Din Psikolojisi
Deneme Ara Sınavı 18
1.

“İnsanın tabiatüstü özelliklere sahip bir varlık olarak algıladığı Tanrıyla kurduğu ruhsal ve manevi ilişki” şeklinde ifade edilen tanım aşağıdakilerden hangi kavrama aittir?

Doğru Cevap: "C" Din
Soru Açıklaması

İnanç ve ibadet kavramları dinin insan hayatında yayıldığı alanları ifade etmektedir. Din: İnsanın tabiatüstü özelliklere sahip bir varlık olarak algıladığı Tanrıyla kurduğu ruhsal ve manevi bir ilişkidir. Psikoloji: İnsan davranışını ve aklını inceleyen bilim dalıdır. Patoloji: Hastalıklar bilimidir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi din psikolojisinin araştırma konularından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Sosyal dini hareketler 
Soru Açıklaması
3.
I. İnsanların kontrol ve özsaygı duygularını besleyici olmaII. Kaygının azaltılması konusunda alternatifler sunmaIII. Ümit aşılamaIV. Sosyal bütünleşmeyi desteklemeV. Kişisel mutluluğu çoğaltma Yukarıdakilerden hangisi/hangileri dini inançların işlevleri arasında sayılabilir?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Dini inançlar; insanların kontrol ve özsaygı duygularını besleyici, kaygının azaltılması konusunda alternatifler sunan, ümit aşılayıcı, sosyal bütünleşmeyi destekleyen ve kişisel mutluluğu artıran bir işlev icra edebilmektedir.

4.

I. Dini Topluluk ve Gelenek II. Dini NesnelerIII. Dini yargılarIV. Dini TasavvurlarV. Dini ŞahıslarVI. Dini uygulama, eylem ve etkinliklerYukarıdakilerden hangisi/hangileri öznel gerçeklik olarak dini meydana getiren unsurlardandır?

Doğru Cevap: "E" III, IV ve VI
Soru Açıklaması

Din kültürel ve öznel gerçeklik olarak birçok unsurdan oluşmaktadır. Dini yetenek ve eğilimler, Dini güdüler, Dini inançlar, Dini sözler, ifadeler ve kavramlar, Dini yargılar, Dini tasavvurlar, Dini tutumlar, Dini duygu ve heyecanlar, Dini uygulama, eylem ve etkinlikler bu unsurlar arasında yer alır.

5.

İslam dünyasında psikolojik bakış açısıyla insanın iç dünyasını inceleyen ilk bilgin aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Haris el-Muhasibi
Soru Açıklaması

İslam dünyasında psikolojik bakış açısıyla insanın iç hayatını inceleyen ilk bilgin Haris el-Muhasibi’dir. Eserlerinde derin psikolojik tahliller ve ruhsal haller ve süreçlerle ilgili kavramlaştırmalar dikkat çeker.

6.
Aşağıdakilerden hangisi dinin işlevlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" İnsana sınırlarını ve görevlerini bildirerek, vicdanında büyük bir sorumluluk duygusu uyandırır. Nasıl yaşanması gerektiğine dair bir hayat rehberi sunarak insanı aydınlatır, belirsizlikten kurtarır.
Soru Açıklaması

Genel olarak bakıldığında dinin birey ve topluma yönelik birçok etki ve işlevinden söz etmek mümkündür:1. İnanılması gereken doğruları açıklar; Allah’la ilişki kurmanın yol ve yöntemlerini, kurallarını verir.2. Hayat, ölüm, kader, acı, mutluluk..gibi temel varoluşsal sorunlarla ilgili açıklamalarıyla insana bütüncü bir dünya görüşü kazandırır.3. Din, varoluşu ve gerçekliği yorumlayarak kimliğin bir tanımı vasıtasıyla insanı bu bütünlüğün içerisine yerleştirir. Böylece bireyin hayatınıanlamlı kılar; anlam arayışına bir cevap oluşturur.4. İnsana sınırlarını ve görevlerini bildirerek, vicdanında büyük bir sorumluluk duygusu uyandırır. Nasıl yaşanması gerektiğine dair bir hayat rehberi sunarak insanı aydınlatır, belirsizlikten kurtarır.5. Kişinin kendi öz karakteri, duygu ve gönül dünyasında yer tutar; arzu ve ihtiyaçları, korku ve ümitleri, eksikliği ve sınırları ile ilgilenir. Değer ve anlamın en üst ilkesi olarak kişide köklü değişimlere ve gelişmelere yol açar.

