Din Psikolojisi
Deneme Final Sınavı 20
1.

Yemek dualarında görülen dua güdüsü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Allah’ın nimetlerine şükrün ifadesi
Soru Açıklaması

Allah’a karşı duyulan sevgi, saygı ve bağlılığın, O’nun nimetlerine şükrün ifadesi olarak dualar yapılmaktadır. Özellikle yemek dualarında bu çok net olarak görülmektedir. “Ya Rabbi! Verdiğin nimetlere, sıhhat ve afiyete binlerce şükürler olsun!” ifadesi çokça söylenen bir şükür duasıdır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi “Ergenlik Dönemi Dinî Gelişiminde Ayırıcı Özelllikleri” nden değildir?

Doğru Cevap: "E" Sorgulamadan kabul
Soru Açıklaması

Ergenlik döneminde dinî ilgi ve tecrübeye ilave olarak yüksek düzeyde dinî şüphe ve sorgulama da ortaya çıkma eğilimindedir. Ergenler, dinî gelişimleri boyunca bazı dönemlerde güncel dinî düşünce tarzlarıyla çözümledikleri çelişkilerle karşılaşmaktadır. Zira sorgulamadan kabul özelliği çocukluk dönemine aittir.

3.

Hz. Peygamber’in doğumunu kutlama, bir sünnet merasimi, bir mevlit okutma merasimi, bir yağmur duası gibi etkinlikler hamgi isimle adlandırılır ?

Doğru Cevap: "D" Dini ritüel
Soru Açıklaması

Hz. Peygamber’in doğumunu kutlama, bir sünnet merasimi, bir mevlit okutma merasimi, bir yağmur duası dinî ritüellerdir. Dolayısıyla dinî ritüeller, dua ve ibadetten farklı, içinde duanın da yer aldığı dini kutlama ve uygulamalardır. Buna göre ritüeller salt ibadet ya da dinî pratikle özdeşleştirilemeyecek kadar geniş bir kavramsal içeriğe sahiptir.

4.

İnsan zihni günlük hayat akışı içerisinde çoğunlukla olayların yoğun etkisialtında bunalır, bunlardan sıyrılarak kendi iç dünyasına, kendi özüne dikkatiniçevirerek rahatlama ihtiyacı duyar.

yukarıdaki açıklama ile ibadet ve hangi  kavram arasındaki ilişkiden söz edilmiştir?

Doğru Cevap: "A" ruh sağlığı
Soru Açıklaması

İnsan zihni günlük hayat akışı içerisinde çoğunlukla olayların yoğun etkisialtında bunalır, bunlardan sıyrılarak kendi iç dünyasına, kendi özüne dikkatiniçevirerek rahatlama ihtiyacı duyar. İbadet insana gerginlik ve strestenkurtulmada, ruh sağlığını korumada yardımcı olur. İşte İslam’da gün içerisindetekrarlanan namaz ibadeti insanı günlük hayatındaki yoğun işlerden,zihnini rahatsız eden problemlerden uzaklaştırarak kısa bir süre de olsadinlenmesini ve stres atmasını sağlar. Ona psikolojik boşalım yaşatır. Namazbelli aralıklarla sürekli devam ettiğinden bir süre sonra birey, ruh sağlığınıbozan düşüncelerden tamamen kurtulabilir. Beş vakit kılınan namazı, uzunyola çıkan ve saatlerce araç kullanan bir şoförün, sağlıklı bir şekilde menzilinevarabilmesi için belli aralıklarla yorgun bedenini dinlendirmek, dağılandikkatini toparlamak üzere verdiği molalara benzetilebilir. Yorgun bedeninbu molalara ne kadar ihtiyacı varsa, kalbin ve ruhun da namazlarla rahatlamaya,sükûnete ermeye o kadar muhtaç olduğu söylenebilir. doğru cevap A'dır.

5.
Aşağıdakilerden hangisi Elkind Teorisinin özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "E" Piaget'in gelişim teorisinin din alanındaki ilk uyarlamasıdır. 
Soru Açıklaması

Peri masalları evresi, gerçekçi evre ve bireysel evre şeklinde 3 aşamadan oluşur. ve 3-18 yaş arası 5000 çocuk üzerinde geliştirilmiştir. seçenekleri Harms'ın teorisinin özelliklerindendir. Piaget terminolojisi kullanır. 5 evreden oluşur. seçenekleri ise Baldwinin görüşlerini yansıtır.  Elkind teorisinde de Baldwin gibi Piaget temel alınmış ancak Elkind dönemleri de Piaget 'in isimlendirdiği şekilde isimlendirmiştir. Doğru cevap E seçeneğidir.

