Din Psikolojisi
Deneme Ara Sınavı 16
1.
Yaptıkları çalışmalar sonucunda yaş ilerledikçe genel dindarlık, sosyal dindarlık, Tanrı’ya adanmışlık ve tövbe etme eğilimlerinde artış gözlemleyen araştırmacılar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Kendler ve arkadaşları
Soru Açıklaması

İlgili literatürün genelinde, yaş büyüdükçe dindarlığın da arttığı yönünde bulgularla karşılaşmak mümkündür. Kendler ve arkadaşları tarafından yapılan, dindarlığın çok boyutlu olarak ele alındığı bir araştırma bulgularına göre yaş ilerledikçe genel dindarlık, sosyal dindarlık, Tanrı’ya adanmışlık ve tövbe etme eğilimlerinde artış kaydedilmiştir.

2.

I. Dini gruplar arasındaki ilişkiler

II. Dindarlığın tanımı ve ölçülmesi

III. Dini gelişim

IV. Dindarlığın kaynakları

V. Din ve ruh sağlığı

Din psikologlarının üzerinde araştırma yaptıkları konular her gün artmaktadır. Yukarıdakilerden hangisi din psikolojisinin araştırma konuları arasındadır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV,V
Soru Açıklaması

I, II, III, IV,V

3.

Aşağıdakilerden hangisi maneviyatçılığın eleştirilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Maneviyatçılık bireylerin hayatlarını kutsallara dönüştürme, hayatlarında kutsalı bulma ve koruma çabaları içerisinde insanların girdiği birtakım yollara sahiptir
Soru Açıklaması

Maneviyatçılığın eleştirilerini şu şekilde toplayabilmek mümkündür: Bireysel maneviyatçılık manevi meselelerle istekli bir tarzda ilgilenen büyük dini kurumların ve geleneklerin var olduğu gerçeğine hiç önem vermemektedir. Biçimsel dini uygulamalardan ziyade duygusal coşkunluk ve manevi haz elde etme maneviyatçılıkta ön planda gelmektedir Kutsal ve katı dogmatik bir çekirdeği olmaksızın fonksiyonel maneviyatçılık aşırı derece yüzeysel ve akışkan olmaktadır. Her tür maneviyatçılığın iyi olarak kabul edilmesi, büyük sayıdaki bilgi ve uzman grubunun potansiyel olarak manevi yaşamın yıkıcı yönünü ihmal etmesine neden olmaktadır. Ancak Maneviyatçılık bireylerin hayatlarını kutsallara dönüştürme, hayatlarında kutsalı bulma ve koruma çabaları içerisinde insanların girdiği birtakım yollara sahip olması maneviyatçılığın eleştirisi değil tanımlamalarındandır.

4.

Dini hayatın şekillenmesinde yaş değişkenin etkisi araştıran bilim adamlarının benzer sonuçlar ile kuram haline getirdikleri kuram hangileridir ?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Dini^ hayatın şekillenmesinde yaş değişkeninin etkisini araştıran ABD’li bilim adamları, ortaya çıkan çeşitliliğin ortak sonuçlarını tespit etmeye çalışmışlardır. Daha sonra benzer sonuçlar bir araya getirilerek kuram halini almıştır. Geleneksel, Kararlılık ve İlgisizlik kuramları, bu çerçevede gündeme gelen açıklama tarzlarıdır.

5.

“Tek bir dine inanan bir toplumda bile, esasen inanların sayısı kadar dindarlık biçimlerinden bahsedilebilir.”Yukarıda yer alan ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Dindarlık bireyden bireye farklılık gösterir.
Soru Açıklaması

Dindarlık, en genel anlamıyla bireyin bağlandığı dinin kendi hayatındaki özel yansımasıdır. Yani dindarlık, bireyin kendine has din algısı ve yorumuna dayanır.

6.

Din Psikolojisinin modern zamanlardaki asıl kurucusu ve atası kabul edilen ve kendine özgü sınırları içerisinde tecrübi(empirik) bir disiplin olarak gelişmesi için temellerini atan kişi kimdir?

