Din Psikolojisi
Deneme Final Sınavı 16
1.

..... bir yandan devam eden gelişimle birlikte diğer yandan gerilemeve yaklaşmakta olan ölümle burun buruna olan bir dönemdir.

yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" yaşlılık
Soru Açıklaması

Yaşlılık, bir yandan devam eden gelişimle birlikte diğer yandan gerilemeve yaklaşmakta olan ölümle burun buruna olan bir dönemdir. Fizyolojikgerileme bir yana yaşlılıkta tecrübe edilen en önemli duygusal sarsıntı“ayrılık kayıpları”dır. Bireyin özellikle kendi gençlik imajını kaybetmesi,giderek artan çeşitli hastalıklar, akraba, dost ve yakınlar, hatta kendiçocukları arasında meydana gelen ölümler, gençlerin çeşitli nedenlerdendolayı evden ayrılmaları yaşlılarda yalnızlık ve soyutlanma duygularına yolaçmaktadır. cevap A'dır.

2.
Din ve dinî konularla uğraşmaktan rahatlık hissedilen, dinî inançlarla daha çok özdeşleşilen, dini bir hayat yaşamaya daha fazla gayret gösterilen gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yaşlılık
Soru Açıklaması
Yaşlılık din ve dinî konularla uğraşmaktan rahatlık hissetmekte ve inançlarıyla daha çok özdeşleşerek dinî bir hayat yaşamaya diğer yaş gruplarına oranla daha fazla gayret göstermektedir. Yaşlılık döneminde dua, ibadet ve dinî uygulamanın sıklık ve sürekliliğindeki artış, bazı araştırmacılarca geçmişi onarma ve telafi etme çabası olarak yorumlanmaktadır. Bu doğrultuda sorunun doğru cevabı E şıkkıdır.
3.

Tanrı inancı temel olarak aşağıdakilerden hangisi etrafında tasavvur edilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Nihai hakikat
Soru Açıklaması

İnsanoğlunun dünya serüveni içerisinde başka hiçbir düşünce, Tanrı düşüncesi kadar güçlü bir etkide bulunmamıştır. Her dönemde ve hemen her yerde, nasıl tanımlanmış ve adına ne denmiş olursa olsun daima bir Tanrı fikri bulunagelmiş; en ilkelinden en gelişmişine kadar bütün dinler şu ya da bu şekilde bir Nihaî Hakikat tasavvuruna sahip olagelmiştir. Bütün dinler ve inançlar bu Tanrı, Nihaî Hakikat veya Mutlak Gerçeklik tasavvuru etrafında tesis edilmiş, hayatın diğer bütün alanları bu tasavvurun güçlü etkisiyle şekillendirilmiştir.

4.

“Aynı inanç ve duyguları paylaşan insanların dini bir törende bir araya gelmeleri, aralarında daha samimi, daha sıcak duyguların oluşmasına, kendilerini aynı bütünün parçaları olarak görmelerine neden olur.”

Yukarıda yer alan parçada dini ritüellerin hangi özelliği vurgulanmıştır?

Doğru Cevap: "E" Sosyal dayanışma ve kaynaşmanın, birlik ve bütünlük ruhunun canlı kalmasını sağlamaları
Soru Açıklaması

Dinî ritüellerin önemli bir etkisi de sosyal dayanışma ve kaynaşmanın, birlik ve bütünlük ruhunun canlı kalmasını sağlamalarıdır. Aynı inanç ve duyguları paylaşan insanların dinî bir törende bir araya gelmeleri, aralarında daha samimi, daha sıcak duyguların oluşmasına, kendilerini aynı bütünün parçaları olarak görmelerine neden olur. Birbirleriyle ilgilenme, birbirlerine yardımcı ve destekçi olma arzuları artar.

