Din Psikolojisi
Deneme Final Sınavı 5
1.
Aşağıdakilerden hangisi dini ritüellerin fonksiyonlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İnsanlara Allah’ı anlatmak
Soru Açıklaması

Dinî ritüeller bireyin inancını güçlendirme, dinî duygularını geliştirme ve toplumu Allah ve Peygamber sevgisi, dinî değerler etrafında birleştirme, aynı idealler doğrultusunda bütünleştirme gibi bir fonksiyona sahiptir.

2.

‘Her din mensubu, inandığı Yüce varlığı doğrudan içinde hisseder ve onun etkilerini fark eder.’ Bu din boyutlarından hangisine girmektedir?

Doğru Cevap: "C" Tecrübe Boyutu
Soru Açıklaması

Bu tanım tecrübe(duygusal) boyuta girmektedir.

3.
Bu teoriye göre çocuk ile annesi veya temel bakıcısı arasındaki iyimser ilişki veya bağlanma figürü, iki şey üretir:1. Herhangi bir tehdit anında ve üzüntülü zamanlarda başvurabileceği rahatlama ve güvenlik limanı.2. Tehlike zamanlarının dışında çevrenin keşfedilmesi konusunda güvenlik üssü.                              Yukarıda sözü edilen teori aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Duygusal bağlanma teorisi
Soru Açıklaması

Çocukluk dönemi dindarlığını anlamayı kolaylaştıran diğer bir teori “duygusal ilişki veya bağlanma teorisi”dir. Çocuk ve ailesi arasındakiduygusal ilişkinin doğasını ve bu ilişkinin çocuğun dindarlığını nasıl etkilediğini ortaya koymaya çalışan bu teori, dindarlıktaki bireysel farklılıkları daha iyi anlamaya katkıda bulunabilecek önemli teorilerden biridir. Bağlanma teorisinin temel fikri, çocuk yaratılıştan (tabii olarak) ana babaya veya temel bakıcısına fiziksel olarak yakınlık hissetmesini sağlayan biososyal bir sisteme sahiptir. Bu teoriye göre çocuk ile annesi veya temel bakıcısı arasındaki iyimser ilişki veya bağlanma figürü, iki şey üretir:1. Herhangi bir tehdit anında ve üzüntülü zamanlarda başvurabileceği rahatlama ve güvenlik limanı.2. Tehlike zamanlarının dışında çevrenin keşfedilmesi konusunda güvenlik üssü.

Cevap C'dir.

4.

İnsanın, Allah’ın kendisinden istediklerini ne düzeyde yerine getirdiğini sorgulaması hangi dini şüphe çeşidi ile ilgilidir?

Doğru Cevap: "D" Sadakat Şüphesi
Soru Açıklaması

Sadakat şüphesi, inancın gereklerinin yerine getirilip getirilmediğiyle ilgili bir şüphedir. Başka bir ifadeyle, insanın, Allah’ın kendisinden istediklerini ne düzeyde yerine getirdiğini sorgulamasıdır. Burada iman edenin, inandığı değerlerden değil, imanındaki samimiyetinden ve imana karşı sadakatinden şüphe etmesi söz konusudur.

5.
Aşağıdakilerden hangisi ergenlik dönemi dinî gelişiminde en karakteristik unsurlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Dinî şüphe ve tereddütler
Soru Açıklaması
Ergenlik döneminde dinî gelişimde ayırıcı özellliklere baktığımızda en karakteristik unsurun dini şüphe ve sorgulama eğilimi olduğunu görürüz. Bu bağlamda sorunun doğru cevabı C şıkkıdır.
6.

“Bireyin, yeni bir grup aidiyeti psikolojisi ile eski arkadaş grubuyla olan iletişimi kesildiği ya da azaldığı bu dönemde, din değiştirmesi sonucu eski sosyal çevresi ile bağları zayıflar.”

Yukarıda yer alan parça aşağıdaki verilen din değiştirme safhalarından hangisine vurgu yapar?

Doğru Cevap: "A" Yeni din grup dışındaki kişilerle iletişimi azaltma
Soru Açıklaması

Yeni dini grup dışındaki kişilerle iletişimi azaltma: Bireyin yeni bir grup aidiyeti psikolojisi ile eski arkadaş grubuyla olan iletişiminin kesilmesini veya azalmasını ifade etmektedir. Bu dönemde kişinin din değiştirmesi sonucu eski sosyal çevresi ile bağlarının zayıflayacağı düşünülmektedir.

