Din Psikolojisi
Deneme Ara Sınavı 12
1.
Aşağıdakilerden hangisi Din Bilimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kelam 
Soru Açıklaması
2.

Manevi duygularını olumsuz etkilerden koruyabilmek için insanın madde ötesi bir sığınağa ihtiyaç duyması dindarlığın aşağıdakilerden hangisi üzerindeki etkisiyle yakından ilişkilidir?

Doğru Cevap: "B" Güvenlik ihtiyacı
Soru Açıklaması

Güvenlik ihtiyacı

3.

Sinir sistemi, beyin kimyası ile dini ve ahlaki deneyimler arasındaki bağlantıları inceleyerek, ilk defa ‘Tanrı Noktası’ üzerinde araştırmalar yapan bilim adamı kimdir?

Doğru Cevap: "A" M.Persinger
Soru Açıklaması

1990’lı yılların başında ‘Tanrı Noktası’ na yönelik çalışmayı ilk olarak M. Persinger yapmıştır.

4.
Gerek dini kaynaklardan, gerekse eski felsefe ve kültürlerden yararlanarak İslam bilginlerinden hangisi/leri rüya psikolojisiyle ilgilenmişlerdir? I. Gazzali II. İbn-i Sina III.Farabi IV. Kindi
Doğru Cevap: "E" II,  III ve IV
Soru Açıklaması

Gazzali davranış tahlillerine dayalı eserler verirken, Farabi, onun öğrencisi olan İbn-i Sina ve Kindi rüya psikolojisi hakkında çalışmalar yapmışlardır. Doğru cevap E seçeneğidir.

5.

Aşağıdaki fakültelerden hangisinde okuyan bir kişi için eğitim seviyesi arttıkça dindarlık seviyesi de artmaktadır denebilir?

Doğru Cevap: "D" İlahiyat Fakültesi
Soru Açıklaması

Ülkemizde üniversite düzeyinde yapılan çalışmalardan elde edilen bulgular incelendiğinde -ilahiyat fakülteleri hariç- yüksek öğretimle dindarlık arasında ters yönlü bir ilişkiden söz edilebilir. Başka bir ifadeyle öğrenim düzeyi yükseldikçe dindarlık düzeyinde düşüş yaşanmaktadır. Doğru cevap D seçeneğidir.

6.

İnsanlık tarihi boyunca korkuların en büyüğü ve en kaygı verici olanı olarak kabul edilen korku türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ölüm korkusu
Soru Açıklaması

Günümüze kadar hayatı daha iyi koruma, sürdürme ve kalitesini artırmaya dair ortaya konan bunca teknolojik imkân ve gelişmelere rağmen insan, ölümün gizemi ve etkisi karşısında hala aciz ve çaresizdir. Bu nedenle ölüm, genel olarak korkunç, ürkütücü ve endişe verici bir olay; ölüm korkusu ise, korkuların en büyüğü ve en kaygı verici olanı kabul edilir. Tarihte basit ya da gelişmiş tüm kültürlerin, ölümle baş edebilmek için tören ve ayinlerden oluşan çeşitli uygulama biçimleri geliştirmiş olması, bu noktada anlamlıdır. Ölüm korkusu, birbirinden farklı korku ve kaygı türlerini bünyesinde barındıran karmaşık ve büyük ölçüde belirsiz bir duygusal yapı olarak tanımlanabilir. Bu karmaşık yapıyı oluşturduğu tespit edilen korku türleri şu şekilde sıralanabilir: Belirsizlik korkusu, bedeni kaybetme korkusu, acı duyma korkusu, yalnızlık korkusu, yakınlarını kaybetme korkusu, denetimi kaybetme korkusu, kimlik duygusunu kaybetme korkusu, gerileme korkusu.

7.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde din psikolojisinin amacı ve önemi ifade edilmektedir ?

Doğru Cevap: "B" Dinin insan için anlam ve işlevini anlamaya çalışmak
Soru Açıklaması

Dinin insan için anlam ve işlevini anlamaya çalışmak

8.

Bireyin bağlandığı dinin kendi hayatındaki özel yansıması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Dindarlık
Soru Açıklaması

Dindarlık, en genel anlamıyla bireyin bağlandığı dinin kendi hayatındaki özel yansımasıdır. Yani dindarlık, bireyin kendine has din algısı ve yorumuna dayanır. Tek bir dine inanan bir toplumda bile, esasen inanların sayısı kadar dindarlık biçimlerinden bahsedilebilir.

9.
İslam dünyasında Kur’ân-ı Kerim ve Hz. Peygamberin hadislerine bakılarak ‘insan tabiatında değişmez evrensel bir öz olarak doğal inanma yeteneği’ anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fıtrat
Soru Açıklaması

‘İnsan tabiatında değişmez evrensel bir öz olarak doğal inanma yeteneği’ anlamına gelen kavram fıtrattır. Doğru cevap D seçeneğidir.

10.

I. Cinsellik içgüdüsünün yarattığı ahlaki sorunlar II. Bencillik ve diğerkâmlık arasında çıkan çatışmalarIII. Kişinin kendi istekleriyle içinde yaşadığı kültürün beklentileri arasında çıkan tercih çatışmaları Yukarıdakilerden hangileri suçluluk duygusunun kaynaklarındandır?

Doğru Cevap: "E" I, II ve IIII
Soru Açıklaması

Suçluluk duygusunun kaynakları, toplumda suç veya yasak kabul edilen davranışlara bağlı olarak değişir. Bununla birlikte yaygın kanaate göre temel kaynaklardan biri, cinsellik içgüdüsünün yarattığı ahlaki sorunlardır; diğeri ise, bencillik ve diğerkâmlık arasında çıkan çatışmalardır. Yani, kendi kişisel istekleri ile içinde yaşadığı kültürün beklentileri arasında çıkan tercih çatışmasıdır.