5.
Bireyin imanla ilgili bilişsel bir faaliyette bulunabilmesi için aşağıdakilerden hangisi bir ön koşuldur?
Doğru Cevap: "A" İman edilecek varlık alanı hakkında bir ön bilgiye sahip olunması
Soru Açıklaması

Biliş (kognisyon), algı, hafıza, akıl yürütme, düşünme ve kavrama gibi zihinsel faaliyetlerin bütününü anlatmak için kullanılan bir kavramdır. Bireyin imanla ilgili bilişsel bir faaliyette bulunabilmesi için, öncelikle iman edilecek varlık alanı hakkında bir ön bilgiye sahip olması gerekir. Bilişe konu olan bu bilgi, deneyle elde edilebilecek nitelikte değildir. Vahye dayalıdır ve değişime açık değildir. Vahiyle gelen bilgiler değer hükmü taşırlar ve bireysel tutumları oluşturup şekillendirirler. Bunlar aynı zamanda varlığı ve oluşu idrak etme ve anlamlandırma konusunda etkilidirler.

6.
Türkiye’deki en yaygın olarak rastlanan dinî ritüel aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Mevlit merasimleri
Soru Açıklaması

Ülkemizde en yaygın dinî ritüel olarak mevlit merasimleri görülmektedir. Aslında mevlit, Hz. Peygamber’in doğumunu kutlama ve anma vesilesiyle ortaya çıkan bir dinî merasim iken, bugün daha çok ölünün ardından ve ölüler için okunan, ancak bazı bölgelerde doğum, sünnet, evlilik merasimlerinde de düzenlenen dinî bir ritüele dönüşmüştür.

7.

"İnsanın bir ihtiyacını, istek ya da arzusunu karşılamak üzere harekete geçtiği sırada gerek kendi içinden, gerekse dışardan kaynaklanan çeşitli nedenlerden dolayı hedefine ulaşamaması" olarak tanımlanan kavram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Engellenme 
Soru Açıklaması

İnsanın bir ihtiyacını, istek ya da arzusunu karşılamak üzere harekete geçtiğisırada gerek kendi içinden, gerekse dışardan kaynaklanan çeşitli nedenlerdendolayı hedefine ulaşamaması durumuna engellenme denir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi ibadet-ruh sağlığı ilişkisi kapsamında değerlendirilebilir?

Doğru Cevap: "D" İbadet yoluyla insan Allah’la iletişim kurmaktadır. Bu da insana Allah’a yakınlık hissi, güven duygusu vermekte, onu yalnızlık duygusunun yol açtığı kaygı ve endişeden korumaktadır.
Soru Açıklaması

A şıkkı ibadet-kişilik ilişkisi kapsamında, B şıkkı ibadet-davranış ilişkisi kapsamında, C şıkkı ibadet-benlik ilişkisi kapsamında, E şıkkı ibadet-vicdan kapsamında değerlendirilir.

9.

Din, sunduğu inanç ve değer sistemine uygun yaşamak koşuluyla insana ölümün, hastalıkların ve eksikliklerin olmadığı ebedî bir Cennet hayatı vaat eder. Freud'un, dinin ölüme kazandırdığı bu olumlu anlama dair psikolojik açıklaması aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?.

Doğru Cevap: "C" Dinî yaklaşımların özündeki en belirgin güdü ölüm korkusudur.
Soru Açıklaması

Din, sunduğu inanç ve değer sistemine uygun yaşamak koşuluyla insana ölümün, hastalıkların ve eksikliklerin olmadığı ebedî bir Cennet hayatı vaat eder. Dinin ölüme kazandırdığı bu olumlu anlamın psikolojik açıklaması herkes açısından aynı değildir. Freud ve onun takipçilerine göre ölüm ötesiyle ilgili inançlar, dünyada yüz yüze gelinen sıkıntı ve engellemeler karşısında teselli bulmak amacıyla insanın uydurduğu hayali tatmin kaynaklarıdır. Bazıları daha da ileri giderek dinî yaklaşımların özünde en belirgin güdünün ölüm korkusu olduğunu iddia etmişlerdir

10.