6.
Aşağıdaki durumlardan hangisinin olumsuz Tanrı tasavvuruna sahip birisinde gözlemlenmesi beklenemez?
Doğru Cevap: "E" Yalnız başınalığa katlanma yeteneği
Soru Açıklaması

Olumlu veya yardımsever bir Tanrı tasavvuru, deru^ni gerçekliği desteklemek suretiyle dış gerçeklikle daha fazla ilişki kurabilmeyi sağlayan benlik duygusunu güçlendirir. Yardımsever Tanrı tasavvuru, endişeyi dindirerek, yalnız başına var olmaya katlanma yeteneğini geliştirip, daha büyük ve daha güçlü bir varlığa bağlanma duygusu temin eder ve temel güveni destekler. Doğru cevap E'dir. 

7.

Dinin özsel tanımı içerisinde yer alan ve dini oluşturan başlıca unsurlardan biri aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

Doğru Cevap: "A" Dinde esas olan şey, tabiatüstü ile bir ilişkidir. Din tabiatüstü ve kutsal olduğuna inanılan bir varlığı temel alır.
Soru Açıklaması

Dinde esas olan şey, tabiatüstü ile bir ilişkidir. Din tabiatüstü ve kutsal olduğuna inanılan bir varlığı temel alır. “Tabiatüstü” ifadesi, doğal dünyanın güçleri ve insanî arzulardan bağımsız, onları aşan ve kendi bağımsız hakikati ile var olan bir Yüce Varlık anlamındadır. Dinde insana nispetle bu “aşkın” özelliği ile dinin ana konusu Allah’tır. Fakat Allah, ya da “tabiatüstü” gerçeklik bilimsel çalışmanın doğrudan konusu değildir. Allah, dindar insanın kendisine başvurduğu her yerde ve durumda bilincin bir konusu ve davranışlarımızın etkili bir faktörü olarak varlığını hissettirmesi bakımından bilimsel incelemeye konu olur.

8.
Dinî duygu ve heyecanlar dindarlığın hangi boyutunu oluşturur?
Doğru Cevap: "C" Tecrübe
Soru Açıklaması
9.
Nesne sürekliliği kavramı hangi dinî gelişim teorisinde önemli bir yer tutmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Bilişsel gelişim teorisi
Soru Açıklaması
Piaget’in bilişsel gelişim teorisinin ilk aşaması 0-2 yaş aralığına tekabül
eden duyuşsal devimsel evredir. Bu aşamada çocuklar henüz bir yaşına
erişmeden nesne sürekliliği kavramını kazanamamakta ve herhangi bir
nesnenin sadece kendisini gördükleri zaman varmış gibi davranmaktadırlar.
Buna göre hayatın ilk dönemlerinde, gerçek, çocuğun herhangi bir zamanda
hissettiği şeye eşittir. Bu dönemde algıya temel teşkil edebilecek hafıza,
zaman, geçmiş ve gelecek algısı yoktur. Çocuk için yaşadığı anda ne varsa
gerçek olanlar sadece onlardır. Bundan dolayı çocuk için kelimeler sadece
somuttur ve manaları sınırlıdır. Böylece çocukların soyutlama kapasiteleri,
iyilik-güzellik gibi genel prensiplerle veya fiziksel olmayan (Tanrı, cennet)
kavramlarla düşünme kabiliyetleri düşük düzeydedir. Yani çocuklar sadece
somut şeyleri ve eylemleri anlayabilmektedir. Özetle doğru cevap D şıkkında yer almaktadır.
10.

I. Kişiyi yalnızlık hissinden kurtarır.II. Bireyde sükûnet ve huzur oluşturur, sinirlerini yatıştırır.III. İnsana çalışma ve başarma gücü verir.IV. İnsanın ümit taşımasını sağlar.V. Kötülük ve ıstıraplara karşı sabır ve dayanma gücü kazandırır.Yukarıdakilerden hangisi/hangileri duanın faydaları arasında sayılabilir?

Doğru Cevap: "A" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Öncüllerin hepsi duanın faydaları arasında sayılır.

11.
I. Vahdet/birlik fikrini anlamaya odaklanmak.II.Tanrı’nın dünyada olup bitenleri nasıl düzenlediğini anlamak III. Dini inanç, öğreti, ahlak ve kutsalla ilgili tutum ve davranışları benimsemekYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri E. D. Aquili tarafından ortaya atılan beynin farklı bölümlerinin üstlendiğini savunduğu boyutlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" I ve II
Soru Açıklaması

Beyin-inanç ilişkisiyle ilgili ortaya atılan teorilerden biri de, beyin uzmanı E. D’Aquili tarafından geliştirilmiştir. O, beynin farklı bölümlerinin din ile ilgili farklı işlevler üstlendiğini iddia etmiştir. Ona göre beynin bir noktası, din açısından büyük önem taşıyan vahdet/birlik fikrini anlamaya odaklanmıştır. Diğer bir noktası ise, Tanrı’nın dünyada olup bitenleri nasıl düzenlediğini anlamakla ilgilenmektedir.

12.

Bireyi, Allah’la iletişim kurarak O’na yönelten güdülerin çok çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Genel olarak bakıldığında aşağıdakilerden hangisi bu güdülerin dışında kalır?

