Din Sosyolojisi
Vize 2014
1.
Sosyal gözlemin temelde yapıldığı iki şekil aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Dolaylı ve dolaysız
Soru Açıklaması
2.
“Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de, bilimden uzak, sanatsız, felsefesiz insan toplumları vardır, fakat hiçbir zaman dinsiz bir toplum var olmamıştır” sözleriyle dinin insan ve toplum hayatındaki önemini ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Henri Bergson
Soru Açıklaması
3.
Din sosyolojisi incelemelerinde kullanılan üç aşamalı yöntemsel uygulama aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Gözlemleme – Karşılaştırma – Açıklama
Soru Açıklaması
4.
Din sosyolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Sistematik ve bağımsız din sosyolojisinin kurucusu Auguste Comte’dur.
Soru Açıklaması
5.
Sofistlerin “Her şeyin ölçüsü insandır” ilkesine karşı, “Her şeyin ölçüsü Tanrı’dır” diyerek, bütün bir felsefe, ahlak ve siyaset sisteminin temeline dini yerleştiren İlkçağ Yunan düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eflatun
Soru Açıklaması
6.
İbn Haldun sosyolojisinde, kan bağı sayesinde oluşan nesep bağının yanı sıra her türlü manevi bağlılığı ve bu arada din bağını da içine alan, bir tür “grup dayanışması”nı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Asabiyet
Soru Açıklaması
7.
Max Weber sosyoloji ekolünün Türkiye’deki temsilcisi sayılan ve “İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası” ile “Zihniyet ve Din: İslam, Tasavvuf ve Çözülme Devri İktisat Ahlakı” gibi eserlerinde din-ekonomi ilişkilerini inceleyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sabri F. Ülgener
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Gazali’nin eserlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kitabü’l-İber (İbretler Kitabı)
Soru Açıklaması
9.
Le Play, Henri de Tourville ve Edmund Demolis gibi sosyologlarca geliştirilen Science Sociale (Sosyal Bilim) ekolünün görüşlerini benimseyen ve “Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?” adlı eseri bulunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Prens Sabahattin
Soru Açıklaması
10.
Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemindeki çalışmalarıyla Türkiye’de sosyoloji ve din sosyolojisinin kurumsallaşmasında büyük rol oynayan ve Emile Durkheim sosyoloji ekolünün Türkiye’deki temsilcisi olan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ziya Gökalp
Soru Açıklaması
11.
Din sosyolojisinin konusunu aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Din ile toplumun karşılıklı ilişkileri
Soru Açıklaması
12.
Dini, içerik olarak sahip olduğu kutsal, aşkın, ilahî, sır, tanrı, hakikat, tabiat-üstü veya fizik ötesi boyut ve muhtevalarına bağlı olarak tarif eden tanım türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Substantif
Soru Açıklaması
13.
Din ile toplum arasındaki karşılıklı ilişki yakından ve sistematik bir şekilde incelenirse, dinin toplum üzerindeki etkisinin birinci derecede olduğunun görüleceğini savunan din sosyoloğu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Joachim Wach
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi dine sosyolojik bakışı en iyi ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Dinî davranış örüntülerini, dinin kurumsal yönlerini, dini olayları, onlara çok yönlü, nesnel, tarafsız bakarak anlamak ve yorumlamaktır.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi dini, “İnsanlarda, genel bir varlık düzenine ilişkin kavramlar formüle ederek ve bu kavramları bir gerçeklik atmosferiyle kaplayarak, o gerçeklik atmosferi içinde eşsiz derecede gerçekçi görünen güçlü, geniş kapsamlı ve uzun süreli ruhsal durum ve motivasyonlar tesis etmeye çalışan bir semboller sistemi” şeklinde tanımlamıştır?
Doğru Cevap: "D" Geertz
Soru Açıklaması
16.
Toplumun, devletin, kültürün veya medeniyetlerin canlılar gibi doğup büyüdüklerini, yaşlandıklarını ve öldüklerini savunan Toplumsal Değişim Kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Organizmacı
Soru Açıklaması
17.
Din ve toplum ilişkilerinin doğasını en iyiDin ve toplum ilişkilerinin doğasını en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir? açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Din ile toplumsal değişim ilişkilerinin doğası karşılıklıdır.
Soru Açıklaması
18.
Dünyeviliğin sosyolojik bir süreç olarak hayata geçmesini ve dinin toplum üzerindeki etkisinin giderek azalmasını aşağıdaki kavramlardan hangisi en iyi ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Sekülerleşme
Soru Açıklaması
19.
Toplumsal değişimi grupsal süreçlere ve psikolojik unsurlara bağlayan sosyal psikolojik ve psikolojik kuramlar, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Küçük boy toplumsal değişim kuramları
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi modern Batı kapitalizminin gelişiminde Protestanlığın önemli bir etken olduğunu savunmuştur?
Doğru Cevap: "B" Max Weber
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.