Din Psikolojisi
Deneme Ara Sınavı 13
1.
Yapılan araştırmaların genel sonuçlarına göre demografik değişkenlerle dindarlık ilişkisi açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Yaş değişkeni ile dindarlık arasında olumlu bir ilişki vardır. Yaş ilerledikçe dindarlık düzeyi de artar.
Soru Açıklaması
Şıklarda yer alan tüm seçenekler doğrudur. Soru doğru olmayan seçeneği sorduğundan deneme sınavında kullanılması uygun değildir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaygın ya da örgün din eğitimi veren başlıca kuruluşlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ana okulu
Soru Açıklaması
3.
Dini tutum ve davranışlar acziyet ve tatminsizlikten doğmaktadır İnsanın üstesinden gelemediği için engellendiği tabiat ve dünya olaylarıdır Bireyin dindarlığı yalnızca çaresizlik durumunda ortaya çıkmaktadır Statü, saygınlık ve özgüven kaybı insanın tek başına kolay aşamayacağı sosyal mahrumiyetlerdendir

Yukarıdaki maddelerden hangisi/hangileri Freud ve Marx’ın görüşlerini yansıtmaktadır?

Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması

Freud ve Marx bireylerin dindarlığını yalnızca acziyete indirgerler.

4.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi “bireyin belirli bir toplumsal çevrede kişilik kazanması, toplumla bütünleşmesi” tanımına karşılık kullanılır? 
Doğru Cevap: "A" Toplumsallaşma 
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın etki boyutunu anlatan özelliklerdendir?

Doğru Cevap: "B" Beslenme alışkanlıklarından nezaket kurallarına, bireysel ahlaki tutum ve davranışlardan sosyal ilişkilere varıncaya kadar dinin etkileri vardır.
Soru Açıklaması

Dindarlık yaşantısı hem kişinin ve grubun dinî hayatını geliştirir ve hem de hayatın bütün alanlarında birtakım etkiler meydana getirir. Beslenme alışkanlıklarından nezaket kurallarına, bireysel ahlaki tutum ve davranışlardan sosyal ilişkilere varıncaya kadar dinin etkileri vardır. Dindarlık yaşantısı; beden ve ruh sağlığı, kişilik, ahlak ve karakter gelişimi, benlik algısı ve benlik saygısı, toplumsal ilgiler, tercihler ve tutumlar, dünya görüşü, yaşam biçimi ile çok yakından ilişkilidir. Bütün bunların her birinin araştırılması, bu etkilerin yönünü, derecesini anlamamıza imkân verir.

6.

Araştırmalara göre, kırsal-kentsel çevre ile di·ndarlık arasında ilişki bulunmaktadır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu ilişki en uygun biçimde ifade edilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Yerleşim birimleri arasındaki sosyo-kültürel farklılıklar ile dindarlık ilişkisi
Soru Açıklaması

Yerleşim birimleri arasındaki sosyo-kültürel farklılıklar ile dindarlık ilişkisi

7.

Aşağıdakilerden hangisi “benlik saygısı” kavramıyla anlatılmak istenen bir özelliktir?

Doğru Cevap: "C" Daha çok kendini algılamaya yönelik bir kavram olarak, bireyin, kendisine yüklediği psikolojik değeri ifade etmektedir.
Soru Açıklaması

Benlik saygısı; ‘bireyin, kendini benimsemesi, onaylaması, kendine değer vermesi ve saygı duyması’ olarak tanımlanmaktadır. Daha çok kendini algılamaya yönelik bir kavram olan benlik saygısı, bireyin, kendisine yüklediği psikolojik değeri ifade etmektedir. Kendisi hakkında değerlendirme yapan bireyin kendi kişisel özellikleriyle ilgili öznel değerlendirmelerine kişisel benlik saygısı, içinde yaşadığı veya özdeşleştiği grupların özelliklerini temel alarak yaptığı öznel değerlendirmeye ise kolektif benlik saygısı denir.

8.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dine olan ilginin en az olduğu dönemdir?
Doğru Cevap: "B" 17-22 yaş
Soru Açıklaması
9.

I. Dini yetenek ve eğilimlerII. Dini yargılarIII. Dini tasavvurlarIV. Dini duygu ve heyecanlarYukarıdakilerden hangileri öznel bir gerçeklik olarak dini meydana getiren unsurlardandır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Öznel bir gerçeklik olarak dini meydana getiren unsurlar şu şekildedir: dini yetenek ve eğilimler, dini güdüler, dini inançlar, dini sözler, ifade ve kavramlar, dini yargılar, dini tasavvurlar, dini tutumlar, dini duygu ve heyecanlar, dini uygulama, eylem ve etkinliklerdir.

10.

İlk İslam filozofu olarak kabul edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kindi
Soru Açıklaması

İlk İslam filozofu olarak kabul edilen Kindî’nin (öl. 252/866) Risâle fî mâhiyyeti’n-nevm ve’r-ru’ya/ Rüyanın ve uykunun mahiyeti adlı eseri, İslam dünyasında rüya psikolojisi hakkında yazılan ilk telif eserdir. Kindî’nin psikoloji kültürüne bir diğer önemli katkısı, el-Hîle li-defi’l-ahzân/Üzüntüden Kurtulma Yolları adlı ruh sağlığı konusundaki öncü çalışmasıyla olmuştur.

