Din Psikolojisi
Deneme Final Sınavı 10
1.
Kendi dinini ve diğer dinleri araştırarak, ilahi kitabı ve dinle ilgili diğer kitapları okuyarak din değiştiren tip aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Entellektüel tip
Soru Açıklaması
..
2.

I. Bireyin, esas olarak dini değerlerine ters düşen, günah sayılan davranışlarından dolayı duyduğu pişmanlıkII. Yapılan bir davranışın ilahi emirlere aykırı bir suç ve günah olduğunun farkına varmaIII. Kişinin Allah’la ilişkilerini yeniden onarıp düzeltme niyetiIV. Allah’la arasının açıldığı şuuruna varmasıV. Allah’ın rızasını kazanmak Yukarıdakilerden hangisi/hangileri, kişinin tövbe etme gereksinimi hissetmesinde etkilidir?

Doğru Cevap: "D" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Tövbe, bireyin, esas olarak dinî değerlerine ters düşen, günah sayılan davranışlarından pişmanlık duyarak vazgeçmesi ve bu davranışı bir daha yinelememe kararlılığı göstermesidir. Bu vazgeçişin temelinde, yapılan davranışın ilahi emirlere aykırı bir suç ve günah olduğunun farkına varma ve Allah’la ilişkilerini yeniden onarıp düzeltme niyeti yatar. Tövbeyi dinî bir davranış yapan en önemli nokta, Allah’ın istemediği bir hareketi yapmış olması nedeniyle kişinin, Allah’la arasının açıldığı şuuruna varması ve Allah’ın rızasını kazanmak için bu hareketten vazgeçmesidir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık dönemi dini gelişiminin ayırıcı özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Ölüm korkusu
Soru Açıklaması
A, B ve C şıklarında yer alan özellikler çocukluk, D şıkkında yer alan özellik ergenlik döneminin özellikleriyken, E şıkkında yer alan özelliğin yaşlılık dönemine ait bir özellik olduğu görülmektedir.
4.

İslam geleneğinde başka bir dinden İslam Dini’ne girmeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" İhtida
Soru Açıklaması

İslam geleneğinde başka bir dinden İslam Dini’ne girme ihtida; İslam Dini’ni terk ederek, bir başka dine geçiş yapma olayı için de irtidat kavramları kullanılır.

5.

18-30 yaş aralığında dinî etkinliklerde önemli bir düşüşün yaşandığını, dinî yönelişlerde yeniden artışın ancak 30’lu yaşlardan itibaren gerçekleşebileceğini savunarak dindarlık ve yaş arasındaki ilişkiyi ortaya koyan kuram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Geleneksel Kuram
Soru Açıklaması

Geleneksel, Kararlılık ve İlgisizlik kuramları, bu çerçevede gündeme gelen açıklama tarzlarıdır. Geleneksel Kuram, 18-30 yaş aralığında dinî etkinliklerde önemli bir düşüşün yaşandığını, dinî yönelişlerde yeniden artışın ancak 30’lu yaşlardan itibaren gerçekleşebileceğini savunur.

6.

Aşağıdakilerden hangisinde Gazali’ye göre tövbe süreci sırasıyla verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" Bilme, pişmanlık ve gereğini yerine getirme
Soru Açıklaması

Gazali’ye göre tövbe üç boyutlu bir süreçtir: Birincisi bilme, ikincisi pişmanlık, üçüncüsü gereğini yerine getirmedir.

7.

İnsan hayatında dini hayatta bir dengelenme, yeniden yapılanma, eski inanç ve alışkanlıkları gözden geçirip düzenleme yönünde gelişmeler genellikle hangi dönemde yaşanır?

Doğru Cevap: "B" Genç yetişkinlik dönemi
Soru Açıklaması

Dini hayatta bir dengelenme, yeniden yapılanma, eski inanç ve alışkanlıkları gözden geçirip düzenleme yönünde gelişmeler genç yetişkinlik döneminde yaşanır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.