Din Psikolojisi
Deneme Ara Sınavı 19
1.

Dindarlık her birey için farklı ve biriciktir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma uygun bir ifade değildir?

Doğru Cevap: "D" Dindarlık insanlar üzerinde benzer fizyolojik etki ve işleve sahiptir
Soru Açıklaması

Dindarlık insanlar üzerinde benzer fizyolojik etki ve işleve sahiptir

2.
Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın sosyal ve kültürel kaynakları ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Eğitim ve din
Soru Açıklaması
3.

Dindarlığı etkileyen faktörlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "E" Cinsiyet ve dindarlık arasındaki ilişki göz önüne alındığında erkek ve kadınların bir fark olmadığı bilinmektedir.
Soru Açıklaması

Mevcut bulgulardan hareketle bir genelleme yapılarak dindarlık ve dinî ilginin hemen her türlü ölçümünde kadınların erkeklerden daha yüksek puan aldıkları dile getirilmiştir. Aynı şekilde dinî inanç ve dinî davranışlar üzerinde yapılan çalışmalarda kadınların erkeklere göre daha dindar olduğu belirtilmiştir. Buna göre kadınlar, dinî organizasyonlara daha sık katılmakta; dinsizliğe daha az eğilimli, inançlarında ise daha samimi ve tutarlı bir duruş sergilemektedirler.

4.
Dinin psikolojik tanımıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Dinin şimdiye kadar yapılmış bilimsel bir tanımı yoktur. 
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi din fenomenolojisinin amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "C" Dini olguların temel manasını oluşturan değişmez özü, asıl yapıyı ortaya çıkarmaya çalışmak
Soru Açıklaması

Din toplum ilişki ve etkileşimini ve bu çerçevede ortaya çıkan olgular, süreçler, kurumlar ve gruplaşmaları incelemek din sosyolojisinin amaçlarındandır. Belli zaman ve mekanlarda özel bazı dini inanç ve uygulamaların tezahürlerini araştırmak din antropolojisinin amaçlarındandır. Dini inanç, tecrübe ve olguyu felsefi bakış açısıyla ele alıp değerlendirmek din felsefesinin amaçlarındandır. İnsanlık tarihi boyunca ortaya çıkan tüm dinleri karşılaştırmalı olarak incelemek dinler tarihinin amaçlarındandır. Dini olguların temek manasını oluşturan değişmez özü, asıl yapıyı ortaya çıkarmaya çalışmak ise din fenomenolojisinin amaçlarındandır.

6.

Bireylerde dini şüphe, kararsızlık ve çalkantıların durulmaya başladığı ve zamanla ortadan kalktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İlk yetişkinlik dönemi
Soru Açıklaması

Genel bir anlayışla, 22-40 yaş aralığını temsil eden ilk yetişkinlik dönemi, ergenlikte yaşanan dinî şüphe, kararsızlık ve çalkantıların durulmaya başladığı ve zamanla ortadan kalktığı bir dönemdir.

7.
Dua, namaz, hac, kurban, kutsal kitabı okuma gibi dinî uygulamalar dindarlığın hangi boyutunu oluşturur? 
Doğru Cevap: "C" Törensel 
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi dinin güçlü bir sosyal kontrol mekanizması olduğu gerçeğini destekleyen olguların dışında kalır?

Doğru Cevap: "A" Dini yönü ağır basan hastalarda depresyon düzeyinin azaldığı ve hastaların psikolojik açıdan daha sağlıklı kaldıklarının tespit edilmesi
Soru Açıklaması

Yukarıda yer alan şıklardan B, C, D ve E şıkları dinin güçlü bir sosyal kontrol mekanizması olduğu gerçeğini destekler. A şıkkı ise dindarlığın insan fizyolojisi üzerindeki etki ve işlevlerine örnek olarak gösterilebilir.

9.

I. Din psikologları doğuştan gelen bir inanma ihtiyacının varlığını kabul eder

II. İnsanlar olumlu, olumsuz farklı koşullarda kutsallık duygusunu kaybetmez

III. İnsanlar bazen kutsallık atfettikleri farklı varlıklara yönelir

IV. Dinlerin görevi insanda maneviyat için ayrılmış boşluğu doldurmaktır

V. Engellenmiş inanma ihtiyacını karşılama çabası yeni inanç hareketlerinin nedeni olarak gösterilmiştir

İnanma ihtiyacı,insanı ruhunun derinliklerinde kutsallık atfettiği yüce bir varlığa yönelten bir eğilimdir. Yukarıdakilerden hangisi bu duruma uygun bir ifadedir?

Doğru Cevap: "A" I, II, III, IV, V
Soru Açıklaması

I, II, III, IV, V

10.

Nesnel bir gerçeklik olarak din yaklaşımına göre başlıca unsurlar aşağıdakilerden hangisinde yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Dini güdüler
Soru Açıklaması

Din psikolojinin araştırma konusu olan din her şeyden önce kültürün içinde bir gerçekliktir. Kültürel bir gerçeklik olarak din bireylerin dışında var olan nesnel bir olgudur. Kültürel bir gerçeklik olarak din, birçok unsurdan oluşan bir bütünlük oluşturur. Bu bütünün başlıca unsurları şunlardır: dini topluluk ve gelenek, dini kurumlar, din dili, dini şahıslar, dini nesneler, dini zaman ve mekânlar, dini törenler.

