Din Psikolojisi
Deneme Ara Sınavı 14
1.

I. Ahlâkî yargı ve ahlaki davranışı öğütlemesiII. Vazifeye bağlılığı öğütlemesi III. Doğruluk, adalet ve şefkati öğütlemesiIV. Yardımlaşmayı öğütlemesiV. İyi olanı yapmayı öğütlemesi Yukarıdakilerden hangisi/hangileri dinin sosyal ilişkiler üzerinde etkisi olduğunu gösterir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Dindar insan açısından vazifeye bağlılık, doğruluk, adalet, şefkat ve hürmet, yardımlaşma gibi ahlâkî değerler sadece toplumsal uyum ve kabul açısından değil, ilahî otoriteye uygunluk ve ahiret mutluluğu için de önem taşımaktadır. Toplumca “iyi” olanı yapmada, dindar insan aynı zamanda sevap elde etme inanç ve düşüncesi ile de güdülenmektedir. Bu durum, dindar kimselerin toplumsal ahlak kurallarını yerine getirmede daha hassas bir yönelim ve çaba içerisinde olma sonucunu doğurmaktadır. Kul hakkını çiğnediği zaman Ahirette cezasını çekeceğine inanan insan, başkalarının hakkına daha fazla özen göstermekte, sosyal kurallara daha iyi uyum sağlamakta ve haksızlık yapmaktan çekinmektedir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi, Glock ve Stark’ın ortaklaşa ve Stark’ın kendisinin yalnız olarak yaptığı araştırmalar sonucunda ortaya koydukları dindarlığın boyutları arasında değildir?

Doğru Cevap: "D" Semantik Boyut
Soru Açıklaması

Glock ve Stark’ın ortaklaşa ve Stark’ın kendisinin yaptığı araştırmalarda ortaya koydukları dindarlığın, beş boyutu vardır. Bunlar: ideolojik(inanç) boyutu, törensel (İbadet ve uygulama) boyut, tecrübe(duygusal) boyutu, zihinsel(bilgi) boyutu, etki boyutudur. Doğru cevap D'dir.

3.
Dini Tecrübenin Çeşitliliği isimli eseri din psikolojisinin klasiği olarak kabul edilen bilim adamı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" W. James
Soru Açıklaması
4.

Gerçeklik, güzellik, mükemmellik ve adalet gibi üst manevi hedeflerin Tanrı kavramında bütünleştiğinin ifade eden din psikoloğu kimdir?

Doğru Cevap: "E" A. Maslow
Soru Açıklaması

İnsanın tam olarak kendini gerçekleştirmesi, olgun bir kişilik haline gelmesi, doğal ihtiyaçlarını aşarak, daha yüksek içsel değerlere kendisini adamasına bağlıdır. Kişinin doğuştan getirdiği yetenekleri, manevi potansiyelini de kapsar ve bu durum, her bireyin benliğinin derinliklerini açma olarak gerçekleşir. Varlık değerleri adını verdiği bu üst manevi hedefler gerçek, güzellik, mükemmellik ve adaleti içerir. Tanrı, bu varlık değerlerini kendinde toplayan bir bütündür.

5.

I. Dini yetenek ve eğilimlerII. Dini yargılarIII. Dini tasavvurlarIV. Dini duygu ve heyecanlarYukarıdakilerden hangileri öznel bir gerçeklik olarak dini meydana getiren unsurlardandır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Öznel bir gerçeklik olarak dini meydana getiren unsurlar şu şekildedir: dini yetenek ve eğilimler, dini güdüler, dini inançlar, dini sözler, ifade ve kavramlar, dini yargılar, dini tasavvurlar, dini tutumlar, dini duygu ve heyecanlar, dini uygulama, eylem ve etkinliklerdir.

6.

Yaptıkları çalışmalar sonucunda yaş ilerledikçe genel dindarlık, sosyal dindarlık, Tanrı’ya adanmışlık ve tövbe etme eğilimlerinde artış gözlemleyen araştırmacılar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Kendler ve arkadaşları
Soru Açıklaması

İlgili literatürün genelinde, yaş büyüdükçe dindarlığın da arttığı yönünde bulgularla karşılaşmak mümkündür. Kendler ve arkadaşları tarafından yapılan, dindarlığın çok boyutlu olarak ele alındığı bir araştırma bulgularına göre yaş ilerledikçe genel dindarlık, sosyal dindarlık, Tanrı’ya adanmışlık ve tövbe etme eğilimlerinde artış kaydedilmiştir.

7.
K.Kerim’de ve Hz Peygamber’in hadislerinde geçen “ doğal inanma yeteneği” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fıtrat
Soru Açıklaması
8.