7.
Namaz kılmak isteyen bir kişi aynı zamanda bir televizyon programını izleme, arkadaşlarıyla sohbet etme, eğlenme arzusu duyabilir. Kişinin böyle bir durumda namaz kılmayı tercih etmesi ibadetin hangi alandaki etkileriyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" İbadetin irade üzerindeki etkisi
Soru Açıklaması

namaz kılmak isteyen bir kişi aynı zamanda bir televizyon programını izleme, arkadaşlarıyla sohbet etme, eğlenme arzusu duyabilir. Onu namaz kılma isteği doğrultusunda davranışta bulunmaya iten güdüler- (dinî sorumluluk ve görev duygusu vb.) başka bir arzusu yönünde davranışta bulunmaya iten güdülerden daha güçsüz, daha zayıf olduğunda gerçekleşemez. Bu da namazın onun hayatındaki değeriyle, namaza verdiği önem derecesiyle doğrudan ilişkilidir. Bu durum ibadetin irade üzerindeki etkisiyle açıklanabilir. Doğru cevap C seçeneğidir.

8.

I. Bireyin, esas olarak dini değerlerine ters düşen, günah sayılan davranışlarından dolayı duyduğu pişmanlıkII. Yapılan bir davranışın ilahi emirlere aykırı bir suç ve günah olduğunun farkına varmaIII. Kişinin Allah’la ilişkilerini yeniden onarıp düzeltme niyetiIV. Allah’la arasının açıldığı şuuruna varmasıV. Allah’ın rızasını kazanmak Yukarıdakilerden hangisi/hangileri, kişinin tövbe etme gereksinimi hissetmesinde etkilidir?

Doğru Cevap: "D" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Tövbe, bireyin, esas olarak dinî değerlerine ters düşen, günah sayılan davranışlarından pişmanlık duyarak vazgeçmesi ve bu davranışı bir daha yinelememe kararlılığı göstermesidir. Bu vazgeçişin temelinde, yapılan davranışın ilahi emirlere aykırı bir suç ve günah olduğunun farkına varma ve Allah’la ilişkilerini yeniden onarıp düzeltme niyeti yatar. Tövbeyi dinî bir davranış yapan en önemli nokta, Allah’ın istemediği bir hareketi yapmış olması nedeniyle kişinin, Allah’la arasının açıldığı şuuruna varması ve Allah’ın rızasını kazanmak için bu hareketten vazgeçmesidir.

9.
Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı’ya yönelen saygı davranışı, tapınma, tapınış, kulluk anlamına gelen eylem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İbadet
Soru Açıklaması

Sözlükte ibadet; “Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı’ya yönelen saygı davranışı, tapınma, tapınış, kulluk” gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak, Allah’a karşı kulluk ve bağlılığı ifade eden sözler ve hareketler, O’na yaklaşmak için yapılan dini^ davranışlar diye tanımlanır. Doğru cevap B seçeneğidir.

10.

Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi genel psikolojik gelişim süreçleri içinde meydana gelen değişimleri dikkate alarak çocukluk dönemi dinî gelişiminde gözlemlenen karakteristik özellikleri belirlemiş, Piaget teorisini ilk olarak dini gelişime uygulamış ve bu konuda önemli teorilerden birini geliştirmiştir?

Doğru Cevap: "D" Elkind
Soru Açıklaması

D. Elkind, genel psikolojik gelişim süreçleri içinde meydana gelen değişimleri dikkate alarak çocukluk dönemi dinî gelişiminde gözlemlenen karakteristik özellikleri belirleyerek, Piaget teorisini ilk olarak dinî gelişime uygulamış ve bu konuda önemli teorilerden birini geliştirmiştir.

11.
I- İnanç geni II- Sonsuzluk idrakiIII- Sonluluk idrakiIV- Varlık idraki Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri imanın psikolojik kaynakları konusunda ileri sürülen görüşlerden birisidir?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
Batı düşüncesinde, imanın psikolojik kaynakları konusunda birbirinden farklı
bazı görüşler yer almaktadır. Bunlardan başlıcaları şunlardır:
1. Biyolojik temeli esas alan görüşte, imanın bir iç-güdü olduğu ileri
sürülmektedir. Bu görüşü savunanların geldiği son nokta “inanç geni”dir.
2. İmanın, iç-güdülerin yönlendirilip olgunlaştırılması sonucu ulaşılan
insani bir gelişim olduğu yolundaki varsayımdır.
3. İmanı, insanın sonsuz olanla karşılaşmasının sonucu olarak gören ve onu
sonsuzluk duygusuna dayandıran görüş.
4. Önceki görüşün tam tersi bir iddiayı savunarak, imanın aslında sonlu
olanı idrak olduğu görüşü. Buna göre, insanın sonsuzu idrak etmesi için
öncelikle kendi sonluluğunun farkında olması gerekir.
5. Sonuncusu ise, imanın, varlığı idrak olduğu yönündeki görüştür (Oates,
1973).
Bu durumda sorunun doğru cevabı E şıkkıdır.
12.

