Din Psikolojisi
Deneme Final Sınavı 15
1.

“Tek bir dine inanan bir toplumda bile, esasen inanların sayısı kadar dindarlık biçimlerinden bahsedilebilir. Bu ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Dindarlık bireyden bireye farklılık gösterir.
Soru Açıklaması

Dindarlık, en genel anlamıyla bireyin bağlandığı dinin kendi hayatındaki özel yansımasıdır. Yani dindarlık, bireyin kendine has din algısı ve yorumuna dayanır.

2.

.....kelimesi bazı tarikat törenleri dışında İslam kültüründe fazla yer tutmayan bir dinî uygulamayı ifade eder.

boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "C" ayin
Soru Açıklaması

Âyin kelimesi bazı tarikat törenleri dışında İslam kültüründe fazla yertutmayan bir dinî uygulamayı ifade eder. doğru cevap C'dir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin diğer öğrencilere göre daha dindar olma sebeplerinin dışında kalır?

Doğru Cevap: "E" Kişilerin bölümlerinden dolayı zorunluluk ve baskı hissetmeleri
Soru Açıklaması

İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun İmam-Hatip Lisesi kökenli oldukları görülür. Daha lise öncesinde din eğitimi almaya başlayan, bu çerçevede dini anlamaya ve yaşamaya çalışan, nihayet yüksek seviyede din eğitimi alarak dinî inanç ve değerleri benimseme düzeyi artan gençlerin hem genel anlamda dinî duyarlılıklarının güçlü olması, hem de dinî pratikleri daha fazla yerine getirme eğilimi göstermeleri beklenen bir durumdur. Bireysel ilgi ve amaçların dışında ayrıca başta aile olmak üzere, ders programı farklılığının, yaşanan ve öğrenim görülen sosyo-kültürel çevrenin yönlendirici ve biçimlendirici etkisine de dikkat çekmek gerekir.

4.

Aşağıdakilerin hangisinde Fowler’ın inanç aşamaları yaşa göre sırasıyla verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Aşama öncesi dönem veya temel inanç, sezgisel-yansıtıcı inanç, öyküsel-lafzî inanç, yapay-geleneksel inanç, bireysel-düşünceye dayalı inanç, birleştirici inanç
Soru Açıklaması

Fowler’ın inanç aşamaları yaşa göre şu şekildedir; aşama öncesi dönem veya temel inanç (yaklaşık 0–3/4 yaşlar), sezgisel-yansıtıcı inanç (yaklaşık 3/4–7/8 yaşlar), öyküsel-lafzî inanç (yaklaşık 6/7–11/12 yaşlar), yapay-geleneksel inanç (yaklaşık 11/12–17/18 yaşlar), bireysel-düşünceye dayalı inanç (yaklaşık 17/18 yaş ve sonrası), birleştirici inanç (30 yaş sonrası).

5.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ergenlik dönemi dini gelişiminde ayırıcı özelliklerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Düşünmeden kabul
Soru Açıklaması
A, B, C ve D şıklarında yer alan seçenekler ergenlik döneminde dini gelişimi belilrleyen faktörlerken E şıkkında yer alan faktör çocukluk dönemi din gelişiminin bir özelliğidir. Bu durumda sorunun doğru cevabı E şıkkıdır.
6.

Yahudilikteki Tanrı tasavvuru aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "D" Tanrı, sadece Yahudilerin Tanrısıdır.
Soru Açıklaması

Baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesi, Tanrı’nın “baba”lık sembolüne büyük bir ayrıcalık tanınması ve peygambere de tanrısallık atfedilmesi Hristiyanlıktaki tanrı tasavvurunda yer alırken Allah’ın bütün insanlığa hitap etmesi İslam’daki Tanrı tasavvurunda yer almaktadır. Yahudilikte Tanrı ise, sadece Yahudilerin Tanrısıdır.

7.

“Dini değerlere aykırı, din dışı davranıştan vazgeçiş ve dini değerlerle uyumlu bir tutumu benimseyiş ve yeniden dine dönüş hareketidir” tanımı aşağıdaki terimlerden hangisini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "A" Tövbe
Soru Açıklaması

Tövbe, dinî değerlere aykırı, din dışı davranıştan vazgeçiş ve dinî değerlerle uyumlu bir tutumu benimseyiş ve yeniden dine dönüş hareketidir. Yani dine dönüş, dinin onaylamadığı bir davranıştan dinin istediği davranışa dönüşü ifade ettiği gibi, dine tamamen aykırı, din dışı bir hayat sürdürürken bu hayattan vazgeçerek dine yönelişi de belirtir.

