Din Psikolojisi
Deneme Ara Sınavı 15
1.

– toplumun kabu ve kurallarının insandaki temsilcisi

Başlangıçta anne- babanın doğru yanlışalarının içselleştirilmesiyle oluşan

Duruma gore katı vey a esnek olabileceği 

Yukarıdaki özelliklere sahip olan tanım hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Vicdan
Soru Açıklaması

Sorda belirtilen ifadeler ‘vicdanı’ tanımlayan özelliklerdir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi dindarlar arasında suç oranının düşük olmasının doğrudan bir sebebidir?

Doğru Cevap: "D" İşlenen bir suçun sadece suç değil aynı anda günah olarak kabul edilmesi
Soru Açıklaması

İşlenen bir suç aynı anda günah olarak da kabul edildiği için dindar bir insanın suç işleme oranının daha düşük olması beklenir. 

3.

Erzurum ve çevre köylerinde yapılan bir araştırmada, namazlarını düzenli kılanların oranı bekarlarda yüzde kaçtır?

Doğru Cevap: "D" 21,3
Soru Açıklaması

Erzurum ve çevre köylerinde yapılan bir araştırmada, namazlarını düzenli kılanların oranı, evlilerde % 40; dullarda % 34,4; bekârlarda ise, % 21,3 bulunmuştur. Doğru cevap D seçeneğidir.

4.
Kutsal bir varlığa inanma, dua ve ibadet etme ya da herhangi bir varlığı saygıyla yüceltme gibi ortak dini eğilimler, insanlarda hangi nitelikle açıklanır? 
Doğru Cevap: "B" İnanma ihtiyacı
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi öznel bir gerçeklik olarak dini meydana getiren unsurlardan biridir?

Doğru Cevap: "A" Dini yetenek ve eğilimler
Soru Açıklaması

Öznel bir gerçeklik olarak dini meydana getiren unsurlar şunlardır. Dinî yetenek ve eğilimler, Dinî güdüler, Dinî inançlar, Dinî sözler, ifadeler, kavramlar, Dinî yargılar, Dinî tasavvurlar, Dinî tutumlar, Dinî duygu ve heyecanlar, Dinî uygulama, eylem ve etkinlikler.

6.
Allah, tanrı, peygamber; helal-haram, günah-sevap; vahiy, mucize, keramet; kutsal/mübarek; mümin-münafık-kâfir(gâvur); kıyametahiret, cennet, cehennem; şeytan, melek; ibadet, namaz, oruç, hac, zekat, sadaka, cihad; “Allah razı olsun”, “Allah’a emanet” vb. din alanını niteleyen kavram ve ifadeler aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "B" Din Dili
Soru Açıklaması

Din Dili: Allah, tanrı, peygamber; helal-haram, günah-sevap; vahiy,mucize, keramet; kutsal/mübarek; mümin-münafık-kâfir(gâvur); kıyametahiret,cennet, cehennem; şeytan, melek; ibadet, namaz, oruç, hac, zekat,sadaka, cihad; “Allah razı olsun”, “Allah’a emanet” vb. din alanınıniteleyen kavram ve ifadeler. doğru cevap B'dir

7.
“Onlar, Allah'ı ve Ahireti tasdik eder, iyiliği yayar, kötülükleri önler ve hayırlı işlere yarışırcasına koşarlar.”Yukarıdaki Al-i İmran suresinin 114. ayetinde dindarlığın hangi yönüne vurgu yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Sosyal etki ve işlevlerine
Soru Açıklaması

Dini inanç ve öğretiler, bununla beslenen vicdanlarda, kanunların uzanamadığı alanlarda da etkisini sürdürerek sosyal düzen ve toplumsal barışın teminine daha fazla katkıda bulunma gücüne sahiptirler. Örneğin İslam dini, adaleti, iyilik yapmayı, yakınları koruyup gözetmeyi emrederken, başkalarına kötülük yapmayı, kötülüğü yaymayı ve azgınlık yapmayı yasaklamıştır.

8.

Dinin, genel bir varoluş düzenine ilişkin kavramlaştırmalar formüle ederek insanlarda güçlü, yaygın ve uzun süreli ruh halleri ve güdüler yaratan ve bu kavramlaştırmaları bir gerçeklik halesine bürüyerek söz konusu hallerin ve güdülerin eşsiz bir şekilde gerçekmiş gibi görünmesine yol açan bir semboller sistemi biçiminde tanımlanması aşağıdaki tanımlama biçimlerinden hangisini yansıtmaktadır

Doğru Cevap: "D" Dinin özsel-işlevsel tanımı
Soru Açıklaması

Dinin özsel-işlevsel tanımı

9.

I.Din tabiatüstü ve kutsal olduğuna inanılan bir varlığı temel alırII.İnanılması gereken doğruları açıklar III. Psikolojik anlayışa göre din en azından genelleştirilmiş düşünceleri inançları ve tasavvurları içerir. IV. Din bireyin hayatını anlamlı kılar; anlam arayışına bir cevap oluşturur.Yukarıdakilerden hangileri dinin özsel tanımının unsurlarındandır?

Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması

Dinin Özsel tanımına göre dinde esas olan şey tabiatüstü ile ilişkilidir. Din tabiatüstü ve kutsal olduğuna inanılan bir varlığı temel alır. Psikolojik anlayışa göre din en azından genelleştirilmiş düşünceleri, inançları ve tasavvurları, insanların varlığı manevi ve soyut yönden bütüncül bir algılama tarzını, gerçekliğin tanım ve anlamını içerir. Dinin inanılması gereken doğruları açıklaması ve bireyin hayatını anlamlı kılması dinin Özsel değil işlevsel unsurlarındandır.

