Din Psikolojisi
Deneme Final Sınavı 13
1.

I. Bireyin kişisel eğilimleriII. Dini kabuller ve dinden beklentilerIII. İnanılan dinin mahiyetiIV. Dinin toplumsal etkisiV. Kültürün dine yüklediği anlam Yukarıdakilerden hangisi/hangileri cinsiyetle dindarlık arasındaki ilişkiyi etkileyen psiko-sosyal faktörler arasında sayılabilir?

Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Konuyla ilgili araştırmalar incelendiğinde, cinsiyetle dindarlık arasındaki ilişkiye dair bulguların geniş bir yelpaze üzerinde farklılaştığı tespit edilebilir. Doğal olarak bu farklılaşma, psiko-sosyal pek çok faktöre bağlıdır. Bireyin kişisel eğilimleri, dinî kabulleri ve dinden beklentileri; inanılan dinin mahiyeti, dinî mesajların dindardan talepleri, dinin toplumsal etkisi, kültürün dine yüklediği anlam, yaşanılan zaman ve ortamın koşulları vb. faktörler, bu çerçevede ifade edilebilir.

2.

Dini inançlar, insanın narsist bir bakış açısıyla kendini ölümsüz görme düşüncesini hangi açıdan tatmin edebilir?

Doğru Cevap: "A" Dinî inançlar, insanın ölümsüzlük düşüncesinin muhtevasını doldurarak, ahiret inancıyla bu eğilimin tatminine katkı sağlar.
Soru Açıklaması

Ebedilik inancı, ölüm korkusunun etkisini azaltabilecek en etkili faktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Dinler ise insanın ebedilik duygusunun tatminine de bir kapı aralayarak, etkisi küçümsenemeyecek bir yatışma sağlamaktadır. İnsan, yapısındaki benseverlik (narsizm) özelliğinin etkisiyle kendisini şuur dışı olarak ölümsüz düşünme eğilimindedir. Dinî inançlar ise, içi boş bir çerçeve özelliği sergileyen bu inanç biçiminin muhtevasını doldurarak, ahiret inancıyla bu eğilimin tatminine kapı aralamaktadır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da inanç ile ilgili olarak olumlu nitelemeler arasında bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "A" İman
Soru Açıklaması

Kur’an’da inanç ile ilgili olarak (iman, İslam ve tasdik gibi) olumlu ve (yalanlama, inkâr etme, ortak koşma, terk etme, inatla inkâr etme, kalbinde olmayanı söyleme, şüphe etme gibi) olumsuz nitelemeler bulunmaktadır. Kur’an’daki kullanımı dikkate alınarak iman kelimesine, genellikle doğrulama (tasdik) ve tahsis etme, teslim olma (İslam) anlamları verilmiş; daha sonra terim olarak, “Allah’tan tebliğ ettiği kesin olarak bilinen hususların bütününde peygamberi tereddütsüz olarak tasdik etmek” şeklinde tanımlanmıştır.

4.
Genel olarak cinsiyet-din ilişkisiyle ilgili bulguların farklı çıkmasında aşağıdaki etkenlerden hangisi rol oynamaz? 
Doğru Cevap: "C" Dinin cinsiyet vurgusu
Soru Açıklaması
5.

Özellikle üstünlük ve aşağılık duygularına kapılmayı önlemede ve kontrol altında tutmada, bireye katkı sağlayan bir ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Namaz
Soru Açıklaması

Namaz ibadeti üstünlük ve aşağılık duygularına kapılmayı önlemede ve kontrol altında tutmada, bireye katkı sağlar. Eşitlik duygusunu ve alçakgönüllülüğü besler. Namaz kılan insan alnını yere koymakta ve Allah’ın yüceliğini kabul ederek O’nun karşısında güçsüz olduğunu gerek ifadeleri ile gerekse hareketleri ile dile getirmektedir. Böylece kendi gücünün ne kadar sınırlı olduğunu fark etmekte, eksikliklerini ve zayıf yönlerini görebilmektedir. Hayatın geçiciliğini kavramakta, sahip olduğu makam, mevki, servet, güzellik vs. gibi imkânların fazla önemli olmadığı, bunların her an kendisinden gidebileceği duygusunu yaşamaktadır. Dolayısıyla bu bilinçle namaz kılan birey elbette kendini üstün göremez, üstün gösterecek şekilde hareket edemez.