Dinî şüphe, kararsızlık ve çalkantıların durulmaya başladığı ve zamanla ortadan kalktığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" İlk yetişkinlik önemi
Soru Açıklaması

Genel bir anlayışla, 22-40 yaş aralığını temsil eden ilk yetişkinlik dönemi, ergenlikte yaşanan dinî şüphe, kararsızlık ve çalkantıların durulmaya başladığı ve zamanla ortadan kalktığı bir dönemdir. Bu dönemin başlarından itibaren dinî yaşantıda bir dengelenme, yeniden yapılanma, eski inanç ve alışkanlıkların gözden geçirilerek düzenlenmesi yönünde gelişmeler yaşanır.

13.

Çağırmak, davet etmek, yardım istemek  anlamlarına gelen , terim olarakda  inanan kişinin Allah’la iletişim kurması, O’na yalvarışı ve yakarışı ve O’ndan yardım dilemesi olan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

Doğru Cevap: "C" Dua
Soru Açıklaması

Dua sözlükte, “çağırmak, davet etmek, yardım istemek” anlamlarına gelmektedir. Terim olarak dua, inanan kişinin Allah’la iletişim kurması, O’na yalvarışı ve yakarışı ve O’ndan yardım dilemesidir. Dolayısıyla duada bireyden Allah’a doğru bir yöneliş ve insani durumunu ve talebini Allah’a arz ve O’nun yardımını talep, temel unsurlardır.

14.

Bir insanı herhangi bir dinin mensubu yapan temel unsur nedir?

Doğru Cevap: "A" Mensup olduğu bu dinin inanç esaslarını bilmesi, kabul etmesi ve bağlanması
Soru Açıklaması

Bir insanı herhangi bir dinin mensubu yapan temel unsur, o insanın mensup olduğu bu dinin inanç esaslarını bilmesi, kabul etmesi ve bağlanmasıdır. Bu durum, inançlarımızın hem bilişsel (kognitif), hem duygusal ve hem de iradi içerikli oldukları anlamına gelmektedir. Doğru cevap A'dır.

15.
I-Kutsal II-Aşkın III-Tabiatüstü IV-İlahi Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri özsel olarak dini tanımlayan en önemli kavramdır?
Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi çocukluk dönemi dindarlık gelişimiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "E" Bu dönemde bir hayatında duygu unsuru, bilişsel yönden daha etkili olduğundan, dinî gelişimde bu unsuru harekete geçirici faktörlerin kullanılması salık verilmektedir.
Soru Açıklaması

Çocuğun hayatında duygu unsuru, bilişsel yönden daha etkili olduğundan, dinî gelişimde bu unsuru harekete geçirici faktörlerin kullanılması salık verilmektedir. Doğru cevap E'dir.

17.
İmanı bütün beşeri inanç çeşitlerinden ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gayb ile ilgili olması
Soru Açıklaması
Gayb’dır, yani insanın algı ve kavrayış alanının ötesinde bulunan, duyu
ve akıl yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen ve onu aşan gerçekliklerdir;
görünenler âleminin dışında görünmeyen varlık âlemidir. İman, bu
gerçekliklerin ve bu âlemin varlığının kabul edilmesidir. Gayba iman, imanı
özel kılan ve diğer bütün beşerî inanç çeşitlerinden ayıran temel özelliktir.
Bu bilgi bize doğru cevabın C şıkkı olduğunu göstermektedir.
18.

Hangisi tanrı tasavvurunun oluşumunu açıklayan ilişkisel tezin özelliklerinden biri değildir ?

Doğru Cevap: "E" Dinî bilginin niteliği , zihinsel düzeyde doğru ve sağlıklı bir Tanrı tasavvurunun oluşmasında bireylere önemli katkılarda bulunur. 
Soru Açıklaması

Tüm seçenekler ilişkisellik tezi ile ilgili iken  E seçeneği bilişsellik tezi ile ilgilidir. Doğru yanıt E seçeneğidir. 

19.
Aşağıdakilerden hangisi imanda iradi yapı çerçevesinde değerlendirilir?
Doğru Cevap: "B" İtaat
Soru Açıklaması

Sözlük anlamı dilemek olan irade, en kısa tanımıyla “düşüncenin ortaya koyduğu bir gayeye doğru gitme hareketi” demektir. Bu bağlamda itaat ve teslimiyet imanda iradi yapı içerisinde değerlendirilmektedir. Doğru cevap B seçeneğidir.

20.

Fowler’a göre birey hangi aşamaya ulaştıktan sonra adalet ve sevgiyi etkinleştirip, baskı ve işkenceyi alt etmek için, hayatın anlamı ve Tanrı’nın gücü ile birleşme sürecini yaşar?

Doğru Cevap: "A" Evrensel İnanç
Soru Açıklaması

Fowlar’a göre evrensel inanç aşamasına ulaşan birey, adalet ve sevgiyi etkinleştirip, baskı ve işkenceyi alt etmek için, hayatın anlamı ve Tanrı’nın gücü ile birleşme sürecini yaşar.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.