Din Psikolojisi
Deneme Final Sınavı 9
1.
Yanılsama/illüzyon teorisi aşağıdaki isimlerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Freud
Soru Açıklaması
Yanılsama/illüzyon teorisi Freud tarafından geliştirilmiştir. Bu sorunun doğru cevabı A şıkkında yer almaktadır.
2.
Benlik saygısı ile aşağıdakilerin hangisi arasında yüksek bir ilişki bulunduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" İç güdümlü dini yönelim
Soru Açıklaması

Benlik saygısının oluşumu ve gelişimini yakından etkileyen faktörlerdenbirisi de dinî yönelimler ve hayat şeklidir. Benlik saygısı ile dindarlıkarasındaki ilişki üzerine yapılan çalışmalarda, özellikle iç güdümlü dinîyönelim ile benlik saygısı arasıda güçlü olumlu bir ilişkinin olduğu, yani içgüdümlü dinî yönelim arttıkça, bireylerin benlik saygısı düzeyinin deyükseldiği tespit edilmiştir. Buna paralel olarak dış güdümlü dindarlarıngenel olarak benlik saygısı düzeylerinin ise, iç güdümlü dindarlardan dahadüşük olduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla doğru yanıt B seçeneğidir. 

3.

I. Kavramsal ŞüpheII. Bilimsel ŞüpheIII. Sadakat ŞüphesiIV. Bencillik ŞüphesiV. Arayış ŞüphesiYukarıdakilerden hangisi/hangileri dini şüphe çeşitleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "B" I, II, III, IV ve V
Soru Açıklaması

Yukarı verilen tüm maddeler dini şüphe çeşitleri arasında yer alır.

4.

Aşağıdakilerden hangisinde din psikolojisinin araştırma yaptığı konu ve açıklaması doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Dini gelişim-çocuklukta, ergenlikte, yetişkinlikte ve yaşlılıkta dinin rolünü inceler.
Soru Açıklaması

Din psikolojisinin üzerinde çalıştığı belli başlı konular şöyledir; “dindarlığın kaynağı”, “dini ve manevi tecrübe”, “dini gelişim”, “dindarlığın tanımı ve ölçülmesi”, “iman, şüphe ve inançsızlık”, “dua, ibadet ve dini ritüel”, “din ve ahlaklılık”, “tanrı tasavvurları”, “dini değiştirme”, “dini tutumlar”, “birey ve dini gruplar arasındaki ilişkiler”, “din ve ruh sağlığı”, “din ve akıl bozuklukları”, “ölüm ilgileri ve din”, “mistisizm”, “kişilik ve din”, “din ve manevi yaşam”, “erdem psikolojisi” ve “mutluluk, hayat tatmini ve dindarlık”. Bu konular arasında dini gelişim alanında ise, çocuklukta dini ve manevi gelişim, ergenlikte ve gençlikte dindarlık ve manevi yaşam üzerine etkiler, yetişkinlikte din ve din, yaşlılık ve ölüm gibi konuları incelemektedir.

5.
Aşağıdakilerden hangisi, dindarlık-cinsiyet ilişkisiyle ilgili Batı’da yapılan çalışmalar için geçerli değildir? 
Doğru Cevap: "B" Bulgulara göre erkekler kadınlara göre daha yüksek dindarlık düzeyine sahiptirler. 
Soru Açıklaması
6.

...... tip kendini derinden etkileyen mistik bir tecrübe sonucunda din değiştirir. Bu tiplerde tasavvufi, mistik hareketlerden etkilenme daha çok görülür.

boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" mistik tip
Soru Açıklaması

Mistik tip, kendini derinden etkileyen mistik bir tecrübe sonucunda dindeğiştirir. Bu tiplerde tasavvufi, mistik hareketlerden etkilenme daha çokgörülür. cevap A'dır.

7.

Yansıtma hipotezine göre çocuklar tanrıyı nasıl tasavvur etmektedirler?

Doğru Cevap: "D" Doğaüstü güçlere sahip bir erkek
Soru Açıklaması

Yansıtma hipotezi, psikolojide, Tanrı tasavvurlarının araştırılması konusundaki temel fikirlerden biri haline gelmiş, Batı’da bu hipoteze dayalı olarak gerçekleştirilen araştırmaların sonuçları, çocukların Tanrı’yı genelde insani özellikler taşıyan bir erkek olarak tasavvur ettiklerini göstermiştir.

8.

İnsanın dünyadaki varlığını, hayatın anlamını ve çeşitli toplumsal olayları sorgulayarak başlayan bu süreçte birey problemine çözüm yolları ortaya koyan din değiştirme süreci aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Dinî bir problemi çözme bakış açısına sahip olma
Soru Açıklaması

İnsanın dünyadaki varlığını, hayatın anlamını ve çeşitli toplumsal olayları sorgulayarak başlayan bu süreçte birey problemine çözüm yolları ortaya koyan din değiştirme süreci, sürecin ikinci basamağı olan dinî bir problemi çözme bakış açısına sahip olmadır.

