Din Psikolojisi
Deneme Ara Sınavı 7
1.
Ölüm korkusu bünyesinde birbirinden farklı korku ve kaygıyı barındırmaktadır. Bu karmaşık yapıyı oluşturduğu tespit edilen korku türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Açlık korkusu
Soru Açıklaması

Bu korku türleri şu şekilde sıralanabilir: Belirsizlik korkusu, bedeni kaybetme korkusu, acı duyma korkusu, yalnızlık korkusu, yakınlarını kaybetme korkusu, denetimi kaybetme korkusu, kimlik duygusunu kaybetme korkusu, gerileme korkusudur. Açlık korkusu bunlara arasında yer almadığından doğru cevap C'dir.

2.

Ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre, faizli banka kredisi kullanmanın günah olmadığını düşünenlerin oranı illerden gelenlerde, köyden gelenlerin oranından yaklaşık kaç katıdır?

Doğru Cevap: "B" 2,5
Soru Açıklaması

Faizli banka kredisi kullanmanın günah olmadığını düşünenlerin oranı illerden gelenlerde, köyden gelenlerin oranından yaklaşık 2.5 katıdır. Doğru cevap B seçeneğidir.

3.

Sosyal normlara bağlılıkla gelişen ve dine içselleştirilmiş bir dünya görüşü olarak değil bir amaca götüren araç gözüyle yaklaşan anlayışların önyargılara zemin hazırladığı iddia edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumla uyumlu bir ifade değildir?

Doğru Cevap: "C" Dini inanç ve öğretiler önyargılarla ilişkili değildir
Soru Açıklaması

Dini inanç ve öğretiler önyargılarla ilişkili değildir

4.

I. ToplumsallaşmaII. Eğitim ve ÖğrenmeIII. Sosyal ÖğrenmeIV. Bireyselleşme

Kültürleme,kültür mayası ve karakter yukarıdakilerden hangisiyle daha çok ilişkilidir?

Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

Kültür, Kültür mayası gibi kavramlar toplumsallaşmayla ilişkilidir.

5.

Aşağıdakilerin hangisi din ile psikolojinin uzlaşmasını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır?

Doğru Cevap: "B" Psikoteoloji
Soru Açıklaması

Din ile psikolojinin uzlaşmasını ifade etmek için “psikoteoloji” diye yeni bir kavram geliştirilmiştir. Doğru yanıt Psikoteolojidir. 

6.

Öğrenim düzeyi yükseldikçe dindarlık düzeyinde düşüş yaşanmaktadır. Hangisi bu durumun sebepleri arasında gösterilemez? 

Doğru Cevap: "E" Eğitim seviyesi yükseldikçe dini organizasyonlara katılım azalması 
Soru Açıklaması

Eğitim seviyesi yükseldikçe dini organizasyonlara katılım, ilahiyat fakülteleri veya çeşitli dini eğitim veren kurum ve kuruluşlarda artış göstermektedir. Bu nedenle dindarlıktaki düşüşün dini organizasyonlara katılıp katılmamada etkili olduğu söylenemez. Doğru cevap "E" dir 

7.
Bireyin Allah’ın kendisine kendi sorunlarıyla başa çıkma yeteneğini verdiğine inandığı dini başa çıkma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kendini yönetme
Soru Açıklaması

Esasen üç tür dini^ başa çıkma yönteminden bahsedilebilir. Bunlardan birincisi olan kendini yönetme modelinde birey Allah’ın kendisine kendi sorunlarıyla başa çıkma yeteneğini verdiğine inanır. İkinci başa çıkma yöntemi olan, takdire uymada ise birey, işi tamamen Allah’ın takdirine bırakarak pasif bir şekilde sonuçları beklemektedir. U¨çüncü başa çıkma yolu ise, işbirliği yoluyla başa çıkma yöntemidir. Bu yönteme göre bireyin kendisi sorunları çözmede sorumludur ancak sorunların çözümünde Allah’ı bir dost ve yardımcı olarak algılamaktadır.

8.

Aşağıdaki bilginlerden hangisi İslam dünyasında psikolojik bakış açısıyla insanın iç hayatını inceleyen ilk kişidir?

