Din Psikolojisi
Deneme Final Sınavı 12
1.

Kurumsal bir dine ve beraberinde getirdiği taleplere iltifat etmeden ve bunları dikkate almadan inanmak aşağıdaki kavramlardan hangisiyle tanımlanmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Bağlanmadan inanma
Soru Açıklaması

Özellikle Batı dünyasında, dinin algılanma ve yaşanma biçimlerinde bazı farklılıkların ortaya çıktığı, tanımlanması başta olmak üzere diğer birtakım alanlarda da değişikliğe uğramaya başladığı görülmektedir. Bu çerçevede, “bağlanmadan inanma”  şeklinde kavramlaştırılan yeni bir süreçten bahsedilmektedir. Bu, kurumsal bir dine ve beraberinde getirdiği taleplere iltifat etmeden ve bunları dikkate almadan inanmak anlamına gelmektedir.

2.

‘Teolojilerdeki düşünce ve pratiğin nedeni olarak ileri sürülen, hem geniş hem de dar olarak tasavvur edilen’ manevi yaşamın ele alınışlarından hangisini kapsamaktadır?

Doğru Cevap: "D" Tanrı-yönelimli
Soru Açıklaması

Soruda verilen tanımı kapsayan yaklaşım Tanrı- yönelimli bir manevi yaşamdır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi dini öğretilerin içeriklerinde yer alan bazı kavramlara itiraz ve tepki şeklinde ortaya çıkan şüphedir.
Doğru Cevap: "D" Kavramsal şüphe
Soru Açıklaması

Kavramsal şüphe dini öğretilerin içeriklerinde yer alan bazı kavramlaraitiraz ve tepki şeklinde ortaya çıkan şüphedir. Bu, bilimsel şüpheyebenzemekle birlikte, burada dinî hayat tarzının ve dinî normlarınreddinden çok, dinî inanç sistemlerinde yer alan bazı müphem, muğlâk,akıl ve idrak sınırlarını zorlayan ifadelerin harfi harfine alınmasınedeniyle düşülen kararsızlık söz konusudur.

4.

Nesne ve olayları temsil eden imajların, sembollerin, kavramların belli bir amaca yönelik olarak işletilmesi, idare edilmesi veya kendiliğinden gelişmesiyle ve açık ve sembolik veya örtülü her türlü bilişsel etkinlik olarak tanımlanan şey nedir?

Doğru Cevap: "A" Düşünme
Soru Açıklaması

Düşünme, nesne ve olayları temsil eden imajların, sembollerin, kavramların belli bir amaca yönelik olarak işletilmesi, idare edilmesi veya kendiliğinden gelişmesiyle tanımlanan, açık ve sembolik veya örtülü her türlü bilişsel etkinlik olarak tanımlanmaktadır. Doğru cevap A'dır. 

5.

Piaget’in kuramına göre çocuğun nesne ve olayı görmeden kavram geliştirebildiği ve bu sayede dini kavramları tam olarak kavramlaştırabildiği evre aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Soyut işlemler dönemi
Soru Açıklaması

Bilişsel Psikolojide Piaget tarafından tanımlanan ve Din Psikolojisinde dini düşünce ve kavram gelişimi konusunda sık sık başvurulan dört ardışık temel dönem, duyusal-motor dönem (0-2 yaş), işlem-öncesi dönem (2-7 yaş), somut işlemler dönemi (7-12 yaş) ve soyut işlemler dönemi (12 yaş ve üzeri) olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemlerin ilkinde insanbiçimci (antropomorfik) ve somut özellikler gösteren Tanrı tasavvuru, sonraki iki dönemde somut ve soyut düzey arasında geçişli bir özellik arz etmekte, son dönemde ise somut özelliklerinden sıyrılan Tanrı kavramı ile birlikte artık soyut bir karaktere bürünmektedir. Bu son dönem çocuğun, nesne ve olayı görmeden kavram geliştirebildiği, kendi düşüncelerini eleştirebildiği, somut varlık ve olaylara ilişkin kavramlarını soyut davranışlara dönüştürebildiği evredir. Dini kavramlar, çoğunlukla soyut oldukları için bunlar ancak en son dönemde tam olarak kavranabilmektedir.

