Din Psikolojisi
Deneme Ara Sınavı 8
1.
Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın boyutları ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "A" Dini zaman ve mekanlar
Soru Açıklaması
2.

أيّ العبارات التالية الكتعلقة بالتدين في الريف والحضر غير صحيحة؟

Doğru Cevap: "E" أضهرت إحدى الدراسات، أن سكان الحضر أكثر تديناً من القرويون
Soru Açıklaması
3.

I. Sosyal ekonomik düzey

II. Cinsiyet

III. Medeni durum

IV. Yaşam birimi

V. Yaş

Dindarlığı etkileyen çeşitli demografik değişkenler bulunmaktadır. Yukarıdakilerden hangisi bunlar arasındadır?

Doğru Cevap: "A" I, II, III, IV, V
Soru Açıklaması

I, II, III, IV, V

4.

I. Din insana sınırlarını ve görevlerini bildirerek vicdanında büyük bir sorumluluk duygusu uyandırır.II. Kişinin kendi öz karakteri, duygu ve gönül dünyasında yer tutarIII. Dini inanç, öğreti, ahlak ve kutsalla ilgili tutum ve davranışlardan oluşurIV. İnanan bireyler arasında bir gönül birliği ortak amaç ve hedefler belirleyerek dini grup, cemaat ve birliklerin oluşumuna olanak sağlarYukarıdakilerden hangileri dinin işlevsel tanımının unsurlarından biridir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve IV
Soru Açıklaması

Din insana sınırlarını ve görevlerini bildirerek vicdanında büyük bir sorumluluk duygusu uyandırması, kişinin kendi öz karakteri, duygu ve gönül dünyasında yer tutması, inanan bireyler arasında bir gönül birliği ortak amaç ve hedefler belirleyerek dini grup, cemaat ve birliklerin oluşumuna olanak sağlaması dinin işlevsel tanımının unsurlarındandır. Dini inanç, öğreti, ahlak ve kutsalla ilgili tutum ve davranışlardan oluşması ise dinin Özsel tanımının unsurlarındandır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın boyutlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Öznel boyut
Soru Açıklaması

Dindarlığın boyutlarını ideolojik, törensel, tecrübe, zihinsel ve etki boyutu olarak sıralayabilmek mümkündür.

6.
Mukaddime adlı eserinde insanın toplumsal eğilim ve yeteneklerine büyük önem atfeden isim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İbn-i Haldun
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın sosyal etki ve işlevleri ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Ahlak kavramı
Soru Açıklaması
8.

Dini amaçlara tam olarak uygun bir hayat yaşayamamanın ortaya çıkardığı patolojik olmayan suçluluk ve günahkârlık duygusu, din ile hangi alanın ilişkisiyle açıklanabilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Ruh sağlığı
Soru Açıklaması

Dinin psikolojik etki ve işlevleri dendiğinde ilk akla gelen şey, dinî inanç ve uygulamalar ile ruh sağlığı arasındaki ilişkidir. Bazı araştırmacılara göre dinî inanç ve pratiklerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkilemesi konusunda kanaatlerin ortaya çıkmasının en önemli nedenlerinde birisi, insanların dinî kuralları sığ ve katı bir tarzda ele almalarıdır. İnsanları dine güdülemede sıklıkla kullanılan bazı yöntem ve yaklaşımların ve bunların etkisiyle dinî hayatta ortaya çıkabilecek bazı psikolojik durumların insanların ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünülebilir. Zira dinî amaçlara tam olarak uygun bir hayat yaşayamamanın ortaya çıkardığı suçluluk ve günahkârlık duygusu, beraberinde, bunu telâfi etme arzu ve ihtiyacını da güçlü şekilde uyarmaktadır. Bu duygu şiddetli bir hal alıp, saplantıya dönüştüğünde hastalıklı (patolojik) durumlara neden olabilmektedir.

9.

I. Bir bağlanma hissiII.Gizemli bir varlığa saygı ve minnettarlıkIII.Yaşamda anlam arama IV.İbadetlerin tabiatı Yukarıdakilerden hangileri manevi yaşam içerisinde yer alan yaşantıları ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması

Manevi yaşam içerisinde yer alan yaşantıları şu şekilde sıralamak mümkündür: yaşamda anlam arama, yücelikle bir karşılaşma, bir bağlanma hiis, nihai bir gerçek, gizemli bir varlığa saygı ve minnet, kişisel bir değişim. İbadetlerin tabiatı din psikolojisinin araştırma konularından dua, ibadet ve dini ritüeli ifade eder.

