Din Psikolojisi
Deneme Ara Sınavı 20
1.
Maneviyatın etkili ve evrensel bir güç olmasını, genetiğe bağlayan ve insanda Tanrı Geni olduğu fikrini ortaya atan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "D" D. Hamer
Soru Açıklaması

D. Hamer, Tanrı geni adlı çalışmasıyla maneviyatın genini bulduğunu iddia etmiştir.

2.

Dini olguların anlamı üzerine araştırma yaparken din psikologları aşağıdaki din bilimi bilim alanlarından hangisine başvurmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Din felsefesi
Soru Açıklaması

Din felsefesi

3.
İslam Dünyasında dini konuları psikolojik bakış açısıyla ele alan ilk ilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" H.el-Muhasibi
Soru Açıklaması
4.

İnsanı, ruhunun derinliklerinde kutsallık atfettiği yüce bir varlığa yönelten güçlü eğilime ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" İnanma İhtiyacı
Soru Açıklaması

İnanma ihtiyacı, genel bir kavram olup insanı ruhunun derinliklerinde kutsallık atfettiği yüce bir varlığa yönelten güçlü bir eğilimi ifade eder. Fıtrat kavramı ise İslamî bir kavram olup, Allah’a yönelik dinî bir kabiliyet ve hazır oluş anlamında kullanılmaktadır.

5.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dini başa çıkma seçeneklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Çekilme ve gerileme
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde üst sosyo ekonomik düzeydeki bireylerin dindarlıktan uzaklaşmalarına yol açabilecek olası nedenlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Elde ettikleri gelirin fazla olması
Soru Açıklaması
7.

I. Kalp hastalıklarını azaltan egzersizII. Dengeli bir kilo kontrolünü kolaylaştıran diyetIII. Alkolden kaçınmaIV. Zinadan kaçınmaYukarıda yer alan maddelerden hangisi/hangileri dinin insanın fizyolojik durumuna olumlu yönde etki sağlayan emir, yasak ya da tavsiyeleri arasında sayılabilir?

Doğru Cevap: "B" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Bir kimsenin dinî inancı ona, kalp hastalıklarını azaltan eksersizi, dengeli bir kilo kontrolünü kolaylaştıran diyeti, ciğer hastalıkları ve trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ihtimalini azaltan alkolden kaçınmayı ve onu kötüye kullanmamayı tavsiye ve emrederek dolaylı da olsa fiziki sağlığına katkıda bulunabilmektedir. Nitekim yapılan araştırmalar, dindar insanların, daha az sigara ve içki tükettiklerini, daha az uyuşturucu maddeler kullandıklarını; bunun yanında, gayri meşru ilişkilerden daha çok sakındıkları için dindar olmayanlara oranla kısmen ya da tamamen daha sağlıklı olduklarını ortaya koymuştur.

8.

Bireyin bağlandığı dinin kendi hayatındaki özel yansımasına ne ad verilir? 

Doğru Cevap: "C" Dindarlık 
Soru Açıklaması

Dindarlık, en genel anlamıyla bireyin bağlandığı dinin kendi hayatındaki özel yansımasıdır. Yani dindarlık, bireyin kendine has din algısı ve yorumuna dayanır. Doğru cevap "C" dir. 

9.
Din Psikolojisinin modern zamanlardaki asıl kurucusu ve atası kabul edilen ve kendine özgü sınırları içerisinde tecrübi (empirik) bir disiplin olarak gelişmesi için temellerini atan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "A" W. James
Soru Açıklaması

Din psikolojisinin en önemli temsilcileri A.B.D. de yetişmiş olan W. James’tir (1842-1910). 

Kendisi bu bilim dalının modern zamanlardaki asıl kurucusu ve atası olarak görülür. 

Bununla birlikte W. James'ın The Varieties of Religious Experience(1902)/ Dini Tecrübenin C¸eşitliliği isimli eseri din psikolojisinin klasiği olarak kabul edilir. Doğru cevap A seçeneğidir.

