Din Psikolojisi
Deneme Final Sınavı 3
1.
Dinin etki ve işlevleri konusunda en etkili faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Niyet
Soru Açıklaması
2.

..... sözlükte, “çağırmak, davet etmek, yardım istemek” anlamlarına gelmektedir. Terim olarak ......, inanan kişinin Allah’la iletişim kurması, O’na yalvarışı ve yakarışı ve O’ndan yardım dilemesidir. boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" dua
Soru Açıklaması

Dua sözlükte, “çağırmak, davet etmek, yardım istemek” anlamlarınagelmektedir. Terim olarak dua, inanan kişinin Allah’la iletişim kurması, O’nayalvarışı ve yakarışı ve O’ndan yardım dilemesidir. doğru cevap A'dır.

3.
“İnanç gelişimi kuramı” aşağıdaki isimlerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Fowler
Soru Açıklaması
İnanç gelişimi kuramI Fowler tarafından geliştirilmiştir. Doğru cevap A şıkkında yer almaktadır.
4.
“Bir kimsenin kendi kendisi hakkındaki algıları ve yargılarının toplamı” olarak tanımlanabilecek kavram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Benlik
Soru Açıklaması

Benlik, bir kimsenin kendi kendisi hakkındaki algıları ve yargıları toplamıdır. Benlik sürekli yenilenen bir oluşumdur.

5.

Rizzuto’ya göre tanrı tasavvurunun oluşumunda rol oynayan en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Ana baba imajları
Soru Açıklaması

Tanrı tasavvurunun oluşumunda ana baba imajları başat rol oynar, çünkü çocuğun ilişki kurduğu ilk insanlar annesi ve babasıdır, zira Tanrı görülmezdir. Dolayısıyla Tanrı’dan bahsedilerek büyütülen çocuğun duygularının tümü, Tanrı’nın güçlü, saygın, her şeyi yöneten ve her yerde olduğu şeklindedir.

6.

‘Kişinin dini değerlerine aykırı olan davranışları’ aşağıdaki terimlerden hangisi ile tanımlanmaktadır?

Doğru Cevap: "B" Günah
Soru Açıklaması

Dinî değişim, psikolojik anlamda “dinî inanç ve davranışlarla ilgili yön değişimi” olarak tanımlanır. Din değiştirme bir dinden başka bir dine dönmek demektir. Tövbe, bireyin dince uygun görülmeyen bir davranıştan geri dönmesi demektir. Tövbe denildiğinde akla hemen günah gelmektedir. Terim olarak kişinin dinî değerlerine aykırı olan davranışlarına günah denir.

7.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi çocukluk dönemindeki dini yönelim hakkında doğru bir ifadedir?

Doğru Cevap: "A" Dini yönelim düşünmeden kabul edilir.
Soru Açıklaması

Çocuklar ancak 3 yaşından itibaren dinî mahiyette söz, duygu ve davranışla ilgilenmeye başlamaktadır. Çocukluk dönemi dindarlığını, çocukların diğer psikolojik özelliklerinden ayrı tutarak anlamak mümkün değildir. Sınırlı hayat tecrübeleri ve bilişsel kabiliyetleriyle birlikte küçük çocukların belli bir inancı benimseme konusunda anlamlı bir karar vermeleri mümkün görülmemektedir. Çocukluk döneminin en karakteristik özelliklerinden biri olan düşünmeden kabul, din konusunda da geçerlidir. Bunun için çocuklar din konusunda çok küçük içsel çatışmalar yaşar veya hiç yaşamazlar. Dinî hayat onların yaşamında normal bir şekilde, derece derece yayılmaya başlar.

8.

Çocuktaki Tanrı tasavvurunun oluşumunda etkin rol oynayan anne figürü pek çok topumda aşağıdaki özelliklerden hangisini temsil eder?

Doğru Cevap: "E" Şefkat
Soru Açıklaması

Bebeğin ilk karşılaştığı kişi annesidir ve bu karşılaşma onun din de dâhil bütün değerlerini biçimlendirir. Çocuk, dış dünyayı anne ve babasıyla tanır ve anlamlandırır. Bütün ilişkilerindeki ilk modelleri yine anne ve babasıdır. Pek çok toplumda anne figürü, sevgi, şefkat ve güveni temsil eder. Baba ise, toplumumuzda, ailenin reisi ve ailenin başıdır. Güç, otorite ve kontrol babanın elindedir.