Aşağıdakilerden hangisi dini şüphe türlerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "B" Kuramsal şüphe
Soru Açıklaması

Din Psikolojisinde, sebepleri ya da kaynakları kadar niyet ve sonuçları yönünden de farklı birçok dini^ şüphe çeşidi tanımlanmaktadır. Bunlar:

1. Arayış S¸üphesi

2. Bencillik S¸üphesi

3.Sadakat S¸üphesi

4.Bilimsel S¸üphe

5.Kavramsal Şüphe

6. İnka^rcı S¸üphe

11.
İman sözcüğünün Arapçadan türediği kökünün Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Güvenmek
Soru Açıklaması

Dilimize Arapça’dan geçen ve “güvenmek” anlamına gelen “emn” kökünden türeyen iman kelimesine sözlüklerde, “karşısındakine güven vermek, güven duymak, tasdik etmek ve gönülden benimsemek” anlamları verilmektedir. Doğru cevap B seçeneğidir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi din değiştirmenin sonuçlarından birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Sağlığı etkileme
Soru Açıklaması

Gerçek bir inanç değişimi söz konusu olmuşsa, bireysel farklılıklar olmakla beraber genelde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır; dini değişmeler bireye yeni bir kimlik kazandırmakta, onun hayata bakışını, hayata yüklediği anlamı değiştirmekte, çevresindeki kişilerle ilişkilerinde farklılaşmalara neden olmaktadır. Ancak sağlık ile ilgili değişimler din değiştirmenin bir sonucu olarak ortaya çıkmamaktadır.

13.
Dua, ahlak ve karaktere nasıl etki etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Dua insanın kendi hatalarını görmesini sağlar
Soru Açıklaması

Dua ahlâk ve karaktere de etki eder. Duada bir içe dönüş, kendine dönüş vardır. Hatalarını, eksiklerini görerek iyiye yöneliş arzusu vardır. Böylece birey, bencilliğini, hırsını aşarak ahlâki görevlerini yapmaya hazır hale gelir.

14.

Günahkarlık ve suçluluk duygusun hangi gelişim döneminde daha yoğun yaşandığı söylenebilir?

Doğru Cevap: "B" Ergenlik döneminde
Soru Açıklaması

Özellikle ergenlik döneminde günahkârlık ve suçluluk duygusunun diğer dönemlere göre daha yoğun olarak yaşandığını araştırmalar göstermektedir. Günümüzde bilhassa basın yayın organlarındaki cinsel duyguları tahrik edici görüntü ve resimler bir taraftan ilgi ve arzu uyandırmakta, diğer taraftan dince yasaklandığından dolayı gençte çatışmalara neden olmaktadır. Bunlara karşı duyduğu eğilimler sonunda onda günahkârlık ve suçluluk duygusu oluşturabilmektedir.

15.

İmanı özel kılan ve diğer bütün beşeri^ inanç çeşitlerinden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Gayba iman 
Soru Açıklaması

Gayba iman, imanı özel kılan ve diğer bütün beşeri^ inanç çeşitlerinden ayıran temel özelliktir. Gaybı oluşturan iman objeleri, çeşitlilik göstermekle birlikte, bütün dinlerde bulunabilmektedir. Mesela İslam Dini’nde gayba imanı oluşturan konular Amentü’de özetlenmiştir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi din değiştirmede zihinsel güdülerdendir?

Doğru Cevap: "C" Anlam arayışı
Soru Açıklaması

Viktor Frankl 20. yüzyılda yaygınlaşan varoluşsal boşluk’tan söz etmekte ve bunun özellikle “kendini değersiz ve anlamsız bulma” duygusuyla oluştuğunu belirtmektedir. Frankl, insanların bu varoluşsal boşluğa düşmekten ancak hayatta belli hedefler ve amaçlar (sevgi, yüce bir dava, bir eser üretme vb.) elde ederek ya da dinin açıkladığı, hayata yüklediği anlamı, ahlâk ve değer yargılarını benimsemekle kurtulabileceğini vurgular.