9.
Aşağıdakilerden hangisi dindarlığın psikolojik kaynaklarından değildir?
Doğru Cevap: "E" İtaat etme 
Soru Açıklaması
10.
Bireyin yaptıklarını, yapamadıklarını ve bunların nedenlerini bilinçli olarak değerlendirmesini kapsayan düşünme şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tenkitçi düşünme
Soru Açıklaması

İbadet bireyin düşüncesini olumlu yöne yönlendirir. Onun yanlışlarını ve hatalarını görmesini sağlar. Tenkitçi düşünme olarak isimlendirilen bu tür düşünme ile birey yaptıklarını, yapamadıklarını ve bunların nedenlerini bilinçli olarak değerlendirir. Doğru cevap A seçeneğidir.

11.

İbadet ve düşünce ilişkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Doğru Cevap: "A" İbadet eden kişi, Allah’ın buyruğunu yerine getirdiğinden dolayı sevinç duyar, rahatlar.
Soru Açıklaması

Sevgi duymak ve rahatlamak düşünce değil birer duygudur. Dolayısıyla ibadet eden kişinin Allah’a duyduğu sevgi düşünce ile değil duygu ile ilgilidir.

12.

Yansıtma hipotezine göre çocuklar tanrıyı nasıl tasavvur etmektedirler?

Doğru Cevap: "C" İnsani özellikler taşıyan bir erkek
Soru Açıklaması

Yansıtma hipotezi, psikolojide, Tanrı tasavvurlarının araştırılması konusundaki temel fikirlerden biri haline gelmiş, Batı’da bu hipoteze dayalı olarak gerçekleştirilen araştırmaların sonuçları, çocukların Tanrı’yı genelde insani özellikler taşıyan bir erkek olarak tasavvur ettiklerini göstermiştir.

13.

Namaz kılmak isteyen bir kişi aynı zamanda bir televizyon programını izleme, arkadaşlarıyla sohbet etme, eğlenme arzusu duyabilir. Onu namaz kılma isteği doğrultusunda davranışta bulunmaya iten durum ibadetin hangi psikolojik etkisiyle ilgilidir ?

Doğru Cevap: "D" İrade
Soru Açıklaması

Örneğin namaz kılmak isteyen bir kişi aynı zamanda bir televizyon programını izleme, arkadaşlarıyla sohbet etme, eğlenme arzusu duyabilir. Onu namaz kılma isteği doğrultusunda davranışta bulunmaya iten güdüler- (dinî sorumluluk ve görev duygusu vb.) başka bir arzusu yönünde davranışta bulunmaya iten güdülerden daha güçsüz, daha zayıf olduğunda gerçekleşemez. Bu da namazın onun hayatındaki değeriyle, namaza verdiği önem derecesiyle doğrudan ilişkilidir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi din değiştirmede duygusal bir güdüdür?

Doğru Cevap: "D" Travmatik olaylar yaşama
Soru Açıklaması

Bireyin travmatik olaylar ve stresli durumlar yaşaması, örneğin çok önem verdiği bir yakınının ölümü, boşanma gibi olaylar, iç sıkıntısına ve duygusal karmaşaya neden olabilmekte ve bu da dinî değişimi tetikleyici bir etki meydana getirmektedir.

15.

Ülkemizde doğum, sünnet, ölümlerde aşağıdaki dini ritüellerden hangisi uygulanmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Mevlit
Soru Açıklaması

Ülkemizde en yaygın dinî ritüel olarak mevlit merasimleri görülmektedir. Aslında mevlit, Hz. Peygamber’in doğumunu kutlama ve anma vesilesiyle ortaya çıkan bir dinî merasim iken, bugün daha çok ölünün ardından ve ölüler için okunan, ancak bazı bölgelerde doğum, sünnet, evlilik merasimlerinde de düzenlenen dinî bir ritüele dönüşmüştür.

16.
Aşağıdakilerden hangisi din değiştirmeden önce üçüncü kişilik ve karaktere bağlı problemler arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Alkol ve uyuşturucu kullanımı
Soru Açıklaması

Kendini küçük görme ruhsal, çocuk yetiştirmedeki sıkıntılar iletişim, eğitim sorunları ekonomik, kronik hastalıklar fiziksel problemlerle ilgili sorunlardır. Alkol ve uyuşturucu kullanımı ise kişilik ve karaktere bağlı problemlerdendir.

17.
Tanrı ve diğer dinî kavramların bireyler tarafından nasıl anlaşıldığı ve tasavvur edildiğini ölçerek anlam haritaları oluşturmaya çalışan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Semantik analiz 
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki en yaygın dinî ritüel merasimidir?
Doğru Cevap: "A" Mevlit
Soru Açıklaması

Ülkemizde en yaygın dinî ritüel olarak mevlit merasimleri görülmektedir. Doğru cevap A seçeneğidir.

19.

İnsanın Tanrı hakkındaki bilgisinin birincil kaynağı nedir?

Doğru Cevap: "C" Kutsal kitaplar
Soru Açıklaması

İnsanın Tanrı hakkındaki bilgisinin birincil kaynakları kutsal kitaplardır. İnsan kutsal kitaplardaki Tanrı bilgilerini, kendi donanımlarını ve toplumsal kalıpları kullanarak, bir Tanrı kavramına ulaşır. Doğru cevap C'dir. 

20.
Kendisi hakkında değerlendirme yapan bireyin içinde yaşadığı veya özdeşleştiği grupların özelliklerini temel alarak yaptığı öznel değerlendirme nedir?
Doğru Cevap: "B" Kollektif benlik saygısı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.