Din Psikolojisi
Deneme Final Sınavı 2
1.

Her toplumda özel zamanlarda ve mekânlarda sabit, kalıplaşmış, sembolikanlamları da olan kutlama ve törenler düzenlenir. Bunlar genel olaraktoplumsal yaşamın sembolik nitelikli ya da dar anlamda dinî niteliklieylemleri olabilir. 

bu açıklama ile hangi kavrama vurgu yapılmaktadır?

Doğru Cevap: "A" tören
Soru Açıklaması

Her toplumda özel zamanlarda ve mekânlarda sabit, kalıplaşmış, sembolikanlamları da olan kutlama ve törenler düzenlenir. Bunlar genel olaraktoplumsal yaşamın sembolik nitelikli ya da dar anlamda dinî niteliklieylemleri olabilir. Örneğin mezuniyet törenleri, doğum günü kutlamaları,resmi bayram törenleri genel nitelikli bir ritüel, Hz. Peygamber’in doğumunukutlama, bir sünnet merasimi, bir mevlit okutma merasimi, bir yağmur duasıdinî ritüellerdir. Dolayısıyla dinî ritüeller, dua ve ibadetten farklı, içindeduanın da yer aldığı dini kutlama ve uygulamalardır. Buna göre ritüeller saltibadet ya da dinî pratikle özdeşleştirilemeyecek kadar geniş bir kavramsaliçeriğe sahiptir. doğru cevap A'dır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi Tanrı kavramı ile ilgili doğru bir ifadedir?

Doğru Cevap: "A" Dini kavramlarla aynı süreci izlemektedir.
Soru Açıklaması

Tanrı kavramı da diğer dini kavramlar gibi aynı süreci izlemektedir. İnsan, Tanrı’yı, bildiği kavramlar aracılığıyla kavramlaştırabilir. Ancak bu kavramlaştırma benzetme yoluyla yapılabilmektedir. Allah’ın, kendisini hakikate uygun olarak, fakat insanların anlayabileceği tarzda tanıttığını ifade etmek mümkündür.  Çünkü insan aklı sınırlı özellikleri nedeniyle her türlü işleminde soyutlama mekanizmasına başvurduğu için, Allah hakkında ancak benzetme (teşbih; temsil; kıyas) yoluyla, görüp bildiği varlıklara bakarak fikir sahibi olabilmektedir. İnsanla Tanrı arasında böyle bir benzetmeye (analoji) başvurulmadığı takdirde din, sahip olduğu önemli özelliklerinden birini kaybetmiş olur. Bu durumda Tanrı, kişilik atfedilen bir varlık olmaktan uzaklaşır. Bu bakımdan benzetme çoğu din ve inançlarda önemli bir rol oynamaktadır.

3.

Sözlükte “Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı’ya yönelen saygıdavranışı, tapınma, tapınış, kulluk” gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak,Allah’a karşı kulluk ve bağlılığı ifade eden sözler ve hareketler, O’nayaklaşmak için yapılan dinî davranışlar diye tanımlanır.

yukarıda sözü edilen tanıma ait kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

Doğru Cevap: "B" ibadet
Soru Açıklaması

Sözlükte ibadet; “Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı’ya yönelen saygıdavranışı, tapınma, tapınış, kulluk” gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak,Allah’a karşı kulluk ve bağlılığı ifade eden sözler ve hareketler, O’nayaklaşmak için yapılan dinî davranışlar diye tanımlanır. doğru cevap C'dir.

4.

“Ben kimim? Niçin buradayım? Hayatın amacı nedir? Neye inanabilirim? Neye değer verebilirim? Nasıl yaşamalıyım? gibi soruların sorulduğu ergenlik dönemi dini gelişimde belirleyi faktörlerden  hangisinde gerçekleşmektedir ?

Doğru Cevap: "A" Kişisel faktörler
Soru Açıklaması

Bilişsel Faktörler : Ergenlik dönemi boyunca gençler, dinî meseleleri düşünebilmek için zorunlu olan soyut kavramsallaştırma yeterliğine erişirler. Bazı kültürel farklar olmakla birlikte yetişkinlik dönemine benzer bir dinî hayat 12-13 yaşlarında görülmeye başlar ve bu yaşlar, “dinî uyanış ve gelişim” yaşları olarak değerlendirilir.