6.
I. duyusal-motor dönem                                                                                    II. işlem öncesi dönem                                                                                        III. somut işlemler dönemi                                                                                IV. soyut işlemler dönemi                                                                                   "Tanrı tasavvurunun oluşumu konusundaki yaygın tezlerden biri, Piaget’nin kuramını temel alan bilişsel tezdir." Bu bilgi ışığında hangi bilişsel dönemde veya dönemlerde çocuğun Tanrı tasavvurunun tamamıyla insanbiçimci ve somut olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması

Bu dönemlerin ilkinde insanbiçimci (antropomorfik) ve somut özellikler gösteren Tanrı tasavvuru, sonraki iki dönemde somut ve soyut düzey arasında geçişli bir özellik arzetmekte, son dönemde ise somut özelliklerinden sıyrılan Tanrı kavramı ile birlikte artık soyut bir karaktere bürünmektedir. Doğru cevap A'dır.  

7.

Bireyler hangi yaş grubundayken Tanrı’nın özelliklerini iyilik ve adalet olarak düşünürler?

Doğru Cevap: "E" 12-13
Soru Açıklaması

Tanrı tasavvurlarında yaş ta önemli bir etkendir. 7-16 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin Tanrı tasavvurlarını da içeren bir araştırma sonuçlarına göre, 9-10 yaşındaki çocuklar Tanrı’yı nesnel sıfatları bağlamında tasavvur etmektedirler. 12-13 yaşlarındaki çocuklarda Tanrı’nın özellikleri iyilik ve adalet olarak düşünülmekte; Tanrı’nın hâkimiyeti, bağışlayıcılığı ve Baba oluşuna vurguda bulunulmaktadır. 15-16 yaşlarındaki çocuklarda ise, Tanrı’nın güç ve güzellik sıfatları baskın görünmektedir. Bu dönem Tanrı tasavvurlarında sevgi, dua, bağlılık, güven, diyalog, şüphe, terk etme ve korku ön plana çıkmaktadır.

8.
Belli bir dinin inanç ve öğretilerinin belli bir zaman ve şartlarda belli bir kişi, grup ya da toplum tarafından yaşanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Dindarlık
Soru Açıklaması
9.

İslam geleneğinde “İslam dinini terk ederek, bir başka dine geçiş yapma” durumunu anlatmak için aşağıda yer alan kavramlardan hangisi kullanılır?

Doğru Cevap: "B" İrtidat
Soru Açıklaması

İslam geleneğinde “İslam dinini terk ederek, bir başka dine geçiş yapma” durumunu anlatmak için irtidat kavramı kullanılır.

10.

11-18 yaş arası öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, öğrencilerin Allah'a dua etmelerindeki en önemli sebep aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Manevi sıkıntılar
Soru Açıklaması

11-18 yaş arası öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırmada Allah’a dua etmelerine sebepolarak % 41’i manevi sıkıntıları, % 15’i maddi sıkıntıları, % 11’i mutluluk anlarını, % 7’si de tabiatın güzelliğini saymışlardır. Doğru cevap D seçeneğidir.

11.

Rizzuto’ya göre aşağıdakilerden hangisi tanrı tasavvur sürecinin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "B" Tanrı tasavvurunun izlenebilir ilk bileşeni anne yüzüdür
Soru Açıklaması

Rizzuto’ya göre, Tanrı tasavvurunun izlenebilir ilk bileşeni anne yüzüdür. Tanrı tasavvuru, çocuklukta sürekli olarak gelişir. Tanrı tasavvuru oluşturma ve biçimlendirme süreci, devam eden, sona ermeyen bir süreçtir. Tanrı tasavvuru süreci yaratıcı bir süreçtir. Geçiş nesnesi, gözlenebilir özel bir nesneye bizzat uymaya zorlanmadığı için, çocuk, Tanrı tasavvuru sürecinde hayli özgürdür.

12.

Bireyin, kendini benimsemesi, onaylaması, kendine değer vermesi ve saygı duyması’ olarak tanımlanan ve daha çok kendini algılamaya yönelik bir kavram olan terim hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Benlik saygısı
Soru Açıklaması

Benlik saygısı; ‘bireyin, kendini benimsemesi, onaylaması, kendine değer vermesi ve saygı duyması’ olarak tanımlanmaktadır. Daha çok kendini algılamaya yönelik bir kavram olan benlik saygısı, bireyin, kendisine yüklediği psikolojik değeri ifade etmektedir. Kendisi hakkında değerlendirme yapan bireyin kendi kişisel özellikleriyle ilgili öznel değerlendirmelerine kişisel benlik saygısı, içinde yaşadığı veya özdeşleştiği grupların özelliklerini temel alarak yaptığı öznel değerlendirmeye ise kolektif benlik saygısı denir.