Doğru Cevap: "A" W.James
Soru Açıklaması

Din psikolojisinin en önemli temsilcileri A.B.D. de yetişmiştir. W. James bu bilim dalının modern zamanlardaki asıl kurucusu ve atası olarak kabul edilir.

7.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi dini özsel olarak tanımlar?
Doğru Cevap: "E" Dinde esas olan şey tabiatüstü ile bir ilişkidir.
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi ‘manevi yaşam’ ı tanımlar?

Doğru Cevap: "C" ‘Aşkın’la ilgili eksiksiz bir farkında oluş tecrübesi veya bireyin olgun bir var olma tarzıdır.
Soru Açıklaması

A,D ve E seçenekleri dindarlık kavramını açıklarken, B seçeneği içgüdümlü dindarlığı açıklar.

9.
I. Kimlik sahibi, dürüst ve samimi olmakII. Kişisel sorumluluk duygusu kazanmakIII. İşlerini Allah'ın takdirine bırakmak.  IV. Kişisel duyarlılıkta derinleşmekV. Stres ve krizlerle başa çıkma konusunda uyum sağlayıcı stratejiler geliştirmekYukarıdakilerden hangisi/hangileri dinî inanç ve pratikler ekseninde şekillenen değerlerin psikoterapiye katkıları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" I, II, IV ve V
Soru Açıklaması

Değerlerin hem ruh sağlığına hem de psikoterapiye katkıları bazı araştırmacılar tarafından şu şekilde dile getirilmektedir: Dinî inanç ve pratikler ekseninde şekillenen değerler; kimlik sahibi, dürüst ve samimi olmak, kişisel sorumluluk duygusu kazanmak, belli amaçlara sahip olmak, gelişmeyle ilgili motivasyon ve kişisel duyarlılıkta derinleşmek, stres ve krizlerle başa çıkma konusunda uyum sağlayıcı stratejiler geliştirmek, kendi kendine karar verebilme yeteneği kazanmak, fiziksel sağlıkla ilgili iyi alışkanlıklar geliştirmek gibi ruh sağlığını olumlu yönde etkileyecek birçok davranışın gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

10.

Kadınların erkeklere oranla daha dindar olduklarını açıklayan araştırmaların kaynağı nedir?

Doğru Cevap: "B" Batı Avrupa ve ABD Eksenli Araştırmalar
Soru Açıklaması

Genel olarak Batı Avrupa ve ABD eksenli pek çok araştırma, kadınların erkeklere oranla daha dindar olduklarını ortaya koymuştur. Bu araştırmaların bir kısmına göre Hıristiyan mezheplerin tamamında kiliseye gidenlerin oranı, kadınlarda daha yüksektir. Erkeklerle karşılaştırıldıklarında kadınlar, kendilerini Tanrı’ya daha yakın hissetmekte ve ibadetleri sırasında daha yüksek bir ruhanilik yaşamaktadırlar. Yine kadınlar, daha fazla ibadet etmekte, kutsal kitapları okumakta ve dua etmektedirler.

11.

Hemen bütün dinî öğretilerde inananlardan başkalarını sevmeleri, affedici ve yardımsever olmaları istenmektedir. Bu durum dindarlığın aşağıdaki etki ve işlev alanlarından hangisiyle yakından ilişkildir?

Doğru Cevap: "C" Sosyal
Soru Açıklaması

Sosyal

12.

I. İnsanların kontrol ve özsaygı duygularını besleyici olmaII. Kaygının azaltılması konusunda alternatifler sunmaIII. Ümit aşılamaIV. Sosyal bütünleşmeyi desteklemeV. Kişisel mutluluğu çoğaltma Yukarıdakilerden hangisi/hangileri dini inançların özellikleri arasında sayılabilir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Dini inançlar; insanların kontrol ve özsaygı duygularını besleyici, kaygının azaltılması konusunda alternatifler sunan, ümit aşılayıcı, sosyal bütünleşmeyi destekleyen ve kişisel mutluluğu artıran bir işlev icra edebilmektedir.