11.
I. Dini Topluluk ve Gelenek II. Dini NesnelerIII. Dini yargılarIV. Dini TasavvurlarV. Dini ŞahıslarVI. Dini uygulama, eylem ve etkinliklerYukarıdakilerden hangisi/hangileri öznel gerçeklik olarak dini meydana getiren unsurlandandır?
Doğru Cevap: "E" III, IV ve VI
Soru Açıklaması

Din kültürel ve öznel gerçeklik olarak birçok unsurdan oluşmaktadır. Doğru cevap dışındaki maddeler dinin kültürel gerçekliklerini oluşturmaktadır. Doğru cevap E'dir.

12.
İslam literatüründe dini kabiliyet ve eğilim anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Fıtrat
Soru Açıklaması
13.

Geçerlilik ve güvenilirliği hesaplanmış¸ ve kullanımı kolay yazılı standart ölçme araçları aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Anketler
Soru Açıklaması

Anketler

14.
Aşağıdakilerden hangisi zihnin ancak dinin yardımı ile çözebileceği temel problemlerden değildir?
Doğru Cevap: "E" Genetik ve dindarlık ilişkileri
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi dinî yaşantı-biyolojik yapı ilişkisiyle doğrudan ilgilidir? 
Doğru Cevap: "D" Nöroteoloji 
Soru Açıklaması
16.

Din psikolojisi araştırma yöntem ve tekniklerinden ‘Olaylar ya uzaktan kendi doğal akışı içerisinde (doğal gözlem), ya da araştırmacının kendisi de olayların içinde yer alarak (katılımcı gözlem) anlaşılmaya çalışılan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Sistemli Gözlemler
Soru Açıklaması

Sistemli gözlemler: Bilimsel çalışma her şeyden önce olayları gözlemleyerek başlar. Olaylar ya uzaktan kendi doğal akışı içersinde (doğal gözlem), ya da araştırmacının kendisi de olayların içinde yer alarak (katılımcı gözlem) anlaşılmaya çalışılmaktadır.

17.

Aşağıdakilerden hangisi manevi yaşamın farklı anlamı ve türlerinden birisidir?

Doğru Cevap: "A" Yaşamda bir anlam arama
Soru Açıklaması

Manevi yaşam içerisinde yer alan bütün bu yaşantıları şu maddeler altında toplayabiliriz: Yaşamda bir anlam arama, Aşkınlıkla (yücelikle) bir karşılaşma, Bir bağlanma hissi, Nihai bir gerçek ya da en yüksek bir değer arama, Gizemli bir varlığa saygı ve minnettarlık, Kişisel bir değişim. Bunun yanında manevi yaşamın farklı ele alışlarında üç farklı türü ya da anlamı olduğu görülmektedir. 1. Teolojilerdeki düşünce ve pratiğin nedeni olarak ileri sürülen, hem geniş hem de dar olarak tasavvur edilen Tanrı- yönelimli bir manevi yaşam. 2. Bir kimsenin çevrebilim ya da tabiat ile ilişkisini vurgulayan dünya yönelimli bir manevi yaşam. 3. İnsan(ın) başarısını ya da potansiyelini vurgulayan “hümanistik” (ya da insan- yönelimli) bir manevi yaşam.

18.

En genel anlamıyla bireyin bağlandığı dinin kendi hayatındaki özel yansımasına ne olarak adlandırılabilir ?

Doğru Cevap: "B" Dindarlık
Soru Açıklaması

Dindarlık, en genel anlamıyla bireyin bağlandığı dinin kendi hayatındaki özel yansımasıdır. Yani dindarlık, bireyin kendine has din algısı ve yorumuna dayanır. Tek bir dine inanan bir toplumda bile, esasen inanların sayısı kadar dindarlık biçimlerinden bahsedilebilir. Doğru cevap B'dir. 

19.

Aşağıdakileri şıklarda yer alan ifadelerden hangisi üç dini başa çıkma yönteminden biri olan “işbirliği yoluyla başa çıkma” yöntemiyle açıklanabilir?

Doğru Cevap: "C" Bireyin, sorunların çözümünde Allah’ı bir dost ve yardımcı olarak algılaması
Soru Açıklaması

A şıkkında yer alan “Bireyin, Allah’ın kendisine kendi sorunlarıyla başa çıkma yeteneğini verdiğine inanması” ifadesi üç dini başa çıkma yönteminden kendini yönetme modeliyle, B şıkkında yer alan “Bireyin, işi tamamen Allah’ın takdirine bırakarak pasif bir şekilde sonuçları beklemesi” ifadesi üç dini başa çıkma yönteminden takdire uyma modeliyle açıklanabilir. D ve E şıklarında yer alan ifadeler doğrudan dini inançların insanlarda uyandırdıkları hislerdir. C şıkkında yer alan “Bireyin, sorunların çözümünde Allah’ı bir dost ve yardımcı olarak algılaması” ifadesi ise üç dini başa çıkma yönteminden işbirliği yoluyla başa çıkma yöntemiyle açıklanabilir.

20.
Kavramsal ve içerik açısından ilk özgün ruh sağlığı kitabının yazarı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ebû Bekir Razi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.