6.
İmanın duygusal boyutunda, aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha öncelikli olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Sevgi
Soru Açıklaması
Şıklarda yer alan tüm seçenekler imanın duygusal boyutunu oluşturan öğelerdir. Ancak ünite içerisinde imanın duygusal boyutunda, aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha öncelikli olmalıdır sorusuna cevap verecek bir doğru cevap bulunmamaktadır. Ünite içerisinde bir öcelikten bahsedilmemektedir. Bu nedenle sorunun deneme sınavlarında kullanılması uygun değildir.
7.

Kur’an’daki kullanımı dikkate alındığında aşağıdaki seçeneklerden hangisinde iman sözcüğüne dair tanımlardan birisi belirtilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Tasdik etmek
Soru Açıklaması

Kur’an’daki kullanımı dikkate alınarak iman kelimesine, genellikle doğrulama (tasdik) ve tahsis etme, teslim olma (İslam) anlamları verilmiş; daha sonra terim olarak, “Allah’tan tebliğ ettiği kesin olarak bilinen hususların bütününde peygamberi tereddütsüz olarak tasdik etmek” şeklinde tanımlanmıştır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi duanın etkilerinden biri olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Dua ekonomik rahatlama getirir.
Soru Açıklaması

Duanın bireyler üzerinde pek çok etkisi vardır.Öncelikle dua bireyde sükûnet ve huzur oluşturur, sinirlerini yatıştırır. Dua insana çalışma ve başarma gücü verir. Dua karaktere etki eder.Dua beden sağlığı üzerinde de olumlu bir etkiye sahiptir. Ancak dua doğrudan ekonomik bir rahatlama getirmez. Doğru cevap E'dir. 

9.

Dini değişim olaylarının en yaygın olanı İslam'da ne ile adlandırılır?

Doğru Cevap: "A" Tövbe
Soru Açıklaması

Dini değişim olaylarının en yaygın olanı İslam'da "tövbe olarak adlandırılır. 

10.

Ölüm ve ölüm sonrası hayat üzerinde düşünen ve bunlara tatmin edici bir cevap bulamayan birisinin yaşaması beklenen dini değişimin temel güdüsü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Zihinsel tatmin arama
Soru Açıklaması

İnsan düşünen, değerlendiren, sorgulayan bir varlıktır. Zaman zaman kendi varoluşu, hayatın anlamı, ölüm ve ölüm sonrası hayat üzerinde düşünür ve bunlara tatmin edici açıklamalar bulmaya çalışır. Yeterli açıklamalar bulamadığı zaman ise bir iç huzursuzluğu, gerginlik yaşar. Din değiştiren birçok kişideki en temel psikolojik elemanın gerginlik olduğu söylenebilir.

11.
Duanın tanımında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Kendi gücünün yeterliliğine güvenme
Soru Açıklaması
..
12.
İman ve inanç ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" İnanç, imanı da kapsayan daha genel bir terimdir.
Soru Açıklaması

doğruluğunu, büyüklüğünü ve gücünü sarsılmaz bir duygu ile benimseme;” İnanç (itikat) ise, bir düşünceye gönülden bağlı bulunma; Tanrı’ya, bir dine inanma, iman, itikat; birine duyulan güven, inanma duygusu; inanılan şey, görüş ve öğreti” olarak tanımlanmaktadır. Görüldüğü gibi inanç kelimesi tanımlarda imanı da kapsayacak şekilde daha genel bir anlam ifade ederken; iman, bir dine yönelme olarak, daha özel manada kullanılmaktadır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da belirtilen dua etme şeklidir?

Doğru Cevap: "C" Kişinin boyun bükerek, sessizce, korku ve ümitle dua etmesi
Soru Açıklaması

Kur’an’da, boyun bükerek, sessizce, korku ve ümitle dua edilmesi gerektiği bildirilmektedir. (Âraf, 7/55-56).

14.
Aşağıdakilerden hangisi dini değişimin zihinsel güdülerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Suçluluk ve günahkarlık duygusu
Soru Açıklaması
..
15.

