Din Sosyolojisi
Final 2014
1.
Sosyal gözlemin temelde yapıldığı iki şekil aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Dolaylı ve dolaysız
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Gazali’nin eserlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kitabü’l-İber (İbretler Kitabı)
Soru Açıklaması
3.
Din sosyolojisinin konusunu aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Din ile toplumun karşılıklı ilişkileri
Soru Açıklaması
4.
Din ve toplum ilişkilerinin doğasını en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Din ile toplumsal değişim ilişkilerinin doğası karşılıklıdır.
Soru Açıklaması
5.
Batı dünyasında laikliğin gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Laiklik dış dinamiklerin ve güçlerin etkisiyle gelişmiştir.
Soru Açıklaması
6.
Sekülerleşmeyi, cemaat etkisinin çözülüşü ve cemaatten toplum olmaya geçiş olarak gören, sosyal kontrolün artık ahlaki ve dini aktörlerin tekelinden, teknik ve bürokratik aktörlere geçtiğini savunan sosyolog kimdir?
Doğru Cevap: "D" Brian Wilson
Soru Açıklaması
7.
Sekülerleşmenin 6 aşaması olduğunu ve sekülerleşme sürecinin son noktasının dinsiz bir toplum olacağını savunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Lary Shiner
Soru Açıklaması
8.
Küreselleşmeyi zaman-mekân sıkışması olarak tanımlayan düşünür kimdir?
Doğru Cevap: "E" David Harvey
Soru Açıklaması
9.
Hem dünyanın küçülmesini, hem de bir bütün olarak dünya bilincinin güçlenmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Küreselleşme
Soru Açıklaması
10.
Rappa’ya göre aşağıdakilerden hangisi kamusal alanın boyutlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Her türlü rekabetin yaşandığı alandır.
Soru Açıklaması
11.
Aşağıdakilerden hangisi kamusal alana bir örnek değildir?
Doğru Cevap: "D" Ev
Soru Açıklaması
12.
“Kamu”nun öznesi nedir?
Doğru Cevap: "C" Halk
Soru Açıklaması
13.
Bireyin kötülüğe yönelik ciddi bir potansiyeli olmasına rağmen sadakat, ahde vefa, dürüstlük gibi erdemlere uyması, bunları Tanrının isteğine bağlayıp benimseyerek uygulaması dinin hangi işleviyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Dinin meşrulaştırıcı işlevi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi kültürlenme sürecinin bir parçası değildir?
Doğru Cevap: "A" Kültüre yeni ürünler katmak
Soru Açıklaması
15.
Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne gelip ilahi bir krallık kuracağına inanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Adventizm
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi öğreti olarak Hıristiyan kaynaklı değildir?
Doğru Cevap: "E" Transandantal Meditasyon
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi ritüellerin işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Liderin yakın bağlılar halkasını korumak
Soru Açıklaması
18.
1789-1794 yılları arasında hükümet eliyle yürütülen baskı ve doğrudan infazların görüldüğü “Terör Dönemi” olarak anılan dönem hangi ülkede yaşanmıştır?
Doğru Cevap: "E" Fransa
Soru Açıklaması
19.
Terörün işlevsel, sembolik ve taktiksel yönlerini ön plana çıkaran, terörün ne olduğu, nasıl işlendiği sorularına cevap arayan ancak niçin bu eyleme başvurulduğu üzerinde durmayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ortodoks terörizm teorisi
Soru Açıklaması
20.
Fundamentalizm kavramı kökeni itibariyle hangi ülkede ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" Amerika Birleşik Devletleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.