10.

I. Küçük yerleşim birimlerinden gelenlerin dindarlıkları, şehirden gelenlerden daha yüksektir

II. İlçelerde yaşayanlar, il, kasaba ve köylerde yaşayanlara göre daha dindardır

III. Köy ve ilçelerden gelenlerin dindarlık düzeyleri, ilden gelenlerden yüksektir

IV. Küçük ve büyük yerleşim birimleri arasındaki sosyal kontrol farklılıkları dindarlık düzeyini etkileyebilir

V. Köyden gelenler inanç boyutunda, ilçeden gelenler davranış boyutunda daha dindardır

Yapılan araştırmalar, bireyin yaşadığı yerleşim birimi ile dindarlığı arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Yukarıdakilerden hangisi bu araştırmaların sonuçlarına uygundur?

Doğru Cevap: "A" I, II, III, IV, V
Soru Açıklaması

I, II, III, IV, V

11.

Maneviyatın etkili ve evrensel bir güç olmasını, genetik karakterine bağlayan ve insanda Tanrı Geni olduğu tezini ortaya atan kişi kimdir?

Doğru Cevap: "D" D.Hamer
Soru Açıklaması

D. Hamer, Tanrı geni adlı çalışmasıyla maneviyatın genini bulduğunu iddia etmiştir.

12.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi öznel bir gerçek olarak dini meydana getiren unsurlardan birisidir?
Doğru Cevap: "A" Dini inançlar
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın özelliklerinden değildir?

Doğru Cevap: "E" Resmi din eğitiminin doğal bir sonucudur.
Soru Açıklaması

Dindarlık resmi din öğretiminin sonucu değildir.

14.

Jung ve onu izleyenlere göre ölümden sonra yeniden dirilişi ve sonsuz bir hayatın haberini veren dinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İnanların ölüm kaygısını gidererek sonsuzluk duygusunu tatmin etmesidir.
Soru Açıklaması

Jung ve onu izleyenler, ölüm ötesi bir hayata inanmanın insan için kaçınılmaz zorunlu bir yöneliş olduğu üzerinde birleşmişlerdir. Bu görüşte olanlara göre ölümden sonra yeniden dirilişi ve sonsuz bir hayatın varlığını haber veren dinin en önemli fonksiyonlarından birisi, inananların ölüm kaygısını gidererek sonsuzluk duygusunu tatmin etmesidir.

15.

I. vaftiz

II. kadir gecesi

III. ramazan bayramı

IV. cemaatle namaz kılınması

V. günah çıkarma

Kültürel bir gerçeklik olarak din, aynı zamanda sembolik bir sistemdir. Yukarıdakilerden hangisi dini gerçekliği temsil eden semboller arasındadır?

Doğru Cevap: "C" I, II, III, IV, V
Soru Açıklaması

I, II, III, IV, V

16.

Çocukların ilk dini etkilere açık ve istekli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çocukta korunma ve bağlanma ihtiyacının ve merak duygusunun güçlü olması
Soru Açıklaması

Çocukta korunma ve bağlanma ihtiyacının ve merak duygusunun güçlü olduğu; bu nedenle de ilk dinî etkilere açık ve istekli olduğu hususu, bilinen bir gerçektir.

17.
Dini hayatın ana konusu olan "Allah" hakkındaki aşağıdaki yargılardan hangisi, din psikolojisi araştırmaları bakımından temel hareket noktasıdır? 
Doğru Cevap: "B" Bilincin ve davranışların etkili bir faktörü içsel, şahsi bir gerçekliktir. 
Soru Açıklaması
18.

Din psikolojik çalışmaların özel olarak da dindarlıkla ilgili çalışmaların büyük çoğunluğu hangi bölgeden çıkmaktadır ?

Doğru Cevap: "A" Batı kaynaklı
Soru Açıklaması

Din psikolojik çalışmaların, özel olarak da dindarlıkla ilgili çalışmaların büyük çoğunluğu Batı kaynaklıdır.

19.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi üç dini başa çıkma yönteminden biri olan “işbirliği yoluyla başa çıkma” yöntemiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" Bireyin, sorunların çözümünde Allah’ı bir dost ve yardımcı olarak algılaması
Soru Açıklaması

A şıkkında yer alan “Bireyin, Allah’ın kendisine kendi sorunlarıyla başa çıkma yeteneğini verdiğine inanması” ifadesi üç dini başa çıkma yönteminden kendini yönetme modeliyle, B şıkkında yer alan “Bireyin, işi tamamen Allah’ın takdirine bırakarak pasif bir şekilde sonuçları beklemesi” ifadesi üç dini başa çıkma yönteminden takdire uyma modeliyle açıklanabilir. D ve E şıklarında yer alan ifadeler doğrudan dini inançların insanlarda uyandırdıkları hislerdir. C şıkkında yer alan “Bireyin, sorunların çözümünde Allah’ı bir dost ve yardımcı olarak algılaması” ifadesi ise üç dini başa çıkma yönteminden işbirliği yoluyla başa çıkma yöntemiyle açıklanabilir.

20.

I. Eğitim-öğretimin düzeyiII. Eğitim-öğretimin içeriğiIII. Eğitim-öğretimin süresiYukarıdakilerden hangisi/hangileri öğrenim durumu-dindarlık ilişkisinin boyutları arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Öğrenim durumu-dindarlık ilişkisi iki boyutta ele alınmaktadır. Boyutlardan biri, eğitim-öğretim düzeyidir; diğeri ise, yapılan eğitim-öğretimin içeriğidir. Eğitim öğretimin süresi öğrenim düzeyi içerisinde yer alan bir boyuttur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.