10.
I. Evrenin ve dünyanın yaratılışı II. Acı tecrübeler, doğal felaketler, ölüm gibi hayatın zorlayıcı ve olumsuz görünen yönleri III. Haksızlık, adaletsizlik, başarısızlık gibi bireysel ya da toplumsal engellenme durumları IV. Sonsuzluk arayışına çözüm V. Zihinsel boyutta ele alınan kimlik problemleri ve hayat felsefesi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri zihnin ancak dinin yardımıyla çözebileceği temel problemlerdendir?
Doğru Cevap: "D" I, II, III ve V
Soru Açıklaması

Zihnin ancak dinin yardımıyla çözebileceği temel problemleri, beş ana grupta toplamak mümkün görünmektedir. Bunlar: Evrenin ve dünyanın yaratılışı; hayatın anlam ve amacı gibi mantıksal çözümü olmayan sorular; Acı tecrübeler, doğal felaketler, ölüm gibi hayatın zorlayıcı ve olumsuz görünen yönleri; Haksızlık, adaletsizlik, başarısızlık, fakirlik gibi bireysel ya da toplumsal engellenme ve mahrumiyet şekilleri; Şuur, yaratıcılık, estetik ve mistik tecrübeler gibi bilimin henüz açıklayamadığı tabii süreçler; Zihinsel boyutta ele alınan kimlik problemleri ve hayat felsefesi.

11.

Dini, kültür içerisinde yer alan bir semboller sistemi olarak ele alan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Dinin özsel-işlevsel tanımı
Soru Açıklaması

Üçüncü bakış açısı olan dinin özsel-işlevsel tanımı din olgusunun hem özsel hem de işlevsel özelliklerini birleştirerek, bir bütün olarak bunları bir araya getirmeye çalışan tanımlardır. Bu tanımda din, kültür içerisinde yer alan bir semboller sistemi olarak ele alınmaktadır. Sembol terimi burada işaretlerin geniş anlatımı manasınadır. Dini oluşturan semboller bir sistem oluşturur. Bir başka ifadeyle dini meydana getiren unsurlar( dil, âyin, nesneler, şahıslar..) bir biriyle uyumlu bir bütündür.

12.
Aşağıdakilerden hangisi dinin özsel-işlevsel tanımıdır?
Doğru Cevap: "E" Din, genel bir varoluş düzenine ilişkin kavramlaştırmalar formüle ederek insanlarda güçlü, yaygın ve uzun süreli ruh halleri ve güdüler yaratan ve bu kavramlaştırmaları bir gerçeklik halesine bürüyerek söz konusu hallerin ve güdülerin eşsiz bir şekilde gerçekmiş gibi görünmesine yol açan bir semboller sistemidir.
Soru Açıklaması

Din, genel bir varoluş düzenine ilişkin kavramlaştırmalar formüle ederek insanlarda güçlü, yaygın ve uzun süreli ruh halleri ve güdüleryaratan ve bu kavramlaştırmaları bir gerçeklik haline bürüyerek söz konusu hallerin ve güdülerin eşsiz bir şekilde gerçekmiş gibi görünmesine yol açan bir semboller sistemidir. Bu tanımda din, kültür içerisinde yer alan bir semboller sistemi olarak ele alınmaktadır. Sembol terimi burada işaretlerin geniş anlatımı manasınadır. Dini oluşturan semboller bir sistem oluşturur. Doğru cevap E'dir.

13.
Etki sahasının genişliği açısından bakıldığında aşağıdakilerden hangisi ilk sırada yer alabilir?
Doğru Cevap: "D" Din
Soru Açıklaması
14.

Toplumların kendisini oluşturan bireylere belli bir kültürü aktarma, kazandırma eylemi anlamına gelen kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alır?

Doğru Cevap: "C" Kültürleme
Soru Açıklaması

Kültürün sonraki kuşaklara aktarılması kültürleme ile olur. Kültürleme, toplumların kendisini oluşturan bireylere belli bir kültürü aktarma, kazandırma eylemidir. Bu süreçte toplumun istediği insanı eğitme; onu denetim altında tutarak kültürel birlik ve beraberliği sağlama; bu yolla da toplumsal barış ve huzuru sağlama hedeflenir.

15.

Dindarlığı etkileyen çok yönlü etkiler arasında değildir ?

Doğru Cevap: "D" Çocuk sayısı
Soru Açıklaması

Dindarlık, sadece ruhun derinliklerinde doğuştan getirilen eğilimlerin sonradan filizlenmesiyle ortaya çıkan, dış etkilerden bağımsız gelişip olgunlaşan bir dini^ yaşantı biçimi değildir. Dindarlık, iç dinamiklerin yanında kişisel eğilimlerin ve sosyo-kültürel çevreden gelen çok yönlü etkilerin birlikte harmanlandığı karmaşık bir örüntüdür.

16.