Sosyal Faktörler: Çocukluk dönemi boyunca, iki temel faktör olan aile ve dinî kurumlar dine yönelik olarak (dindar olmayan ailelerde dine karşı) çocuğu farklı derecelerde etkilerler. Diğer taraftan ergenlik döneminde ise resme yeni sosyal faktörler girer ve bu faktörler eskilerle karşı karşıya gelir. İlk yeni etki, akranların etkisidir.

Kişisel Faktörler: Kişisel faktörler, bireyselleşme ve kimlik kavramlarıyla özetlenebilir. Bireyselleşme, farklı, ayrı bir birey olma sürecine, kimlik ise kararlı bir kendilik tanımı geliştirmeye referansta bulunmaktadır. Bireyselleşme sürecinin birçok psikolojik sonuçları vardır. Belkide bu aşamada en temel olan, gençlerin kendileriyle ilgili kişisel tanımlamalara ulaşmak durumunda olmalarıdır. “Ben kimim? Niçin buradayım? Hayatın amacı nedir? Neye inanabilirim? Neye değer verebilirim? Nasıl yaşamalıyım? Kimlik krizi, sadece dinî bir arayış değildir. O, hayatın birçok cephesini ilgilendiren bütün bir boyutlar dizisinin bir parçasıdır. Dinî kimlik krizi de diğer konularla ilgili krizlerde olduğu gibi bir seyir izler. Kimlik krizinin doğal bir sonucu olarak, ergenler ayrı bir birey olma ve sorumluluk duygusu geliştirmeye başlarlar.

5.

I. İmanın bir iç-güdü olduğu görüşüII. İmanın, iç-güdülerin yönlendirilip olgunlaştırılması sonucu ulaşılan insani bir gelişim olduğu görüşüIII. İmanı, insanın sonsuz olanla karşılaşmasının sonucu olarak gören ve onu sonsuzluk duygusuna dayandıran görüşIV. İmanın, aslında sonlu olanı idrak olduğu görüşüV. İmanın, varlığı idrak olduğu görüşüYukarıda verilenlerden hangisi/hangileri Batı’ya göre imanın psikolojik kaynakları ile ilgili varsayımların arasındadır?

Doğru Cevap: "B" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Batı düşüncesinde, imanın psikolojik kaynakları konusunda bazı görüşler şunlar: 1. Biyolojik temeli esas alan görüşte, imanın bir iç-güdü olduğu ileri sürülmektedir. Bu görüşü savunanların geldiği son nokta “inanç geni”dir. 2. İmanın, iç-güdülerin yönlendirilip olgunlaştırılması sonucu ulaşılan insani bir gelişim olduğu yolundaki varsayımdır. 3. İmanı, insanın sonsuz olanla karşılaşmasının sonucu olarak gören ve onu sonsuzluk duygusuna dayandıran görüş.  4. Önceki görüşün tam tersi bir iddiayı savunarak, imanın aslında sonlu olanı idrak olduğu görüşü. Buna göre, insanın sonsuzu idrak etmesi için öncelikle kendi sonluluğunun farkında olması gerekir. 5. Sonuncusu ise, imanın, varlığı idrak olduğu yönündeki görüştür.

6.

İnsanı dine yönelten biyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel kaynaklardan söz edilmektedir. Aşağıdakilerden psikolojik kaynaklar arasında gösterilebilir?

Doğru Cevap: "D" Engellenme ve çaresizilik
Soru Açıklaması

Engellenme ve çaresizilik

7.

din değiştirme süreci kaç aşamadan geçmektedir?

Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması

Farklı bireysel süreçleri bir tarafa koyarak, bizim kendi araştırmamızsonunda belirledimiz, genel bir din değiştirme sürecinin şu dört aşamadangeçtiği görülmektedir: (1) Bireyin bulunduğu dine olan inanç ve bağlılığı, birtakım uzaklaştırıcı etkiler nedeniyle zayıflar ve bu soğutucu etkilerbilinçaltına itilir. (2) Bulunduğu dinden uzaklaşmasına neden olan konuların,başka bir dinde, kendisini tatmin edecek içerikte var olduğununöğrenilmesiyle bu dine karşı ilgi duyulur. (3) Bilinçaltına yerleşenuzaklaştırıcı etkiler, bilinç alanına çıkarak yeni dine karşı duyulan ilgi veeğilimler ile birleşir ve din değiştirmeye karşı olan direnişlerle çatışmabaşlar. Bu devre huzursuzluğun en çok görüldüğü devredir. (4) Çatışmanınyeni din lehine sonuçlanmasıyla gerginlikten kurtulunur ve din değiştirmekararı verilir. cevap D'dir.

8.

"İnanç esaslarındaki bazı farklılıklara rağmen, dinlerin üzerinde temellendikleri inançların birkaç ortak alan etrafında dönme eğiliminde oldukları yönünde bazı görüşler ileri sürülmektedir." Bu ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi bu ortaklıklardan birisidir. 

Doğru Cevap: "C" Tüm dinlerde kurtuluş ve özgürleşme kavramları vardır.
Soru Açıklaması

Tüm dinlerde şu öngörü vardır; insanlar kendilerini bir çıkmazda bulurlar (günah ve ölümlülük gibi). Bu çıkmazdan kurtulmak için bir yola ihtiyaç duyarlar (kurtuluş ve özgürleşme gibi). Doğru cevap C'dir. 

9.

Olaylar ya uzaktan kendi doğal akışı içerisinde, ya da araştırmacının kendisi de olayların içinde yer alarak anlaşılmaya çalışan din psikolojisinde kullanılan yöntemlerden biri olan teknik aşağıdakilerden hangisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "C" Sistemli gözlem
Soru Açıklaması

Bilimsel çalışma her şeyden önce olayları gözlemleyerek başlar. Olaylar ya uzaktan kendi doğal akışı içerisinde (doğal gözlem), ya da araştırmacının kendisi de olayların içinde yer alarak (katılımcı gözlem) anlaşılmaya çalışılır. Fakat psikolojinin asıl kendine has yöntemi iç gözlemdir. Bir kimsenin içsel yaşantıları ancak onun kendi ifadelerine başvurularak anlaşılmaya çalışılır. Din psikoloğu dindar insanın yaşantılarını gözlemlediği gibi, onun kendi dinî yaşantıları hakkında kendi iç gözlemine dayalı bilgiler vermesi için çeşitli araçlardan yararlanır.

10.

Baldwin teorisi kaç evreden oluşmaktadır?

Doğru Cevap: "D" 4
Soru Açıklaması

Dışsal sembollereatfedilen sübjektif manalarla daha somut bir şekilde ilgilenen Baldwinteorisinin evreleri şöyledir:1. Evre: Fiziksel kendiliğindenlik: Bebeklerin baskın sosyal ilgileri;bedensel ihtiyaçlar ve kendiliğinden gelişen duygusal bağlanmalaraodaklanmıştır. Gizem hissi, evrenin bekçisinin tahminlerin ötesindeolmasıyla (tahayyül edilemezliğiyle) oluşmaktadır.2. Evre: Entelektüel (zihinsel) aşama: Çocuklar annelerini veya babalarınıbütün problemleri açıklayabilen ve bütün bulmacaları çözebilen bireylerolarak algılamaktadır. Bu evre dinî alana kaydırıldığı zaman, bütün herşeyin nedeni ve düzenleyicisi olan Tanrı’ya bağlanma hissi gelişmeyebaşlamaktadır.3. Evre: Ahlâki aşama: Ahlâki özelliklerin baskın olduğu bu evrede ahlâkinorm ve değerlerle ilgili kaygılar gelişmektedir. Bağlılığın dinî manası,ahlâki mükemmelliğe yönlendirme ve rehberlik etme açısından idealolarak iyi (Kutsal) olan şahsa güvenme deneyimi olarak tecrübe edilengelişimle beslenmektedir.4. Evre: Estetik deneyim: Bu evre, olayların gerçek yüzünün, fikirler veidealler vasıtasıyla gerçekleştirilen derin düşünmenin ötesine gidebilecekkadar doğrudan algılanmasını içermektedir. Bu algı vasıtasıyla 3. evredealgılanan sıradan çelişkinin üstesinden gelmenin mümkün olduğu bu evremistik izler taşımaktadır.

doğru cevap D'dir

11.