11.

Genel olarak bakıldığında dinin birey ve topluma yönelik birçok etkisi bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi dinin topluma yönelik işlevinden bahsetmektedir?

Doğru Cevap: "C" İnanan bireylerle ortak amaç ve hedeflerle değişik kesimler arasında bütünleşmeyi sağlar.
Soru Açıklaması

Şıklara baktığımızda doğru cevap dışındakiler dinin bireye yönelik etkilerinde bahsederken C şıkkı toplum üzerindeki etkisinden bahsetmektedir.

12.

Ülkemizde gelir grupları açısından en dindar olan grup hangisidir? 

Doğru Cevap: "C" Orta gelir grubu 
Soru Açıklaması

Ülkemizde gelir grupları açısından en dindar olan grup orta gelir grubudur. 

13.

Yaş-Dindarlık ilişkisi bağlamında oluşturulan kuramlardan biri olan “kararlılık kuramı” aşağıdaki görüşlerden hangisini savunur?

Doğru Cevap: "A" Bireyin dindarlığının belirli bir çerçeve içerisinde sürüp gittiğini, ciddi bir değişime uğramadığını savunur.
Soru Açıklaması

Dinî hayatın şekillenmesinde yaş değişkeninin etkisini araştıran ABD’li bilim adamları, ortaya çıkan çeşitliliğin ortak sonuçlarını tespit etmeye çalışmışlardır. Bu tespitler kuram halini almıştır. Geleneksel, Kararlılık ve İlgisizlik kuramları, bu çerçevede gündeme gelen açıklama tarzlarıdır. Kararlılık Kuramı, yaşlanmayla birlikte dinî hayatta kayda değer önemli değişmelerin ortaya çıkmadığını öne sürer. Bu kurama göre bireyin dindarlığı belirli bir çerçeve içerisinde sürüp gider, ciddi bir değişime uğramaz. B ve C şıkkı Geleneksel kuramla ilgilidir. D ve E şıkkı ise İlgisizlik kuramıyla ilgilidir.

14.

I. Dini ayin ve törenlerII. Dini tabiat ve yetenekIII. Ana baba dininin etkileriIV. İbadetlerin tabiatı V. Dini kurumların etkileriYukarıdakilerden hangileri dini gelişimi etkileyen faktörlerdendir?

Doğru Cevap: "D" II, III ve V
Soru Açıklaması

Dini gelişimi etkileyen faktörleri dini tabiat ve yetenek, ana baba dininin etkileri, dini öğrenme ve dini kurumların etkileri olarak ele alabilmek mümkündür.

15.

Aşağıdakilerden hangisi din psikologlarının görevlerindendir?

Doğru Cevap: "E" İnsan tecrübe ve davranışında ortaya çıkan dini tezahürleri anlamaya çalışmak
Soru Açıklaması

Din psikologlarının görevi, İnsan tecrübe ve davranışında ortaya çıkan dini tezahürleri anlamaya çalışmaktır.

16.
Son yıllarda nöroloji alanında yapılan çalışmalarla, dini ve mistik yaşantıların biyolojik çalışmalarını oluşturan biyolojik temelleri oluşturan bilim dalının adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Nöroteoloji
Soru Açıklaması

Dini ve mistik yaşantıların beyindeki etkisi hakkında çalışmalar yapan bilim dalı nöroteolojidir.

17.
Din Psikolojisini İlahiyat ilimlerinden farklı kılan en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Tecrübi bir bilim olması 
Soru Açıklaması
18.
Hıristiyan din adamlarının Tanrı adına insanları affedebilme yetkisitaşımaları ve “günah çıkarma” adı altında dini törenler düzenlemelerinin altında aşağıdakilerin hangisinin yattığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Suçluluk duygusunun ortaya çıkardığı bunalımın etkisini azaltmak amacı
Soru Açıklaması

Hıristiyan din adamlarının Tanrı adına insanları affedebilme yetkisi taşımaları ve “günah çıkarma” adı altında dini törenler düzenlemelerinde, bu suçluluk duygusunun ortaya çıkardığı bunalımın etkisini azaltmak amacı güdülmüş olabilir. Zira insanların büyük çoğunluğunun tecrübe ettiği evrensel bir olgu olan suçluluk duygusu kişilerin dinî hayatında rol oynayan önemli bir güdü olmakla birlikte, bazı durumlarda dinî hayatı olumsuz yönde de etkileyebilmektedir. Doğru cevap A seçeneğidir.

19.
Aşağıdakilerden hangisi dinin güçlü bir sosyal kontrol mekanizması olduğu gerçeğini destekleyen olguların dışında kalır?
Doğru Cevap: "A" Dini yönü ağır basan hastalarda depresyon düzeyini azaldığı ve hastaların psikolojik açıdan daha sağlıklı kaldıklarının tespit edilmesi
Soru Açıklaması

Yukarıda yer alan şıklardan B, C, D ve E şıkları dinin güçlü bir sosyal kontrol mekanizması olduğu gerçeğini destekler. A şıkkı ise dindarlığın insan psikolojisi üzerindeki etki ve işlevlerine örnek olarak gösterilebilir.

20.
Bireyin kendine yüklediği psikolojik değeri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Benlik saygısı 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.