İnsanın, yaratıcısını tanımaya ve O’na bağlanmaya doğuştan eğilimli olduğunu belirten kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Fıtrat
Soru Açıklaması

İnsan, yaratıcısını tanımaya ve O’na bağlanmaya doğuştan eğilimli olarak kabul edilir. Buna fıtrat adı verilir.

17.
I.Bireylerin ruhsal yaşayış ve davranışlarında ortaya çıkan dini olguyu anlamakII.İnsan tecrübe ve davranışlarında ortaya çıkan dini tezhürleri anlamak III.Dinin gerçek kaynağı ve özü hakkında hüküm yürütmekIV.Dinin insan hayatındaki etki ve boyutlarını anlamaya çalışmak Yukarıdakilerden hangileri din psikolojisinin amaçlarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması

Din Psikolojisi, bireylerin ruhsal yaşayış ve davranışlarında ortaya çıkan dinî olguyu anlamak, tasvir etmek ve en genel kavramsal çerçevelerle ifade etmek amacıyla araştırmalarını sürdürür. Dolayısıyla din psikologlarının görevi din üzerinde, dinî metinlere dayalı bir araştırma yapmak değil, insan tecrübe ve davranışında ortaya çıkan dinî tezahürleri anlamaya çalışmaktır. Dinin insanî ve kültürel gerçeklik boyutunu açığa çıkarmaktır Din Psikolojisi dini yalnızca insan hayatındaki etki ve boyutları açısından ele alır, onun bir fotoğrafını çekmeye çalışır. Sonra da bu fotoğrafın gerçek anlamını ortaya koymak için yorum ve teoriler üretmeye yönelir. Dinin gerçek kaynağı ve özü, dinî kavram ve değerlerin nihai hakikati gibi konularda hüküm yürütmek din psikologlarının işi değildir.

18.

Her şeye gücü yeten bir varlığa ve ebedi bir hayatın geleceğine olan inanç bireyde hangi ihtiyacın doyurulmasına kaynaklık eder?

Doğru Cevap: "D" Güvenlik ihtiyacı
Soru Açıklaması

Her şeye gücü yeten bir varlığa ve ebedî bir hayatın geleceğine olan inanç bireyin güven ihtiyacının giderilmesine kaynaklık eder. Bu bağlamda din insana güvenlik duygusu kazandıran ve onu güvensizliğe karşı koruyan en etkili faktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ait olma ve sevgi ihtiyacı bireyin bir grubun üyesi olma ve etrafında onu seven bireylerin olduğunu hissetmeyle ilişkilidir. Fizyolojik ihtiyaçlar ise bireyin yeme, içme gibi temel ihtiyaçlarını kapsar. Dinlenme ihtiyacı da fiziksel ihtiyaçların içerisinde değerlendirilebilir.

19.

I. Dini ayin ve törenlerII.Dini tabiat ve yetenekIII.Ana baba dininin etkileriIV.İbadetlerin tabiatı V.Dini kurumların etkileriYukarıdakilerden hangileri dini gelişimi etkileyen faktörlerdendir?

Doğru Cevap: "D" II, III ve V
Soru Açıklaması

Dini gelişimi etkileyen faktörleri dini tabiat ve yetenek, ana baba dininin etkileri, dini öğrenme ve dini kurumların etkileri olarak ele alabilmek mümkündür.

20.

Aşağıdakilerden hangisi ilk İslam filozofu Kindî'nin psikoloji içerikli eseridir. 

Doğru Cevap: "D" El-Hîle li-defi'l-ahzan
Soru Açıklaması

Kitâbü'n-Nefs ve'r-Ruh ve Şerhu kuvâhuma: büyük müfessir ve kelam alimi Fahruddin Razi tarafından kaleme alınmıştır.

Risale fî def'i gam'il-mevt: adı Ölüm korkusundan kurtuluş manasına gelen bu eseri İbn Sina yazmıştır.

er-Riaye li Hukuk'i-llah: derinlemesine iç gözlemin yapıldığı bu eser Haris el-Muhasibi'ye aittir.

El-Hîle li-defi'l-ahzan: üzüntüden kurtulma yolların anlamına gelen bu eseri ilk İslam filozofu Kindî yazmıştır.

Et-Tıbbu'r-Ruhanî: ruh sağlığı konularının ele alındığı bu eser ünlü İslam filozofu Ebu Bekir er-Razî tarafından kaleme alınmıştır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.