Doğru Cevap: "E" İstenmeyen bir olay yaşandığında isyan etme
Soru Açıklaması

Bireyi, Allah’la iletişim kurarak O’na yönelten güdülerin çok çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Bunlar genel olarak; Maddi ya da manevi bir arzunun, bir isteğin gerçekleşmesi, bir çaresizliğin, mahrumiyetin, sıkıntının giderilmesi, Allah’ın nimetlerine şükrün ifadesi, Allah’ın yüceliğine duyulan hayranlığın vurgulanmasıdır. İsyan etmek ise dua dâhil olmak üzere herhangi bir ibadet şeklinin dışında kalır.

13.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ibadeti tanımlamak için kullanılabilir?

Doğru Cevap: "E" Tapınmak
Soru Açıklaması

Sözlükte ibadet; “Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı’ya yönelen saygı davranışı, tapınma, tapınış, kulluk” gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak, Allah’a karşı kulluk ve bağlılığı ifade eden sözler ve hareketler, O’na yaklaşmak için yapılan dinî davranışlar diye tanımlanır.

14.

Bu dönemde genel olarak dinî inançların içselleştirilmesinde bir artış gözlemlenebilir fakat kişilik ve benlik gelişiminde önemli mesafeler kat ettiğinden, dine karşı dışlayıcı bir tutum sergilemeleri de mümkün olan dönem aşağıdakilerden hangisidir ?

Doğru Cevap: "C" Genç Yetişkinlik
Soru Açıklaması

Genç yetişkinlik döneminde genel olarak dinî inançların içselleştirilmesinde bir artış gözlemlenmektedir. Ancak genç yetişkinler kişilik ve benlik gelişiminde önemli mesafeler kat ettiğinden, dine karşı dışlayıcı bir tutum sergilemeleri de mümkündür. Ergenlik döneminden itibaren başlayan inanç ve değerleri sorgulamak, tecrübe etmek ve yeniden yapılandırmak bu dönemde de devam etmektedir. Zira genç yetişkinin dinî değer ve inançları artık eleştirilmeden kabul edilmiş örtülü bağlılıklardan ziyade, bilerek seçilmiş ve eleştiriyle desteklenmiş bağlılıklara dönüşmektedir. Ancak özellikle formal eğitim almamış bireylerin çoğunluğu ve hatta eğitim görmüş bireylerin önemli bir kısmı da, çocukluk döneminden edindikleri dinî inanç ve davranışlarını ömür boyu devam ettirebilmektedir.

15.

Okul öncesi dönemde duanın manası nasıldır ?

Doğru Cevap: "E" Dua, diğer alternatiflerin işe yaramadığı zaman kullanılabilecek yedek bir plan gibi (B planı) herhangi bir şeyi elde etmek için kullanılan bir araç şeklinde anlaşılmaktadır.
Soru Açıklaması

Okul öncesi çocuklar için duanın manası da basittir. Dua sıklıkla, diğer alternatiflerin işe yaramadığı zaman kullanılabilecek yedek bir plan gibi (B planı) herhangi bir şeyi elde etmek için kullanılan bir araç şeklinde anlaşılmaktadır.

16.
İman kelimesi geçtiği dil olan Arapça’da ne anlama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Güvenme
Soru Açıklaması
Dilimize Arapça’dan geçeniman kelimesi ve “güvenmek” anlamına gelen “emn”
kökünden türemiştir.
17.
“Tanrıdan bir şeyler istemek” şeklindeki dua formu en çok hangi dönemde görülür?
Doğru Cevap: "A" Çocukluk dönemi
Soru Açıklaması
“Tanrıdan bir şeyler istemek” şeklindeki dua formu en çok hangi dönemde görülür? biçiminde sorulan sorunun cevabı tüm gelişim aşamalarıdır. Oysaki doğru cevap çocukluk olarak verilmiştir. Bu nedenle bu sorunun deneme sınavlarında kullanılması uygun değildir.
18.

Aşağıdakilerden hangisi belirli bir yapılış şekli olmayan bir ibadettir?

Doğru Cevap: "C" Dua
Soru Açıklaması

Dua etmek aynı zamanda bir ibadettir. Ancak genellikle eller göğe doğru kaldırılarak dua edilse de dua etmenin belli bir şekli yoktur.

19.

Aşağıdakilerden hangisi zihnin din yardımıyla çözebileceği temel problemler arasında sayılamaz?

Doğru Cevap: "A" Dini ve mistik yaşantıların beyindeki etkisi
Soru Açıklaması

Zihin, dinin yardımına bilinç alanına girip bilimsel açıklaması olmayan konularda ihtiyaç duyar.

20.
Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemi dindarlığında belirleyici olan sosyal faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Akranlar
Soru Açıklaması
Ergenlik döneminde dindarlık bilişsel, sosyal ve kişisel faktörlerden etkilenmektedir. Doğru cevap olan B şıkkına baktığımızda "akranlar" seçeneğinin ergenlik döneminde dindarlığı etkileyen sosyal faktörlerden biri olduğu görülmektedir. diğer seçeneklerde ise bilişsel ve kişisel faktörlere yer verilmiştir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.