13.
I-Psikoterapi II-Neoterapi III-Logoterapi IV-Fizyoterapi Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Anlam Arayışını öğretisinin merkezi-ne yerleştiren yaklaşımdır?
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
14.

‘Allah, tanrı, peygamberi; helal-haram, günah-sevap, aforoz etme, cennet- cehennem, ibadet, namaz, ‘Allah razı olsun’’ vb. dini niteleyen kavramlar, kültürel gerçekliklerden hangisini oluşturmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Din Dili
Soru Açıklaması

Allah, tanrı, peygamber vb din alanını niteleyen kavramlar ve ifadeler din dilini oluştururlar.

15.

Aşağıdakilerden hangisi ‘manevi yaşam’ı tanımlar?

Doğru Cevap: "C" ‘Aşkın’la ilgili eksiksiz bir farkında oluş tecrübesi veya bireyin olgun bir var olma tarzıdır.
Soru Açıklaması

A,D ve E seçenekleri dindarlık kavramını açıklarken, B seçeneği içgüdümlü dindarlığı açıklar.

16.

I. Sosyal kültürel çevre

II. Dindarlığın boyutu

III. Eğitim öğretimin içeriği

IV. Eğitim öğretimin süresi

V. Dini organizasyonlara katılım

Öğrenim durumu ve dindarlık ilişkisi bazı faktörlere bağlı olarak değişim göstermektedir? Yukarıdakilerden hangisi bu faktörler arasındadır?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV, V
Soru Açıklaması

I, II, III, IV, V

17.

Batı dünyasında yapılan bir araştırmada kadınlar; dinin inanç, ibadet ve duygu boyutunda; erkekler ise, bilgi boyutunda daha yüksek puan almışlardır. Söz konusu araştırmayı yapan düşünür kimdir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Batı dünyasında dinî hayatın çok boyutluluğunu esas alarak yapılan çalışmaların sonuçlarına göre bazı boyutlarda kadınların, bazılarında ise erkeklerin daha dindar olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak, erkek ve kadınların hangi boyutlarda daha önde oldukları, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Örneğin Fukuyama’nın tespitlerine göre kadınlar; dinin inanç, ibadet ve duygu boyutunda; erkekler ise, bilgi boyutunda daha yüksek puan almışlardır.

18.

Çocukların ilk dini etkilere açık ve istekli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çocukta korunma ve bağlanma ihtiyacının ve merak duygusunun güçlü olması
Soru Açıklaması

Çocukta korunma ve bağlanma ihtiyacının ve merak duygusunun güçlü olduğu; bu nedenle de ilk dinî etkilere açık ve istekli olduğu hususu, bilinen bir gerçektir.

19.
Yaş-dindarlık ilişkisinde geleneksel kurama göre dindarlığın gittikçe düştüğü en kritik yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 18-30
Soru Açıklaması
ABD ve Batı Avrupa’da yapılan araştırmalara bütüncü bir yaklaşımla
bakıldığında şöyle bir genel netice çıkarılabilir: Gençlik dönemiyle birlikte
dindarlık zayıflamaya başlar; ilk yetişkinlik döneminin başlangıcından 30
yaşlarına doğru dindarlıktaki düşüş nispeten sürer; daha sonra durağan bir
süreç ortaya çıkar. 40-45 yaşlarından itibaren dindarlıkta yeni bir yükseliş
eğilimi görülür (Spilka ve ark., 1985; Françis ve Subbs, 1987; BeithHallahmi
ve Argyle, 1997). Araştırmaların sonuçları 18-30 yaş aralığında dindarlığın düşme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu durumda doğru cevap A şıkkıdır.
20.

İslam dünyasında Kur’ân-ı Kerim ve Hz. Peygamberin hadislerine bakılarak ‘ insan tabiatında değişmez evrensel bir öz olarak doğal inanma yeteneği’ anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Fıtrat
Soru Açıklaması

“İnsan tabiatında değişmez evrensel bir öz olarak doğal inanma yeteneği” anlamına gelen kavram fıtrattır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.