10.

Hangi kuram yaşlanmayla birlikte dini^ hayatta kayda değer önemli değişmelerin ortaya çıkmadığını öne sürer. Bu kurama göre bireyin dindarlığı belirli bir çerçeve içerisinde sürüp gider, ciddi bir değişime uğramaz görüşünü sağlamaktadır ?

Doğru Cevap: "A" Kararlılık Kuramı
Soru Açıklaması

Kararlılık Kuramı, yaşlanmayla birlikte dini^ hayatta kayda değer önemli değişmelerin ortaya çıkmadığını öne sürer. Bu kurama göre bireyin dindarlığı belirli bir çerçeve içerisinde sürüp gider, ciddi bir değişime uğramaz. Doğru A'dır. 

11.

I. Dinin bilişsel yönü

II. Dinin duygusal yönü

III. Dinin sosyal yönü

IV. Dinin davranışsal yönü

V. Dinin ilişkisel yönü

Dinin çok yönlü ve çok boyutlu olması ve bilim insanlarının kişisel eğilimlerinin dini ele alış biçimlerini etkilemesi dinin tanımını zorlaştırmıştır. Yukarıdakilerden hangisi çeşitli din tanımlarında öne çıkan boyutlar arasındadır?

Doğru Cevap: "A" I, II, III, IV, V
Soru Açıklaması

I, II, III, IV, V

12.

Aşağıdakilerden hangisi maneviyatçılığın eleştirilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Maneviyatçılık bireylerin hayatlarını kutsallara dönüştürme, hayatlarında kutsalı bulma ve koruma çabaları içerisinde insanların girdiği birtakım yollara sahiptir
Soru Açıklaması

Maneviyatçılığın eleştirilerini şu şekilde toplayabilmek mümkündür: Bireysel maneviyatçılık manevi meselelerle istekli bir tarzda ilgilenen büyük dini kurumların ve geleneklerin var olduğu gerçeğine hiç önem vermemektedir. Biçimsel dini uygulamalardan ziyade duygusal coşkunluk ve manevi haz elde etme maneviyatçılıkta ön planda gelmektedir Kutsal ve katı dogmatik bir çekirdeği olmaksızın fonksiyonel maneviyatçılık aşırı derece yüzeysel ve akışkan olmaktadır. Her tür maneviyatçılığın iyi olarak kabul edilmesi, büyük sayıdaki bilgi ve uzman grubunun potansiyel olarak manevi yaşamın yıkıcı yönünü ihmal etmesine neden olmaktadır. Ancak Maneviyatçılık bireylerin hayatlarını kutsallara dönüştürme, hayatlarında kutsalı bulma ve koruma çabaları içerisinde insanların girdiği birtakım yollara sahip olması maneviyatçılığın eleştirisi değil tanımlamalarındandır.

13.

Din, sunduğu inanç ve değer sistemine uygun yaşamak koşuluyla insana ölümün, hastalıkların ve eksikliklerin olmadığı ebedî bir hayat vaat eder. Dinin psikolojik kaynakları arasında hangisi dinin bu özelliğine karşılık gelir?

Doğru Cevap: "D" Ölüm korkusu
Soru Açıklaması

Ölüm korkusu

14.
1. Görüş: ‘Dindarlığın psiko-dinamik bir gelişmeye bağlı olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre, tabiat ve toplum karşısında yaşanan çaresizlik dinî inanç ve uygulamaların asıl kaynağını oluşturmaktadır.’2. Görüş: ‘İnsanın dindar bir tabiata sahip olduğunu, dinin insana özgü ve içten doğma bir olgu olduğunu ortaya koymuştur.’İlk görüşe en güçlü eleştirisi yine kendi yetiştirdiği öğrencisi tarafından gelen bu iki görüşün temsilcileri kimlerdir?
Doğru Cevap: "B" S. Freud – C.G. Jung
Soru Açıklaması

1. Görüşü ortaya atan kuramcı, psko analizin kurucusu olan S. Freud ve 2. Görüşü savunan kişi ise onun öğrencisi C.G. Jung ‘tur. Doğru cevap B seçeneğidir.