7.
Aşağıdakilerden hangisi iç güdümlü dindarlığı ifade etmez?
Doğru Cevap: "C" Dini kullanır ve dinden yararlanırlar.
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi dindarlığın psiko-dinamik bir gelişmeye bağlı olduğunu ileri sürmüştür?

Doğru Cevap: "C" S. Freud
Soru Açıklaması

S. Freud

9.

Din psikologları çeşitli konular üzerinde araştırma yapmaktadır. Sevgi, diğerkamlık, şükran, bağışlayıcılık, alçak gönüllülük gibi değerlerin dindarlıkla ilişkisi aşağıdaki araştırma konularından hangisini yansıtmaktadır?

Doğru Cevap: "C" Erdem psikolojisi
Soru Açıklaması

Erdem psikolojisi

10.

Ne cins olursa olsun, her ruhsal tedavinin (psikoterapi) üç özelliği olduğunu açıklayan görüş hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Logoterapi
Soru Açıklaması

Logoterapi anlayışına göre ne cins olursa olsun, her ruhsal tedavinin (psikoterapi) üç özelliği vardır: 1. Hastanın kendine olan güvenini ve saygısını kuvvetlendirmek; 2. Ona daha iyi durumlara yönelmesi için çalışma gücü vermek, 3. Davranışlarını uydurması için kendisine daha iyi bir takım davranış örnekleri göstermek, yeni ve sağlıklı uyum kazandırmak. Dinî inançların da benzer etkileri, bireyin günlük hayatında karşısına çıkacak farklı durumlarda ne yapacağını, çok az şüphe bırakacak şekilde belli kurallara bağlayarak temin ettiği söylenebilir.

11.
Dindarlığı içgüdümlü/dışgüdümlü olarak iki farklı yönelim şeklinde tanımlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Allport
Soru Açıklaması
12.

I. Din ve biyolojiII. Dinin tabiatı ve işlevleriIII. Dinin sosyal kaynakları IV. Kutsallık algısıYukarıdakilerden hangileri din psikolojisi araştırma konularından dindarlığın kaynaklarının çalışma alanlarındandır?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

Dinin tabiatı ve işlevleri, din ve biyoloji, dinin sosyal kaynakları dindarlığın kaynaklarının belli çalışma konularındandır. Kutsallık algısı ise dini ve manevi tecrübe konusunun çalışma alanlarındandır.

13.

I. Üniversiteyle birlikte girilen yeni bir sosyal çevre II. Yeni bir arkadaş grubu III. Ailesinin yaşadığı şehirden uzakta bulunmanın getirdiği serbestlik ortamıIV. Ataerkil toplumsal cinsiyet anlayışıV. Modern hayatın dışında kalmaYukarıdakilerden hangisi/hangileri ergenlik ve ilk yetişkinlik döneminde kişinin dine olan ilgisinin zayıflama sebepleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "B" I, II ve III
Soru Açıklaması

Ergenlik dönemi, özellikle 17-22 yaş arası gencin ailesinden uzaklaştığı bir devredir. Genellikle üniversiteyle birlikte girilen yeni bir sosyal çevre, yeni bir arkadaş grubu ve okulun başka bir şehirde olması durumunda ailesinin yaşadığı şehirden uzakta bulunmanın getirdiği serbestlik ortamı, bu uzaklaşmayı hızlandıran etkenler olabilmektedir. İlk 3 madde bu konuyla ilgiliyken IV. ve V. madde kadınların daha dindar olma sebepleri arasında sayılmaktadır.

14.

Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın tanımıdır?