Aşağıdakilerden hangisi Tanrı tasavvuru konusunda ilişkisel tezin ileri sürdüğü varsayımlardan biridir?

Doğru Cevap: "E" Tanrı tasavvuru bir yönüyle sosyal bir inşadır.
Soru Açıklaması

Tanrı tasavvuru, tabiatı itibariyle temelde ilişkiseldir. Bu ilişkide iki saha mevcuttur. İlki, insanı Tanrıya çağıran dikey saha; diğeri de ötekilere çağıran yatay sahadır. Psikolojik bir değişken olarak Tanrı tasavvurunun, diğer insanî değişkenler gibi, aynı zamanda bir yönüyle sosyal bir inşâ olduğu söylenebilir. İlişkisel teze göre de Allah ile diğer varlıklar arasındaki ilişki kişiseldir. Allah tasavvurunun temellendirilmesinde, varlık ve aktiflik kavramlarının yanı sıra karşılıklı bağlılık/bağımlılık kavramı da yer almaktadır. Karşılıklı bağlılık/bağımlılık kavramı ise, içerisinde ilişkiselliği barındırması açısından, Allah tasavvurunun oluşumu için önemli bir rol oynamaktadır.

12.

Tanrıyla daha çok kişisel ilişki ve biçimsel amelî düşünceyle ilgili soyut fikirlere karşı bir güvenin söz konusu olduğu inanç aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Öyküsel–Lafzî İnanç
Soru Açıklaması

Birey, ergenlikle beraber, formel işlemler ve kişilik bunalımlarının ortaya çıkmasıyla, muhtemelen inancın üçüncü aşamasını göstermeye başlayacaktır. Tanrıyla daha çok kişisel ilişki ve biçimsel amelî düşünceyle ilgili soyut fikirlere bir güven söz konusudur. Birey kendisi ve diğerleri için farklı hikâyelerin anlamlarını kurmaya ve kendi hayat hikâyesiyle diğerlerini ilişkilendirmeye başlar.

13.
İnsanoğlunun hangi özelliği, insanın kendini aşarak özünü aramaya ve o öze ulaşmak için çabalamaya mecbur bırakır?
Doğru Cevap: "A" Farkında olduğunun farkında olması
Soru Açıklaması

İnsan, inanan bir varlıktır. Çünkü yeryüzünde “farkında olduğunun farkında olan” tek canlı türü insandır.  Biyoloji kaynaklı bu yeti onu, kendini aşarak özünü aramaya ve o öze ulaşmak için çabalamaya mecbur bırakır. Bu doğrultuda doğru cevap A seçeneğidir.

14.

bir dinden başka bir dine dönmek anlamına gelen ve bireyin bir dine olan inanç ve bağlılığının başka bir dine geçiş yapması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" din değiştirme
Soru Açıklaması

Din değiştirme bir dinden başka bir dine dönmek demektir. Bireyin birdine olan inanç ve bağlılığının başka bir dine geçiş yapması anlamınagelmektedir. İslam geleneğinde başka bir dinden İslam Dini’ne girme ihtidave İslam Dini’ni terk ederek, bir başka dine geçiş yapma olayı için de irtidatkavramları kullanılır. cevap E'dir.

15.

Aşağıdakilerden hangisi ibadet-ruh sağlığı ilişkisi kapsamında değerlendirilebilir?