Sosyal demografik değişkenlerle dindarlık ilişkisini inceleyen araştırmalardan yola çakarak aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi uygun olur?

Doğru Cevap: "E" Sosyal demografik değişkenler arasında medeni durum ile dindarlık arasında karşılıklı bir etkileşim vardır
Soru Açıklaması

Sosyal demografik değişkenler arasında medeni durum ile dindarlık arasında karşılıklı bir etkileşim vardır

9.
Aşağıdakilerden hangisi dinin öznel unsurlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Dinî duygu ve heyecanlar
Soru Açıklaması
10.

Statü, saygınlık, özgüven kaybı; başkalarıyla ilişki ve iletişim güçlüğü; iş ve meslek sorunları gibi yine insanın tek başına kolaylıkla aşamayacağı sosyal mahrumiyetler en çok toplumun hangi kesimini  dini davranışlara yöneltir?

Doğru Cevap: "B" Yoksul kesimi
Soru Açıklaması

Sebep oldukları engellenme ve çaresizlik duyguları nedeniyle insanları ilahî yardım talebine yönelten başlıca iki kaynaktan bahsedilebilir. Bunlardan biri, deprem, sel, kuraklık, hastalık gibi insanın üstesinden gelemediği için engellendiği tabiat ve dünya olaylarıdır. Diğeri ise, statü, saygınlık, özgüven kaybı; başkalarıyla ilişki ve iletişim güçlüğü; iş ve meslek sorunları gibi yine insanın tek başına kolaylıkla aşamayacağı sosyal mahrumiyetlerdir. Çeşitli dönemlerde bilim adamları tarafından gerçekleştirilen araştırmalar, çaresizlik ve mahrumiyetlerin özellikle yoksul olanları dinî davranışa yönelterek dindar bir kişiliğin oluşumuna katkı sağladığını ortaya koymuştur. Doğru yanıt B'dir.

11.

Dinin evrensel bir olgu olarak dünyanın her yerindeki toplumlarda var olduğu gerçeği, onun bir ölçüye kadar biyolojik bir alın yazısı olup olmadığı düşüncelerini de beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede son birkaç yıldır, insanda bir tür Tanrı Geninin mevcut olduğuna yönelik görüşler ortayaatılmıştır. 2004 yılında konuyla ilgilenen ve  Tanrı Geni (The God Gene) adlı çalışmasıyla maneviyatın genini bulduğunu iddia eden bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "C" Hamer
Soru Açıklaması

D. Hamer, Tanrı Geni (The God Gene) adlı çalışmasıyla maneviyatın genini bulduğunu iddia etmiştir. Hamer, maneviyatın böylesine etkili ve evrensel bir güç olmasını, genetik karakterine bağlamıştır. Ona göre insanların manevi değerlere, mutluluktan, sağlıktan ve güçten daha fazla önem göstermeleri, maneviyatın kısmen genlerle bağlantılı olduğuna işaret etmektedir. Doru cevap C'dir.

12.

Hangi kuramda yaş ve dindarlık arasında ters orantılı bir değişmenin söz konusu olduğu iddia edilmektedir ?

Doğru Cevap: "A" İlgisizlik kuramı
Soru Açıklaması

İlgisizlik Kuramı ise, yaş ile dindarlık arasında ters orantılı bir değişmenin söz konusu olduğunu iddia eder. Buna göre yaş ilerledikçe dindarlık zayıflar. Doğru cevap A'dır.

13.

"Tanrı geni" ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Maneviyat, muhtemelen tek bir genle ilişkilidir.
Soru Açıklaması

A, C, D ve E seçeneklerinde verilen bilgiler doğrudur. Hamer’ın ifadesine göreTanrı Geni, aslında öne sürdüğü teorisinin son derece basitleştirilmiş şeklidir. Çünkü maneviyat, muhtemelen tek bir genden ziyade pek çok gen ile ilişkilidir. Bu durumda insanın dinî inancını Tanrı Geni diye adlandırılan tek bir genle açıklamak da doğru değildir.

14.
I. Din SosyolojisiII. Din FenomenolojisiIII. Dini İnanç ve ÖğretileriIV. Din FelsefesiV. Dini Mezhep ve Cemaat farklılıkları Din Bilimleri, İlâhiyat İlimleri ile İnsan Bilimlerinin kesiştikleri bir ortak noktada yer alan bir dizi bilim dalıdır. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri din bilimlerinin başlıca çalışma alanlarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması

Din Psikolojisi ile aynı sınır üzerinde yer alan ve dini^ olguları tecrübi^ yöntemlerle inceleyen bir dizi bilim dalı olan Din Bilimleri denilen bu alanların başlıcaları şunlardır: Din Sosyolojisi, Din Fenomenolojisi, Din Antropolojisi, Din Felsefesi, Dinler Tarihi.