Doğru Cevap: "A" Belli bir dinin inanç ve öğretilerinin belli bir zaman ve şartlarda belli bir kişi, grup ya da toplum tarafından yaşanmasını ifade etmektedir.
Soru Açıklaması

Hayata gözlerini açan her insan yavrusu, kendisini bir dinî geleneğin ve kültürün içerisinde bulur. Dinî sözler ve telkinlerle karşılaşır, dinî nesne ve mekânları müşahede eder, dindar kimselerle görüşür ve onlarla iletişim içerisinde hayatını sürdürür. Din hakkında ailesinden, çevresinden çeşitli bilgiler öğrenir; dinî ibadetlerini yerine getiren insanları görür ve zaman zaman bu ibadetlere kendisi de katılır. Sorular sorar, araştırmalar yapar, dinî söz ve kavramları kullanmaya yönelir. Böylece kişisel anlamda dindarlık denilen yaşantı ortaya çıkmaya ve yapılanmaya başlar. O halde dindarlık, belli bir dinin inanç ve öğretilerinin belli bir zaman ve şartlarda belli bir kişi, grup ya da toplum tarafından yaşanmasını ifade etmektedir. Dindarlık hem kişinin bağlı olduğu dine ait inançlar ve değerlerle ilgilenme ve etkinliklerle meşgul olma düzeyi ve hem de bireysel ya da grup düzeyinde bunların yapılaşmış biçimlerini ihtiva eden bir kavramdır.

15.
İnsanın ihtiyacı olan anlam arzusunu tatmin etmek Modern insanı içine düştüğü  anlamsızlıktan kurtarmak Anlam arzusu engellendiği ve engelin çözümlenmediği durumlarda insan, anlamsızlığa düşer. İnsan içine düştüğü anlamsızlıktan ancak anlam arzusuna yeniden işlerlik kazandırmakla kurtulabilir.

Amacı ve ilkeleri yukarıda belirtilen yaklaşım ve terapi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Logoterapi
Soru Açıklaması

V.Frankl, modern insanın en büyük sorununu anlam ihtiyaç ve arzusunun engellenmesinde görür. Logoterapi adını verdiği bir düşünce ve tedavi ekolü çerçevesinde görüşlerini dile getirmiştir. Logoterapi’nin amacı, bir taraftan insanın en temel ihtiyacı olan anlam arzusunu tatmin etmek suretiyle anlamlı bir hayatın teşekkülüne yardımcı olmak, diğer taraftan ise, modern insanı içine düştüğü çağın hastalığı anlamsızlıktan kurtarmaktır. Logoterapi'ye göre insanda doğuştan var olan anlam arzusu, onu en acımasız ve en korkutucu şartlar altında bile sarılabileceği bir değere, bir amaca veya hedefe yöneltebilir. Ancak, anlam arzusu engellendiği ve engelin çözümlenmediği durumlarda insan, anlamsızlığa düşer. İçine düştüğü anlamsızlıktan ancak anlam arzusuna yeniden işlerlik kazandırmakla kurtulabilir. Doğru yanıt A'dır.

16.
Yaşlanma ile birlikte dini hayatta kayda değer önemli değişimlerin ortaya çıkmadığını öne süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kararlılık kuramı
Soru Açıklaması
Kararlılık Kuramı, yaşlanmayla birlikte dinî hayatta kayda değer önemli değişmelerin ortaya çıkmadığını öne sürer. Bu kurama göre bireyin dindarlığı belirli bir çerçeve içerisinde sürüp gider, ciddi bir değişime uğramaz. Bu sorunun cevabı bu bilginin ışığında B şıkkında yer almaktadır.
17.
Aşağıdakilerden hangisi dinin diğer ahlak kaynakları (vicdan, toplum, sezgi, akıl vb) arasında daha kuvvetli bir kaynak olarak öne çıkmasının temel sebebi olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "E" Metafizik motivasyonlarla insanlar üzerinde daha etkili olması
Soru Açıklaması

Dinlerin müntesiplerinde oluşturmaya çalıştıkları sosyal hayat formu, ahlakkavramıyla yakından ilişkilidir. Bunun içindir ki dinler, ahlakın temelkaynaklarından biri, hatta en kuvvetli olanıdır. Zira dinler, diğer ahlakkaynaklarının (vicdan, toplum, sezgi, akıl vb) sahip olmadığı metafizikmotivasyonlarla insanlar üzerinde daha etkili olmaktadır. Doğru cevap E seçeneğidir.

18.