Doğru Cevap: "A" Haris el-Muhasibi
Soru Açıklaması

Haris el-Muhasibi İslam dünyasında psikolojik bakış açısıyla insanın iç hayatını inceleyen ilk bilgindir. Eserlerinde derin psikolojik tahliller ve ruhsal haller ve süreçlerle ilgili kavramsallaştırmalar dikkat çekicidir.

9.

Önyargılar konusunda dinin rolünün çift taraflı olduğunu, yani dinin hem önyargıların gelişmesine zemin hazırladığını hem de önyargıların toplum içinde doğurabileceği olumsuz etkileri azaltabileceğini ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Allport
Soru Açıklaması

Çalışmalarında din -önyargı ilişkisine önemli bir yer ayıran Allport, önyargılar konusunda dinin rolünün çift taraflı olduğunu, yani dinin hem önyargıların gelişmesine zemin hazırladığını hem de önyargıların toplum içinde doğurabileceği olumsuz etkileri azaltabileceğini ileri sürmüştür. Yapılan araştırmalar iç güdümlü dinî yönelime sahip, düzenli olarak dini görevlerini yerine getiren kimselerin toplumda en az önyargılı kesimi oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Bunun temel nedeni ise, inanç sistemlerinde başkalarını kabule ve sevmeye dair bulunan öğretilerin gönülden benimsenerek gözetilmesidir.

10.

Kadınlar ve erkeklerin dindarlık düzeyleri kıyaslandığında aşağıdakilerden hangisi söz konusu olamaz?

Doğru Cevap: "B" Erkekler etkilenmeye ve ikna edilebilirliğe daha açık bir tabiattadır. Bu nedenle kadınlara oranla daha dindardırlar.
Soru Açıklaması

Kadınlar, etkilenmeye ve ikna edilebilirliğe daha açık bir tabiattadır. Bu da yine onların ilk yetişme ve sosyalleşme süreçleriyle yakından ilişkilidir. Kadınlar, bu özelliklerinden dolayı dinî telkine daha açık, dinin öğretilerini kabul etmeye daha yatkın ve dini yaşamaya daha eğilimlidir.

11.
Modern dönemde Din Psikolojisinin bağımsız bir bilim dalı olarak kurucusu kabul edilen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" W.James
Soru Açıklaması
12.
Ahlakın temel kaynaklarından biri olan dinler, diğer kaynaklarıyla karşılaştırıldığı zaman hangi özellikleriyle ön plana çıkmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Metafizik motivasyonlara sahip olmasıyla
Soru Açıklaması
13.
Kırsal-kentsel çevre ile dindarlık ilişkisi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Kentlilerin geleneksel dinî değerlere ilgisi, kırsaldan gelenlerin ilgisinden daha fazladır.
Soru Açıklaması
Elde edilen bulgular, büyük yerleşim birimleri olan şehirlere oranla köy,
kasaba veya ilçe gibi küçük yerleşim birimlerinde yaşayanların dine daha
fazla yakın durduklarını ve dindarlık düzeylerinin daha yüksek olduğunu
göstermektedir. Batıda yapılan araştırmalarda genel olarak kırsal kesimlerde
yaşayanların, özellikle de çiftçilerin geleneksel dinî değerlere daha bağlı
olduklarını ve dindarlık düzeylerinin şehirlerde yaşayanlara göre daha yüksek
olduğunu ortaya koymuştur (Hunter, 1983; Brown, 1988). Bazı araştırmalar,
köy-şehir ayırımı yerine küçük yerleşim birimi-büyük yerleşim birimi
ayırımını benimsemiştir. Bu ayırıma göre yapılan araştırmalarda nüfusu
50000’e kadar olan yerleşim birimlerinde dinî hayatın, büyük şehirlere oranla
daha canlı olduğu tespit edilmiştir. (Glock ve Stark, 1966; Mol, 1972). Kırsal ya da nüfusun az olduğu yerlerde yaşayanlar, şehirlerde ya da
nüfusu kalabalık yerlerde yaşayanlara göre geleneksel inançlara daha çok
bağlanmakta; dinî aktivitelere daha çok katılmakta ve dinî inançlarında daha
muhafazakâr olmaktadırlar. Bir başka araştırmada köyden gelen üniversitelilerin şehirden gelenlere göre değişime daha açık oldukları; ibadet ve dinî hükümleri uygulama noktasında ilgili ve istekli oldukları tespit edilmiştir. (Bayyiğit,1988). Bu bulguların ışığında sorunun doğru cevabının A şıkkıdır.
14.

