Din Psikolojisi
Deneme Ara Sınavı 11
1.
Dindarlığın özellikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Dindarlık, birey ve toplum hayatının belli bir alanı ile sınırlıdır.
Soru Açıklaması
2.
Fıtrat İnanma İhtiyacı Anlam Arayışı Hakikat Arayışı

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Allah’a yönelik dini kabiliyet ve eğilimi tanımlayan kavramlardandır?

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

Araştırmacıların büyük bir kısmı, içeriği konusunda hemfikir olmamakla beraber, insanda doğuştan yüce bir varlığa inanma ihtiyacı ve dini bir hazırlığın mevcut olduğu hususunda birleşirler. İslam literatüründe dini kabiliyet ve eğilim anlamında Fıtrat kavramı, bu konuyla ilgilidir.

3.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi anlam arayışı ve  dindarlığın hangi boyutunu ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Dindarlığın psikolojik boyutları
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi iç güdümlü dinî yönelime sahip kimselerin özelliklerinden biridir? 
Doğru Cevap: "B" Dini görevlerini yerine getirmede devamlılık ve tutarlılık gösterirler.
Soru Açıklaması
5.
Dini, inanan insan için yaşama gücü ve hayat kaynağı olarak değerlendiren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" W. James
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi manevi yaşantılar içerisinde yer almaz? 
Doğru Cevap: "C" Manevi haz elde etme 
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi erkeklerin dindarlığa bakış açısını yansıtan bir boyuttur? 

Doğru Cevap: "A" Otoriter/yargılayıcı bir Tanrı inancı
Soru Açıklaması

Erkeklerin dindarlığa bakış açısını yansıtan boyut, otoriter/yargılayıcı bir Tanrı inancıdır. Bu nedenle doğru cevap "A" dır. 

8.

Aşağıdakilerden hangisi din fenomenolojisinin amaçlarındandır?

Doğru Cevap: "C" Dini olguların temek manasını oluşturan değişmez özü, asıl yapıyı ortaya çıkarmaya çalışmak
Soru Açıklaması

Din toplum ilişki ve etkileşimini ve bu çerçevede ortaya çıkan olgular, süreçler, kurumlar ve gruplaşmaları incelemek din sosyolojisinin amaçlarındandır. Belli zaman ve mekanlarda özel bazı dini inanç ve uygulamaların tezahürlerini araştırmak din antropolojisinin amaçlarındandır. Dini inanç, tecrübe ve olguyu felsefi bakış açısıyla ele alıp değerlendirmek din felsefesinin amaçlarındandır. İnsanlık tarihi boyunca ortaya çıkan tüm dinleri karşılaştırmalı olarak incelemek dinler tarihinin amaçlarındandır. Dini olguların temek manasını oluşturan değişmez özü, asıl yapıyı ortaya çıkarmaya çalışmak ise din fenomenolojisinin amaçlarındandır.

9.

Öznel bir gerçeklik olarak dini meydana getiren kaç unsurdan söz edilebilir?

Doğru Cevap: "C" 9
Soru Açıklaması

Öznel bir gerçeklikolarak dini meydana getiren unsurlar da şunlardır.1. Dinî yetenek ve eğilimler2. Dinî güdüler3. Dinî inançlar4. Dinî sözler, ifadeler, kavramlar5. Dinî yargılar6. Dinî tasavvurlar7. Dinî tutumlar8. Dinî duygu ve heyecanlar9. Dinî uygulama, eylem ve etkinlikler.

doğru cevap C'dir.

10.

Toplumsallaşma

Eğitim ve Öğrenme

Sosyal Öğrenme

Bireyselleşme

Kültürleme, kültür mayası ve karakter yukarıdakilerden hangisiyle daha çok ilişkilidir?

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

Kültür, kültür mayası gibi kavramlar toplumsallaşmayla ilişkilidir.

11.
Aşağıdakilerden hangisi Din Psikolojisinin araştırma konularından biridir?
Doğru Cevap: "C" Dinî yaşayış ve davranışlar
Soru Açıklaması
12.

Ülkemizde yapılan bir çalışmaya göre, evli bireyler arasında din ile ilgisi olmayanların oranı yüzde kaçtır?

Doğru Cevap: "E" 9
Soru Açıklaması

Bir çalışmada, evli bireyler arasında dindarların oranı % 55; din ile ilgisi olmayanların oranı ise, % 9 olarak tespit edilmiştir. Doğru cevap E seçeneğidir.

13.

I. Bir bağlanma hissi

II. Nihai bir gerçek ya da en yüksek bir değer arama

III. Kişisel bir değişim

IV. Yaşamda anlam arama

V. Aşkınlıkla (yücelikle) bir karşılaşma

Manevi yaşam kavramı değişik şekillerde ifade edilmiştir. Bununla birlikte, manevi yaşamla ilgili pek çok tanım, ruhî yaşantının bir yönüne işaret etmektedir. Yukardakilerden hangisi bu yaşantılar arasında gösterilebilir?

