Din Psikolojisi
Deneme Final Sınavı 1
1.

Din Psikolojisinin inanca yaklaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" İnançlı bir bireyin psikolojisini anlamaya çalışır
Soru Açıklaması

Din Psikolojisinin inanca yaklaşımı onun kaynağını veya gerçekliğini sorgulamak değil, bireyin inançla ilişki sürecindeki her türlü tutum ve davranışını incelemek, yani inanç ve iman olgularının bireyin düşünce ve davranışlarına yansımasını araştırmak şeklindedir. Bir başka söyleyişle din psikolojisi, dinî bir inanca sahip bireyi psikolojik bakımdan anlama amacı taşır.

2.

I. ÇağırmakII. Davet etmekIII. Allah’tan yardım istemekIV. Allah’la iletişim kurmakV. Allah’a yalvarış ve yakarışYukarıdakilerden hangisi/hangileri terim olarak duanın kapsamı içinde yer alır?

Doğru Cevap: "B" III, IV ve V
Soru Açıklaması

Dua sözlükte, “çağırmak, davet etmek, yardım istemek” anlamlarına gelmektedir. Terim olarak dua ise, inanan kişinin Allah’la iletişim kurması, O’na yalvarışı ve yakarışı ve O’ndan yardım dilemesidir.

3.

Goldman Teorisi’ne göre çocukların dinî kavramlarla ilgili soyut düşünmenin bazı biçimlerini gerçekleştirmeyi denedikleri aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" İkinci geçiş aşaması
Soru Açıklaması

Söz konusu teoriye göre 4. evre olan ikinci geçiş aşamasında çocuklar, dinî kavramlarla ilgili soyut düşünmenin bazı biçimlerini gerçekleştirmeyi denemekte, ancak daha önce kazandıkları somut düşünme alışkanlıkları, çoğu durumda onları böyle davranmaktan alıkoymaktadır.

4.

Dini gelişimde en karakteristik nokta nedir ?

Doğru Cevap: "B" Dinin ve Tanrının insan için ifade etmiş olduğu manadır.
Soru Açıklaması

Dini^ gelişimde belki en karakteristik nokta, dinin veya Tanrının insan için ifade etmiş olduğu manadır.

5.
Din Psikolojisi’nin inanca yaklaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" İnançlı bir bireyin psikolojisini anlamaya çalışır
Soru Açıklaması

Din Psikolojisi’nin inanca yaklaşımı onun kaynağını veya gerçekliğini sorgulamak değil, bireyin inançla ilişki sürecindeki her türlü tutum ve davranışını incelemek, yani inanç ve iman olgularının bireyin düşünce ve davranışlarına yansımasını araştırmak şeklindedir. Bir başka söyleyişle din psikolojisi, dinî bir inanca sahip bireyi psikolojik bakımdan anlama amacı taşır. Doğru cevap E seçeneğidir.

6.
Araştırmalara göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de İslam’dan Hristiyanlığa dönen gençleri etkileyen en temel faktörlerden birisidir?
Doğru Cevap: "E" Ekonomik
Soru Açıklaması

Türkiye’deki İslam’dan Hiristiyanlığa dönenler üzerinde yapılan araştırmalar ekonomik ve duygusal faktörlerin daha çok etkili olduğunu göstermektedir. Maddi çıkar sağlama önemli bir etken olarak belirmektedir.

7.

Ruhen tamin olamadığından din değiştirme yönelimi yaşayan insan aşağıdakilerden hangi güdüler grubuna girmektedir?

Doğru Cevap: "C" Zihinsel güdüler
Soru Açıklaması

İnsan zihnine takılan, çözemediği, şüphe duyduğu konular olabilir. Kişinin dinî esaslarla ilgili şüphesi devam ettiği sürece gerginliği artar ve ruhen tatmin olamadığı için bunalmaya başlar. Böylece bunalımdan kurtulma, şüphe duyduğu konuda tatmin olma ve huzura kavuşma yollarını arar.

8.

