Din Psikolojisi
Deneme Final Sınavı 24
1.

Aşağıdakilerden hangisi orta yaşta dinî ilginin yeniden yükselişe geçmesinde etkili olan faktörlerin dışında kalır?

Doğru Cevap: "D" Ölüm korkusu
Soru Açıklaması

Orta yaşta dinî ilginin yeniden yükselişe geçmesinde evlenme, aile kurma ve çocuk yetiştirme, yaşantıyla çocuklarına iyi örnek olma isteği ön plana çıkmaktadır.

2.
Çocuklarda dini düşünce ve davranış  ilk olarak hangi yaş düzeyinden itibaren ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması

Çocuklar ancak 3 yaşından itibaren dinî mahiyette söz, duygu ve davranışla ilgilenmeye başlamaktadır. Başlangıçta dinî kavramların muhtevasını anlayamasa da, çocukların dualara ve ibadetlere karşı ilgisi oldukça yüksektir. İlk olarak aile büyüklerinin icra etmiş olduğu dinî pratikleri gözlemleyen çocuklardaki dinî ilgi, taklit ve özdeşleşme yoluyla kendini göstermeye başlamakta, zamanla sosyal çevrenin dinî ortamı ve kendi ferdi kabiliyetine göre yavaş yavaş gelişip derinleşerek kişiliğe mal olmaktadır. Doğru cevap B seçeneğidir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi Tanrı tasavvurunu şekillendiren faktörlerden değildir?

Doğru Cevap: "E" İbn Rüşdçülük
Soru Açıklaması

Hıristiyan kelamcılarından Fransiskenler daha çok İslâm Yeni-Eflâtunculuğuyla Augustinciliği birleştirirken, Dominikenler Fârâbî ve İbn Sînâ’yı ve onların Aristoculuğunu benimsiyorlardı. Bu arada bazı Hıristiyanlar ve Batı’da yaşayan Yahudilerin çoğu da, İbn Rüşdçülüğe eğildiler. Kısa zamanda beklenmedik bir inkişaf gösteren İbn Rüşdçülük özellikle kilise çevrelerinin dışında etkili olmaya ve Hıristiyan dogmasına ağır bir darbe indirmeye başladı.

4.

Birey, mantıklı düşünme yeteneğinin gelişmeye başlamasıyla birlikte, dünyadaki işleyişi anlama çabasına girer. Kendi inanç toplumuna ait olmayı sembolize eden hika^ye, inanç ve uygulamaları kendine mal eder. Artık hayal ile gerçek dünya arasında ayırım yapılabilir ve başkalarının bakış açıları ayırt edilebilir. Dini^ inanç ve semboller tamamen gerçek olarak kabul edilir. Daha önceki farklı birçok olaydan meydana gelen tecrübe kavramı, anlam sağlamada bir düzen ve sıra oluşturan mantıklı bir yapılanma sağlar.

Yukarıda açıklaması yapılan inanç aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Öyküsel-lafzi inanç
Soru Açıklaması

Tanımı verilen aşama 2. aşama olan öyküsel-lafzi inanca aittir. Doğru cevap A'dır. 

5.

İslam geleneğinde başka bir dinden İslam Dini’ne girmeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" İhtida
Soru Açıklaması

İslam geleneğinde başka bir dinden İslam Dini’ne girme ihtida kavramı kullanılır.

6.

Aşağıdakilerden hangisi dini değişiminden önce insanın yaşadığı problemlerden değildir?

Doğru Cevap: "B" Ailevi problemleri
Soru Açıklaması

Bazı yazarlar da dinî değişimden önce bireyin yaşadığı en önemli beş problemi şöyle belirtmişlerdir:

Ruhsal problemler: Anlamsızlık, hedefsizlik, güçsüzlük ya da kendini küçük görme.

İletişim problemleri: Evlilik, aile içi ilişkiler ve çocuk yetiştirmedeki sıkıntılar.

Kişilik ve karaktere bağlı problemler: Alkol ve uyuşturucu kullanımı. Benmerkezci tutumlar.

Ekonomik problemler: İşsizlik, işinden memnun olmama ve eğitim sorunları.

Fiziksel problemler: Sinirlilik, kronik hastalıklar.

7.

I. Kişiyi yalnızlık hissinden kurtarır.II. Bireyde sükûnet ve huzur oluşturur, sinirlerini yatıştırır.III. İnsana çalışma ve başarma gücü verir.IV. İnsanın ümit taşımasını sağlar.V. Kötülük ve ıstıraplara karşı sabır ve dayanma gücü kazandırır.Yukarıdakilerden hangisi/hangileri duanın faydaları arasında sayılabilir?