9.

Aşağıda imanla ilgili verilen bilgilerden hangisi “iman-bilişsel yapı” ilişkisi ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "C" Bireyin imanla ilgili bilişsel bir faaliyette bulunabilmesi için, öncelikle iman edilecek varlık alanı hakkında bir ön bilgiye sahip olması gerekir
Soru Açıklaması

Bireyin imanla ilgili bilişsel bir faaliyette bulunabilmesi için, öncelikle iman edilecek varlık alanı hakkında bir ön bilgiye sahip olması gerekir. Bilişe konu olan bu bilgi, deneyle elde edilebilecek nitelikte değildir; vahye dayalıdır ve değişime açık değildir.

10.
Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemi dindarlığının özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Şüphe
Soru Açıklaması
Himaye altında bulunma, benmerkezcilik, merak ve taklit çocukluk dönemi dindarlığının özelliklerinden biriyken, şüphenin ergenlikte birlikte ortaya çıktığı ünite içerisinde verilmektedir. Bu durumda sorunun doğru cevabı E şıkkıdır.
11.

11-18 yaş arası öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırmada Allah’a dua etmelerine sebepolarak en çok aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir?

Doğru Cevap: "C" manevi sıkıntılar
Soru Açıklaması

11-18 yaş arası öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırmada Allah’a dua etmelerine sebep olarak % 41’i manevi sıkıntıları, % 15’i maddi sıkıntıları, % 11’i mutluluk anlarını, % 7’si de tabiatın güzelliğini saymışlardır. cevap C'dir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi dini değişiminden önce insanın yaşadığı problemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Zihinsel problemleri
Soru Açıklaması

Bazı yazarlar dinî değişimden önce bireyin yaşadığı en önemli beş problemi şöyle belirtmişlerdir: Ruhsal problemler: Anlamsızlık, hedefsizlik, güçsüzlük ya da kendini küçük görme. İletişim problemleri: Evlilik, aile içi ilişkiler ve çocuk yetiştirmedeki sıkıntılar. Kişilik ve karaktere bağlı problemler: Alkol ve uyuşturucu kullanımı. Benmerkezci tutumlar. Ekonomik problemler: İşsizlik, işinden memnun olmama ve eğitim sorunları. Fiziksel problemler: Sinirlilik, kronik hastalıklar. Zihinsel problemler ise, bu problemlerden birisini oluşturmamaktadır.

13.

I. Ekonomik faktörler

II. Duygusal faktörler

III. Zihinsel faktörler

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkiye'de İslam'dan Hıristiyanlığa dönen insanların güdüleri olarak gösterilebilir?

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

Türkiye’deki İslam’dan Hiristiyanlığa dönenler üzerinde yapılan araştırmalar ekonomik ve duygusal faktörlerin daha çok etkili olduğunu göstermektedir. Maddi çıkar sağlama önemli bir etken olarak belirmektedir. Misyonerler tarafından özellikle genç sempatizanları etkilemek amacıyla sevgi, dostluk, ilgi, kabul görme, günah-kurtuluş, müka^fat-ceza gibi duygu ağırlıklı söylemler, ekonomik yardım ve destekler önemli oranda kullanılmaktadır.

14.

Doğum ve ölümlerde hangi dini ritüel uygulanmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Mevlit
Soru Açıklaması

Ülkemizde en yaygın dinî ritüel olarak mevlit merasimleri görülmektedir. Aslında mevlit, Hz. Peygamber’in doğumunu kutlama ve anma vesilesiyle ortaya çıkan bir dinî merasim iken, bugün daha çok ölünün ardından ve ölüler için okunan, ancak bazı bölgelerde doğum, sünnet, evlilik merasimlerinde de düzenlenen dinî bir ritüele dönüşmüştür.