Sosyal öğrenme ilkelerini ödül, ceza, pekiştirme, taklit ve model alma fikirlerine dayandıran teori aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Sosyal Öğrenme Teorisi
Soru Açıklaması

Çocukluk dönemi dinî gelişimini daha iyi anlamamızı sağlayan teorilerden birisi sosyal öğrenme teorisidir. Bu teoriye göre sosyal öğrenme ilkeleri, ödül, ceza, pekiştirme, taklit ve model alma fikirlerine dayanmaktadır. Basit bir şekilde çocuklar herhangi bir ödül kazandıkları davranışları hatırlamaları veya onları tekrarlamaları kuvvetle muhtemelken, cezalandırıldıkları davranışları tekrarlama ihtimalleri azdır.

9.

I. Kişinin günahkârlık saplantısı ve gerilimi yaşamasını engeller. II. İç huzuru tesis eder ve ümitsizliğin önüne geçer.III. Kişiyi günahlarından kurtulamayacağını düşünme endişesi ve korkusundan uzak tutar.IV. Günahkârlık ve suçluluk duygusunun önüne geçer.V. Ümit ve iyimserliği, manevi yenilenme ve canlanmayı artırarak sağlıklı bir bakış açısı sağlar.Yukarıdakilerden hangisi/hangileri, tövbenin kişiye sağladığı yararlar arasında sayılabilir?

Doğru Cevap: "A" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Tövbenin Allah’tan bir özür dileme olduğunu bilen ve ancak bu yolla bağışlanacağının bilincinde olan kişi günahkârlık saplantısı ve geriliminden kurtulur, rahatlar. Tövbe kişide bir iç huzuru oluşturur, onun ümitsizliğe düşmesine engel olur. “İşlemediğim günah kalmadı, bundan sonra ne yapsam yararı olmaz!” gibi endişe ve korkulardan kişiyi alıkoyar. Günahkârlık ve suçluluk duygusuna kapılmasını önler. Bu nedenle tövbe ümit ve iyimserliği, manevi yenilenme ve canlanmayı artırır.

10.

Bir kişinin, eşinin sağlıklı bir bebek dünyaya getirmesi sebebiyle ettiği duanın güdüsü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Allahın nimetlerine şükür ifadesi
Soru Açıklaması

“Ya Rabbi! Verdiğin nimetlere, sıhhat ve afiyete binlerce şükürler olsun!” ifadesi çokça söylenen bir şükür duasıdır. Ayrıca doğum, düğün veya başka bir kutlama gibi sevinç ve mutluluk anlarında da Allah’a şükranların ifade edildiği dualar yapılır. Doğru cevap B'dir. 

11.
Aşağıdaki ritüellerden hangisi genel bir ritüeldir?
Doğru Cevap: "E" Mezuniyet töreni kutlaması
Soru Açıklaması

Mezuniyet törenleri, doğum günü kutlamaları, resmi bayram törenleri genel nitelikli bir ritüel, Hz. Peygamber’in doğumunu kutlama, bir sünnet merasimi, bir mevlit okutma merasimi, bir yağmur duası dinî ritüellerdir. Doğru cevap E seçeneğidir.

12.

Aşağıdaki dua güdülerinden hangisi Allah’ın isteklerine, emir ve yasaklarına uygun davranışlarda bulunamadığı durumlarla ilgilidir?

Doğru Cevap: "D" Günahlarının bağışlanması 
Soru Açıklaması

Allah’ın isteklerine, emir ve yasaklarına uygun davranışlarda bulunamadığı, hatalarının, günahlarının olduğu bilinciyle birey, Allah’ın kendisini bağışlaması için O’na dua eder, yalvarır. Allah’ın isteğine aykırı hareket etmiş olmanın üzüntüsünü, Allah’ın rızasını kaybetmenin endişesini yaşar. Pişman olduğunu belirtir, tutum ve davranışlarını düzelteceğine dair O’na söz verir, tövbe eder.

13.
Yunus Emre'nin, “Bir kez gönül kırdın ise bu kıldığın namaz değil" sözü ile aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Davranış
Soru Açıklaması

Yunus Emre', “bir kez gönül kırdın ise bu kıldığın namaz değil” demiştir. Dolayısıyla bilinçli bir şekilde ibadet eden birey yanlış ve kötü davranışlara kolayca sürüklenmez. Doğru cevap B seçeneğidir.

14.