Doğru Cevap: "A" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Duanın insanlar üzerinde birçok faydası vardır. Öncelikle dua bireyde sükûnet ve huzur oluşturur, sinirlerini yatıştırır. Sıkıntılı ve gergin durumda ise onda hafiflik ve rahatlık meydana getirir.  Duanın en önemli yararı, kişinin yalnız olmadığını hissetmesidir. Dua insanın ümitvar olmasını sağlar, ondaki karamsar ve kötümser duyguları giderir, onu iyimser kılar. Dua aynı zamanda insana çalışma ve başarma gücü verir. Zorluklarla, güçlüklerle baş etme, mücadele etme, yılmama, dayanma, sabretme gücü kazandırır.

8.

Allah’a karşı kulluk ve bağlılığı ifade eden sözler ve hareketler, O’na yaklaşmak için yapılan dinî davranışlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" İbadet
Soru Açıklaması

İbadet, terim olarak, Allah’a karşı kulluk ve bağlılığı ifade eden sözler ve hareketler, O’na yaklaşmak için yapılan dinî davranışlar diye tanımlanır. Doğru cevap D seçeneğidir.

9.

İman ve inanç kavramları arasındaki temel farklılık aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "B" İnanç kelimesi tanımlarda imanı da kapsayacak şekilde daha genel bir anlam ifade etmektedir
Soru Açıklaması

İnanç kelimesi tanımlarda imanı da kapsayacak şekilde daha genel bir anlam ifade ederken; iman, bir dine yönelme olarak, daha özel manada kullanılmaktadır. 

Smith, iman ve inanç kavramları arasında bir ayırım yaparak, imanın “temel bir insani nitelik” olduğunu belirtir. 

Fowler da Smith’in bu ayrımını aynen kabul eder. Ona göre iman, inancı ifade etme ve iletmenin önemli tarzlarından biridir. İnanç, imandan daha derindir, bilinçdışı güdülerimizi kapsadığı gibi, bilinçli iman ve fiillerimizi de içerir.

10.
......... döneminde şehvani duygular, kızgınlık, ahlaki infial, kendini beğenmişlik, hırs, kendine ilgi gösterilmesi ve inançlarda dogmatizm gibi konularda zayıflamalar olabilmektedir. Yukarıda noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "E" orta yaş dönemi
Soru Açıklaması

Orta yaşta bulunan yetişkinler, fizyolojik değişim ve farklılaşma yanında önemli psikolojik değişiklikler yaşamaktadır. Orta yaş döneminde şehvani duygular, kızgınlık, ahlaki infial, kendini beğenmişlik, hırs, kendine ilgi gösterilmesi ve inançlarda dogmatizm gibi konularda gençlik dönemine göre zayıflamalar olabilmektedir. doğru cevap E'dir.

11.
Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemindeki dini gelişim sürecine etki eden belirleyici sosyal faktörlerdendir?
Doğru Cevap: "A" Akran ilişkileri
Soru Açıklaması

Bireyselleşme kişisel bir faktör olarak değerlendirilirken, eleştirel olma, soyut düşünme ve zihinsel gelişim düzeyi bilişsel faktörler içinde sayılır. Akran ilişkileri ise sosyal faktörlerdendir. Bu anlamda doğru cevap A seçeneğidir.

12.

İslam’da dinî değişim olaylarının en yaygın olanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Tövbe
Soru Açıklaması

Dinî değişim, psikolojik anlamda “dinî inanç ve davranışlarla ilgili yön değişimi” olarak tanımlanır. Dolayısıyla dinî değişim, zihinsel, duygusal ve davranışsal, dinle ilgili her türlü değişimi ifade eder. Tabii ki din değiştirmeyi de içine alan geniş bir anlama sahiptir. Dinî değişim olaylarının en yaygın olanı İslam’da “tövbe” olarak adlandırılır.

13.
İslam dininde, dua edebilmek için özel yerlere ihtiyaç yoktur. Ancak dua ruhsal bir hal olduğuna göre, hangi ortamlarda daha verimli olduğu düşünülmektedir?
Doğru Cevap: "C" Sessiz ve sakin 
Soru Açıklaması

Dua ruhsal bir hal olduğuna göre, insana sükün veren, kalp huzuru getiren şartların elverişliliği önemlidir. Bir cami, sakin bir ortam, gecenin sessizliği gibi dış etkilerden uzak, insanın içe dönüşünü, Allah’a yaklaşımını daha çok sağlayan bir yerde yapılan dua, kuşkusuz daha verimli olur.

14.

Din Psikolojisi aşağıdakilerden hangisini araştırma dışında tutar?

Doğru Cevap: "C" Tanrı’yı tanımlamak
Soru Açıklaması

Din Psikolojisi, yöntemi gereği “aşkın (müteâl) olanı araştırma dışında tutar”. Yani Tanrı’nın varlığı, yokluğu, tanımı, tavsifi, tasviri gibi konularda yetkisiz veya tarafsızdır. Dolayısıyla Din Psikolojisi ancak ve sadece insanın Tanrı, Mutlak Varlık veya Nihaî Hakikat olduğuna inandığı şeyle ilişkisine yoğunlaşabilir. Din Psikolojisinin görevi, Tanrı’yı ispat etmek, tanımlamak, tavsif veya tasvir etmek ya da insanın bu konudaki yeterliliğini iddia etmek değil; Tanrı-insan ilişkisi çerçevesinde, insanın inanıp bağlandığı Tanrı tasavvurunu anlamaya çalışmaktan ibarettir.