“Bireyin, yeni bir grup aidiyeti psikolojisi ile eski arkadaş grubuyla olan iletişimi kesildiği ya da azaldığı bu dönemde, din değiştirmesi sonucu eski sosyal çevresi ile bağları zayıflar.”Yukarıda yer alan parça aşağıdaki verilen din değiştirme safhalarından hangisine vurgu yapar?

Doğru Cevap: "A" Yeni din grup dışındaki kişilerle iletişimi azaltma
Soru Açıklaması

Din değiştirme sürecinin yedi basamağı bulunmaktadır. Bunlardan ‘yeni dini grup dışındaki kişilerle iletişimi azaltma’ süreci, bireyin yeni bir grup aidiyeti psikolojisi ile eski arkadaş grubuyla olan iletişiminin kesilmesini veya azalmasını ifade etmektedir. Bu dönemde kişinin din değiştirmesi sonucu eski sosyal çevresi ile bağlarının zayıflayacağı düşünülmektedir.

16.
Tanrıyla daha çok kişisel ilişki ve biçimsel amelî düşünceyle ilgili soyut fikirlere bir güven söz konusu olduğu inanç aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Öyküsel–Lafzî İnanç
Soru Açıklaması

Birey, ergenlikle beraber, formel işlemler ve kişilik bunalımlarının ortaya çıkmasıyla, muhtemelen inancın üçüncü aşamasını göstermeye başlayacaktır. Tanrıyla daha çok kişisel ilişki ve biçimsel amelî düşünceyle ilgili soyut fikirlere bir güven söz konusudur. Birey kendisi ve diğerleri için farklı hikâyelerin anlamlarını kurmaya ve kendi hayat hikâyesiyle diğerlerini ilişkilendirmeye başlar. Doğru cevap B seçeneğidir.

17.

Yapılan araştırmalarda Hristiyanlıkta insanbiçimli Tanrı tasavvuru daha etkili ve daha sürekli gözlenirken Müslüman çocuklarında insanbiçimli ifadelerin daha basit ve daha az ayrıntılı olduğunun ortaya konması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

Doğru Cevap: "D" Tanrı tasavvuru ve kültürel farklılıklar
Soru Açıklaması

Farklı kültürel çevrelerde gerçekleştirilen araştırmaların sonuçlarını anahatlarıyla özetlemek gerekirse, bunların öncelikle yapıldıkları kültür ortamındaki Tanrı tasavvurlarını yansıttıkları, birbirleriyle kıyaslandıklarında ise Tanrı tasavvuruna yönelik birtakım farklılaşmalar sergiledikleri görülmektedir. Özellikle Hıristiyan kültür çevrelerindeki insanbiçimli (antropomorfik) Tanrı tasavvuru, İslam kültür çevresindekine nazaran daha etkili ve daha sürekli gibi gözükmektedir. İslam kültürüne mensup çocukların ifadeleri, diğer kültür çevrelerine mensup çocukların ifadeleriyle mukayese edildiğinde, bunlardaki insanbiçimli ifadelerin daha basit ve daha az ayrıntılı oldukları anlaşılmaktadır.

18.
Din psikolojisi araştırma yöntem ve tekniklerinden olan ve olayların ya uzaktan kendi doğal akışı içerisinde ya da araştırmacının kendisinin bizzat içinde yer alarak anlamaya çalışıldığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sistemli Gözlemler
Soru Açıklaması

Bilimsel çalışma her şeyden önce olayları gözlemleyerek başlar. Olaylar ya uzaktan kendi doğal akışı içersinde (doğal gözlem), ya da araştırmacının kendisi de olayların içinde yer alarak (katılımcı gözlem) sistemli gözlemler aracılığıyla anlaşılmaya çalışılır. Doğru cevap E seçeneğidir.

19.

I. Takdir ve onay

II. Pekiştime

III. Taklit

IV. Model davranış

V. Sorgulama

İlk çocukluk dönemindeki aile ilişkileri dinî tutum ve davranışların biçimlenmesinde sosyal öğrenme yoluyla önemli rol oynar. Yukarıdakilerden hangisi bu dönemde etkin olan sosyal öğrenme kavramları arasındadır?

Doğru Cevap: "C" I, II, III, IV
Soru Açıklaması

I, II, III, IV

20.
Çocukların dindarlık özelliğini kazanmalarında en etkili sosyal ortam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Aile
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.