Aşağıdakilerden hangisinde dua türleri hakkında yanlış bir bilgi verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Sözsüz dua olmaz. İnsan dua ederken isteklerini, sıkıntılarını, muhakkak dile getirmelidir.
Soru Açıklaması

Dualar bireysel olarak da toplu olarak da (cemaat halinde) yapılır. Bireysel dualarda daha çok bireyin duygu ve düşünceleri ön plana çıkar. Toplu dualarda dua formu ve içeriği dinlere ve toplumlara göre değişiklikler gösterir. Bu dualarda daha çok cemaat bilinci ön plana çıkar. Dua her zaman sözlü olarak yapılmaz. Sözsüz dualar da vardır. Bazı anlar vardır ki insan konuşmadan zihniyle ve kalbiyle Allah’a yönelir. Allah’a duyduğu sevgi, saygı, bağlılık, minnettarlık, hayranlık, şükran duygularını söz kalıplarına dökmeden kalbiyle sunar.

15.

Aşağıdakilerden hangisi ibadet-düşünce ilişkisi kapsamında ele alınabilir?

Doğru Cevap: "C" İbadet, zihindeki kavramları aktif olarak harekete geçirir ve bireyin, dinî inancına uygun kavramlar arasında yeni bağlantılar kurmasına imkân hazırlar.
Soru Açıklaması

A şıkkı ibadet ve duygu, B şıkkı ibadet ve davranış, D şıkkı ibadet ve irade, E şıkkı ibadet ve kişilik ilişkisi kapsamında değerlendirilir.

16.

I. ÇağırmakII. Davet etmekIII. Allah’tan yardım istemekIV. Allah’la iletişim kurmakV. Allah’a yalvarış ve yakarışYukarıdakilerden hangisi/hangileri dua teriminin kapsamı içinde yer alır?

Doğru Cevap: "B" III, IV ve V
Soru Açıklaması

Dua sözlükte, “çağırmak, davet etmek, yardım istemek” anlamlarına gelmektedir. Terim olarak dua, inanan kişinin Allah’la iletişim kurması, O’na yalvarışı ve yakarışı ve O’ndan yardım dilemesidir.

17.
Ergenlik döneminde ergenlerin çözümünde en çok güçlük yaşadığı problem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kimlik problemi
Soru Açıklaması
Dindarlık açısından değerlendirdiğimizde ergenlik döneminde ergenlerin çözümünde en çok güçlük yaşadığı problemin kimlik sorunları olduğu görülmektedir. Kimlik krizi, sadece dinî bir arayış değildir. O, hayatın birçok
cephesini ilgilendiren bütün bir boyutlar dizisinin bir parçasıdır. Dinî kimlik
krizi de diğer konularla ilgili krizlerde olduğu gibi bir seyir izler. Kimlik
krizinin doğal bir sonucu olarak, ergenler ayrı bir birey olma ve sorumluluk
duygusu geliştirmeye başlarlar. Bu bağlamda sorunun doğru cevabı D şıkkıdır.
18.
Belli bir ihtiyaç olmadan edilen duaların güdümü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Allah’ın yüceliğine duyulan hayranlığın vurgulanması
Soru Açıklaması

Bazı insanlar belirgin bir ihtiyacı olmadan, Allah’ın Yüceliğine duyduğu hayranlığı belirtmek, sevgisini, saygısını, güvenini arz etmek ve Allah’ın razı olduğu bir kul olabilmek için dua ederler.

19.
“Tanrı inancı «evrensel saplantısal nevroz», Tanrı da «yüceltilmiş bir baba» yansımasıdır” şeklindeki Tanrı tasavvuru aşağıdaki bilim adamlarından hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Freud
Soru Açıklaması
..
20.
Din ile ilgili yüksek düzeyde şüphenin yaşandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ergenlik
Soru Açıklaması

Ergenlik döneminde dinî ilgi ve tecrübeye ilave olarak yüksek düzeyde dinîşüphe ve sorgulama da ortaya çıkma eğilimindedir.Batı ülkelerinde yapılan birçok araştrımada yaş ve sınıf seviyesi yükseldikçe, Tanrının varlığını kuvvetli bir şekilde kabul eden gençlerin yüzdesinin anlamlı bir şekilde azaldığı ve aynı zamanda bu konuda fikri olmayanların yüzdesinin çarpıcı bir biçimde arttığı tespit edilmiştir. Doğru cevap D seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.