Din Sosyolojisi
Büt 2015
1.
“Geçmişte olduğu gibi, günümüzde de, bilimden uzak, sanatsız, felsefesiz insan toplumları vardır, fakat hiçbir zaman dinsiz bir toplum var olmamıştır” sözleriyle dinin insan ve toplum hayatındaki önemini ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Henri Bergson
Soru Açıklaması
2.
Din sosyolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Sistematik ve bağımsız din sosyolojisinin kurucusu Auguste Comte’dur.
Soru Açıklaması
3.
Din sosyolojisi incelemelerinde kullanılan üç aşamalı yöntemsel uygulama aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Gözlemleme – Karşılaştırma – Açıklama
Soru Açıklaması
4.
Farabi’ye göre aşağıdakilerden hangisi “eksik toplum” türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kasaba
Soru Açıklaması
5.
İbn Haldun sosyolojisinde, kan bağı sayesinde oluşan nesep bağının yanı sıra her türlü manevi bağlılığı ve bu arada din bağını da içine alan, bir tür “grup dayanışması”nı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Asabiyet
Soru Açıklaması
6.
Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemindeki çalışmalarıyla Türkiye’de sosyoloji ve din sosyolojisinin kurumsallaşmasında büyük rol oynayan ve Emile Durkheim sosyoloji ekolünün Türkiye’deki temsilcisi olan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ziya Gökalp
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki görüşlerden hangisi İbn Haldun’a aittir?
Doğru Cevap: "A" İnsan tabiatı gereği sosyal bir varlıktır.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki din tanımlarından hangisi R. Otto’ya aittir?
Doğru Cevap: "B" Din, kutsalın tecrübesidir.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Karl Marx’a aittir?
Doğru Cevap: "B" Din, halkın afyonudur.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Diyalektik Kuram’ı, toplumsal değişim kuramı olarak temel alır?
Doğru Cevap: "C" Marx
Soru Açıklaması
11.
Sekülarizasyon kuramının öne sürdüğü varsayımların bir doktrin ve ideolojik dogmaya dönüştürüldüğünü, sekülarizasyon kuramının analitik değerinin kalmadığını, bu nedenle yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunan sosyolog kimdir?
Doğru Cevap: "E" Jeffry Hadden
Soru Açıklaması
12.
Laikliğin, din ve devlet işlerini düzenleyen siyasi bir davranış ve hukuki bir ilke olarak yorumu aşağıdakilerden hangisini içermez?
Doğru Cevap: "C" Dinin toplumdan dışlanmasını
Soru Açıklaması
13.
Roland Robertson’un küreselleşmeye yaklaşımında ortaya koyduğu tez aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "E" Glokalleşme
Soru Açıklaması
14.
Dünyayı iletişim araçlarının gelişmişliği açısından “küresel bir köy” olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mc Luhan
Soru Açıklaması
15.
Kamu sözcüğünün İngilizcede ilk bilinen kullanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Toplumun ortak çıkarı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi “Agonistik Kamu” yaklaşımını savunur?
Doğru Cevap: "A" Hannah Arendt
Soru Açıklaması
17.
Bireyin içinde olan dini tecrübenin kültür dünyasında, insan ilişkilerini belirleyecek biçimde dışa vurmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Subjektif dinin objektifleşmesi
Soru Açıklaması
18.
Gelenek-din çatışması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Yeni bir dinin gelenekle mücadelesi toplumsal yapıya hâkim olmasından sonra başlar.
Soru Açıklaması
19.
Bir düşünce çerçevesinde bir araya gelen ve eylemde bulunan ancak grup örgütlenmesi taşımayan insan topluluğuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal hareket
Soru Açıklaması
20.
Fundamentalizm kavramı aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini içermez?
Doğru Cevap: "E" Kutsal metinlerin modern şartlara göre yeniden yorumlanması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.