Din Sosyolojisi
Büt 2014
1.
“Din Sosyolojisi” terimini ilk kez kullanan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Durkheim
Soru Açıklaması
2.
Din sosyolojisi incelemelerinde kullanılan üç aşamalı yöntemsel uygulama aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Gözlemleme – Karşılaştırma – Açıklama
Soru Açıklaması
3.
Farabi’ye göre aşağıdakilerden hangisi “eksik toplum” türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kasaba
Soru Açıklaması
4.
Din sosyolojisi biliminin Cumhuriyet dönemindeki ilk müstakil eseri olan ve 1943 yılında yayınlanan “Dini Sosyoloji” adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hilmi Ziya Ülken
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki eserlerden hangisi İbn Haldun’a aittir?
Doğru Cevap: "A" Mukaddime
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki görüşlerden hangisi İbn Haldun’a aittir?
Doğru Cevap: "A" İnsan tabiatı gereği sosyal bir varlıktır.
Soru Açıklaması
7.
Toplumun, devletin, kültürün veya medeniyetlerin canlılar gibi doğup büyüdüklerini, yaşlandıklarını ve öldüklerini savunan Toplumsal Değişim Kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Organizmacı
Soru Açıklaması
8.
Sosyolojide, toplum içinde yer alan bireylerin toplumsal eylem ve etkileşim kalıpları ile toplum kurumları arasındaki ilişkiler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Toplumsal yapı
Soru Açıklaması
9.
Sekülarizasyon kuramının öne sürdüğü varsayımların bir doktrin ve ideolojik dogmaya dönüştürüldüğünü, sekülarizasyon kuramının analitik değerinin kalmadığını, bu nedenle yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunan sosyolog kimdir?
Doğru Cevap: "D" Jeffry Hadden
Soru Açıklaması
10.
Sekülerleşmenin 6 aşaması olduğunu ve sekülerleşme sürecinin son noktasının dinsiz bir toplum olacağını savunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Lary Shiner
Soru Açıklaması
11.
Küreselleşmeyi zaman-mekân sıkışması olarak tanımlayan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "D" David Harvey
Soru Açıklaması
12.
Roland Robertson’un küreselleşmeye yaklaşımında ortaya koyduğu tez aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "E" Glokalleşme
Soru Açıklaması
13.
Kamu sözcüğünün İngilizcede ilk bilinen kullanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Toplumun ortak çıkarı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi “Agonistik Kamu” yaklaşımını savunur?
Doğru Cevap: "C" Hannah Arendt
Soru Açıklaması
15.
Bireyin kötülüğe yönelik ciddi bir potansiyeli olmasına rağmen sadakat, ahde vefa, dürüstlük gibi erdemlere uyması, bunları Tanrının isteğine bağlayıp benimseyerek uygulaması dinin hangi işleviyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "B" Dinin meşrulaştırıcı işlevi
Soru Açıklaması
16.
Bireyin içinde olan dini tecrübenin kültür dünyasında, insan ilişkilerini belirleyecek biçimde dışa vurmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Subjektif dinin objektifleşmesi
Soru Açıklaması
17.
Bir düşünce çerçevesinde bir araya gelen ve eylemde bulunan ancak grup örgütlenmesi taşımayan insan topluluğuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal hareket
Soru Açıklaması
18.
Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne gelip ilahi bir krallık kuracağına inanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Adventizm
Soru Açıklaması
19.
Fundamentalizm kavramı aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini içermez?
Doğru Cevap: "E" Kutsal metinlerin modern şartlara göre yeniden yorumlanması
Soru Açıklaması
20.
1789-1794 yılları arasında hükümet eliyle yürütülen baskı ve doğrudan infazların görüldüğü “Terör Dönemi” olarak anılan dönem hangi ülkede yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Fransa
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.