Doğru Cevap: "D" İbadet yoluyla insan Allah’la iletişim kurmaktadır. Bu da insana Allah’a yakınlık hissi, güven duygusu vermekte, onu yalnızlık duygusunun yol açtığı kaygı ve endişeden korumaktadır.
Soru Açıklaması

A şıkkı ibadet-kişilik ilişkisi kapsamında, B şıkkı ibadet-davranış ilişkisi kapsamında, C şıkkı ibadet-benlik ilişkisi kapsamında, E şıkkı ibadet-vicdan kapsamında değerlendirilir.

16.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ibadeti tanımlamak için kullanılabilir?

Doğru Cevap: "E" Tapınmak
Soru Açıklaması

Sözlükte ibadet; “Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı’ya yönelen saygı davranışı, tapınma, tapınış, kulluk” gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak, Allah’a karşı kulluk ve bağlılığı ifade eden sözler ve hareketler, O’na yaklaşmak için yapılan dinî davranışlar diye tanımlanır.

17.

Din psikolojisinin başlıca alanlarından olan Erdem psikolojisinin konuları aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Dindarlık ve manevi yaşamın duygusal temelleri, erdemler, din, ahlak ve ruh sağlığı ilişkisi; sevgi, diğerkâmlık, şükran, bağışlayıcılık, alçakgönüllülük gibi temel değerlerin görünümleri ve psikolojik yansımaları
Soru Açıklaması

Farklı bilinç yapıları ve ben ötesi deneyimler; dini ve mistik tecrübe mistisizmin başlıca konularındandır. Denetim odağı, dogmatizm, otoritecilik, köktencilik dini tutumların konularındandır. Dini kurumlar ve organizasyonlar, dini liderlik birey ve dini gruplar arasındaki ilişkilerin konularındandır. Dindarlığın fizik ve ruh sağlığına etkileri, psiko sosyal uyum din ve ruh sağlığının konularındandır. Dindarlık ve manevi yaşamın duygusal temelleri, erdemler, din, ahlak ve ruh sağlığı ilişkisi; sevgi, diğerkâmlık, şükran, bağışlayıcılık, alçakgönüllülük gibi temel değerlerin görünümleri ve psikolojik yansımaları ise erdem psikolojisinin konularındandır.

18.

Din değiştirme tipleri arasında entellektüel tip ile ilgili aşağıdakileren hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "E" Kritik etme, sorgulama ve değerlendirme özelliği vardır.
Soru Açıklaması

Entellektüel tip, kendi dinini ve diğer dinleri araştırarak, ilahi kitabı ve dinle ilgili diğer kitapları okuyarak din değiştirir. Bu tiplerde kritik etme, sorgulama ve değerlendirme özelliği ha^kimdir.

19.

Eleştiri ve itiraz niyeti olmaksızın, dinî bilgi ve kavramların gerçekliğini ve sebeplerini araştırma ve tatminkâr cevaplar bulma arzusuyla ortaya çıkan ve daha çok çocukluk döneminde görülen dini şüphe çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Arayış şüphesi
Soru Açıklaması

Eleştiri ve itiraz niyeti olmaksızın, dinî bilgi ve kavramların gerçekliğini ve sebeplerini araştırma ve tatminkâr cevaplar bulma arzusuyla ortaya çıkan ve daha çok çocukluk döneminde görülen şüphe arayış şüphesidir. Arayış şüphesi çocukluk döneminden sonraki dönemlerde çok fazla görülmemekle birlikte, dinî hayatlarında köklü bir değişimin başlangıcında bulunan yetişkinlerde veya din değiştirme kararlılığındaki kimselerde de güçlü bir şekilde yaşanabilmektedir.

20.

Aşağıdakilerden hangisi Baldwin Teorisi’nin ilk evresidir?

Doğru Cevap: "B" Fiziksel kendiliğindenlik
Soru Açıklaması

Baldwin Teorisi’nin ilk evresi fiziksel kendiliğindenliktir. Bebeklerin baskın sosyal ilgileri; bedensel ihtiyaçlar ve kendiliğinden gelişen duygusal bağlanmalara odaklanmıştır. Gizem hissi, evrenin bekçisinin tahminlerin ötesinde olmasıyla (tahayyül edilemezliğiyle) oluşmaktadır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.