17.

Mevlitle ilgili ülkemizde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, araştırmaya katılanlar mevlidin en çok aşağıdakilerden hangisine yol açtığını düşünmektedir?

Doğru Cevap: "B" Sosyal kaynaşma
Soru Açıklaması

Mevlitle ilgili yülkemizde yapılan bir araştırmanın sonuçları, araştırmaya katılanların % 86’sının, mevlidin “sosyal kaynaşma ve yakınlaşmaya” yol açtığı anlayışına sahip olduklarını ortaya koymuştur. Doğru cevap B seçeneğidir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi din değiştirmenin olumlu sonuçlarının dışında kalır?

Doğru Cevap: "D" Sosyal baskılar
Soru Açıklaması

Din değiştirme eski kimliğini değiştirerek bireye yeni bir kimlik kazandırmaktadır. Bireyin hayata bakışı, hayata yüklediği anlam değişmektedir. Yeni bir inanç, yeni bir yapılanma ile birey hayata daha güvenle, daha umutla bakmakta, içindeki sıkıntılardan, olumsuz duygulardan kurtulmakta, ruhsal yönden tatmine ulaşmaktadır. Hayatla baş edecek gücü kendinde görmekte ve rahatlamaktadır.  Diğer taraftan ise, Bireyin yaşadığı toplum, terk ettiği dine mensup kişilerden oluşuyorsa o zaman olumsuzluklar ve tepkiler görülebilmekte, sosyal bir baskı kendini hissettirmektedir. Özellikle küçük yerleşim birimlerinde bu baskının yoğun olarak yaşandığı söylenebilir.

19.

I.Başarı

II.Hayat Felsefesi

III. Günahkârlık duygusunun hafifletilmesi ve ahlak

IV.Gizlilik

V.Güvenlik 

Yukarıdakilerden hangisi Cole ve Hall'a göre dinin ergenlik döneminde karşılanması gereken ihtiyaçlarındandır ?

Doğru Cevap: "E" II-III-V
Soru Açıklaması

Cole ve Hall dinin ergenlik döneminde en az üç ihtiyacın karşılanmasında özellikle faydalı olduğuna işaret etmiştir:

Günahkârlık duygusunun hafifletilmesi ve ahlak. Dua, itiraf ve din adamlarıyla konuşma sayesinde gençler, affedilme, gerginliğin azalması duygularını hissederler ve daha iyi bir uyum geliştirirler. Güvenlik. Dinî inanç ve pratikler, gençlerin bunlar sayesinde ölümün bile (bu inanç ölüm korkusunu da azaltmaktadır) üstesinden gelen dışşal büyük bir güçe bağlandıkları hissi verdiğinden, güvenlik hissi üretebilirler. Bunun gibi gencin kendini (dini) bir gruba ait hissetmesi ve grup tarafından kabul edilmesi de güvenlik hissi uyandırır. Hayat felsefesi. Ergen, dini sayesinde hayat değerlerindeki öncelikler, yanlışlıklar ve doğruluklar gibi konularda bir yönlenme kazanır. Ergenlik hayatının diğer yüzleri de dine ilave olarak bu başa çıkma mekanizmalarının içindedir.
20.

İnsanın dünyadaki varlığını, hayatın anlamını ve çeşitli toplumsal olayları sorgulayarak başlayan bu süreçte birey problemine çözüm yolları ortaya koyan din değiştirme süreci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Dinî bir problemi çözme bakış açısına sahip olma
Soru Açıklaması

İnsanın dünyadaki varlığını, hayatın anlamını ve çeşitli toplumsal olayları sorgulayarak başlayan bu süreçte birey problemine çözüm yolları ortaya koyan din değiştirme süreci, sürecin ikinci basamağı olan dinî bir problemi çözme bakış açısına sahip olma’dır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.