Aşağıdakilerden hangisi insanların dini inanç sonucu sahip olacağı rahatlatıcı etmenlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Maddi destek
Soru Açıklaması

Maddi destek dini inanç sonucu elde edilebilecek bir şey değildir.

15.

I. Vahdet/birlik fikrini anlamaya odaklanmak.II.Tanrı’nın dünyada olup bitenleri nasıl düzenlediğini anlamak III. Dini inanç, öğreti, ahlak ve kutsalla ilgili tutum ve davranışları benimsemekYukarıdakilerden hangileri E. D. Aquili tarafından ortaya atılan beynin farklı bölümlerinin üstlendiğini savunduğu boyutlardan biridir?

Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması

Beyin-inanç ilişkisiyle ilgili ortaya atılan teorilerden biri de, beyin uzmanı E. D’Aquili tarafından geliştirilmiştir. O, beynin farklı bölümlerinin din ile ilgili farklı işlevler üstlendiğini iddia etmiştir. Ona göre beynin bir noktası, din açısından büyük önem taşıyan vahdet/birlik fikrini anlamaya odaklanmıştır. Diğer bir noktası ise, Tanrı’nın dünyada olup bitenleri nasıl düzenlediğini anlamakla ilgilenmektedir.

16.

I.Din tabiatüstü ve kutsal olduğuna inanılan bir varlığı temel alırII. İnanılması gereken doğruları açıklar III. Psikolojik anlayışa göre din en azından genelleştirilmiş düşünceleri inançları ve tasavvurları içerir. IV. Din bireyin hayatını anlamlı kılar; anlam arayışına bir cevap oluşturur.Yukarıdakilerden hangileri dinin özsel tanımının unsurlarındandır?

Doğru Cevap: "D" I ve III
Soru Açıklaması

Dinin Özsel tanımına göre dinde esas olan şey tabiatüstü ile ilişkilidir. Din tabiatüstü ve kutsal olduğuna inanılan bir varlığı temel alır. Psikolojik anlayışa göre din en azından genelleştirilmiş düşünceleri, inançları ve tasavvurları, insanların varlığı manevi ve soyut yönden bütüncül bir algılama tarzını, gerçekliğin tanım ve anlamını içerir. Dinin inanılması gereken doğruları açıklaması ve bireyin hayatını anlamlı kılması dinin Özsel değil işlevsel unsurlarındandır.

17.
Yaş ilerledikçe dindarlık eğiliminin arttığı bilinmektedir. Aynı süreçte Tanrı’ya olan bakış açısında genel olarak nasıl bir değişiklik gözlenebilmektedir
Doğru Cevap: "A" Herhangi bir değişiklik olmamaktadır.
Soru Açıklaması

Yaş ilerledikçe genel dindarlık, sosyal dindarlık, Tanrı’ya adanmışlık ve tövbe etme eğilimlerinde artış kaydedilmiştir. Ancak yaşın ilerlemesiyle otoriter yargılayıcı Tanrı ve şefkatli Tanrı tasavvurları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

18.

Geleneksel kurama göre göre, dindarlıkta düşüşün yaşandığı yaş aralığı nedir? 

Doğru Cevap: "A" 18-30 yaş aralığı 
Soru Açıklaması

Geleneksel kurama göre göre, dindarlıkta düşüşün yaşandığı yaş aralığı 18-30 yaş aralığıdır. 

19.

Sosyal-ekonomik durum ile dindarlık ilişkisi hakkında aşağıdakilerden hangisi uygun bir ifade değildir?

Doğru Cevap: "D" Sosyal-ekonomik durumla dindarlık ilişkisi tek yönlü ve tek boyutludur
Soru Açıklaması

Sosyal-ekonomik durumla dindarlık ilişkisi tek yönlü ve tek boyutludur

20.

Din psikolojisinde araştırma konuları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Dini ayin ve törenler
Soru Açıklaması

Din psikolojisinin 19 adet araştırma konusu bulunmaktadır. Dini ayin ve törenlerin psikolojik etkileri din psikolojisinin araştırma konuları arasında yer alsa da Dini ayin ve törenler, Din antropolojisinin araştırma konusu arasında bulunmaktadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.