8.

Din Prikolojisi aşağıdakilerden hangisini araştırma dışında tutar?

Doğru Cevap: "C" Tanrı’yı tanımlamak
Soru Açıklaması

Din Psikolojisi, yöntemi gereği “aşkın (müteâl) olanı araştırma dışında tutar”. Yani Tanrı’nın varlığı, yokluğu, tanımı, tavsifi, tasviri gibi konularda yetkisiz veya tarafsızdır. Dolayısıyla Din Psikolojisi ancak ve sadece insanın Tanrı, Mutlak Varlık veya Nihaî Hakikat olduğuna inandığı şeyle ilişkisine yoğunlaşabilir. Din Psikolojisi’nin görevi, Tanrı’yı ispat etmek, tanımlamak, tavsif veya tasvir etmek ya da insanın bu konudaki yeterliliğini iddia etmek değil; Tanrı-insan ilişkisi çerçevesinde, insanın inanıp bağlandığı Tanrı tasavvurunu anlamaya çalışmaktan ibarettir.

9.

“7-11 yaş arasında olan çocuklar mantıksal kuralları ve sınıflandırmaları kullanabilmektedir. Ancak bunlar sadece somut olay ve objelere uygulanabilir. Zihinsel kabiliyetlerin tam olarak gelişmesi ise, 11 yaşından sonra ortaya çıkmaktadır.”

Bilişsel gelişim teorisine göre yukarıda ifade edilen bilgiler ışığında bu çocuklar hangi evrededir?

Doğru Cevap: "C" Duyuşsal devinimsel evre
Soru Açıklaması

Piaget teorisinin temel görüşü, çocukların her biri bir öncekinden daha karmaşık ve nitelik olarak birbirinden farklı olmak üzere birbirini izleyen bilişsel evrelerden geçerek gelişmeleri ile ilgilidir. 7-11 yaş arasında bulunan çocuklar, somut işlem aşamasındadırlar. Bu evrede çocuklar, mantıksal kuralları ve sınıflandırmaları kullanabilmektedir. Ancak bunlar sadece somut olay ve objelere uygulanabilir. Zihinsel kabiliyetlerin tam olarak gelişmesi ise, 11 yaşından sonra ortaya çıkmaktadır.

10.

Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir ifadedir?

Doğru Cevap: "E" Duada Allah’a karşı duyulan samimi inanç, bağlılık ve güven, içtenlik önemlidir.
Soru Açıklaması

Duada Allah’a karşı duyulan samimi inanç, bağlılık ve güven, içtenlik oldukça önemlidir. Sözlerin kalp tarafından onayı gereklidir. Kur’an’da insanların tabii özelliği olarak, başlarına bir sıkıntı geldiğinde, darda kaldıklarında Allah’a yalvardıkları, kurtulup nimete kavuştuklarında ise, Allah’ı unutarak kendi çabalarıyla bunları elde ettikleri gibi çelişkili bir tutum takındıklarından bahsedilmektedir.

11.

İnsan hayatında dini hayatta bir dengelenme, yeniden yapılanma, eski inanç ve alışkanlıkları gözden geçirip düzenleme yönünde gelişmeler genellikle hangi dönemde yaşanır?

Doğru Cevap: "B" Genç yetişkinlik dönemi
Soru Açıklaması

Dini hayatta bir dengelenme, yeniden yapılanma, eski inanç ve alışkanlıkları gözden geçirip düzenleme yönünde gelişmeler genç yetişkinlik döneminde yaşanır.

12.

Medeni durum ile dindarlık ilişkisini inceleyen araştırmalara göre boşanmış bireylerin dindarlık düzeyi görece düşüktür. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun doğrudan nedenleri arasında gösterilebilir?

Doğru Cevap: "D" Boşanmış bireylerin değerler sistemi
Soru Açıklaması

Boşanmış bireylerin değerler sistemi

13.
I. Dini ve edebi törenlerde ilahiler, dualar şeklinde görmekII. Resimler ve yazılar halinde görmek III. İbadethaneler, tarihi eserler, vb. süsleme ve işleme olarak görmekYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri dinin kültür üzerindeki somut etkilerindendir?
Doğru Cevap: "E" II ve III.
Soru Açıklaması

Her kültür, inanılan dinin izlerini taşır. Kültürün ayrılmaz bir öğesi olan din, diğer kültür öğeleri üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Hepsinin yapısında dinin izleri mevcuttur. Bu izleri somut olarak, ibadethanelerde, tarihi eserlerde ya da sanat eserleri üzerinde süsleme ve işleme olarak görmek mümkündür. Bunlar bazen resimler, bazen de yazılar halinde aktarılır. Aynı şekilde dinin soyut ya da manevi izleri de; dinî ve edebî törenlerde, örf ve ananelerde kutsal metinleri okuma, ilahiler, dualar şeklinde icra edilen uygulamalar olarak görülebilir.