Doğru Cevap: "A" I, II, III, IV V
Soru Açıklaması

I, II, III, IV V

14.
Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın sosyal öğrenme kaynakları arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "C" Yorumlama 
Soru Açıklaması
15.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yapılan çalışmalar kapsamında ele alındığında medeni hal ve dindarlık arasındaki ilişkiye örnek gösterilebilecek durumların dışında kalır?

Doğru Cevap: "D" İlerleyen yaşla birlikte dini aktivitelerde belirgin bir artışın söz konusu olması
Soru Açıklaması

Türkiye’de gerçekleştirilen çeşitli araştırmalarda evlilerin dinî pratikleri yerine getirme açısından bekârlara göre genel anlamda daha önde olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede gerçekleştirilen araştırmalarda, evli yetişkinlerin bekâr yetişkinlerden daha dindar olduğu tespit edilmiştir. D şıkkı yaş-dindarlık arasındaki ilişkiye örnekler. Doğru cevap “D” şıkkıdır.

16.

Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın zihinsel, bilgi boyutunu ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "A" Dini bilginin seviyesi, dini öğrenmeye karşı isteklilik, önemseme derecesi kişinin dindarlığının işareti olarak kabul edilir
Soru Açıklaması

Dinin özünü inancın oluşturması ve bu inancın merkezi konumda olması dinin ideolojik boyutunu ifade eder. Dini geleneklerin bünyesinde var olan uygulama, eylem ve etkinlikler dinin törensel boyunu ifade eder. Her din mensubunun inandığı yüce varlığı doğrudan içinde hissetmesi dinin tecrübe boyutundadır. Dindarlık yaşantısının insanların hayatında etkiye sahip olması dinin etki boyutunu ifade eder. Dini bilginin seviyesi, dini öğrenmeye karşı istek, önemseme derecesinin kişinin dindarlık işareti olarak kabul edilmesi dinin zihinsel boyutuyla ilgilidir.

17.

Dinin birey ve topluma yönelik birçok etki ve işlevinden söz etmek mümkündür. Bu açıdan aşağıdakilerden hangisi bu işlev ve etkilerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Dinî olguları insani çerçevede anlamak, onların tümünü içine alan bütünlüklü bir bakış açısı gerektirir.
Soru Açıklaması

Genel olarak bakıldığında dinin birey ve topluma yönelik birçok etki ve işlevinden söz etmek mümkündür: İnanılması gereken doğruları açıklar; Allah’la ilişki kurmanın yol ve yöntemlerini, kurallarını verir. Hayat, ölüm, kader, acı, mutluluk.. gibi temel varoluşsal sorunlarla ilgili açıklamalarıyla insana bütüncü bir dünya görüşü kazandırır. Din, varoluşu ve gerçekliği yorumlayarak kimliğin bir tanımı vasıtasıyla insanı bu bütünlüğün içerisine yerleştirir. Böylece bireyin hayatını anlamlı kılar; anlam arayışına bir cevap oluşturur. İnsana sınırlarını ve görevlerini bildirerek, vicdanında büyük bir sorumluluk duygusu uyandırır. Kişinin kendi öz karakteri, duygu ve gönül dünyasında yer tutar; arzu ve ihtiyaçları, korku ve ümitleri, eksikliği ve sınırları ile ilgilenir. İnanan bireyler arasında bir gönül birliği, ortak amaç ve hedefler belirleyerek dini grup, cemaat ve birliklerin oluşumuna imkân sağlar. İşlevsel olarak din hayattaki önemli amaçların pek çoğu için bir araştırma yapmayı temsil etmektedir. Dini metotlar ve amaçlar yüce değerleri de yıkıcı ve geriletici davranışları da kapsamaktadır.

18.
Yeni doğan Müslüman çocuğun kulağına ezan okunması nesnel bir gerçek olarak dinin hangi unsurunu oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Dini törenler
Soru Açıklaması
19.
Din Psikolojisi literatüründe "dindarlık" veya "dini hayat" kavramları bireyin hangi yönelimine karşılık gelir? 
Doğru Cevap: "E" Allah ile uyumlu bir hayat yaşama cabasına
Soru Açıklaması
20.

Son yıllarda nöroloji alanında yapılan çalışmalarla, dini ve mistik yaşantıların biyolojik çalışmalarını oluşturan biyolojik temelleri oluşturan bilim dalının adı nedir?

Doğru Cevap: "B" Nöroteoloji
Soru Açıklaması

Dini ve mistik yaşantıların beyindeki etkisi hakkında çalışmalar yapan bilim dalı nöroteolojidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.