15.

Dinler hayatı üst seviyede düzenleyen ve kontrol eden, insanın çözemediğini çözebilen yüce ve güçlü varlıklardan bahseder. Dinin psikolojik kaynakları arasında hangisi dinlerin bu özelliğine karşılık gelir?

Doğru Cevap: "B" Engellenme ve çaresizlik duygusu
Soru Açıklaması

Engellenme ve çaresizlik duygusu

16.

Dinin hem önyargıların gelişmesine zemin hazırladığını hem de önyargıların toplum içinde doğurabileceği olumsuz etkileri azaltabileceğini ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangidir?

Doğru Cevap: "E" Allport
Soru Açıklaması

Çalışmalarında din -önyargı ilişkisine önemli bir yer ayıran Allport, önyargılar konusunda dinin rolünün çift taraflı olduğunu, yani dinin hem önyargıların gelişmesine zemin hazırladığını hem de önyargıların toplum içinde doğurabileceği olumsuz etkileri azaltabileceğini ileri sürmüştür.

17.
Aşağıdakilerden hangisi dini inancın azalttığı durumlar arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "A" Benlik saygısı
Soru Açıklaması

Benlik saygısı ile dindarlık arasındaki ilişki üzerine yapılan çalışmalarda, özellikle iç güdümlü dinî yönelim ile benlik saygısı arasıda güçlü olumlu bir ilişkinin olduğu, yani iç güdümlü dinî yönelim arttıkça, bireylerin benlik saygısı düzeyinin de yükseldiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla dini inancın benlik saygısını azalttığı değil tam tersine yükselttiği söylenebilir. Bu nedenle doğru yanıt A seçeneğidir.

18.

Bazı araştırmacılar tarafından, kadınların erkeklere göre daha dindar olmalarını açıklayan birtakım görüşler bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu görüşlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Kadının iş hayatında yer alıp almamasına, yani çalışıp çalışmamasına göre dindarlık düzeyinin farklılaştığı sonucu yanlıştır.
Soru Açıklaması

Bazı araştırmacılar tarafından, kadınların erkeklere göre daha dindar olmalarını açıklayan bazı görüşler dile getirilmiştir. Bunlar yedi madde altında toplanmıştır. İlki günahkârlık duygusuyla ilişkilidir. Diğeri kadınlara has bazı kişilik özellikleri onları dindar olmaya yöneltmektedir. Bir diğeri ataerkil toplumsal cinsiyet anlayışı, kızların ve erkeklerin yetiştirilme biçimlerini farklılaştırmaktadır. Kadınlar, etkilenmeye ve ikna edilebilirliğe daha açık bir tabiattadır. Mahrumiyet-telafi görüşüne göre kadınların engellenmişlik duygusu, onları telâfi mekanizması işlevi gören dine yönlendirebilmektedir. Ancak kadınların iş hayatında yer alıp almamaları onların dindarlık düzeyini farklılaştırmaktadır.

19.
“ Tabiat üstü (aşkın; müteâl) ilahi ve kutsal bir varlık (Tanrı, Allah,ilah..) ile ilişkili olan inançların, tasavvurların, tecrübelerin,duyguların, işaretlerin, dilin ve davranışların bütünü” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" din
Soru Açıklaması

“Tabiat üstü (aşkın; müteâl) ilahi ve kutsal bir varlık (Tanrı, Allah, ilah..) ile ilişkili olan inançların, tasavvurların, tecrübelerin, duyguların, işaretlerin, dilin ve davranışların bütünü 'din' olarak tanımlanır. Doğru cevap A'dır.

20.

Beynin yan tarafları ile dini inanç arasında anlamlı bir ilişki olduğunu akla getiren, özellikle beynin sağ bölgesi ile mistik konular arasında bir bağ olabileceğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Nöroteoloji
Soru Açıklaması

Dinî ve mistik tecrübeler yaşandığı durumlarda özellikle beynin belirli bölgelerindekiaktivite artmaktadır. Nöroteoloji’nin çalışma alanı, dinî ve mistik yaşantıların biyolojik temelleridir. Nöroteoloji araştırmaları, şakak, yani beynin yan tarafları ile dinî inanç arasında anlamlı bir ilişki olduğu fikrini uyandırmıştır. Özellikle beynin sağ bölgesi ile mistik deneyimler arasında bir bağlantı olabileceği üzerinde durulmaktadır. Doğru yanıt C'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.