15.
Sosyal öğrenme teorisine göre, çocukta tabii bir duygu olarak ortaya çıkan din duygusunun gelişmesinde ve şekillenmesinde aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili değildir?
Doğru Cevap: "D" İçselleştirme
Soru Açıklaması
Sosyal öğrenme teorisine göre, çocukta tabii bir duygu olarak ortaya çıkan din duygusunun gelişmesinde ve şekillenmesinde taklit, öğrenme, özdeşleşme ve örnek alma etkiliyken içselleştirme etkili değildir. Bu doğrultuda sorunun doğru cevabı D şıkkıdır.
16.
Aşağıdaki durumların hangisi kutsalın dilinin (sabır, hikmet, ıstırap, ümit, sınırlılık, ilahi amaç, kader vb.) daha uygun bir hale geldiği durumlara örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "A" Sevilen birinin ölümüyle baş etmenin zorluğu karşısında
Soru Açıklaması

Başa çıkılamaz durumlarla karşılaşıldığı durumlarda kutsalın dili (sabır,hikmet, ıstırap, ümit, sınırlılık, ilahi amaç, kader vb.) daha uygun bir halegelmektedir.   Bu anlamda birinin ölümü başa çıkılmakta zorlanılan bir durumdur. Diğer taraftan diğer şıklardaki ifadelerde tedavisi olan ya da elimizden bir şeylerin geldiği durumlar sunulmuştur. Dolayısıyla doğru yanıt A seçeneğidir. 

17.

İbadetle ilgili olan ve bir kimsenin kendi kendisi hakkındaki algıları ve yargıları toplamı olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Benlik
Soru Açıklaması

Benlik, bir kimsenin kendi kendisi hakkındaki algıları ve yargıları toplamıdır. Benlik sürekli yenilenen bir oluşumdur. Her yaşantı, baştan geçen her olay, birey için önemli olan kişilerin onu beğenip beğenmemeleri, eleştirmeleri ya da övmeleri ve onun bunları algılayış tarzı, benliğinde yer eder, benliğinin alacağı şekli etkiler.

18.

Yemek dualarında görülen dua güdümü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Allah’ın nimetlerine şükrün ifadesi
Soru Açıklaması

Allah’a karşı duyulan sevgi, saygı ve bağlılığın, O’nun nimetlerine şükrün ifadesi olarak dualar yapılmaktadır. Özellikle yemek dualarında bu  çok net olarak görülmektedir. “Ya Rabbi! Verdiğin nimetlere, sıhhat ve afiyete binlerce şükürler olsun!” ifadesi çokça söylenen bir şükür duasıdır.

19.

Günümüz dünyasının post – modern şartları Kadir’i Mutlak Tanrı tasavvurunun hangi olumsuz şeklini yansıtmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Her türlü sebeplilik bağının kaybolduğu tam bir pasif dünya anlayışına götürmek
Soru Açıklaması

Kadir-i Mutlak Tanrı tasavvuru, olumsuz anlamda ikili bir anlayışın oluşmasına yol açabilir. Bu tasavvur, bir taraftan insanın her türlü müdahalesini boş kılan bir kaderciliğe, diğer taraftan her türlü sebeplilik bağının kaybolduğu tam bir pasif dünya anlayışına götürebilir. Günümüz dünyasının post-modern şartları, Kadir-i Mutlak Tanrı tasavvurunun olumsuz şekillerinden, daha çok ikincisini yansıtmaktadır.

20.

İbadet insanı, olumsuz kişilik özelliklerinden uzaklaştırıp, olumlu kişilik özellikleri geliştirmesine yardımcı olur. Buna göre ibadet aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisinin gelişmesine katkı sağlar?

Doğru Cevap: "C" Dürüstlük
Soru Açıklaması

İbadet insanı, olumsuz kişilik özelliklerinden uzaklaştırıp, olumlu kişilik özellikleri geliştirmesine yardımcı olur. Söz gelimi namaz kılan insan, yalan söylemekten, ikiyüzlü hareket etmekten kaçınır; samimi ve dürüst olmaya çalışır. Çünkü her gün huzuruna çıktığı Yüce Rabbinin, her şeyi görüp gözettiğini bilir. Sadece kendi çıkarını düşünen bencil birisi değil, çevresindeki insanları da düşünen yardımsever, diğerkâm bir eğilim taşır. Hak ve adaleti gözetmeye dikkatli ve cesaretli olur.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.