15.
Özellikle üstünlük ve aşağılık duygularına kapılmayı önlemede ve kontrol altında tutmada,  bireye katkı sağlayan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Namaz
Soru Açıklaması

Namaz ibadeti, üstünlük ve aşağılık duygularına kapılmayı önlemede ve kontrol altında tutmada,  bireye katkı sağlar. Eşitlik duygusunu ve alçakgönüllülüğü besler. Namaz kılan insan alnını yere koymakta ve Allah’ın yüceliğini kabul ederek O’nun karşısında güçsüz olduğunu gerek ifadeleri ile gerekse hareketleri ile dile getirmektedir. Böylece kendi gücünün ne kadar sınırlı olduğunu fark etmekte, eksikliklerini ve zayıf yönlerini görebilmektedir. Hayatın geçiciliğini kavramakta, sahip olduğu makam, mevki, servet, güzellik vs. gibi imkânların fazla önemli olmadığı, bunların her an kendisinden gidebileceği duygusunu yaşamaktadır. Dolayısıyla bu bilinçle namaz kılan birey elbette kendini üstün göremez, üstün gösterecek şekilde hareket edemez.

16.
Frankl tarafından geliştirilen ve Logoterapi adı verilen yaklaşımın amacı nedir?
Doğru Cevap: "E" İnsanın en temel ihtiyacı olan anlam arzusunu tatmin etmek suretiyle anlamlı bir hayatın teşekkülüne yardımcı olmak ve modern insanı içine düştüğü çağın hastalığı anlamsızlıktan kurtarmak
Soru Açıklaması

Logoterapi’nin amacı insanların anlam arzusunu tatmin ederek hayatı anlamsızlıktan kurtarmaktır.

17.

Şüphe ve dini şüphe ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Şüphe, olumlu anlamda, bir farkındalık durumunun başlangıcı olarak nitelendirilebilir
Soru Açıklaması

S¸üphe, insanca bir tutumdur. Her insan, çeşitli durum ve zamanlarda belirsizlik ve kararsızlık içinde kalabilir. Pek çok şeyi, şüphe konusu edebilir, seçimlerinde tereddütler yaşayabilir. Buna inanç da da^hildir. Şüphe, uzun da sürse, geçici olmalıdır, çünkü sürekli olarak şüphe içerisinde yaşamak, olumsuz psikolojik durumlara yol açabilir. Şüphe, olumlu anlamda, bir farkındalık durumunun başlangıcı olarak nitelendirilebilir. C¸ünkü şüphe duymaya başlayan birey, zihnini, bulunduğu düzeyden daha ileri bir aşamaya taşıma kararlılığındadır. 

Dini^ hayatın sağlıklı bir şekilde gelişmesi için bireyin, şüphe aşamasını başarılı bir şekilde sonuçlandırması, inançlarını doğru bilgilere ve sağlam temellere dayandırması zorunludur.

18.
Başka dinleri araştırmanın dini bir değişime neden olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" Kendi dinini sorgulama
Soru Açıklaması
..
19.

Araştırmalara göre ergenlik dönemindeki bireylerin model aldığı en güçlü etken aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "D" Akranlar
Soru Açıklaması

Artan yaşla birlikte çocuğun anne-babasından bağımsızlaşıp arkadaş gruplarına yönelmesi, model anlayışında da farklılaşmalara yol açar. Çocuğun özdeşim örnekleri değişir. Anne-babanın model etkisi güç kaybeder, yeni modeller güç kazanır. İlkokul yıllarında başta arkadaşlar olmak üzere, öğretmenler, medyada sıkça gündeme gelen çeşitli meslekten ünlüler, yeni özdeşim örneklerini teşkil edebilir. Araştırmalara göre ergenlik döneminde en güçlü model, akranlardır.

20.

Bireylerin, artık hayatlarını kurguladığı, şekillendirdiği ve inanç ve değerleri sorgulamak, tecrübe etmek ve yeniden yapılandırmak zorunda oldukları inanç aşaması aşağıdaki hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Bireysel–Düşünceye Dayalı İnanç
Soru Açıklaması

Bireysel-düşünceye dayalı inanç döneminde birey, artık hayatını kurguladığı ve şekillendirdiği inanç ve değerleri sorgulamak, tecrübe etmek ve yeniden yapılandırmak zorundadır. Bu değer ve inançlar, artık düşünülmeden, irdelenmeden ve eleştiriye tabi tutulup sorgulanmaksızın kabul edilmeden daha çok, açık ve kesin bir şekilde bilinçli olarak seçilmiş ve eleştiri süzgecinden geçirilmiş bağlılıklar anlamına gelmektedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.