13.

Yaş ve dindarlık ilişkisi çeşitlilik göstermektedir. Bununla birlikte,  görece tek düze hayatın sürdüğü kırsal bölgelerde veya kapalı ailelerde başlangıçtan beri temel çizgisi değişmeden süren dindarlık tipinden söz edilmektedir. Aşağıdaki kuramlarından hangisi bu dindarlık tipine uygundur?

Doğru Cevap: "B" Kararlılık kuramı
Soru Açıklaması

Kararlılık kuramı

14.

Halk arasında beddua (kötü dua) denen bir dua da vardır. Beddua eden kişi kötülerin, zalimlerin cezalandırılmasını Allah’tan talep etmektedir. Kur’an’da bazı ayetlerde kâfirlere, münafıklara ve zalimlere dönük beddua ve lanet ifadeleri yer almaktadır. Bu konuda hangi sure en önemli örnektir ?

Doğru Cevap: "A" Tebbet suresi
Soru Açıklaması

Halk arasında beddua (kötü dua) denen bir dua da vardır. Beddua eden kişi kötülerin, zalimlerin cezalandırılmasını Allah’tan talep etmektedir. Kur’an’da bazı ayetlerde kâfirlere, münafıklara ve zalimlere dönük beddua ve lanet ifadeleri yer almaktadır. Bu konuda Tebbet sûresi en önemli örnektir.

15.

Dindarlığın yerel kültür ve toplum yapılarına bağlı şekilleri ve evrensel görünüm ve anlamlarını anlamada din psikologları aşağıdaki bilim alanlarından hangisine başvurmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Din antropolojisi
Soru Açıklaması

Din antropolojisi

16.

Beyin yıkama ve sosyal baskı gibi zorlamalar sonucu meydana gelen din değiştirme tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Cebri tip
Soru Açıklaması

Doğrudan doğruya beyin yıkama yöntemiyle çok ender olarak görülebileceği gibi, dolaylı olarak sosyal baskı ve zorlamalarla da olan tip cebri (zorlama) tiptir.

17.
İbadetin zihin dünyasına etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" İbadet insanı hayata iyimser bakmaya yöneltir.
Soru Açıklaması
..
18.

Sinir sistemi, beyin kimyası ile dini ve ahlaki deneyimler arasındaki bağlantıları inceleyerek, İlk defa ‘Tanrı Noktası’ üzerinde araştırmalar yapan bilim adamı kimdir?

Doğru Cevap: "A" M. Persinger
Soru Açıklaması

1990’lı yılların başında ‘Tanrı Noktası’ na yönelik çalışmayı ilk olarak M. Persinger yapmıştır.

19.
Eleştiri ve itiraz niyeti olmaksızın, dinî bilgi ve kavramların gerçekliğini ve sebeplerini araştırma ve tatminkâr cevaplar bulma arzusuyla ortaya çıkan ve daha çok çocukluk döneminde görülen dini şüphe çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Arayış şüphesi
Soru Açıklaması

Eleştiri ve itiraz niyeti olmaksızın, dinî bilgi ve kavramların gerçekliğini ve sebeplerini araştırma ve tatminkâr cevaplar bulma arzusuyla ortaya çıkan ve daha çok çocukluk döneminde görülen şüphe arayış şüphesidir. Arayış şüphesi çocukluk döneminden sonraki dönemlerde çok fazla görülmemekle birlikte, dinî hayatlarında köklü bir değişimin başlangıcında bulunan yetişkinlerde veya din değiştirme kararlılığındaki kimselerde de güçlü bir şekilde yaşanabilmektedir. Doğru cevap C seçeneğidir.

20.

Dinin insan üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, insanın aşağıdaki alanlardan hangisi açısından daha çok etkileneceği düşünülebilir?

Doğru Cevap: "B" Psikolojik
Soru Açıklaması

Şüphesiz din bütün şıklardaki alanlarda etkilidir. Fakat, dinin özellikle psikolojik etki ve işlevleri diğerlerine oranla biraz daha ön plana çıkmaktadır. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.