I. Bireyin kişisel eğilimleriII. Dini kabuller ve dinden beklentilerIII. İnanılan dinin mahiyetiIV. Dinin toplumsal etkisiV. Kültürün dine yüklediği anlam Yukarıdakilerden hangisi/hangileri cinsiyetle dindarlık arasındaki ilişkiyi etkileyen psiko-sosyal faktörler arasında sayılabilir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Konuyla ilgili araştırmalar incelendiğinde, cinsiyetle dindarlık arasındaki ilişkiye dair bulguların geniş bir yelpaze üzerinde farklılaştığı tespit edilebilir. Doğal olarak bu farklılaşma, psiko-sosyal pek çok faktöre bağlıdır. Bireyin kişisel eğilimleri, dinî kabulleri ve dinden beklentileri; inanılan dinin mahiyeti, dinî mesajların dindardan talepleri, dinin toplumsal etkisi, kültürün dine yüklediği anlam, yaşanılan zaman ve ortamın koşulları vb. faktörler, bu çerçevede ifade edilebilir.

19.

Kadınların erkeklere göre daha dindar olmalarını açıklayan görüşler arasında değildir ?

Doğru Cevap: "A" Psikoanalitik Kuram çerçevesinde erkek çocukların babayı, kız çocukların ise anneyi tercih etmesiyle ilişkilidir.
Soru Açıklaması

Bazı araştırmacılar tarafından, kadınların erkeklere göre daha dindar olmalarını açıklayan bazı görüşler dile getirilmiştir. Bunlar şu yedi madde altında toplanmıştır:

İlki günahka^rlık duygusuyla ilişkilidir. Bu görüşe göre dinin temel işlevlerinden biri, bu duyguyu hafifletmektir. Kadınlar erkeklere nispetle daha fazla suçluluk ve pişmanlık yaşadıkları için daha fazla dindar olma eğilimi göstermektedirler.

Kadınlara has bazı kişilik özellikleri onları dindar olmaya yöneltmektedir. O¨rneğin, erkeklere nispetle daha az saldırgan, daha fazla çekingen, daha çok itaatka^r, bağımlı ve pasif, daha çok kaygılı, endişeli ve sıkıntılı olmaları; yine, gündelik hayatta maruz kaldıkları stresle başa çıkmada ciddi^ biçimde zorlanmaları, kadınları dine daha fazla yaklaştırmaktadır.

Ataerkil toplumsal cinsiyet anlayışı, kızların ve erkeklerin yetiştirilme biçimlerini farklılaştırmaktadır. Bu çerçevede örneğin kızlar itaat ve sorumluluğu, erkekler ise kendine güvenmeyi ve bağımsız olmayı öğrenmektedirler. Din, öncelikle yüce bir kudrete ve onun koyduğu kurallara itaati emretmektedir. Bu durumda kadınların eğitim ve sosyalleşme sürecinde öğrendikleri itaat davranışından dolayı, dini^ hayata daha rahat yöneldikleri söylenebilir.

Kadınlar, etkilenmeye ve ikna edilebilirliğe daha açık bir tabiattadır. Bu da yine onların ilk yetişme ve sosyalleşme süreçleriyle yakından ilişkilidir. Kadınlar, bu özelliklerinden dolayı dini^ telkine daha açık, dinin öğretilerini kabul etmeye daha yatkın ve dini yaşamaya daha eğilimlidir.

Mahrumiyet-tela^fi görüşüne göre kadınlar erkeklere göre kendilerini gerçekleştirme, meslek edinme, ekonomik bağımsızlık ve cinsel hayat başta olmak üzere çeşitli konularda daha fazla hayal kırıklıkları yaşamakta, dolayısıyla kendilerini daha fazla engellenmiş hissetmektedirler. Bu engellenmişlik, onları tela^fi mekanizması işlevi gören dine yönlendirebilmektedir.

Modern hayatın dışında kalan kadınların daha dindar olduğunu ileri süren görüştür. Bu durum, özellikle kadının iş hayatında yer alıp almamasına, yani çalışıp çalışmamasına göre dindarlık düzeyinin farklılaştığı anlamına gelmektedir. Henüz kadınlar, erkeklere göre pek çok sektörde yeterince iş bulamamaktadırlar. Dolayısıyla çalışmayan kadınların geleneksel dini^ hayata daha fazla yöneldiği düşünülebilir.

20.

Aşağıdakilerden hangisi din psikolojisinin konuları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Dinin gerçek kaynağı ve özü, dini kavram ve değerlerin nihai hakikati gibi konularda hüküm yürütmek
Soru Açıklaması

Dinin gerçek kaynağı ve özü, dinî kavram ve değerlerin nihai hakikati gibi konularda hüküm yürütmek din psikologlarının araştırma konuları arasında değildir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.