15.

"İslam dini, adaleti, iyilik yapmayı, yakınları koruyup gözetmeyi emrederken, başkalarına kötülük yapmayı, kötülüğü yaymayı ve azgınlık yapmayı yasaklamıştır." Bu örneğe bakıldığında dindarlığın en çok hangi alanda bir etkisinden söz edilebilir?

Doğru Cevap: "C" Sosyal etkilerinden
Soru Açıklaması

Örnekte bahsedilen durumun, dindarlar arasından, sosyal anlamda bir etkiye sebep olması beklenir. 

16.
Aşağıdakilerden hangisi cinsiyet-dindarlık ilişkisini doğrudan etkileyen faktörler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" İçgüdüsel tepkiler
Soru Açıklaması
Kişisel ilgiler, dini eğilimler, toplumsal ilişkiler ve kültürel etkiler dindarlığın cinsiyet ile ilişkisi ile ilgiliyken içgüdüsel tepkilerin cinsiyetle ilgili olmadığı görülmektedir. Bu durumda sorunun doğru cevabı D şıkkıdır.
17.

Dindarlığın(dinî duygunun), bireyin kişilik ve karakterine göre, kişiden kişiye farklılık gösterdiğini ortaya koyduğunu öne süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Allaport
Soru Açıklaması

G.Allport (1897-1967) W.James ile aynı çizgiyi benimseyen bir diğer önemli isimdir. The Individaul and His Religion(1950)/ Birey ve Dini isimli eserinde din ile kişilik arasındaki ilişikiye dikkat çeker. Dindarlığın(dinî duygunun), bireyin kişilik ve karakterine göre, kişiden kişiye farklılık gösterdiğini ortaya koyar. Kişilerin yönelim farklılıklarına göre dindarlığın yapı ve kalitesinin farklılaşacağını dile getirir. Bu anlayışla geliştirmiş olduğu içgüdümlü/dışgüdümlü dindarlık ayırımına dayalı ölçeği bugün hala kullanılmaktadır.

18.

İç güdümlü dini yönelim ile benlik saygısı arasında nasıl bir ilişki vardır?

Doğru Cevap: "D" İç güdümlü dini yönelimin benlik saygısında bir artışa sebep olduğu bulunmuştur.
Soru Açıklaması

İç güdümlü yönelim ile benlik saygısı arasında istatiksel olarak anlamlı olumlu bir ilişki tespit edilmiştir. 

19.

I. Dini inanç ve davranışların depresyon üzerindeki etkileri

II. Dini inanç ve davranışların sosyal ilişkiler üzerindeki etkileri

III. Dini inanç ve davranışların ebeveyn davranışları üzerindeki etkileri

IV. Sosyal-kültürel ortamın dindarlığın ortaya çıkış biçimi üzerindeki etkileri

V. Farklı dinlerin birbirleri üzerindeki etkileri

Din psikolojisi çok çeşitli konular üzerinde çalışabilir. Yukarıdakilerden hangisi bu konular arasında gösterilebilir?

Doğru Cevap: "C" I, II, III, IV
Soru Açıklaması

I, II, III, IV

20.

Aşağıdakilerden hangisi sosyo-ekonomik durumu üst seviyede olan insanların dine karşı sergiledikleri tutum ve davranışların dışında kalır?

Doğru Cevap: "A" Genellikle dinin duygusal ve manevî boyutuyla ilgilenmek
Soru Açıklaması

Zenginler daha ziyade göze hitap eden dinî faaliyetler içerisinde yer alırken, fakirler genellikle dinin duygusal ve manevî boyutuyla ilgilenmektedirler. Buna göre gelir düzeyleri farklı olanlar, dinî hayatın değişik boyutlarında farklı tutum ve davranışlar sergileyebilmektedir. Esasen sosyal statü ile dindarlık ilişkisi, farklı görüntüler altında yansıma bulabilir. Bu bağlamda örneğin gelirlerine kıyasla yaptıkları katkılar düşük görünse de gelir seviyesi yüksek olanlar, dinî organizasyonlara daha fazla bağış yapabilmekte ve doğrudan katılmak yerine genellikle maddî katkı sağlamayı tercih edebilirler.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.