14.

“İslam Dini’ ne ilk yakınlığım 16-17 yaşlarında başlar . Doğu memleketlerinden gelen Müslümanlar ve onların liderleri, konferanslar, konuşmalar düzenler, İslam Dini hakkında bilgi verirlerdi. İslam’ın tek Hak din olduğunu, ilim ve akla önem verdiğini, bütün dünya insanlarını kardeş ve eşit kabul ettiğini, herkes için fikir ve inanç hürriyetini tanıdığını söylerlerdi. Bu hususlarda Kur’an’ı kerim’den ayetler okuyarak İslam Dini’nin esaslarını açıklarlardı. Yaradılışta bütün insanların eşit olduğunu, hiçbir ırkın diğer ırklar üzerinde herhangi bir üstünlüğü bulunmadığını söylerlerdi. Bu Müslümanların söylediklerine karşı içimde bir yakınlık hissettim. Onlara çok ısındım. Kendilerine karşı derin bir sevgi duydum.” diyen birisinin İslama karşı bir yakınlık hissetmesinin temel sebebi hangi güdülerdir?

Doğru Cevap: "D" Zihinsel güdüler
Soru Açıklaması

Zihinsel güdüler dinle, dinî esas ve uygulamalarla ilgili şüphe, tereddüt ve tatminsizliklerin bireyde oluşturduğu dinî yönelişlerdir. Yukarıda söylenen ifadede de etkilenilen esas konu İslamın insanların eşitliğine vurgusudur. Kişinin eşitsizlikten yaşadığı tatminsizliğe bir cevap olarak karşısına çıkmıştır.  

15.
Aşağıdakilerden hangisi Fowler’in inanç aşamalarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Benmerkezciliğe dayalı inanç
Soru Açıklaması
Fowler’in öne sürdüğü inanç aşamaları düşünüldüğünde A, B, C ve E şıklarının doğru olduğu görülürken "Benmerkezciliğe dayalı inanç " seçeneğinin " doğru olmadığı görülmektedir. Bu sorunun cevabı D şıkkıdır.
16.

Aşağıdaki dinlerden hangisinde Tanrı’nın “baba”lık sembolüne, büyük bir ayrıcalık tanınmıştır?

Doğru Cevap: "B" Hıristiyanlık
Soru Açıklaması

Hıristiyanlık’ta genellikle diğer din ve kültürlerde olmadığı şekilde, Tanrı’nın “baba”lık sembolüne, büyük bir ayrıcalık tanınmıştır. Bu yüzden, Hıristiyan Tanrıtasavvuru, daima Hz. İsa’nın sözleri ve hayatıyla belirlenmiştir. Doğru cevap B'dir. 

17.

Piaget'in bilişsel gelişim teorisine ilk aşaması 0-2 yaş aralığına denk gelen evre hangisidir ?"

Doğru Cevap: "A" Duyuşsal devimsel evre
Soru Açıklaması

Piaget’in bilişsel gelişim teorisinin ilk aşaması 0-2 yaş aralığına tekabül eden duyuşsal devimsel evredir.

18.
Bireyin kendini benimsemesi, onaylaması, kendine değer vermesi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile açıklanabilir?
Doğru Cevap: "A" Benlik saygısı
Soru Açıklaması
19.
Bilişsel gelişim teorisini ortaya atan ve geliştiren psikolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Piaget
Soru Açıklaması
Psikolog J. Piaget tarafından ileri sürülen ve genel kabul gören teorilerden
biri olan “bilişsel gelişim modeli”dir. Günümüzde dinî gelişimle ilgili olarak
ileri sürülen teorilerin büyük çoğunluğu, bu teorinin entelektüel uzantıları
olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda doğru cevap A şıkkıdır.
20.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'deki en yaygın dini rütüeldir?
Doğru Cevap: "A" Mevlit
Soru Açıklaması

U¨lkemizde en yaygın dini^ ritüel olarak mevlit merasimleri görülmektedir. Doğru cevap A seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.