11.
Ergenlik ve ilk yetişkinlik döneminde dine olan ilginin zayıflamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Ölüm korkusu
Soru Açıklaması
Ergenlik ve ilk yetişkinlik döneminde dine olan ilginin zayıflaması çok çeşitli sebeplerle ilişkili olabilir. Ergenlik dönemi, özellikle 17-22 yaş arası gencin ailesinden uzaklaştığı bir devredir. Genellikle üniversiteyle birlikte girilen yeni bir sosyal çevre, yeni bir arkadaş grubu ve okulun başka bir şehirde olması durumunda ailesinin yaşadığı şehirden uzakta bulunmanın getirdiği serbestlik
ortamı, bu uzaklaşmayı hızlandıran etkenler olabilmektedir. Bunların etkisiyle ergenin, hayatını şekillendirmede dine yönelmek yerine daha dünyevi davranacağı kabul edilmektedir. bu bilgiler ışığında E şıkkında yer alan ölüm korkusunun doğru cevap olduğu görülmektedir.
12.

I. FıtratII. İnanma İhtiyacıIII. Anlam ArayışıIV. Hakikat ArayışıYukarıdakilerden hangisi/hangileri Allah’a yönelik dini kabiliyet ve eğilimi tanımlayan kavramlardandır?

Doğru Cevap: "B" Yalnız IV
Soru Açıklaması

Yalnızca Hakikat arayışı Allah’a yönelik eğilimi tanımlamaktadır.

13.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dindarlığın törensel boyutlarındandır?
Doğru Cevap: "A" Hac
Soru Açıklaması
14.
Allah’ın kendisine kendi sorunlarıyla başa çıkma yeteneğini verdiğine inanan biri aşağıdaki başa çıkma yöntemlerinden hangisini uygulamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Kendini yönetme
Soru Açıklaması

Üç tür dinî başa çıkma yöntemi bulunmaktadır. Bunlardanbirincisi olan kendini yönetme modelinde birey Allah’ın kendisine kendisorunlarıyla başa çıkma yeteneğini verdiğine inanır. İkinci başa çıkmayöntemi olan, takdire uymada ise birey, işi tamamen Allah’ın takdirinebırakarak pasif bir şekilde sonuçları beklemektedir. Üçüncü başa çıkma yoluise, işbirliği yoluyla başa çıkma yöntemidir. Bu yönteme göre bireyin kendisisorunları çözmede sorumludur ancak sorunların çözümünde Allah’ı bir dostve yardımcı olarak algılamaktadır. Erteleme ve gözardı etme zaten dini başa çıkma yöntemleri arasında yer almamaktadır. Dolayısıyla doğru yanıt C seçeneğidir. 

15.

Sosyo-ekonomik durumun tanımlanması hangi değişkene göre değerlendirilmelidir?

Doğru Cevap: "A" Kültüre ve ekonomiye yüklenen anlamlara bağlı olarak
Soru Açıklaması

İçerdiği değişken faktörler nedeniyle sosyo-ekonomik durumun tanımlanması kolay değildir. Mevcut tanımlamalara bakıldığında, bunların kültüre ve ekonomiye yüklenen anlamlara bağlı olarak değiştiği görülür. Örneğin Batı’da yapılan çalışmalarda sosyo-ekonomik durum kavramı, gelir durumu, meslek alanı, eğitim düzeyi; bireyin bağlı bulunduğu kilise, grup veya kuruluşlar; azınlık olup olmama durumu vb. değişik faktörleri içine alacak şekilde geniş tutulmaktadır. Buna karşılık ülkemizde yapılan araştırmaların çoğunda sosyo-ekonomik durum, sadece gelir durumunun düzeyini ifade edecek şekilde kullanılmaktadır. Doğal olarak bu farklılık, değişik sonuçların ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

16.

Dindarlığın beş boyutlu tanımlaması yaygın kabul görmüştür. Dindarlığın, kişilik, ahlak ve karakter gelişimi, benlik algısı ve benlik saygısı, toplumsal ilgiler, tercihler ve tutumlar ile yakından ilişkili olması aşağıdaki boyutlardan hangisini temsil etmektedir?

Doğru Cevap: "C" Etki boyutu
Soru Açıklaması

Etki boyutu

17.

Dini inanç ve davranışların olumluluk-olumsuzluk yönünü ve güçlülük-zayıflık derecesini anlamak için kullanılan ölçüm araçları aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Tutum ölçekleri
Soru Açıklaması

Tutum ölçekleri

18.

I. Umut etme

II. Sosyal bütünleşme

III. Özsaygı

IV. Kontrol duygusu

V. Kaygı 

Dini inançlar kişisel mutluluğu artırıcı bir işleve sahip olabilmektedir. Yukarıdakilerden hangisi yoluyla dini inançların kişisel mutluluğu artırması beklenir?

Doğru Cevap: "B" I, II, III, IV
Soru Açıklaması

I, II, III, IV

19.
Aşağıdakilerden hangisi din psikolojisinin amacını oluşturur? 
Doğru Cevap: "E" Dinin insani ve kültürel gerçeklik boyutunu ortaya çıkarmaya çalışmak 
Soru Açıklaması
20.
Tanrı ve diğer dini kavramların bireyler tarafından nasıl anlaşıldığı ve tasavvur edildiği ölçülerek anlam haritaları oluşturulmaya çalışılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Semantik analiz
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.