlk yetişkinlik
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi dinî hayatı etkileyen demografik değişkenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Dindarlık düzeyi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.